Sandostatin lar - süstesuspensiooni pulber ja lahusti (30mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: H01CB02
Toimeaine: oktreotiid
Tootja: SIA Novartis Baltics

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Sandostatin LAR, 10 mg süstesuspensiooni pulber ja lahusti

Sandostatin LAR, 20 mg süstesuspensiooni pulber ja lahusti

Sandostatin LAR, 30 mg süstesuspensiooni pulber ja lahusti

Oktreotiid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Sandostatin LAR ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Sandostatin LARi kasutamist
 3. Kuidas Sandostatin LARi kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Sandostatin LARi säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Sandostatin LAR ja milleks seda kasutatakse

Sandostatin LAR on somatostatiini sünteetiline analoog. Somatostatiini leidub inimese organismis, kus ta takistab teatud hormoonide, näiteks kasvuhormooni vabanemist. Võrreldes somatostatiiniga on Sandostatin LARi toime tugevam ja kestvam.

Sandostatin LARi kasutatakse

akromegaalia raviks,

Akromegaalia on seisund, mille puhul organism toodab liiga palju kasvuhormooni. Kasvuhormoon kontrollib kudede, elundite ja luude kasvu. Kasvuhormooni liig põhjustab luude ja kudede suurenemise, eriti kätes ja jalgades. Sandostatin LAR vähendab märgatavalt akromegaalia sümptome, sealhulgas peavalu, liigset higistamist, käte ja jalgade tuimust, väsimust ja liigesevalu. Enamikel juhtudest on kasvuhormooni üleproduktsioon tingitud ajuripatsi suurenemisest (ajuripatsi adenoom). Sandostatin LAR-ravi võib vähendada adenoomi suurust.

Sandostatin LARi kasutatakse akromegaalia raviks:

 • kui teised akromegaalia ravimeetodid (kirurgiline ravi või kiiritusravi) ei sobi või ei ole toiminud;
 • pärast kiiritusravi, kuni saabub kiiritusravi täielik toime.

maos, soolestikus ja kõhunäärmes teatud hormoonide ja teiste sarnaste ainete liigsest tootmisest

tingitud sümptomite leevendamiseks,

Teatud hormoonide ja teiste sarnaste kehaomaste ainete liigne tootmine võib põhjustada haruldasi mao, soolestiku või kõhunäärme seisundeid. Selle tulemusel häirub keha normaalne hormoonide tasakaal, põhjustades erinevaid sümptome, nagu nahaõhetus, kõhulahtisus, madal vererõhk, lööve ja kehakaalu langus. Sandostatin LAR-ravi aitab neid sümptome kontrollida.

• seedetraktis (nagu ussripik, peensool või käärsool) paiknevate neuroendokriinsete kasvajate raviks Neuroendokriinsed kasvajad on harvaesinevad kasvajad, mida võib leida erinevates kehaosades. Sandostatin LARi kasutatakse ka nende kasvajate kasvu ohjamiseks, kui need paiknevad seedetrakti teatud osas (nagu ussripik, peensool või käärsool).

• hüpofüüsi kasvajate raviks, mis toodavad liiga palju kilpnääret stimuleerivat hormooni (TSH). Kilpnääret stimuleeriva hormooni (TSH) liig põhjustab hüpertüroidismi. Sandostatiin LAR´i kasutatakse liigselt kilpnääret stimuleeriva homooni (TSH) tootva kilpnäärme kasvajaga inimeste raviks:

Mida on vaja teada enne Sandostatin LARi kasutamist

 • kui teised raviviisid (operatsioon või kiiritusravi) ei sobi või ei ole toiminud;
 • pärast kiiritusravi, üleminekuperioodil kiiritusravi täieliku toime saabumiseni.

Järgige hoolikalt kõiki arsti poolt antud juhiseid. Need võivad erineda selles infolehes toodud teabest.

Enne Sandostatin LARi kasutamist lugege järgnevaid selgitusi.

Ärge kasutage Sandostatin LARi:

 • kui olete oktreotiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Sandostatin LARi kasutamist pidage nõu oma arstiga:

 • kui teil on praegu või on kunagi olnud sapikivid, teavitage sellest oma arsti, sest Sandostatin LARi pikaajaline kasutamine võib soodustada sapikivide teket. Arst võib teha perioodiliselt sapipõie uuringuid.
 • kui te teate, et teil on suhkurtõbi, sest Sandostatin LAR võib mõjutada veresuhkru taset. Kui teil on suhkurtõbi, tuleb teil regulaarset kontrollida veresuhkru taset.
 • kui teil on varem esinenud B–vitamiini defitsiit, siis võib arst perioodiliselt kontrollida B–vitamiini sisaldust teie veres.

