Sumamed forte - suukaudse suspensiooni pulber (40mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: J01FA10
Toimeaine: asitromütsiin
Tootja: Teva Pharma B.V.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Sumamed Forte, 200 mg/5 ml suukaudse suspensiooni pulber

Asitromütsiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Sumamed Forte ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Sumamed Forte võtmist
 3. Kuidas Sumamed Forte’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Sumamed Forte’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Sumamed Forte ja milleks seda kasutatakse

Omadused ja toime

Sumamed Forte on makroliidide gruppi kuuluv uus antibiootikum - laia toimespektriga asaliid. Pärast suukaudset manustamist imendub asitromütsiin hästi ja jaguneb erinevate kudede vahel, kus saavutatakse antibiootikumi kõrge kontsentratsioon. See on palju kõrgem kui kontsentratsioon vereseerumis. Sumamed Forte’l on pikk poolväärtusaeg ja eritub kudedest aeglaselt. Need preparaadi omadused võimaldavad manustada seda ainult üks kord ööpäevas. Asitromütsiin eritub sapiga ja vähemal määral neerude kaudu.

Näidustused. Asitromütsiinile tundlike mikroorganismide poolt põhjustatud infektsioonid lastel: neelu-mandlipõletik (alates 2. eluaastast), kõrvapõletik, põskkoobaste põletik, kroonilise bronhiidi ägenemine, naha- ja pehmete kudede infektsioon (erüsiipel, impetiigo, sekundaarne püoderma), kopsupõletik, klamüdioos, mükoplasmoos.

Mida on vaja teada enne Sumamed Forte võtmist

Ärge võtke Sumamed Forte’t

 • kui olete asitromütsiini, erütromütsiini, mistahes makroliid või ketoliidantibiootikumi või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • koos ergotamiini (tungaltera alkaloidi) derivaatidega, kuna on teoreetiline võimalus ergotismi tekkeks.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

 • kui teil on raske neerufunktsiooni häire. Raske neerukahjustusega patsientidel

(GFR <10 ml/min) on täheldatud asitromütsiini süsteemse ekspositsiooni 33%-list suurenemist. Kergete neerutalitluse häiretega (kreatiini kliirens üle 40 ml/min) patsientidel, ei ole vaja annustamist muuta.

 • Kui teil on probleeme maksaga. Teie arst peab võibolla teie maksafunktsiooni jälgima või ravi lõpetama.
 • Kui teil on suurem risk südame repolarisatsiooni pikenemiseks, nt teil on: O Kaasasündinud või dokumenteeritud QTintervalli pikenemine

OSamaaegne ravi teiste toimeainetega, mis teadaolevalt pikendavad QT-intervalli, nt IA (kvinidiin ja prokaiinamiid) ja III klassi antiarütmikumid (dofetiliid, amiodaroon ja

sotalool), tsisapriid ja terfenadiin; antipsühhootikumid, nagu pimosiid; antidepressandid, nagu tsitalopraam; ja florokvinoloonid, nagu moksifloksatsiin ja levofloksatsiin

OElektrolüütide tasakaalu häire, eriti hüpokaleemia ja hüpomagneseemia korral

OKliiniliselt oluline bradükardia (südamerütmi aeglustumine), südame rütmihäire või raske südamepuudulikkus

