Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Sildenafil pfizer 100mg - õhukese polümeerikattega tablett (100mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: G04BE03
Toimeaine: sildenafiil
Tootja: Pfizer Europe MA EEIG

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Sildenafil Pfizer 50 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Sildenafil Pfizer 100 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Sildenafiiltsitraat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Sildenafil Pfizer ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Sildenafil Pfizeri võtmist

3.Kuidas Sildenafil Pfizerit võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Sildenafil Pfizerit säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Sildenafil Pfizer ja milleks seda kasutatakse

Sildenafil Pfizer sisaldab toimeainet sildenafiil (tsitraadina), mis kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse 5. tüübi fosfodiesteraasi (PDE5) inhibiitoriteks. Sildenafil Pfizer toimib sel teel, et lõõgastab seksuaalse erutuse ajal suguti veresooni, võimaldades verel sugutisse voolata. See ravim aitab erektsiooni saavutada üksnes koostoimes seksuaalse stimulatsiooniga.

See ravim on mõeldud kasutamiseks täiskasvanud meestel, kellel esinevad erektsioonihäired (erektiilne düsfunktsioon). Vahel nimetatakse seda seisundit ka impotentsuseks. See on olukord, kui mees ei suuda saavutada või säilitada seksuaalvahekorraks vajalikku piisavat suguti kõvaduse astet.

2. Mida on vaja teada enne Sildenafil Pfizeri võtmist

Ärge võtke Sildenafil Pfizerit:

-kui olete sildenafiili või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-kui te võtate samaaegselt ravimeid, mida nimetatakse nitraatideks, sest samaaegne kasutamine võib põhjustada ohtlikku vererõhu langust. Öelge oma arstile, kui te kasutate mõnda ravimit, mida sageli tarvitatakse stenokardia (või “valu rinnus”) korral. Kui te ei ole selles kindel, siis pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-kui te kasutate ravimeid, mida nimetatakse lämmastikoksiidi doonoriks, näiteks amüülnitrit (“poppers”), sest samaaegne kasutamine võib põhjustada ohtlikku vererõhu langust.

-kui te võtate riotsiguaati. Seda ravimit kasutatakse pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni (kõrge vererõhk kopsus) ja kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooni (kõrge vererõhk kopsus trombi järgselt) ravimiseks. On täheldatud, et PDE5 inhibiitorid, sh Sildenafil Pfizer, tõstavad selle ravimi hüpotensiivset toimet. Kui te võtate riotsiguaati või te ei ole selles kindel, rääkige sellest oma arstile.

-kui teil on tõsine südame- või maksahaigus.

-kui teil on hiljuti olnud insult või südameinfarkt või kui teil on madal vererõhk.

-kui teil on teatud harvaesinevad pärilikud silmahaigused (näiteks retinitis pigmentosa).

-kui teil on kunagi esinenud nägemiskaotus mittearteriitilise eesmise isheemilise optilise neuropaatia (NAION) tõttu.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Sildenafil Pfizeri võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega

-kui teil on sirprakuline aneemia (ebanormaalse kujuga punased verelibled), leukeemia (verevähk), hulgimüeloom (luuüdivähk).

-kui teil on suguti deformatsioon või Peyronie tõbi.

-kui teil on probleeme südamega. Teie arst peab põhjalikult kontrollima, kas teie süda peab seksuaaltegevusest tulenevale täiendavale pingutusele vastu.

-kui teil on praegu maohaavand või vere hüübivusprobleemid (näiteks hemofiilia).

-kui teie nägemine äkki halveneb või kaob, lõpetage selle ravimi võtmine ja pöörduge kohe arsti poole.

Seda ravimit ei tohi kasutada samaaegselt koos teiste suukaudsete või lokaalsete erektsioonihäirete raviks mõeldud preparaatidega.

Kui teil ei esine erektsioonihäireid, ei tohi te Sildenafil Pfizerit kasutada.

Te ei tohi Sildenafil Pfizerit võtta, kui olete naine.

Seda ravimit ei tohi kasutada koos sildenafiili sisaldavate pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni ravimitega ega mis tahes teiste PDE5 inhibiitoritega.

Erikaalutlused neeru-või maksaprobleemidega patsientidel

Te peate rääkima oma arstile, kui teil on probleeme neerude või maksaga. Teie arst võib teile määrata väiksema annuse.

Lapsed ja noorukid

Alla 18-aastased isikud ei tohi seda ravimit kasutada.

Muud ravimid ja Sildenafil Pfizer

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Sildenafil Pfizer võib avaldada mõju teiste ravimite toimele, eelkõige stenokardia (“valu rinnus”) leevendamiseks mõeldud ravimite toimele. Kui te mingil põhjusel vajate erakorralist meditsiinilist abi, siis informeerige oma arsti, apteekrit või meditsiiniõde selle ravimi kasutamisest ja ajast, millal te seda tegite. Ärge võtke seda ravimit koos teiste ravimitega, välja arvatud juhul, kui teie arst ütleb, et võite seda teha.

