Sibicort - kreem (10mg +10mg 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: D07BA80
Toimeaine: hüdrokortisoon +kloorheksidiin
Tootja: Orion Corporation

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

SIBICORT, 10 mg/10 mg/g kreem

Hüdrokortisoon, kloorheksidiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Sibicort ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Sibicort’i kasutamist
 3. Kuidas Sibicort’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Sibicort’i säilitada.
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Sibicort ja milleks seda kasutatakse

Sibicort kreemi kasutatakse mitmesuguste allergiliste ja muudest ärritustest tingitud nahahaiguste korral.

Hüdrokortisoon vähendab sügelemist, punetust ja turset, mis tulenevad allergiast või muust nahaärritusest tingitud lööbest.

Kloorheksidiindiglükonaat on antimikroobne aine, mille eesmärgiks on hävitada nahal olevaid baktereid ja/või pärmseeni.

Välispidiseks kasutamiseks mõeldud lokaalse toimega kortikosteroide sisaldavad preparaadid jagatakse tugevuselt nelja rühma:

I nõrgatoimelised, II keskmise tugevusega, III tugevatoimelised, IV eriti tugevatoimelised. Sibicort emulsioonsalv kuulub I, nõrgatoimeliste kortikosteroidide rühma.

Mida on vaja teada enne Sibicort’i kasutamist

Ärge kasutage Sibicort’i:

 • kui olete toimeainete hüdrokortisooni, kloorheksidiini või selle ravimi mis tahes koostisosa suhtes allergiline;
 • kui teil on nahahaavandid (nt säärehaavandid või lamatised);
 • kui teil on viiruste poolt põhjustatud nahainfektsioonid (nt Herpes simplex, vaccinia ja varicella), süüfilisest tingitud nahamuutused, nahatuberkuloos või naha seenpõletikud, mille

põhjustajaks ei ole pärmseened (ebaselgetel juhtudel pöörduge arsti poole). Informeerige oma arsti ka muudest haigustest ja allergiatest, mida põete.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

 • kui teil on akne, roosvistrik või suuümbruse dermatiit (need haigused võivad Sibicort´i kasutamisel halveneda)
 • kui teil on maksapuudulikkus (nende patsientide ravis tuleb arvestada, et neerupealise koore funktsioon võib pärssuda).
 • kui teil esineb nägemise ähmastumist või muid nägemishäireid, pidage nõu arstiga.

Muud ravimid ja Sibicort

Kahjulikke koostoimeid ei ole täheldatud.

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Lühiajalise kasutamise suhtes väikeses piirkonnas ei ole piiranguid. Ulatusliku ja pikaajalise kasutamise suhtes pidage enne ravimi kasutamist nõu arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Sibicort’iga ravi ei mõjuta autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet

Kuidas Sibicort’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Sibicort’i määritakse ravitavasse naha piirkonda õhukese kihina 1...3 korda päevas. Sümptomite vähenemisel piisab tavaliselt ühest korrast päevas.

Kui arst on määranud teistsuguse annustamise, siis tuleb järgida arsti ettekirjutust.

Tähelepanu!

Sibicort kreemi:

 • tuleb kasutada ainult lühiajaliselt ja väikestele naha piirkondadele.
 • tuleb määrida ainult ravitavatele naha piirkondadele.
 • ei tohi kasutada lahtistele haavadele või hõõrdunud kohtadele. Lõhed või kriimustused lööbel ei takista siiski salvi kasutamist.
 • ei tohi määrida silmadele. Õrnu nahapiirkondi (nt genitaalpiirkond, silma ümbruse piirkond) ravides tuleb olla ettevaatlik.
 • kasutamisel mähkmedermatiidi ravis tuleb salvi pideval igapäevasel kasutamisel piirduda kahe nädalaga, kuna haudumist põhjustav mähe võib süvendada salvi imendumist ja kõrvaltoimete tekkimise riske. Pärast kahenädalast vaheaega võib salvi uuesti kasutada. Harvema või juhusliku

kasutamise korral see ajapiirang ei kehti.

Kui teil on tunne, et Sibicort’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te kasutate Sibicort’i rohkem kui ette nähtud:

Pikaajaline kasutamine võib põhjustada naha õhenemist ravitud piirkonnas eriti loomulikult õhukese nahaga kehaosadel (nägu, kaenlaalused, kubemepiirkond) ning imikutel.

Vastavalt juhendile annustatuna on Sibicort kreem ohutu.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Pikaajalisel kasutamisel võib hüdrokortisoon mõnikord põhjustada naha õhenemist, mis väljendub naha muutumisena hapraks ja paberitaoliseks ja pindmiste veresoonte selgemalt nähtavale ilmumisena. Lisaks võivad pindmised veresooned laienedes põhjustada lokaalset punetust. Näole võib ilmuda aknevistrikke või lokaalset karvakasvu. Peamiselt niiskete nahavoltide piirkondades on esinenud ka rasedusarmide taolisi nahamuutusi. Sibicort kreemi kasutamise lõpetamisel paranevad lokaalsed muutused osaliselt kuude jooksul.

Ulatusliku ja pikaajalise kasutamise korral imikutel ja väikelastel võib ravim imenduda sellises koguses, et neerupealiste tegevus on häiritud ja tekkida võivad süsteemsed kõrvaltoimed. Kreemi koostisained võivad põhjustada kontaktallergiat.

Teadmata esinemissagedusega on esinenud liigset karvakasvu, suuümbruse löövet, pigmentatsioonihäireid, lööbe ägenemist.

On teatatud nägemise ähmastumisest (esinemissagedus teadmata) Kõrvaltoimete ilmnedes tuleb ravimi kasutamine katkestada.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Sibicort’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida külmkapis (2°C...8°C).

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud tuubil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Sibicort sisaldab

 • Toimeained on hüdrokortisoon ja kloorheksidiin. 1 grammis kreemis on 10 mg hüdrokortisooni ja 10 mg kloorheksidiindiglükonaati.
 • Teised koostisosad on makrogooltsetostearüüleeter, emulgeeruv tsetostearüülalkohol (tüüp A), valge vaseliin, makrogool 400 ja destilleeritud vesi.

Kuidas Sibicort välja näeb ja pakendi sisu

Sibicort kreem on pakendatud 20 g alumiiniumtuubi, millel on polüpropeenist kork.

Müügiloa hoidja ja tootja

Orion Corporation

Orionintie 1

FIN-02200 Espoo

Soome

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole

ORION PHARMA Eesti OÜ Tammsaare tee 47

11316, Tallinn

Tel: .+ 372 66 44 550

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2018