Solutio iodi spirituosa - nahalahus (50mg 1ml)

ATC Kood: D08AG03
Toimeaine: jood
Tootja: RIGA PHARMACEUTICAL PLANT

Artikli sisukord

SOLUTIO IODI SPIRITUOSA
nahalahus (50mg 1ml)


Pakendi infoleht: teave kasutajale Solutio Iodi Spirituosa , 5% nahalahus Joodilahus.

1 ml lahus sisaldab 50.0 mg joodi (Iodum)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vaata lõik 4.

-Kui pärast 2-3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on joodilahus ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne joodilahuse kasutamist

3.Kuidas joodilahust kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Joodilahuse säilitamine

6.Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on joodilahus ja milleks seda kasutatakse

Välispidisel kasutamisel on jood antiseptiliste omadustega ravim. Kasutatakse naha desinfektsiooniks.

2. Mida on vaja teada enne joodilahuse kasutamist

Ärge kasutage joodilahust:

- kui olete joodi või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne joodilahuse kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekeri või meditsiiniõega. Vältida regulaarset kasutamist raseduse või imetamise ajal.

Allergiliste reaktsioonide tekkimisel pöörduge koheselt arsti poole. Pärast joodilahuse nahale kandmist ei tohi nahale asetada oklusioonsidet.

Ettevaatusega kasutada kilpnäärme ületalitlusega patsientidel (hüpertüreoidismi korral).

Vältige preparaadi sattumist silma, suhu ja limaskestale.

Ettevaatus on vajalik, kui joodi kasutatakse pikema aja vältel (5-7 päeva), kuna võib esineda ülitundlikkusreaktsioone. Ülitundlikkuse tekkimisel lõpetada ravimi kasutamine.

Muud ravimid ja joodilahus

Teatage oma arstile või apteekrile, kui kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Joodipreparaadid ei sobi kokku ammoniaagi, leelise ja leeliskarbonaatide, naatriumtiosulfaadi,

vedela elavhõbedaga ja pliisoolade, tanniini, tärklise, atsetooni, tärpentiniõli ja peamiste eeterlike õlidega.

Joodilahus koos toidu ja joogiga

Ei mõjuta joodilahuse toimet.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Joodilahust tuleb kasutada ettevaatusega raseduse ja imetamise ajal.

Andmed toimest viljastumisvõimele puuduvad.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Joodilahus ei mõjuta autojuhtimist ja masinate käsitsemise võimet.

Joodilahus sisaldab

Joodilahus sisaldab 96% etanooli.

3. Kuidas joodilahust kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, apteekriga või meditsiiniõega.

Kasutage välispidiselt vastavalt vajadusele kahjustatud nahapiirkondade desinfektsiooniks.

Niisutage vatitups joodilahusega ja kandke kahjustatud nahapinnale.

Kui teil on tunne, et joodilahuse toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Ei ole soovitatav kasutada lastel vanuses alla 12-ne eluaasta.

Ettevaatusega kasutada noorukitel, sest nende nahk on tundlikum.

Kui te kasutate joodilahust rohkem kui ette nähtud:

Joodilahuse lokaalsel kasutamisel on üleannustamine ebatõenäoline.

Joodilahuse ägeda mürgituse sümptomid juhuslikul allaneelamisel on tingitud peamiselt selle söövitavast mõjust seedetraktis: võivad tekkida ebameeldiv metallimaitse suus, kõhuvalu, oksendamine ja kõhulahtisus. Kui kõhus sisaldub tärklist siis okse on sinine.

Anuuria võib tekkida 1 kuni 3 päeva hiljem. Surm võib olla tingitud vereringe puudulikkusest, võib tekkida söögitoru ahanemine, mille tulemusena lämbumine, aspiratsioonipneumoonia või kopsuturse. Surmav annus on tavaliselt umbes 2 või 3 g.

Kui teie või teie laps on sisse võtnud joodilahust tuleb koheselt pöörduda lähimasse kiirabisse või arsti poole.

Kui te unustate joodilahust kasutada:

Ärge kasutage kahekordset annust kui annus jäi eelmine kord kasutamatta. Kasutage ununenud annus niipea kui see teile meenub ning jätkake oma tavapärase raviskeemiga.

Kui te lõpetate joodilahuse kasutamise:

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, või apteekri või meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Harva võib esineda tundlikkus, bulloosne lööve, nahapunetus, ketendus.

Väga harva on täheldatud ülitundlikkusreaktsioone - šokk, palavik, lööve. Võib häirida kilpnäärme talitlust.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas joodilahust säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Solutio Iodi Spirituosa sisaldab

Toimeaine on 50 mg joodi. 1 ml nahalahust sisaldab 50 mg joodi (Iodum).

-Teised koostisosa abiained on kaaliumjodiid, 96% etanool, puhastatud vesi.

Kuidas Solutio Iodi Spirituosa välja näeb ja pakendi sisu

Läbipaistev, merevaigukollane, iseloomuliku lõhnaga lahus.

20 ml lahust pruunis klaaspudelis, millel on polüetüleenist tilguti ja plastikust ohutuskork.

Iga klaaspudel on märgistatud ning paigutatud koos infolehega pappkarpi.

Müügiloa hoidja ja tootja

JSC "Riga Pharmaceutical Plant", Duntes 16/22, Riia, LV-1005, Läti Vabariik. Tel. +371 67355550, +371 67355551

Fax +371 67355551 e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2013

OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Solutio Iodi Spirituosa, 5% nahalahus

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml nahalahust sisaldab 50 mg joodi.