Ärge võtke seda ravimit, kui te võtate ravimeid, mida nimetatakse nitraatideks, sest nende ravimite samaaegne kasutamine võib teil põhjustada ohtlikku vererõhu langust. Teavitage alati oma arsti, apteekrit või meditsiiniõde, kui te kasutate mõnda ravimit, mida sageli kasutatakse stenokardia (“valu rinnus”) korral.

Ärge võtke seda ravimit, kui te kasutate ravimeid, mida nimetatakse lämmastikoksiidi doonoriteks, näiteks amüülnitrit (“poppers”), sest samaaegne kasutamine võib põhjustada ohtlikku vererõhu langust.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te juba võtate riotsiguaati.

Kui te võtate selliseid ravimeid nagu proteaasi inhibiitorid (näiteks HIV raviks), võib teie arst alustada ravi selle ravimi väikseima annusega (25 mg).

Mõnedel patsientidel, kes saavad alfablokaatorravi kõrge vererõhu tõttu või eesnäärme suurenemise ravi, võib esineda pearinglust või kerget uimasust, mis võivad olla põhjustatud kiirel maha istumisel või püsti tõusmisel tekkivast vererõhu langusest. Teatud patsientidel on esinenud neid sümptomeid

Sildenafil Pfizeri võtmisel koos alfablokaatoritega. See esineb kõige tõenäolisemalt 4 tunni jooksul pärast selle ravimi võtmist. Nende sümptomite võimaliku esinemise tõenäosuse vähendamiseks peate enne, kui alustate selle ravimi võtmist, kasutama regulaarselt ööpäevases annuses oma alfablokaatorit. Arst võib alustada teie ravi selle ravimi väikseima annusega (25 mg).

Sildenafil Pfizer koos toidu, joogi ja alkoholiga

Seda ravimit võib võtta koos toiduga või ilma. Te võite täheldada, et selle ravimi toime saabub hiljem, kui te võtate seda koos rohke toiduga.

Alkoholi tarvitamine võib ajutiselt pärssida teie võimet saavutada erektsiooni. Et saada ravimist maksimaalset kasu, ärge tarvitage enne selle ravimi võtmist suures koguses alkoholi.

Rasedus, imetamine ja viljakus

See ravim ei ole mõeldud kasutamiseks naistel.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim võib põhjustada pearinglust ja mõjutada nägemist. Seetõttu peate enne autojuhtimist või masinate kasutamist olema teadlik, kuidas te sellele ravimile reageerite.

Sildenafil Pfizer sisaldab laktoosi

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, näiteks laktoosi, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arstiga.

3.Kuidas Sildenafil Pfizerit võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Soovitatav algannus on 50 mg.

Sildenafil Pfizerit ei tohi kasutada sagedamini kui üks kord ööpäevas.

Seda ravimit tuleb sisse võtta ligikaudu üks tund enne planeeritavat seksuaalvahekorda. Tablett neelatakse alla tervelt koos klaasitäie veega.

Kui teile tundub, et selle ravimi toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

See ravim aitab saavutada erektsiooni üksnes koostoimes seksuaalse stimulatsiooniga. Ajavahemik, mis kulub selle ravimi sissevõtmisest kuni toime saabumiseni on individuaalne, kuid tavaliselt jääb 0,5...1 tunni vahemikku. Te võite täheldada, et selle ravimi toime algab hiljem kui te võtate seda ravimit koos raskesti seeditava toiduga.

Kui see ravim ei aita teil erektsiooni saavutada või kui erektsioon ei kesta seksuaalvahekorra jaoks piisavalt kaua, informeerige sellest oma arsti.

Kui te võtate Sildenafil Pfizerit rohkem kui ette nähtud

Kõrvaltoimete esinemissagedus ja raskusaste võivad suureneda. Annused üle 100 mg ei suurenda Sildenafil Pfizeri tõhusust.

Ärge võtke Sildenafil Pfizeri suuremat annust, kui arst on teile määranud.

Kui te võtate eksikombel rohkem tablette kui ette nähtud, siis võtke ühendust oma arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Selle ravimi kasutamisel täheldatud kõrvaltoimed on tavaliselt olnud kerged kuni mõõdukad ja kestnud lühikest aega.

