Tarka - toimeainet modifitseeritult vabastav tablett (4mg +240mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C09BB10
Toimeaine: trandolapriil +verapamiil
Tootja: BGP Products SIA

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Tarka, 240 mg/4 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid

Verapamiilvesinikkloriid/trandolapriil

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Tarka ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Tarka võtmist
 3. Kuidas Tarka’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Tarka’t säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Tarka ja milleks seda kasutatakse

Tarka 240 mg/4 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid on mõeldud kõrgvererõhutõve raviks patsientidel, kellel vereõhk on eelnevalt stabiliseeritud verapamiil SR 240 mg ja trandolapriil 4 mg üksikkomponentidega.

Tarka toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid kuuluvad vererõhku langetavate ravimite rühma (mida nimetatakse ka hüpertensioonivastasteks ravimiteks).

Tarka sisaldab kahte erinevat tüüpi toimeainet:

Mida on vaja teada enne Tarka võtmist

 • kaltsiumikanali blokaator (verapamiil) pidevalt vabastavas vormis;
 • angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitor (trandolapriil).

Ärge võtke Tarka’t

 • kui olete trandolapriili, verapamiili või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil või kellelgi teie perekonnas on esinenud AKE inhibiitorite suhtes raske allergiline reaktsioon. Kui teil esineb Tarka võtmise ajal raske allergiline reaktsioon, millega kaasneb näo, keele või kõri turse (angioneurootiline ödeem), otsige koheselt meditsiinilist abi, sest selline seisund võib vajada ravi;
 • kui teie vererõhk on raskete südameprobleemide tõttu äärmiselt madal (näiteks šoki ajal);
 • kui teil on hiljuti olnud tüsistustega kulgev raske südamelihaseinfarkt;
 • kui arst on teile öelnud, et teil on II või III astme südame blokaad (halvenenud impulsi juhtivus südames, mis põhjustab väga aeglast südamerütmi) või siinussõlme nõrkuse sündroom (määratust kõrgem ebaregulaarne südamerütm) ja teil ei ole südamestimulaatorit;
 • kui teil on ummistav hüpertroofiline kardiomüopaatia (vasaku vatsakese (eriti selle vaheseina) paksenemine koos vähenenud verevooluga aorti);
 • kui teil on probleemid südamega nagu südamepuudulikkus, südameblokaad (närviblokaad südames), ebanormaalselt aeglane või ebaregulaarne südamerütm või seisund, mida kutsutakse WolffiParkinsoniWhite’i sündroomiks või probleemid südameklappidega;
 • kui teil on rasked maksaprobleemid, sh seisund, kus vedelik koguneb kõhuõõnde (astsiit);
 • kui teil on raske neeruhaigus või te vajate dialüüsravi;
 • kui teil on seisund, kus teie neerupealised toodavad liiga palju hormoone (primaarne aldosteronism);
 • kui te olete rohkem kui 3 kuud rase (samuti on soovitatav vältida Tarka’t raseduse algul – vt lõik „Rasedus ja imetamine“);
 • kui te imetate (vt lõik „Rasedus ja imetamine“);
 • Tarka ei ole mõeldud kasutamiseks lastel ja noorukitel (alla 18aastastel);
 • kui teid ravitakse süstitavate beetablokaatoritega (v.a. intensiivravis);
 • kui teil on suhkurtõbi (diabeet) või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni;
 • kui te võtate teatud südemehaiguste raviks ivabradiini sisaldavat ravimit;
 • kui teid ravitakse sakubitriili/valsartaaniga (südamepuudulikkuse ravim).

Lisaküsimuste tekkimise korral võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Tarka võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravi alguses ja annuste muutmise järgselt võib arst mõõta teie vererõhku ja teha vereanalüüse juhul kui:

 • te olete eakas (vanem kui 65aastane);
 • teil on suhkurtõbi;
 • teil on probleemid maksaga või neerudega või kui teile on hiljuti siirdatud neer;
 • kui teil on neeruarteri stenoos (ühe või mõlema neeru veresoonte ahenemine);
 • teil on olnud südamelihaseinfarkt või insult;
 • kui arst on teile öelnud, et teil on südamepuudulikkus ja väljutusfraktsioon on suurem kui 35%;
 • te võtate liitiumi (ravim, mida kasutatakse mania ravis);
 • te olete piiratud soolasisaldusega dieedil, olete oksendanud, teil on või on hiljuti olnud kõhulahtisus, olete veetustunud või võtate diureetikume (mida nimetatakse ka „veetablettideks”) või teisi ravimeid, mis võivad mõjutada teie kaaliumitaset;
 • kui te võtate beetablokaatoreid, sh timolooli sisaldavaid silmatilku (ravim, mis kontrollib vererõhku või mida kasutatakse glaukoomi raviks);
 • te peate rääkima oma arstile, kui te arvate, et olete rase (või võite rasestuda). Tarka ei ole soovitatav raseduse algul ja seda ei tohi võtta, kui olete rohkem kui 3 kuud rase, sest selles staadiumis kasutamisel võib see tõsiselt kahjustada teie last (vt lõik „Rasedus ja imetamine“);
 • kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:
 • angiotensiin II retseptori antagonist lüh AIIRA (nimetatakse ka sartaanid, nt valsartaan, telmisartaan, irbesartaan), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid;
 • aliskireen;
 • järgmiste ravimite võtmisel suureneb angioödeemi (kiire nahaalune turse näiteks kõri piirkonnas) tekkimise risk:
 • siroliimus, everoliimus ja teised mTORi inhibiitorite rühma kuuluvad ravimid (kasutatakse siirdatud elundite äratõuke ennetamiseks);
 • neprilüsiini (NEP) inhibiitorid, nt sakubitriil (saadaval fikseeritud kombinatsioonina valsartaaniga), mida kasutatakse südamepuudulikkusega patsientidel, ja ratsekadotriil, mida kasutatakse ägeda kõhulahtisusega patsientidel.

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaaliumi) sisaldust veres. Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Tarka’t:”.

Allergilised reaktsioonid

 • harvadel juhtudel on mõnedel patsientidel esinenud pärast AKE inhibiitori nagu Tarka võtmist raske allergiline reaktsioon. See reaktsioon on rohkem levinud musta nahavärviga inimeste hulgas ja võib põhjustada sügelevat löövet ja/või näo, huulte, keele ja kõri turset (angioneurootiline ödeem). Kui see juhtub, lõpetage Tarka võtmine ning otsige kohest meditsiinilist abi.

Südamehaigused

 • kui teil on aeglane või ebaregulaarne südamerütm;
 • kui teie arst on teile öelnud, et teil on kas I astme südameblokaad (närviblokaad südames, mis põhjustab aeglast südamerütmi) või vasaku vatsakese düsfunktsioon (südame vasak vatsake funktsioneerib halvasti).

Muu

 • teil võib olla tõusnud risk vere valgeliblede hulga vähenemiseks, kui te kasutate Tarka’t ja ravimeid, mis mõjutavad immuunsüsteemi (nt tsüklosporiin), või kui teil on immuunsüsteemi haigus nagu süsteemne erütematoosne luupus (seisund, mis põhjustab liigesvalu, nahalöövet ja palavikku) või skleroderma (seisund, mis viib naha kõvenemise ja paksenemiseni ning võimaliku juustekaoni);
 • kui teil on neuromuskulaarne häire nagu myasthenia gravis (krooniline väsimus ja lihasnõrkus), EatoniLamberti sündroom või kaugelearenenud Duchenne’i lihasdüstroofia;
 • kui teil on talumatus mõnede suhkrute suhtes (nagu laktoos või galaktoos).

Eeskätt rääkige oma arstile, kui võtate ükskõik millist järgnevatest ravimitest.

NEP inhibiitorid, nt sakubitriil (saadaval fikseeritud kombinatsioonina valsartaaniga) ja ratsekadotriil: angioödeemi (kiire nahaalune turse näiteks kõri piirkonnas) tekkerisk võib suureneda.

Südameprobleemide või kõrgvererõhutõve ravimeid:

 • mistahes ravimeid südame rütmihäirete või kõrgvererõhutõve ravimiseks. Nende tõttu võib teie vererõhk langeda liiga madalale või südame löögisagedus liigselt aeglustuda.

Psühholoogiliste probleemide ravimeid:

 • mistahes ravimeid depressiooni või psühhoosi ravimiseks, nt imipramiini, midasolaami, buspirooni või trankvillisaatoreid.

Ravimeid, mida kasutatakse HIV raviks: nt viirusevastane ravim ritonavir.

Ravimeid, mis ennetavad äratõukereaktsiooni pärast organi siirdamist: nt tsüklosporiin, takroliimus ja mTOR-i inhibiitorite rühma kuuluvad ravimid (nt siroliimus, everoliimus ja teised). Vt lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”.