 • Kui teil on haigus nimega Myastenia gravis. Sumamed’i ravi saavatel patsientidel on teatatud Myastenia gravis’e sümptomite süvenemisest ja müasteenilise sündroomi tekkest.
 • Nagu erütromütsiini ja teiste makroliidantibiootikumide korral, on harva teatatud tõsistest allergilistest reaktsioonidest, sh angioödeemist ja (harva surmaga lõppenud) anafülaksiast. Mõned neist reaktsioonidest asitromütsiinile põhjustasid korduvaid sümptomeid, mis nõudsid pikemat jälgimisperioodi ja ravi.
 • Nagu kõigi antibiootikumidega, on soovitatav jälgimine mittetundlike organismide, sh seente poolt põhjustatud superinfektsiooni nähtude suhtes.
 • Peaaegu kõigi antibiootikumide, sh asitromütsiini kasutamisel on teatatud Clostridium difficile poolt põhjustatud kõhulahtisusest (CDAD), mille raskusaste võib ulatuda kergest kõhulahtisusest fataalse koliidini. Kõigil patsientidel, kellel esineb pärast antibiootikumide kasutamist kõhulahtisus, tuleb arvestada CDAD võimalusega. CDAD tekkest on teatatud rohkem kui kaks kuud pärast antibakteriaalsete ainete manustamist.
 • Vastsündinutele manustada ettevaatusega, kuna ravimi kasutamise kogemus vastsündinutel on piiratud.

Asitromütsiini farmakokineetilised omadused võimaldavad lühikest ja lihtsat annustamisskeemi. Ei ole mingit vajadust ühegi näidustuse korral ravi pikendada.

Muud ravimid ja Sumamed Forte

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Antatsiidid: asitromütsiini manustamise soovitatav aeg on vähemalt üks tund enne või kaks tundi pärast antatsiidide kasutamist.

Tungaltera alkaloidid: kui patsiendile manustatakse tungaltera alkaloide, võib koostoimel makroliididega tekkida ergotism (tungaltera mürgistus).

Makroliidid võivad aeglustada digoksiini, tsüklosporiini ja kolhitsiini (kasutatakse podagra ja perekondliku Vahemere palaviku ravis) metabolismi. Neid ravimeid tuleb koos manustada ettevaatusega.

Teised ravimid: farmakokineetiliste uuringute käigus ei avastatud kliiniliselt olulisi koostoimeid koos teofülliini, terfenadiini, karbamasepiini, sildenafiili, didanosiini, atorvastatiini, flukonasooli, indinaviiri, efavirensi, tsetirisiini, nelfinaviiri, trimetoprim/sulfametoksasooli, triasolaami, midasolaami, metüülprednisolooni ja tsimetidiiniga.

Varfariin: on saadud teateid antikoaguleeriva toime tugevnemisest pärast asitromütsiini samaaegset manustamist koos kumariini tüüpi suukaudsete antikoagulantidega. Kuigi põhjuslikku seost ei ole tõestatud, tuleks kaaluda protrombiini aja jälgimise sagedust, kui asitromütsiini kasutatakse patsientidel, kes saavad kumariini tüüpi suukaudseid antikoagulante.

Zidovudiin: asitromütsiini manustamine suurendas zidovudiini kliiniliselt aktiivse metaboliidi kontsentratsiooni veres. Selle nähtuse kliiniline tähtsus on ebaselge, kuid see võib tuua patsientidele kasu.

Samaaegsel rifabutiini manustamisel täheldati neutropeeniat, kuid põhjuslikku seost asitromütsiini kombinatsiooniga ei ole tõestatud.

Asitromütsiin ei inaktiveeri tsütokroom P-450 ja seega ei esine koostoimeid astemisooli, triasolaami ja midasolaamiga.

Sumamed Forte koos toidu ja joogiga

Sumamed Forte suukaudset suspensiooni tuleb manustada ühekordse ööpäevase annusena vähemalt tund enne sööki või kaks tundi pärast sööki.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Rasedus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kuigi pole teada loodet kahjustavaid toimeid, ei määrata preparaati rasedatele kliiniliste kogemuste puudumise tõttu.

Imetamine

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Andmed asitromütsiini eritumisest rinnapiima on puudulikud. Imetavatele naistele tohib ravimit määrata ainult äärmisel vajadusel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Puuduvad tõendid, mis näitaksid, et Sumamed võiks omada toimet võimele juhtida või käsitseda masinaid.

Sumamed Forte sisaldab sahharoosi

5 ml valmis suspensiooni sisaldab 3,78 g sahharoosi. Sellega tuleb arvestada suhkurtõbe põdevatel patsientidel. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Asitromütsiini suukaudse suspensiooni pulber sisaldab sahharoosi. Päriliku fruktoositalumatuse, glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooni või sahharaas-isomaltaasi puudulikkusega patsiendid ei tohi seda ravimit kasutada.