Uuringud ja jälgimine

Kui te saate Sandostatin LAR-ravi pika aja jooksul, siis võib arst perioodiliselt kontrollida teie kilpnäärme funktsiooni.

Teie arst kontrollib teie maksa funktsiooni.

Lapsed

Sandostatin LARi kasutamise kogemus lastel on vähene.

Muud ravimid ja Sandostatin LAR

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Tavaliselt võib Sandostatin LAR-ravi ajal jätkata teiste ravimite kasutamist. Siiski on teatatud Sandostatin LARi mõjust teatud ravimitele, nagu tsimetidiin, tsüklosporiin, bromokriptiin, kinidiin ja terfenadiin.

Kui te kasutate vererõhu alandamise ravimeid (nagu beetablokaatorid või kaltsiumikanali blokaatorid) või ravimit, mis kontrollib vedeliku ja elektrolüütide tasakaalu, võib arst teie ravimi annust kohandada.

Kui teil on suhkurtõbi, võib arst teie insuliini annust kohandada.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Sandostatin LARi võib raseduse ajal kasutada ainult äärmisel vajadusel.

Fertiilses eas naised peavad ravi ajal kasutama tõhusat rasestumisvastast vahendit.

Ärge kasutage rinnaga toitmise ajal Sandostatin LARi. On teadmata, kas Sandostatin LAR eritub rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Sandostatin LARil ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele. Siiski võivad Sandostatin LARi kasutamise ajal tekkida kõrvaltoimed, nt peavalu ja väsimus, mis võivad vähendada võimet ohutult autot juhtida ja masinatega töötada.

Sandostatin LAR sisaldab naatriumi

Sandostatin LAR sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) annuse kohta, see tähendab põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

Kuidas Sandostatin LARi kasutada

Sandostatin LARi tuleb alati manustada süstimise teel tuharalihasesse. Korduval manustamisel tuleb süstida kordamööda vasakusse ja paremasse tuharalihasesse.

Kui te kasutate Sandostatin LARi rohkem kui ette nähtud

Sandostatin LARi üleannustamise tagajärjel ei ole teatatud eluohtlikest reaktsioonidest.

Üleannustamise sümptomid on: kuumahood, sage urineerimine, väsimus, depressioon, ärevus ja keskendumishäired.

Kui te kahtlustate endal üleannustamist või teil tekivad loetletud sümptomid, teavitage sellest koheselt oma arsti.

Kui te unustate Sandostatin LARi kasutada

Kui ravimi süstimine õigel ajal ununeb, on soovitatav seda teha niipea, kui see meenub ning siis jätkata annustamist tavalise skeemi kohaselt. Midagi ei juhtu, kui annus manustatakse ettenähtust mõni päev hiljem, kuid teil võivad sümptomid ajutiselt taastekkida, kuni ravi uue annuse toime saabumiseni.

Kui te lõpetate Sandostatin LARi kasutamise

Sandostatin LAR-ravi katkestamisel võivad teil sümptomid uuesti tekkida. Seetõttu ärge katkestage Sandostatin LARi kasutamist, kui arst pole seda teile öelnud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised. Teavitage oma arsti koheselt, kui teil tekivad mis tahes järgmised kõrvaltoimed:

Väga sage (võib tekkida rohkem kui 1 inimesel 10-st):

sapikivid, mille tagajärjel tekib äkitselt seljavalu;

liiga kõrge veresuhkru tase.

Sage (võib tekkida kuni 1 inimesel 10-st):

kilpnäärme vaegtalitlus (hüpotüreoidism), mis põhjustab muutusi südame löögisageduses, söögiisus või kehakaalus, väsimust, külmatunnet või kaela eesmise osa paistetust;

muutused kilpnäärme funktsiooni analüüsitulemustes;

sapipõiepõletik (koletsüstiit); sümptomitena võivad esineda valu paremal ülakõhus, palavik, iiveldus, naha ja silmade muutumine kollakaks (kollatõbi);

liiga madal veresuhkru tase;

glükoosi taluvushäire;

aeglane südamerütm.

Aeg-ajalt (võib tekkida kuni 1 inimesel 100-st):

janu, vähene uriinieritus, tume uriin, kuiv õhetav nahk;

kiire südamerütm.