Ravimeid valu raviks või turse vähendamiseks nagu:

 • steroide (näiteks kortisooni või prednisooni)
 • teatud põletikuvastaseid ravimeid või valuvaigisteid (näiteks naprokseeni, ibuprofeeni või aspiriini või opioide).

Ravimeid, mis langetavad teie kolesterooli või vererasvade taset: nt „statiine” nagu simvastatiin.

Suhkurtõve ravimeid: nt insuliini või suukaudseid suhkurtõve ravimeid.

Epilepsia või krambihoogude ravimeid: nt fenütoiini, karbamasepiini või fenobarbitaali.

Seedehäirete või maohaavandite ravimeid: nt antatsiide või tsimetidiini.

Muud ravimid ja Tarka

Teised ravimid, mis võivad omada koostoimet Tarka’ga:

 • astma ravimid, nt teofülliin;
 • infektsioonide või tuberkuloosi ravimid, nt rifampitsiin;
 • vähivastased ravimid, nt doksorubitsiin;
 • ravimid podagra raviks või ennetamiseks, nt allopurinool;
 • kirurgias kasutatavad ravimid: öelge oma kirurgile enne operatsiooni, et te võtate Tarka’t, sest Tarka võib segada anesteetiliste gaaside või lihaseid lõõgastavate ravimite või kirurgiliste protseduuride ajal kasutavate teiste ravimite toimet;
 • dabigatraan (verehüüvete tekke vältimiseks kasutatav ravim);
 • kaaliumilisandid või kaaliumi sisaldavad soolaasendajad, diureetikumid (veetabletid, eriti nn kaaliumit säästvad tabletid), muud ravimid, mis võivad suurendada keha kaaliumisisaldust (nt hepariin ja kotrimoksasool ehk trimetoprim/sulfametoksasool);
 • vältige alkoholi tarvitamist ravi ajal Tarka’ga. Teil võib tekkida suurem vererõhku langetav toime kui tavaliselt.

Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid, kui te võtate angiotensiin II retseptori antagonisti (AIIRA) või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke Tarka’t:“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

See ei ole täielik nimekiri ravimitest, mis omavad koostoimet Tarka’ga.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Tarka koos toidu ja joogiga

Tarka tabletid on soovitatav neelata alla tervelt koos veega, ideaaljuhul hommikul pärast sööki.

Greipfruudi mahl

Ärge jooge Tarka kasutamise ajal greipfruudi mahla. Greipfruudi mahl võib tõsta teie kehasse imenduva verapamiili kogust. See võib tõsta Tarka kõrvaltoimete tekkeriski.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Te peate rääkima oma arstile, kui arvate, et olete rase (või võite rasestuda). Tavaliselt soovitab teie arst teil lõpetada Tarka võtmise enne kui rasestute või niipea kui saate teada, et olete rase ning soovitab teil Tarka asemel võtta teist ravimit. Tarka ei ole soovitatav raseduse alguses ja seda ei tohi võtta, kui olete rohkem kui 3 kuud rase, kuna kasutamisel pärast kolmandat raseduskuud võib see põhjustada tõsist kahju teie lapsele.

Imetamine

Rääkige oma arstile, kui imetate või kavatsete alustada lapse rinnaga toitmist. Tarka ei ole imetavatele emadele soovitatav ja teie arst võib valida teile teise ravimi, kui te soovite last rinnaga toita, eriti kui teie laps on vastsündinu või sündis enneaegsena.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Teie võime juhtida turvaliselt autot või kasutada keerukaid masinaid võib olla mõjutatud. Teil võib esineda peapööritust või väsimust. Eriti kehtib see alkoholiga koostoime puhul.

Ärge juhtige autot või kasutage ohtlike tööriistu või suuremõõtmelisi masinaid kuni te ei tea, kuidas Tarka teid mõjutab.

Tarka sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab 1,49 mmol (34,3 mg) naatriumi ühes tabletis. Sellega tuleb arvestada kontrollitud naatriumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

Tarka sisaldab laktoosi

See ravimpreparaat sisaldab 110,3 mg laktoosmonohüdraati ühes tabletis. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Tarka’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Tarka annus on määratud teile arsti poolt ja on sobivaim kontrollimaks teie vererõhku.

Tavaline annus on üks Tarka 240 mg/4 mg toimeainet modifitseeritult vabastav tablett üks kord ööpäevas igal hommikul pärast sööki ja ligikaudu samal ajal iga päev. Tablett tuleb neelata alla tervelt, klaasitäie veega, ilma imemata, närimata ja purustamata.