Kuidas Sumamed Forte’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimi annuse määrab arst, see oleneb teie haiguse raskusest. Tavalised annused on järgmised: Ülemiste ja alumiste hingamisteede infektsioonide ja naha ning pehmete kudede infektsioonide (erandiks on migreeruv erüteem) ravis on Sumamed Forte annus 10 mg/kg üks kord ööpäevas, mis tuleb manustada 3 ööpäeva jooksul vastavalt järgnevale tabelile:

Kehakaal (kg)

Sumamed Forte 200 mg/5 ml

 

suukaudse suspensiooni pulber

5…9

Kasutada Sumamed 100 mg/5 ml suukaudse suspensiooni pulbrit

10...14

2,5 ml (100 mg)

15...24

5 ml (200 mg)

25...34

7,5 ml (300 mg)

35...44

10 ml (400 mg)

≥45

Täiskasvanute annus

Neelu-mandlipõletiku korral on annus 12 mg/kg 5 ööpäeva jooksul.

Teised infektsioonid: 10 mg/kg esimesel päeval ühekordse annusena, seejärel 5 mg/kg ühekordse annusena 2...5-ndal päeval.

SUSPENSIOONI VALMISTAMINE

Kui suspensioon ei ole apteegis valmis tehtud, võib kasutada suspensiooni valmistamiseks vajaliku vee mõõtmiseks pakendis olevat mõõtsüstalt.

Pudelis on pulber, millest valmistatakse destilleeritud või keedetud ja jahutatud vee lisamisel suspensioon suukaudseks manustamiseks.

 1. Raputage pudelit tugevalt, et pulber tuleks pudeli põhja ja seinte küljest lahti.
 2. Eemaldage kork (selleks vajutage pudeli kork alla ja keerake seda samal ajal kellaosuti liikumisele vastassuunas).
 3. 5 ml pulbrist 20 ml homogeense suspensiooni saamiseks lisage pudelis olevale pulbrile 9,5 ml destilleeritud või keedetud ja jahutatud vett.

30 ml pulbrist 35 ml homogeense suspensiooni saamiseks lisage pudelis olevale pulbrile 16,5 ml destilleeritud või keedetud ja jahutatud vett.

 1. Pärast vajaliku koguse vee lisamist sulgege pudel ja pöörake see tagurpidi, et pulber seguneks veega.
 2. Loksutage pudelit kohe ja hoolikalt, kuni tekib ühtlane suspensioon.

15 ml valmissuspensioon on kõlblik 5 päeva. 30 ml valmissuspensioon on kõlblik 10 päeva.

LUSIKA JA MÕÕTSÜSTLA KÄSITSEMINE

Enne ravimi andmist lapsele lugege juhend hoolega läbi.

Pakendis on mõõtsüstal ja kahepoolne lusikas. Arst või apteeker annab nõu, kumba neist kasutada. Kahepoolne lusikas: suur lusikatäis sisaldab 5 ml ja väiksem lusikatäis 2,5 ml suspensiooni.

Süstla täitmine ravimiga

 1. Enne kasutamist loksutage suspensiooni.
 2. Vajutage pudeli kork alla ja keerake seda samal ajal kellaosuti liikumisele vastassuunas.
 3. Viige süstal suspensiooni ja kolbi ülespoole tõmmates täitke süstal vajaliku koguse suspensiooniga.
 4. Kui märkate süstlas õhumulle, laske ravim süstlast tagasi pudelisse ja korrake punkti 3.

Ravimi manustamine lapsele

 1. Asetage laps toitmisasendisse.
 2. Asetage süstla ots lapse suhu ja suruge süstla sisu aeglaselt lapse suhu.
 3. Võimaldage lapsel see järk-järgult alla neelata.
 4. Kui laps on ravimi alla neelanud, andke talle juua teed või mahla, et neelata alla suhu jäänud ravimijäägid.

