Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Snup - ninasprei, lahus (0,5mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: R01AA07
Toimeaine: ksülometasoliin
Tootja: STADA Arzneimittel AG

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

SNUP 0,5mg/ ml ninasprei, lahus

Kasutamiseks 2…6-aastastel lastel

SNUP 1mg/ml ninasprei, lahus

Kasutamiseks täiskasvanutel, noorukitel ja lastel alates 6 aasta vanusest

Ksülometasoliinvesinikkloriid (Xylometazolinum)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

-Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on SNUP ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne SNUP’i kasutamist

3.Kuidas SNUP’i kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas SNUP’i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on SNUP ja milleks seda kasutatakse

SNUP on nohu ravim (dekongestant) ja sisaldab alfa-sümpatomimeetilist toimeainet ksülometasoliini. Ksülometasoliin ahendab veresooni, dekongestandina vähendades nina vooderdava limaskesta turset.

SNUP’i kasutatakse:

nina limaskesta turse vähendamiseks nohu, ninasekretsiooni hoogude (vasomotoorne riniit) ja allergilise nohu (allergilise riniidi) puhul

sekreedi erituse kergendamine ninakõrvalkoobaste põletiku ja nohust tingitud kuulmetõrvekatarri korral

SNUP 0,5mg/ml ninasprei on kasutamiseks 2...6-aastastel lastel.

SNUP 1mg/ml ninasprei on kasutamiseks täiskasvanutel, noorukitel ja üle 6-aastastel lastel.

2. Mida on vaja teada enne SNUP’i kasutamist

Ärge kasutage SNUP’i:

kui olete ksülometasoliinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline

kroonilise nohu teatud vormi („kuiv nohu“/rhinitis sicca) korral

pärast ajuripatsi kirurgilist eemaldamist nina kaudu (transsfenoidaalset hüpofüsektoomiat) või

muid kirurgilisi sekkumisi, mis seavad ohtu peaaju kõvakelme (dura mater) SNUP 0,5mg/ml ninasprei:

alla 2-aastastel imikutel ja väikelastel. SNUP 1mg/ml ninasprei:

alla 6-aastastel lastel.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Raviannuste kasutamise järgselt on üksikuid teateid rasketest kõrvaltoimetest (eriti hingamisseiskusest). Üleannustamist tuleb igati vältida.

Enne SNUP’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui:

teid ravitakse monoaminooksüdaasi inhibiitorite (MAO inhibiitorite) või teiste potentsiaalselt vererõhku tõstvate ravimitega (vt lõik „Muud ravimid ja SNUP“);

teil esineb silmasise rõhu tõus, eriti suletudnurga glaukoom;

teil esineb raske südame-veresoonkonna haigus (nt südame isheemiatõbi) või kõrge vererõhk (hüpertensioon);

teil esineb neerupealise kasvaja (feokromotsütoom);

teil esinevad metaboolsed häired nagu kilpnäärme ületalitlus (hüpertüreoos) või suhkurtõbi (diabetes mellitus);

teil esineb eesnäärme suurenemine;

teil esineb porfüüria (metaboolne häire).

Dekongestantide pikaajaline kasutamine ninna võib põhjustada nina limaskesta krooniline turse ja lõpuks õhenemine.

Pikaajalise kasutamise ärajätmisel tuleb ravi lõpetada kõigepealt ühes ninasõõrmes ning seejärel teises. Oodake, kuni igasugune turse jms on taandunud, enne kui lõpetate ravi teises ninasõõrmes, et säiliks osaline normaalne hingamine.

Lapsed

SNUP 0,05% ninaspreid ei tohi kasutada alla 2-aastastel imikutel ja väikelastel. SNUP 0,1% ninaspreid ei tohi kasutada alla 6-aastastel lastel.

Muud ravimid ja SNUP

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Kui te kasutate SNUP’i ja meeleolu parandavaid teatud ravimeid (tranüültsüpromiini tüüpi MAO inhibiitoreid või tritsüklilisi antidepressante) või vererõhku tõstvaid ravimeid, võib esineda vererõhu tõus, mis on tingitud toimetest südamele ja vereringele.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

SNUP’i ei tohi kasutada raseduse ajal ega imetamise perioodil, välja arvatud juhul, kui arst on seda soovitanud ja hinnanud eelnevalt loodetavat kasu ja võimalikke riske, kuna ravimi kasutamise ohutust raseduse ja imetamise perioodil ei ole tõestatud. Kuna üleannustamine võib kahjustada loote verevarustust ja vähendada piima produktsiooni, ei tohi raseduse ja imetamise perioodil soovituslikku annust ületada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kasutusjuhistest kinnipidamisel ei mõjuta teie autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.

3.Kuidas SNUP’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ärge ületage soovitatavat annust ega ravi kestust.

Annustamine

SNUP 0,5mg/ml ninasprei:

Kui arst ei ole määranud teisiti, manustada 2...6-aastastele lastele vajadusel üks pihustus SNUP ninaspreid mõlemasse ninasõõrmesse kuni kolm korda ööpäevas.

SNUP 1mg/ml ninasprei:

Kui arst ei ole määranud teisiti, on annus täiskasvanutele, noorukitele ja üle 6-aastastele lastele vajadusel ühe pihustus SNUP ninaspreid mõlemasse ninasõõrmesse kuni kolm korda ööpäevas.

Manustamisviis

SNUP on mõeldud kasutamiseks ninna.