Kui te võtate Tarka’t rohkem kui ette nähtud

Kui te arvate, et olete Tarka’t võtnud rohkem, kui ette nähtud, kontakteeruge koheselt arsti või apteekriga, mõningatel juhtudel võib olla vajalik erakorraline meditsiiniline abi.

Kui te võtate liiga palju Tarka’t võite te tunda pearinglust või unisust, mis tuleneb liigsest vererõhu langusest ning südamerütmi aeglustumisest. Teised sümptomid, mis võivad tekkida, kui te võtate liiga palju Tarka’t, on: šokk (järsk vererõhu langus ning südamerütmi aeglustumine), stuupor, neerupuudulikkus, hingeldamine, ebaregulaarne südamerütm, ärevus ja köha.

Kui te unustate Tarka’t võtta

Vältimaks Tarka annuse võtmise unustamist, võtke Tarka’t iga päev samal ajal.

Kui te unustate Tarka tableti võtmata, võtke see kohe, kui see teile meenub, kuid ainult juhul, kui teile meenub see unustatud annusega samal päeval.

Ärge kunagi võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Kui teil on küsimusi Tarka võtmise kohta, helistage oma arstile või apteekrile.

Kui te lõpetate Tarka võtmise

Ei ole soovitatav Tarka võtmist katkestada, ilma et arst oleks teil seda teha soovitanud. Kui te lõpetate Tarka võtmise, võib teil esineda vererõhu tõus.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Mõned Tarka põhjustatud kõrvaltoimed võivad olla tõsised.

Rääkige otsekohe oma arsti või õega, kui teil esineb mõni järgnevatest kõrvaltoimetest.

Sageli esinevad kõrvaltoimed on:

(need võivad esineda 1-l kuni 10-l ravi saanud patsiendil 100-st):

 • köha;
 • pearinglus, peavalu;
 • kõhukinnisus;
 • šokk;
 • madal vererõhk, madal vererõhk lamavast asendist püsti või istuli tõusmisel;
 • esimese astme atrioventrikulaarne blokaad (südame erutusjuhte häire);
 • kuumahood, nahaõhetus;
 • peapööritustunne.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed on:

(need võivad esineda 1-l kuni 10-l ravi saanud patsiendil 1000-st):

 • allergilised reaktsioonid (nt nahalööve või sügelus);
 • unisus;
 • värinad;
 • südamepekslemine;
 • valu rinnus;
 • seedetrakti häired, iiveldus;
 • kõhuvalu;
 • kõhulahtisus;
 • ebanormaalsed maksafunktsiooni analüüsi tulemused;
 • näoturse, higistamine;
 • sage urineerimine;
 • lipiidide taseme tõus veres (hüperlipideemia).

Harva esinevad kõrvaltoimed on:

(need võivad esineda 1-l kuni 10-l ravi saanud patsiendil 10 000-st):

 • isutus;
 • minestamine;
 • külmavillid;
 • juuste väljalangemine, teatud nahaprobleemid;
 • sapipigmendi hulga suurenemine veres, mille tagajärjel muutuvad nahk ja silmavalged kollaseks (hüperbilirubineemia);
 • lämmastikku sisaldavate ühendite hulga suurenemine veres.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed on:

(need võivad esineda vähem kui 1-l ravi saanud patsiendil 10 000-st):

 • sageli esinevad infektsioonid;
 • bronhiit (ülemiste hingamisteede põletik);
 • ninakõrvalkoobaste turse (ninakinnisus);
 • õhupuudustunne/raskustunne rinnas, astma;
 • väsimus;
 • nõrkus;
 • agressiivsus, ärevus, depressioon, närvilisus;
 • tasakaaluhäired;
 • unehäired;
 • torkimistunne nahal;
 • kuuma/külmatunne;
 • teadvuse kadu, maitsetundlikkuse muutused;
 • nägemishäired (sh hägustunud nägemine);
 • naha või silmavalgete kollasus;
 • angioödeem, multiformne erüteem, psoriaas, nahapõletik, nõgestõbi;
 • kõhunäärme või maksapõletik;
 • kõhu tundlikkus;
 • oksendamine;
 • sapiteede sulgus;
 • suukuivus või kurgukuivus;
 • lihas või liigesvalu, lihasnõrkus;
 • erektsioonihäired;
 • rindade suurenemine (meestel);
 • tõsised südameprobleemid;
 • rabandus (insult);
 • vererõhu muutused;
 • neerufunktsiooni järsk langus;
 • kiire või aeglane südame löögisagedus;
 • tursed;
 • muutused laboratoorsete analüüside tulemustes.