Puhastamine ja säilitamine

 1. Võtke kasutatud süstal lahti, peske see voolava vee all, kuivatage ning asetage see koos ravimiga kuiva ja puhtasse kohta.
 2. Pärast viimase annuse andmist lapsele visake mõõtsüstal koos pudeliga ära.

Kui te võtate Sumamed Forte’t rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise kahtluse korral pöörduge kohe arsti poole. Võimalikud sümptomid: ajutine kuulmiskadu, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus.

Kui te unustate Sumamed Forte’t võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Annuse vahelejäämisel: vahele jäänud annus manustatakse niipea kui võimalik, järgmine annus 24 tunni järel.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete ilmnemisel konsulteerige arstiga.

Alljärgnevas tabelis on organsüsteemi klassi ja esinemissageduse alusel loetletud kõrvaltoimed, mis on kindlaks tehtud kliiniliste uuringute ja turuletulekujärgse järelevalve käigus. Kõrvaltoimed, mis on kindlaks tehtud turuletulekujärgse järelevalve käigus, on lisatud kursiivis. Esinemissageduste rühmad on määratletud järgmise kokkuleppe alusel: väga sage (≥1/10); sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10 000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10 000) ja teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel). Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise järjekorras.

Asitromütsiiniga võimalikult või tõenäoliselt seotud kõrvaltoimed kliinilise uuringu kogemuse ja turuletulekujärgse järelevalve alusel:

Organsüsteemi klass

Kõrvaltoime

Esinemissagedus

Infektsioonid ja

Kandidiaas (seennakkus), vaginaalne

Aeg-ajalt

infestatsioonid

infektsioon, pneumoonia (kopsupõletik),

 

 

seeninfektsioon, bakteriaalne infektsioon,

 

 

farüngiit (kõripõletik), gastroenteriit

 

 

(sooleinfektsioon), hingamishäired, nohu, suu

 

 

kandidiaas (soor)

 

 

Pseudomembranoosne koliit (jämesoolepõletik)

Teadmata

Vere ja lümfisüsteemi

Leukopeenia (valgeliblevähesus), neutropeenia

Aeg-ajalt

häired

(neutrofiilide puudus veres), eosinofiilia

 

 

(eosinofiilide rohkus veres)

 

 

Trombotsütopeenia (vereliistakute vähesus),

Teadmata

 

hemolüütiline aneemia (punaliblelahustuslik

 

 

vaegveresus)

 

Immuunsüsteemi häired

Angioödeem, ülitundlikkus

Aeg-ajalt

 

Anafülaktiline reaktsioon

Teadmata

Ainevahetus- ja

Isutus

Aeg-ajalt

toitumishäired

 

 

Psühhiaatrilised häired

Närvilisus

Aeg-ajalt

 

Agiteeritus

Harv

 

Agressioon, ärevus

Teadmata

Närvisüsteemi häired

Peavalu

Sage

 

Pearinglus, unisus, düsgeusia (maitsehäire),

Aeg-ajalt

 

paresteesia (väärtundlikkus)

 

 

Minestus, krambid, hüpoesteesia (nõrgenenud

Teadmata

 

tundlikkus), psühhomotoorne hüperaktiivsus,

 

 

anosmia (haistmisvõimetus), ageusia

 

 

(maitsetundetus), parosmia (väärhaistmine),

 

 

Myasthenia gravis (teatud lihasnõrkus)

 

Silma kahjustused

Nägemishäired

Aeg-ajalt

Kõrva ja labürindi

Kuulmishäired, vertiigo (peapööritus)

Aeg-ajalt

kahjustused

Kuulmiskahjustus, sh kurtus ja/või tinnitus

Teadmata

 

(helin kõrvus)

 

Südame häired

Palpitatsioonid (südamepekslemine)

Aeg-ajalt

 

Torsade de pointes, arütmiad sh ventrikulaarne

Teadmata

 

tahhükardia, QT-intervalli pikenemine

 