Teised tõsised kõrvaltoimed

ülitundlikkusreaktsioonid (allergia), sealhulgas nahalööve;

teatud allergiline reaktsioon (anafülaksia), mis võib põhjustada neelamis- või hingamisraskust, turset ja torkimistunnet, võimalikku vererõhulangust koos pearingluse või teadvusekaotusega;

kõhunäärmepõletik (pankreatiit); sümptomitena võivad esineda ootamatu valu ülakõhus, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus;

maksapõletik (hepatiit); sümptomiteks võivad olla naha ja silmade kollaseks muutumine (kollatõbi), iiveldus, oksendamine, söögiisu puudus, üldine halb enesetunne, sügelus, hele uriin;

ebaregulaarne südamerütm;

vereliistakute (trombotsüütide) arvu langus veres, mille tagajärjel võivad tekkida verejooksud või verevalumid.

Teavitage oma arsti kohe, kui teil tekivad mis tahes ülal loetletud kõrvaltoimed.

Teised kõrvaltoimed:

Teavitage oma arsti, apteekrit või meditsiiniõde, kui te märkate mis tahes järgmisi kõrvaltoimeid. Need kõrvaltoimed on enamasti kerged ning kaovad ravi jätkudes.

Väga sage (võib tekkida rohkem kui 1 inimesel 10-st):

kõhulahtisus;

kõhuvalu;

iiveldus;

kõhukinnisus;

puhitus (kõhugaasid);

peavalu;

süstekoha paikne valu.

Sage (võib tekkida kuni 1 inimesel 10-st):

ebamugavustunne maos pärast sööki (düspepsia);

oksendamine;

täiskõhutunne;

rasvroe;

vedel väljaheide;

hele väljaheide;

pearinglus;

söögiisu puudus;

muutused maksafunktsiooni analüüsitulemustes;

juuste väljalangemine;

õhupuudus;

nõrkus.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Sandostatin LARi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Hoida külmkapis (2°C...8°C). Mitte lasta külmuda.

Sandostatin LARi võib hoida temperatuuril kuni 25 ºC ainult kasutamise päeval.

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist ei tohi seda ravimit säilitada (tuleb koheselt kasutada).

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil ja karbil pärast „Kõlblik kuni“ ja EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate tahkeid osakesi või värvimuutust.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Sandostatin LAR sisaldab

 • Toimeaine on oktreotiid

Üks viaal sisaldab 10, 20 või 30 mg oktreotiidi (oktreotiidatsetaadina).

 • Teised koostisosad on:

Pulbris (viaal): polü(DL-laktiidkoglükoliid), mannitool (E421).

Lahustis (eeltäidetud süstel): naatriumkarmelloos, mannitool (E421), poloksameer 188, süstevesi.

Kuidas Sandostatin LAR välja näeb ja pakendi sisu

Üksikpakendid sisaldavad ühte 6 ml klaasviaali kummitihendi (bromobutüükumm) ja alumiiniumkattega, mis sisaldab süstesuspensiooni pulbrit ja ühte 3 ml värvitut eeltäidetud klaassüstelit otsa-ja kolvitihendiga (klorobutüülkumm) koos 2 ml lahustiga, pakendatud koos viaaliadapteri ja ohutusmehhanismiga süstenõelaga kinnisesse blistrisse.

Multipakendid kolme üksikpakendiga, mis igaüks sisaldavad ühte 6 ml klaasviaali kummitihendi (bromobutüülkumm) ja alumiiniumkattega, mis sisaldab süstesuspensiooni pulbrit ja ühte 3 ml värvitut eeltäidetud klaassüstelit otsa-ja kolvitihendiga (klorobutüülkumm) koos 2 ml lahustiga, pakendatud koos viaaliadapteri ja ohutusmehhanismiga süstenõelaga kinnisesse blistrisse.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

SIA “Novartis Baltics”

Gustava Zemgala gatve 76

LV-1039 Rīga

Läti

Tootja

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

90429 Nürnberg

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn Eesti

Telefon: 6630810

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome,

Sandostatin LAR

Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Läti, Leedu, Malta, Norra, Poola,

 

Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Ühendkuningriik

 

Belgia, Luksemburg, Holland

Sandostatine LAR

Prantsusmaa

Sandostatine L.P.

Itaalia, Portugal

Sandostatina LAR

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2018.