Kõrvaltoimed, mille esinemissagedus on teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • nahapunetus, nahaärritus, akne, kuiv nahk;
 • kuseteede infektsioon;
 • suurenenud söögiisu;
 • kolesterooli sisalduse tõus veres, suhkru sisalduse tõus veres, kaaliumi sisalduse tõus veres, naatriumi sisalduse langus veres, uurea sisalduse tõus veres;
 • insomnia;
 • halutsinatsioonid;
 • sugutungi langus;
 • rindadest piima immitsemine;
 • insult, lihastõmblused, migreen, paralüüs;
 • raske allergiline reaktsioon, mis põhjustab näo, silmalaugude, keele või kurgu paistetust;
 • allergiline reaktsioon, mis põhjustab nahal nõgestõbe/haavandeid;
 • vilin kõrvus;
 • silma häired, nt silmalaupõletik, silmalau limaskesta turse;
 • südamelihase infarkt, ebanormaalne südame löögisagedus, ebanormaalne elektrokardiogramm;
 • veenilaiendid;
 • kõrge vererõhk;
 • bronhospasm, ülemiste hingamisteede põletik, ülemiste hingamisteede ahenemine, produktiivne köha, neelupõletik, suu ja neelu valu, ninaverejooks, hingamisraskus;
 • ebamugavustunne kõhus, mao limaskesta põletik, puhitus, igemete turse, mis ulatub üle hammaste, vere oksendamine, soolte ahenemine (iileus) ;
 • seljavalu, jäsemete valu, luuvalu, liigeste jäikus, lihaste spasmid;
 • palavik, ebatavaline enesetunne, üldine halb enesetunne;
 • ebanormaalsed laboratoorsete analüüside tulemused.

Mõningaid kõrvaltoimeid ei ole esinenud Tarka või selle komponentide kasutamisel, kuid on esinenud Tarka’le sarnaste ravimite kasutamisel:

 • segasus, seedehäired, ninakõrvalkoobaste põletik, nohu ja köha;
 • keelepõletik, unehäired, astmale sarnane raskustunne rinnus;
 • teatud närvi ja lihashaiguste süvenemine (nt myasthenia gravis, LambertEatoni sündroom, Duchenne’i lihasdüstroofia);
 • raske allergiline reaktsioon, mis mõjutab soolestikku ja põhjustab kõhuvalu (oksendamisega või ilma) (soolte angioödeem);
 • jalgade ja käte valulik nahapunetus;
 • hemolüütiline aneemia;
 • naha kollasus;
 • lühiajaline verevarustuse katkemine teatud ajuossa, mille tagajärjel võivad tekkida nägemise, rääkimise ja liigutamise ajutised häired.

See ei ole täielik kõrvaltoimete nimekiri. Mõned kõrvaltoimed ilmnevad vereanalüüsides või teiste meditsiiniliste uuringute käigus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Tarka’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast ”EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Tarka sisaldab

Toimeained on verapamiilvesinikkloriid ja trandolapriil. Üks tablett sisaldab 240 mg verapamiilvesinikkloriidi ja 4 mg trandolapriili.

Abiained on:

Tableti sisu:

 • Trandolapriili kiht: maisitärklis, laktoosmonohüdraat, povidoon, hüpromelloos, naatriumstearüülfumaraat;
 • Verapamiili kiht: mikrokristalliline tselluloos, naatriumalginaat, povidoon, magneesiumstearaat;

Tableti kate: hüpromelloos, hüproloos, makrogool 400 ja makrogool 6000, talk, kolloidne veevaba ränidioksiid, dokusaatnaatrium, titaandioksiid (E171), punane raudoksiid (E172), kollane raudoksiid (E172), must raudoksiid (E172).

Kuidas Tarka välja näeb ja pakendi sisu

Tarka tabletid on punakaspruunid ovaalsed toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid, mille ühel küljel on märgistus “244”. Tablett on õhukese polümeerikattega ja koosneb kihist, mis vabastab pidevalt verapamiilvesinikkloriidi ja eraldi kihist, mis on mõeldud trandolapriili koheseks vabastamiseks.

Tarka 240 mg/4 mg on saadaval blisterpakendites.

Pakendis on 28, 30, 50, 56, 98 või 280 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

BGP Products SIA

Mūkusalas 101

Rīga, LV 1004

Läti

Tootja

AbbVie Deutschland GmbH & Co KG

Knollstrasse 67061 Ludwigshafen

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal Liivalaia 13/15

10118 Tallinn

Tel: + 372 6363 052

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2018