Teotard - toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel (350mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: R03DA04
Toimeaine: teofülliin
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Teotard 200mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad kapslid

Teotard 350 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kapslid

Teofülliin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Teotard ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Teotard’i võtmist
 3. Kuidas Teotard’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Teotard´i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Teotard ja milleks seda kasutatakse

Teofülliin on bronhe laiendava toimega ravim (bronhodilataator). Lõõgastades bronhide silelihaseid parandab teofülliin õhu liikumise hulka bronhides ja kergendab hingamist. Kuna teofülliin suurendab ka bronhilima transporti (mukotsiliaarset puhastumist), kergendab see ka röga väljaköhimist. Samuti toimib teofülliin veresoonte, sapiteede ja seedeelundite silelihastesse. Teofülliin stimuleerib hingamis- ja südamekeskust, suurendab diafragma ning hingamislihaste kontraktsioonijõudu, suurendab uriini eritumist ning teatud mediaatorite ja allergiliste reaktsioonide vabanemist ja aktiivsust.

Teotardi kapslid sisaldavad väikeseid pelleteid, millest teofülliin aeglaselt vabaneb, et vältida järske kõikumisi ravimi plasmakontsentratsioonis.

Teotard´i kasutatakse astma ja astmaga sarnaste seisundite raviks.

Teotard´i tohib kasutada ainult arsti ettekirjutusel.

Mida on vaja teada enne Teotard’i võtmist

Ärge kasutage Teotard´i:

 • kui olete teofülliini, mõne ksantiinide rühma ravimi (näiteks kofeiin, teobromiid, pentoksüfülliin) või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,
 • kui teil on hiljuti olnud südamelihase infarkt või teil esinevad südame rütmihäired (äge tahhüarütmia).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Teotard’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

kui te kasutate ravimeid seoses südamepuudulikkusega, kõrgenenud vererõhuga, ebastabiilse stenokardia või teiste südamehaigustega või kui teil on epilepsia, seedetraktihaavand, kilpnäärme talitlushäire (hüpertüreoos), maksa- (eriti tsirroos) või neerufunktsiooni häire;

kui teil esineb teatud südamehaigus (hüpertroofiline obstruktiivne kardiomüopaatia), porfüüria, vere vähenenud hapnikusisaldus (hüpokseemia), krooniline alkoholism, kopsupõletik, viirusinfektsioon (eriti gripp);

kui teil on kunagi esinenud seedetraktihaavand või te kasutate teisi ravimeid (vt Muud ravimid ja Teotard). Kui teil esineb mõni ülalmainitud haigustest ja kui te olete üle 60 aasta vana, jälgib arst teid ravi ajal pidevalt ning vajadusel vähendab Teotard’i annust;

kui teil on palavik.

Informeerige oma arsti, kui olete alustanud või lõpetanud mõne ravimi kasutamise, kui te olete alustanud või lõpetanud suitsetamise või kui te olete oma toidusedelis teinud muudatusi. Kõikidel nimetatud juhtudel tuleb Teotard’i annust kohandada.

Teotard ei sobi kasutamiseks lastel alla 6 eluaasta ja kehakaaluga alla 20 kg.

Lapsed ja noorukid

Teotard’i ei tohi kasutada lastel kehakaaluga alla 40 kg. Alla 6-aastastel lastel ei tohi ühelgi juhul kasutada teofülliini tahkeid suukaudseid ravimvorme.

Muud ravimid ja Teotard

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Teotardi kasutamise ajal peate vältima teofülliini ja teiste sarnaste ravimite kasutamist (kofeiin, teobromiid, pentoksüfülliin), sest nimetatud ained võivad tugevdada teofülliini stimuleerivat toimet kesknärvisüsteemile.

Teofülliini toimet võib tugevdada samaaegne allopurinooli, tsimetidiini, disulfiraami, fluvoksamiini, fluorokinoloonide, furosemiidi, isoprenaliini, karbapeneem-antibiootikumide (nagu imipeneem), flukonasooli, interferoon-alfa, isoniasiidi, kaltsiumantagonistide (diltiaseemi ja verapamiili), linkomütsiini, makroliidide, meksiletiini, paratsetamooli, pentoksüfülliini, suukaudsete rasestumisvastaste vahendite, probentsiidi, propafenooni, propranolooli, ranitidiini, takriini, tiabendasooli, tiklodipiini, viloksasiini või gripivaktsiini kasutamine. Samaaegselt teofülliiniga ühte või mitut ülaltoodud ravimit kasutatavatel patsientidel tuleb teofülliini seerumikontsentratsiooni hoolikalt jälgida ja vajadusel annust vähendada.

Teofülliini toime võib väheneda koosmanustamisel fenütoiini, karbamasepiini, barbituraatide, rifampitsiini, sulfiinpürasooni, ritonaviiri, primidooni ja aminoglutemiidiga.

Teofülliini toimet võib vähendada naistepuna ürt (Hypericum perforatum). Toime võib kesta kuni 2 nädalat pärast naistepuna preparaadi kasutamise lõpetamist.

Teofülliin võib suurendada beetaretseptorite agonistide, diureetikumide ja reserpiini toimet. Teofülliin võib vähendada adenosiini, liitiumkarbonaadi ja beetablokaatorite toimet.

Teofülliini kooskasutamine beetablokaatoritega ei ole soovitatav, sest teofülliini toime ei pruugi avalduda.

Enne operatsiooni teavitage oma arsti, kui te kasutate teofülliini, sest halotaananesteesia võib koosmanustamisel teofülliiniga põhjustada tõsiseid südame rütmihäireid.

Teotard koos toidu, joogi ja alkoholiga

Teotard’i kasutamise ajal on soovitatav mitte tarvitada alkoholi ega suures koguses toiduaineid ja jooke, mis sisaldavad metüülksantiine (kohv, tee, kakao, šokolaad, Coca-Cola jt sarnased joogid, toonikud).