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Kui palju Sandostatin LARi kasutada

Akromegaalia

Ravi on soovitatav alustada 20 mg Sandostatin LARi manustamisega iga 4 nädala järel 3 kuu jooksul. Patsiendid, kes saavad Sandostatini subkutaanselt, võivad alustada Sandostatin LARiga järgmine päev pärast viimast subkutaanse Sandostatini annust. Edaspidine annuse kohandamine peab lähtuma kasvuhormooni (KH) ja insuliinisarnase kasvufaktor-1/somatomediin-C (IGF-1) sisaldusest plasmas ja kliinilistest sümptomitest.

Patsientidel, kellel 3 kuu jooksul ei ole saavutatud kliiniliste sümptomite ja biokeemiliste näitajate (KH, IGF-1) täielikku kontrolli (KH kontsentratsioon endiselt üle 2,5 mikrogrammi/l), võib annust suurendada 30 mg-ni iga 4 nädala järel. Patsientidel, kellel pärast 3-kuulist ravi ei saavutata KH ning IGF-1 sisalduse ja/või sümptomite adekvaatset kontrolli 30 mg-se annusega, võib annust suurendada 40 mg-ni iga 4 nädala järel.

Patsientidel, kellel 3-kuulise ravi tulemusena Sandostatin LAR annusega 20 mg on KH sisaldus pidevalt alla 1 mikrogrammi/l, IGF-1 sisaldus seerumis on normaliseerunud ning kellel enamus akromegaalia pöörduvaid sümptomeid on taandunud, võib ravi jätkata Sandostatin LAR annusega 10 mg iga 4 nädala järel. Siiski tuleb selle väikest annust saavate patsientide rühma hoolikalt jälgida KH ja IGF-1 seerumikontsentratsiooni ning kliinilisi nähtusid/sümptomeid.

Patsientidel, kes saavad Sandostatin LARi stabiilses annuses, tuleb KH ja IGF-1 määrata iga 6 kuu järel.

Gastroenteropankreaatilised endokriinkasvajad

• Funktsioneerivate gastroenteropankreaatiliste neuroendokriinsete kasvajate sümptomaatiline ravi

Ravi on soovitatav alustada 20 mg Sandostatin LARi manustamisega iga 4 nädala järel. Ravi s.c. süstitava Sandostatiniga tuleb jätkata toimivas annuses veel kahe nädala jooksul pärast esimest Sandostatin LARi süsti.

Patsientidel, kellel 3-kuulise Sandostatin LAR-ravi tulemusena on sümptomid ja bioloogilised markerid hästi kontrolli all, võib Sandostatin LARi annust vähendada 10 mg-le manustatuna iga 4 nädala järel.

Patsientidel, kellel 3-kuulise ravi tulemusena on sümptomid vaid osaliselt kontrolli all, võib Sandostatin LARi annust suurendada 30 mg-ni iga 4 nädala järel.

Päevadel, mil Sandostatin LAR-ravi ajal gastroenteropankreaatilise kasvaja sümptomid ägenevad, võib lisaks manustada Sandostatini s.c. süstena annuses, mida kasutati enne Sandostatin LAR-ravi alustamist. See vajadus võib tekkida peamiselt ravi 2 esimese kuu jooksul, kui oktreotiidi terapeutiline kontsentratsioon ei ole veel saavutatud.

Kesksoolest pärinevate kaugelearenenud neuroendokriinsete kasvajate ravi või teadmata päritoluga, kui on välistatud kesksooleväline päritolu.

Sandostatin LARi soovitatav annus on 30 mg, manustatuna iga 4 nädala järel. Kasvajat kontrollivat ravi Sandostatin LARiga tuleb jätkata kasvaja progresseerumise puudumisel.

TSH-d sekreteerivate hüpofüüsi adenoomide ravi

Sandostatin LAR-ravi tuleb alustada annusega 20 mg manustatuna iga 4 nädala järel 3 kuu jooksul enne annuse kohandamise kaalumist. Seejärel kohandatakse annust vastavalt toimele TSH-le ja kilpnäärmehormoonidele.

Sandostatin LARi valmistamise ja intramuskulaarse manustamise juhend

AINULT SÜGAVA INTRAMUSKULAARSE SÜSTENA

Pakendi sisu

aÜks viaal Sandostatin LAR pulbriga

b Üks süstel suspensiooni valmistamiseks vajamineva lahustiga c Üks viaali adapter suspensiooni ettevalmistamiseks

dÜks ohutusmehhanismiga süstenõel

Enne Sandostatin LARi manustamiskõlblikuks muutmist ja enne sügavat lihasesisest süstimist järgige hoolikalt allpool toodud juhiseid.

Sandostatin LARi manustamiskõlblikuks muutmisel on 3 olulist etappi. Nende etappide eiramise tagajärjel võib ravim toimekohta mitte jõuda.