 

elektrokardiogrammil

 

Vaskulaarsed häired

Kuumahood

Aeg-ajalt

 

Hüpotensioon

Teadmata

Respiratoorsed, rindkere ja

Düspnoe (hingeldus), ninaverejooks

Aeg-ajalt

mediastiinumi häired

 

 

Seedetrakti häired

Kõhulahtisus

Väga sage

 

Oksendamine, kõhuvalu, iiveldus

Sage

 

Kõhukinnisus, gaasid, düspepsia (seedehäire),

Aeg-ajalt

 

gastriit (maopõletik), düsfaagia (neelamishäire),

 

 

kõhupuhitus, suukuivus, röhitised, haavandid

 

 

suus, suurenenud süljeeritus

 

 

Pankreatiit (kõhunäärmepõletik), keele värvuse

Teadmata

 

muutus

 

Maksa ja sapiteede häired

Maksafunktsiooni kõrvalekalded, kolestaatiline

Harv

 

ikterus (sapipaisust tingitud kollatõbi)

 

 

Maksapuudulikkus*, fulminantne hepatiit (äge

Teadmata

 

maksapõletik), maksanekroos (maksa

 

 

kärbumine)

 

Naha ja nahaaluskoe

Lööve, kihelus, urtikaaria (nõgestõbi), dermatiit

Aeg-ajalt

kahjustused

(nahapõletik), kuiv nahk, hüperhidroos

 

 

(liighigistamine)

 

 

Valgustundlikkusreaktsioon, äkki tekkiv

Harv

 

väikeste valge/kollase vedelikuga täitunud

 

 

mädavillidega kaetud punetavate laikudega

 

 

nahalööve

 

 

Stevensi-Johnsoni sündroom (nahapunetuse

Teadmata

 

eluohtlik vorm koos villide ja nahakihi

 

 

irdumisega, mis ilmneb eriti just suu, nina,

 

 

silmade ja genitaalide piirkonnas), toksiline

 

 

epidermaalne nekrolüüs (ulatuslik nahakihi

 

 

irdumine), multiformne erüteem (teatud

 

 

nahapunetus), DRESS reaktsioon ravimile koos

 

 

eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega

 

 

(ulatuslik nahalööve koos maksa, vere ja teiste

 

 

organite haaratusega).

 

Lihas-skeleti ja sidekoe

Osteoartriit, müalgia, seljavalu, kaelavalu

Aeg-ajalt

kahjustused

Artralgia (liigesevalu)

Teadmata

Neerude ja kuseteede häired

Düsuuria (raskendatud urineerimine), neerude

Aeg-ajalt

 

valu

 

 

Äge neerupuudulikkus, interstitsiaalne nefriit

Teadmata

 

(teatud neerupõletik)

 

Reproduktiivse süsteemi ja

Metrorraagia (emaka verejooks), munandite

Aeg-ajalt

rinnanäärme häired

kahjustus

 

Üldised häired ja

Tursed, asteenia (jõuetus), halb enesetunne,

Aeg-ajalt

manustamiskoha

väsimus, näo tursed, valu rinnus, palavik, valu,

 

reaktsioonid

perifeersed tursed

 

Uuringud

Lümfirakkude arvu langus, eosinofiilide arvu

Sage

 

tõus, vere bikarbonaatide sisalduse langus,

 

 

basofiilide arvu tõus, monotsüütide arvu tõus,

 

 

neutrofiilide arvu tõus

 

 

Ensüümide aktiivsuse tõus

Aeg-ajalt

 

(aspartaataminotransferaas,

 

 

alaniinaminotransferaas), bilirubiini sisalduse

 

 

tõus veres, uurea sisalduse tõus veres, kreatiniini

 

 

sisalduse tõus veres, kaaliumi kõrvalekalded

 

 

veres, alkaalse fosfataasi sisalduse tõus veres,

 

 

kloriidi sisalduse tõus veres, glükoosisisalduse

 

 

tõus veres, trombotsüütide aktiivsuse tõus,

 