Märkus

Eemaldage otsikult plastikkork. Enne esmakordset kasutamist pihustage vähemalt viis pihustust õhku, kuni pihustus on ühtlane. Edasisel kasutamisel on ninapihusti kasutusvalmis esimeseks annuseks.

Protseduuri tuleb korrata, kui ninapihustit ei ole mõned päevad kasutatud. Kehtivad alljärgnevad nõuded:

4 kuni 14 päeva kasutamata:

1 pihustus õhku

üle 14 päeva kasutamata:

5 pihustust õhku

Pärast kasutamist ja enne korgi tagasipanekut puhastage pihusti otsik puhta pehme paberiga.

Hügieenilistel põhjustel ning põletiku ülekandumise vältimiseks, peab pihustit kasutama vaid üks isik.

Ravi kestus

SNUP’i ei tohi kasutada kauem kui 7 päeva, välja arvatud arsti soovitusel.

Enne uut ravikuuri selle ravimiga, peab vahe olema mitu päeva.

Kroonilise nohuga inimesed võivad kasutada seda ravimit ainult arstliku jälgimise tingimustes, kuna esineb nina limaskesta kõhetumise (atroofia) oht.

Kui teile tundub, et SNUP’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, siis rääkige sellest arstile.

Kui te kasutate SNUP’i rohkem kui ette nähtud

Rääkige sellest kohe oma arstile. Pärast selle ravimi märkimisväärset üleannustamist või juhuslikku kasutamist, võib esineda mürgistust.

SNUP’ tingitud mürgistuse kliiniline pilt võib olla segadust tekitav, kuna kesknärvisüsteemi ja südame-veresoonkonna stimulatsiooni ja pärssimise faasid võivad vahelduda.

Sageli esinevad pärast üleannustamist toimed kesknärvisüsteemile krambihoogude ja koomaga, aeglane südamerütm, hingamisseiskus ning kõrge vererõhu vaheldumine madala vererõhuga, eriti lastel.

Kesknärvisüsteemi stimulatsiooni sümptomiteks on ärevus, agitatsioon, meelepetted ja krambid.

Kesknärvisüsteemi pärssimisele järgnevateks sümptomiteks on kehatemperatuuri alanemine, letargia, unisus ja kooma.

Samuti võivad esineda järgmised sümptomid: pupillide ahenemine (mioos), pupillide laienemine (müdriaas), palavik, higistamine, kahvatus, vere hapnikusisalduse puudusest tingitud naha sinakaks värvumine (tsüanoos), tajutavad südamelöögid, respiratoorne depressioon (pinnapealne, aeglane hingamine) ja hingamisseiskus (apnoe), iiveldus ja oksendamine, psühhogeensed häired, vererõhu tõus või langus, südame rütmihäired, liiga kiire või aeglane südametöö, südameseiskus, kopsuturse (vedelikupeetus kopsudes).

Pärast mürgistusnähtude tekkimist teavitage kohe arsti, kuna vajalik on haiglaravi ja jälgimine.

Kui te unustate SNUP’i kasutada

Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata, vaid jätkake kasutamist, nagu selles annustamisjuhendis kirjeldatud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete hindamisel on kasutatud järgmisi esinemissagedusi:

Sage: võib esineda kuni 1 inimesel 10-st:

nina limaskesta kipitus ja kuivus, aevastamine

Aeg-ajalt: võib esineda kuni 1 inimesel 100-st

ülitundlikkusreaktsioonid (nahalööbed, sügelus, naha ja limaskestade turse)

tugev ninakinnisuse tunne (limaskesta turse suurenemine) dekongestiivse toime taandumisel, ninaverejooksud

Harv: võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st

tajutavad südamelöögid, südame löögisageduse tõus (tahhükardia)

vererõhu tõus

Väga harv: võib esineda kuni 1 inimesel 10000-st

hingamisseiskus (registreeritud ksülometasoliini kasutamisega imikutel ja vastsündinutel)

rahutus, unetus, meelepetted (peamiselt lastel)

peavalu, krambihood (eriti lastel)

südame rütmihäired

väsimus (unisus, sedatsioon)

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas SNUP’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast pudeli avamist:

Pärast pudeli avamist ei tohi seda ravimit kasutada kauem kui 12 kuud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida SNUP sisaldab

SNUP 0,5mg/ml ninasprei:

toimeaine on ksülometasoliinvesinikkloriid.

1 ml ninasprei lahust sisaldab 0,5 mg ksülometasoliinvesinikkloriidi.

Üks pihustus (ligikaudu 0,09 ml lahust) sisaldab 0,045 mg ksülometasoliinvesinikkloriidi.

SNUP 1mg/ml ninasprei:

toimeaine on ksülometasoliinvesinikkloriid.

1 ml ninasprei lahust sisaldab 1 mg ksülometasoliinvesinikkloriidi.

Üks pihustus (ligikaudu 0,09 ml lahust) sisaldab 0,09 mg ksülometasoliinvesinikkloriidi.

teised koostisosad on merevesi, kaaliumdivesinikfosfaat, puhastatud vesi.

Kuidas SNUP välja näeb ja pakendi sisu

Selge, värvitu lahus

SNUP 0,5mg/ml ninasprei pakendid: 10 ml ja 15 ml ninasprei lahusega.

SNUP 1mg/ml ninasprei pakendid: 10 ml ja 15 ml ninasprei lahusega.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

STADA Arzneimittel AG Stadastraβe 2-18

61118 Bad Vilbel Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Almar Sehver Tartu mnt 16 10117 Tallinn tel 6605910 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Infoleht on viimati uuendatud mais 2017.