Süstekomplekt peab soojenema toatemperatuurini. Võtke süstekomplekt külmkapist välja ning enne manustamiskõlblikuks muutmist laske seista toatemperatuuril vähemalt 30 minutit, kuid mitte üle 24 tunni.

Pärast lahusti lisamist laske viaalil 5 minutit seista, et kindlustada kogu pulbri täielik läbiimbumine lahustiga.

Pärast läbiimbumist loksutage mõõdukalt viaali horisontaalses asendis vähemalt 30 sekundit kuni tekib ühtlane suspensioon. Sandostatin LARi suspensioon tuleb valmistada ainult vahetult enne manustamist.

Sandostatin LARi tohib manustada ainult väljaõppe saanud meditsiinitöötaja.

 1. samm

• Võtke Sandostatin LAR pakend külmutuskapist välja.

TÄHELEPANU: Manustamiskõlblikuks muutmist ei tohi alustada enne, kui Sandostatin LARi viaal ja süstel lahustiga on soojenenud toatemperatuurini. Enne manustamiskõlblikuks muutmist laske komplektil seista toatemperatuuril vähemalt 30 minutit, aga ärge ületage 24 h.

Märkus. Süstekomplekti võib vajadusel uuesti külmkappi panna.

 1. samm

Eemaldage viaalilt plastikust kate ning desinfitseerige viaali kummikork alkoholiga niisutatud tampooniga.

Eemaldage viaali adapterit kattev kile, kuid ÄRGE VÕTKE viaali adapterit blisterpakendist välja.

Hoides viaali adapteri pakendist, pange viaali adapter viaali otsa ja suruge see alla, nii et see kinnitub kuuldava klõpsuga viaali külge.

Vertikaalselt tõstes eemaldage blisterpakend viaali adapteri küljest.

 1. samm

Eemaldage lahustiga eeltäidetud süstli kate ja keerake süstel viaali adapteri külge.

Aeglaselt kolvile vajutades suruge kogu süstli sisu viaali.

 1. samm

TÄHELEPANU: Laske viaalil 5 minutit seista, et kindlustada kogu pulbri täielik läbiimbumine lahustiga.

Märkus: On tavaline, et kolb liigub ülespoole tagasi, sest viaalis võib olla kerge ülerõhk.

Sellel ajal valmistage patsient süstimiseks ette.

 1. samm

Pärast pulbri läbiimbumist lahustiga suruge kolb täies ulatuses tagasi süstlisse.

TÄHELEPANU: Säilitades survet kolvile, loksutage mõõdukalt viaali horisontaalsuunas vähemalt 30 sekundit, kuni pulber on täielikult suspendeerunud (ühtlane piimjas suspensioon). Kui pulber ei ole täielikult lahustunud, siis loksutage mõõdukalt veel 30 sekundit.

 1. samm

Keerake süstel ja viaal tagurpidi ja tõmmake aeglaselt kolbi tagasi kuni kogu viaali sisu on süstlis.

Keerake süstel viaali adapteri küljest lahti.

 1. samm

Keerake süstenõel süstli külge.

Loksutage süstlit ettevaatlikult, et säilitada suspensiooni ühtlus.

Valmistage süstekoht ette alkoholiga niisutatud tampooniga.

Eemaldage nõela kate.

Koputage õrnalt süstlit, et eemaldada nähtavad õhumullid süstlist.

Minge koheselt sammu 8 juurde, manustamine patsiendile. Viivitus võib lõppeda settimisega.

 1. samm

Sandostatin LARi võib süstida ainult sügava intramuskulaarse süstena, MITTE KUNAGI veeni.

Süstige paremasse või vasakusse tuharalihasesse nahaga 90º nurga all.

Pärast nõelatorget tõmmake kolbi veidi tagasi veendumaks, et nõel ei ole veresoont läbinud (vastasel korral muutke nõela asendit)

Vajutage ühtlaselt surudes kolbi, kuni kogu süstel on tühi. Eemaldage nõel süstekohast ja aktiveerige nõela ohutusmehhanism (nagu näidatud 9. sammu juures).

 1. samm

Aktiveerige nõela ohutusmehhanism, kas:

Osurudes murdekohta vastu kõva pinda (joonis A)

Ovõi vajutades murdekohta sõrmega (joonis B).

Nõela ohutusmehhanismi aktiveerumist kinnitab kuuldav klõps.

Visake süstal koheselt kõva kaanega prügikasti või – konteinerisse.