 

hematokriti langus, bikarbonaatide sisalduse

 

 

tõus veres, ebanormaalne naatriumi tase

 

Vigastus, mürgistus ja

Protseduurijärgne tüsistus

Aeg-ajalt

protseduuri tüsistused

 

 

 

 

 

*mis on harvadel juhtudel lõppenud surmaga

 

Asitromütsiini kasutamisel Mycobacterium Avium Complex’i profülaktikaks või raviks võivad tekkida kõrvaltoimed, mis erinevad nendest, mida on teatatud teistel näidustustel kasutamise korral:

Väga sage (võib esineda enam kui 1 inimesel 10st):

 • kõhulahtisus, kõhuvalu, iiveldus, soolegaasid, ebamugavustunne maos.

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10st):

 • anoreksia (isutus);
 • pearinglus, peavalu, paresteesia (tundlikkuse häired – kihelus, pakitsus, sügelus), maitsetundlikkuse häired;
 • nägemishäired;
 • kurtus;
 • nahalööve, sügelus;
 • valu liigestes;
 • väsimus.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100st):

 • tundlikkuse langus;
 • kuulmishäired, kumin kõrvades;
 • südamepekslemine;
 • maksapõletik;
 • tõsised nahalööbed (StevensiJohnsoni sündroom), tundlikkus päikesevalgusele;
 • asteenia (üldine füüsiline nõrkus), üldine halb enesetunne.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Sumamed Forte’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

15 ml valmissuspensiooni säilib 5 päeva temperatuuril kuni 25°C. 30 ml valmissuspensiooni säilib 10 päeva temperatuuril kuni 25°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Sumamed Forte sisaldab

 • Toimeaine on asitromütsiin. 5 ml Sumamed Forte valmis suukaudset suspensiooni sisaldab 200 mg (40 mg/ml) asitromütsiini (asitromütsiindihüdraadina).
 • Teised koostisosad on sahharoos, veevaba trinaatriumfosfaat (E339), hüdroksüpropüültselluloos, ksantaankummi, vanilli lõhna ja maitseaine (vahamaisi maltodekstriin, propüleenglükool E1520, kaltsiumfosfaat E341), kirsi lõhna ja maitseaine (tapiokkdekstriin, akaatsiakummi E414, triatsetiin E1518), banaani lõhna ja maitseaine (maisi maltodekstriin ja modifitseeritud tärklis (vahamaisist)), kolloidne veevaba ränidioksiid.

Kuidas Sumamed Forte välja näeb ja pakendi sisu

Pulber on valge kuni kollakasvalge värvusega.

Valmissuspensioon on iseloomuliku kirsi/banaani/vanilli lõhna ja maitsega valge kuni kollakasvalge värvusega homogeenne suspensioon.

15 ml suukaudse suspensiooni pulbrit 20 ml valmissuspensiooni valmistamiseks (sisaldab 600 mg asitromütsiini) 50 ml plastpudelis (HDPE), mis on suletud lastekindla polüpropüleenist või polüetüleenist korgiga.

30 ml suukaudse suspensiooni pulbrit 35 ml valmissuspensiooni valmistamiseks (sisaldab 1200 mg asitromütsiini) 100 ml plastpudelis (HDPE), mis on suletud lastekindla polüpropüleenist või polüetüleenist korgiga.

Pudel on pappkarbis, kaasas kahepoolse lusikaga kalibreeritud mõõtlusikas ja süstal suukaudseks annustamiseks.

Iga Sumamed Forte suspensioon sisaldab 5 ml rohkem suspensiooni, et kindlustada täielik annustamine.

Müügiloa hoidja ja tootjad

Müügiloa hoidja

Teva Pharma B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Holland

Tootjad

Teva Operations Poland Sp. z o.o. Mogilska 80

31 546 Krakow Poola

või

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.) Prilaz baruna Filipovica 25

10000 Zagreb Horvaatia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Hallivanamehe 4

11317 Tallinn Tel.: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud mais 2018.