Teadaolevat toimet omav abiaine:

Etanool

Sisaldab 96% etanooli

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Nahalahus.

Läbipaistev, merevaigukollane, iseloomuliku lõhnaga lahus.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Joodi nahalahus on näidustatud täiskasvanutel ja lastel alatel 12. eluaastast naha desinfektsiooniks.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Soovitav annus on individuaalne, vastavalt vajadusele.

Lapsed

Joodi ei soovitata kasutada lastel vanuses alla 12 aasta seoses ohutusega.

Manustamisviis

Kutaanne.

Niisutage aplikaator joodilahusega ja kandke nahapinnale.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine(te) suhtes.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Pärast joodi nahale kandmist ei tohi nahale asetada oklusioonsidet.

Joodipreparaate tuleb ettevaatusega kasutada kilpnäärme ületalitlusega patsientidel (hüpertüreoidismi korral).

Vältida regulaarset kasutamist raseduse või imetamise ajal. Vältige preparaadi sattumist silma, suhu ja limaskestale.

Ettevaatus on vajalik, kui joodi kasutatakse pikema aja vältel (5-7 päeva), kuna võib esineda ülitundlikkusreaktsioone. Ülitundlikkuse tekkimisel lõpetada ravimi kasutamine.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Joodipreparaadid ei sobi kokku ammoniaagi, leelise ja leeliskarbonaatide, naatriumtiosulfaadi, vedela elavhõbedaga ja pliisoolade, tanniini, tärklise, atsetooni, tärpentiniõli ja peamiste eeterlike õlidega.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Joodipreparaate tuleb ettevaatusega kasutada rasedatel, kuna joodi manustamisel suurtele nahapindadele võib jood imenduda kogustes, mis võivad põhjustada vastsündinul kilpnäärme kaasasündinud suurenemist ja alatalitlust.

Imetamine

Joodilahust tuleb kasutada ettevaatusega imetamise ajal.

Fertiilsus

Andmed fertiilsuse kohta puuduvad..

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Ei ole asjakohane.

4.8Kõrvaltoimed

Järgnevat klassifikatsiooni kasutatakse kõrvaltoimete esinemissageduse hindamiseks.

Igas esinemissageduse vahemikus on soovimatud kõrvalmõjud toodud esinemissageduse tõsiduse vähenemise järjekorras.

Väga sage (<1/10)

Sage (1/100 kuni <1/10)

Aeg ajalt (1/1,000 kuni <1/100)

Harv (1/10,000 kuni <1/1,000)

Väga harv (<1/10,000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Harv: bulloosne lööve, nahapunetus, ketendus

Väga harv: ülitundlikkusreaktsioone - šokk, palavik, lööve

Võib häirida kilpnäärme talitlust.

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Lokaalsel kasutamisel on üleannustamine ebatõenäoline.

Joodilahuse ägeda mürgituse sümptomid juhuslikul allaneelamisel on tingitud peamiselt selle söövitavast mõjust seedetraktis: võivad tekkida ebameeldiv metallimaitse suus, kõhuvalu, oksendamine ja kõhulahtisus. Kui kõhus sisaldub tärklist siis okse on sinine.

Anuuria võib tekkida 1 kuni 3 päeva hiljem. Surm võib olla tingitud vereringe puudulikkusest, võib tekkida söögitoru ahanemine, mille tulemusena lämbumine, aspiratsioonipneumoonia või kopsuturse. Surmav annus on tavaliselt umbes 2 või 3 g.

Ravi: ägeda joodimürgistuse puhul tuleb tarbida piima ja tärklise kliistrit. Tühjendada magu ja mao loputamiseks kasutada tärklise klistiiri või naatriumtiosulfaadi 1% lahust. Soovitatav kasutada aktiivsütt. Elektrolüütide ja veekadu tuleks asendada. Tugeva valu vaigistamiseks on soovitatav süstida morfiinsulfaati 10 mg. Vajalikuks võib osutuda trahheostoomia.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

ATC-kood: D08AG03

Farmakoterapeutiline rühm: antiseptikumid ja desinfektandid; ATC-kood: D08AG03

Toimemehhanism

Elementaarsel joodil on bakteritsiidne, sporitsiidne, funktitsiidne ja antiviraalne toime.

Paikselt kasutatav jood sadestab valke. See võib surmata kahjustatud rakud. Toime on sarnane söövitava happe toimega.

5.2Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Jood imendub vähesel määral läbi naha.

Jaotumine

Joodi sihtorgan on kilpnääre.

Jood läbib platsentaarbarjääri.

Biotransformatsioon

Jood muundatakse kiiresti jodiidiks ja salvestatakse kilpnäärmes türeoglobuliinina.

Eritumine

Jodiidid väljutatakse peamiselt uriini kaudu, kuid väike osa ka rooja, sülje, higi ja rinnapiima kaudu.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Andmed puuduvad.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Kaaliumjodiid, 96% etanool , puhastatud vesi.

6.2Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Nahalahus, 20 ml pruunis klaaspudelis, millel on polüetüleenist tilguti ja plastikust ohutuskork. Iga klaaspudel on märgistatud ning paigutatud koos infolehega pappkarpi.

6.6Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Erinõuded hävitamiseks puuduvad.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

JSC "Riga Pharmaceutical Plant , Duntes 16/22, Riia, LV-1005, Läti Vabariik. Tel.+371 67355550, +371 67355551

Fax +371 67355551 e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

8.MÜÜGILOA NUMBER

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

14.06.2000/5.02.2013

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud augustis 2013