Rasedus ja imetamine

Enne ravi alustamist Teotard’iga teavitage oma arsti, kui olete rase või toidate last rinnaga. Kui rasestute ravi ajal, öelge seda kohe oma arstile.

Teofülliin läbib platsentat ja eritub inimese rinnapiima.

Rasedad naised ja imetavad emad võivad ravimit kasutada vaid rangetel näidustustel. Ravi kasutamise üle raseduse ja rinnaga toitmise ajal otsustab arst.

Imetavad emad peavad hoolikalt jälgima oma lapsi. Kui laps muutub ülitundlikuks, ärritunuks või ei suuda uinuda, tuleb pöörduda arsti poole.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Teofülliinil ei ole teadaolevalt olulist mõju autojuhtimisele ning masinatega töötamisele.

Kuidas Teotard’i võtta

Võtke seda ravimit alati nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annustamine ja kasutamisjuhend

Teofülliini annuse määrab ravitoime, seerumi teofülliini kontsentratsioon ja võimalikud kõrvaltoimed. Teofülliini terapeutilise seerumikontsentratsiooni määrab labor. Seetõttu võtab arst teil aeg-ajalt vereanalüüsi ja määrab seerumi teofülliinikontsentratsiooni.

Tavapärane teofülliini päevane annus täiskasvanutele ja noorukitele kehakaaluga üle 50 kg on 350 mg kaks korda ööpäevas.

Tavapärane teofülliini annus üle 40 kg kaaluvatele lastele ning väga kõhnadele täiskasvanutele on 200 mg kaks korda ööpäevas.

Soovitatav on võtta esimene Teotard’i annus õhtul enne magamaminekut. Võtke ravimit pärast sööki koos piisava koguse vedelikuga. Ärge närige kapsleid, vaid neelake need tervelt alla.

Ravi kestuse määrab arst.

Kui teil on tunne, et ravimi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Teotard’i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud suurema annuse ravimit kui ette nähtud, võtke kohe ühendust oma arsti või apteekriga.

Mürgistuse korral võivad tekkida järgmised sümptomid:

Seedetrakti häired: Iiveldus, oksendamine (sageli raskekujuline), ülakõhuvalu ja veriokse. Ülakõhuvalu valu võib viidata kõhunäärmepõletikule.

Neuroloogilised häired: Rahutus, suurenenud lihastoonus, tugevnenud jäsemete refleksid, krambid, kooma.

 1. Kardiovaskulaarsed häired: Kõige tavalisem on siinustahhükardia. Võivad esineda ka ekstrasüstolid, supraventrikulaarne ja ventrikulaarne tahhükardia.

Metaboolsed häired: Hüpokaleemia võib areneda kiiresti ja olla raskekujuline. Veel võib tekkida hüperglükeemia, hüpomagneseemia, metaboolne atsidoos ja rabdomüolüüs.

Tavaliselt piisab sellest, et arst vähendab ravimi annust või katkestab ajutiselt ravi.

Kui te unustate Teotardi võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib mõni allolevatest kõrvaltoimetest Teotard’i võtmise ajal, lõpetage kapslite võtmine ning võtke kohe ühendust oma arstiga:

 • tõsine allergiline reaktsioon nagu sügelus, näo, huulte, keele, suu või kõri turse, mis võib põhjustada hingeldust, vilisevat hingamist või hingamisraskust,
 • tuntavad südamelöögid.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada enam kui 1 inimest 10-st):

 • allergiline reaktsioon,
 • agiteeritus,
 • ärrituvus,
 • peavalu,
 • krambid,
 • peapööritustunne,
 • unetus,
 • südamepekslemine,
 • kõhuvalu,
 • iiveldus,
 • oksendamine,
 • kõhulahtisus,
 • maoärritus,
 • kõrvetised,
 • söögiisu puudumine,
 • palavik.

Kui teofülliini seerumikontsentratsioon on suurem kui terapeutiline kontsentratsioon (ülitundlikel patsientidel ka varem), võivad tekkida järgnevad väga sageli esinevad kõrvaltoimed:

 • segasusseisund,
 • unehäired,
 • järsk vererõhu langus (võib põhjustada tasakaaluhäireid ja minestamist),
 • korduv oksendamine,
 • uriinierituse suurenemine.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st):

 • värinad (seostatakse kõrgenenud seerumikontsentratsiooniga),
 • muutused vereanalüüsides (hüpokaleemia, hüperkaleemia, hüperglükeemia või hüperurikeemia).

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 100-st):

 • nõgestõbi, nahalööve.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

 • südame rütmihäired (seostatakse kõrgenenud seerumikontsentratsiooniga),
 • lihaskrambid (seostatakse kõrgenenud seerumikontsentratsiooniga).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Teotard’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil peale „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Teotard sisaldab

 • Toimeaine on teofülliin. Üks toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel sisaldab 200 mg või 350 mg teofülliini.
 • Teised koostisosad on povidoon, talk, metakrülaatkopolümeer, kolloidne veevaba ränidioksiid, trietüültsitraat kapsli sisus ja želatiin, titaandioksiid (E171), kinoliinkollane värvaine (E104), indigotiin (E132) kapsli kestas.

Kuidas Teotard välja näeb ja pakendi sisu

Toimeainet prolongeeritult vabastava kõvakapsli (200 mg ja 350 mg) keha on läbipaistev tumeroheline, kapsli kork on läbipaistmatu ja tumerohelist värvi, kapslites on valged pelletid.

Teotard (200 mg ja 350 mg) toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid: 40 kapslit (4 blisterpakendit 10 kapsliga) pappkarbis.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Tel. 6671658

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2016