Kui teil tekib mõni järgmine tõsine kõrvaltoime, lõpetage Sildenafil Pfizeri võtmine ja pöörduge kohe arsti poole:

allergiline reaktsioon - seda esineb aeg-ajalt (võib esineda kuni ühel inimesel 100-st) Sümptomiteks on äkki tekkiv õhupuudustunne, hingamisraskus või pearinglus, silmalaugude, näo, huulte või kõripiirkonna turse.

valu rinnus - seda esineb aeg-ajalt

kui see tekib vahekorra ajal või selle järel:

-Olge poolistuvas asendis ja püüdke lõõgastuda. -Ärge võtke valu leevendamiseks nitraate.

kestvad ja mõnikord ka valulikud erektsioonid - seda esineb harva (võib esineda kuni ühel inimesel 1000-st)

kui teie erektsioon kestab üle 4 tunni, siis pöörduge kohe arsti poole.

nägemise äkiline halvenemine või kadumine - seda esineb harva.

tõsised nahareaktsioonid - seda esineb harva

Sümptomiteks võivad olla raskekujuline nahakoorumine ja turse suu, suguelundite ja silmade ümbruses, palavik.

krambid või krambihood - seda esineb harva.

Muud kõrvaltoimed:

Väga sage (võivad esineda rohkem kui ühel inimesel 10-st): peavalu.

Sage (võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st): iiveldus, näoõhetus, kuumahood (sümptomite hulka kuulub järsku tekkiv kuumatunne teie ülakehas), seedehäire, värvide nägemise muutused, ähmane nägemine, nägemishäired, ninakinnisus ja pearinglus.

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st): oksendamine, nahalööve, silmade ärritus, verd täisvalgunud silmad/punased silmad, silmavalu, valgussähvatuste nägemine, nägemise eredus, valgustundlikkus, vesised silmad, südamepekslemine, kiire südametegevus, kõrge vererõhk, madal vererõhk, lihasvalu, unisus, puutetundlikkuse vähenemine, peapööritus, kõrvade kumisemine, suukuivus, nina kõrvalkoobaste sulgus või kinnisus, ninalimaskesta põletik (sümptomite hulka kuuluvad vesine nohu, aevastamine ja ninakinnisus) ülakõhuvalu, gastroösofageaalne reflukshaigus (sümptomite hulka kuuluvad kõrvetised), veri uriinis, valu kätes või jalgades, ninaverejooks, kuumatunne ja väsimustunne.

Harv (võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st): minestamine, insult, südameinfarkt, südame rütmihäired, ajutiselt vähenenud verevool ajuosadesse, kõripitsituse tunne, suutuimus, silmapõhja verejooks, kahelinägemine, nägemisteravuse vähenemine, ebatavaline tunne silmas, silmade või silmalaugude tursed, väiksed osakesed või laigud teie nägemisväljas, halode nägemine ümber valgusallikate, silmapupilli laienemine, silmavalgete värvuse muutumine, peenise veritsus, veri spermas, ninakuivus, tursed nina sees, ärritustunne ja äkiline kuulmise nõrgenemine või kuulmise kadu.

Turuletulekujärgselt on teatatud ebastabiilse stenokardia (südamehaigus) ja äkksurmade harvadest juhtudest. Peab märkima, et enamikul, aga mitte kõigil juhtudel, oli nende kõrvaltoimetega patsientidel tegemist juba varasemalt esinenud südameprobleemidega. Seetõttu ei ole võimalik öelda, kas need juhud olid otseselt sellest ravimist tingitud või mitte.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Sildenafil Pfizerit säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast Kõlblik kuni. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Sildenafil Pfizer sisaldab

-Toimeaine on sildenafiil. Üks tablett sisaldab 50 mg või 100 mg sildenafiili (tsitraatsoolana).

-Teised abiained on:

-Tableti sisu: mikrokristalliline tselluloos, veevaba kaltsiumvesinikfosfaat, naatriumkroskarmelloos, magneesiumstearaat.

-Tableti kate: hüpromelloos, laktoos (vt lõik 2 „Sildenafil Pfizer sisaldab laktoosi“), triatsetiin, titaandioksiid (E171).

Kuidas Sildenafil Pfizer välja näeb ja pakendi sisu

Sildenafil Pfizer õhukese polümeerikattega tabletid on valged või valkjad, ümardatud teemandikujulised ja tableti ühel küljel on märgistus „50“ või „100“.

Tabletid on saadaval 2, 4, 8, 12 või 24 tabletti sisaldavates blisterpakendites karbis. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla teie elukohamaal müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9NJ Ühendkuningriik

Tootja

Fareva Amboise

Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse

Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Sõpruse pst 157 13417 Tallinn

Tel:+372 666 7500

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg or 100 mg Filmtabletten

Belgia

Sildenafil Pfizer

Küpros

Sildenafil Pfizer

Tšehhi Vabariik

Sildenafil Pfizer 50 mg or 100 mg potahované tablety

Taani

Sildenafil Pfizer

Eesti

Sildenafil Pfizer 50 mg või 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Soome

Sildenafil Pfizer

Prantsusmaa

SILDENAFIL PFIZER 25 mg, 50 mg or 100 mg comprimé pelliculé

Saksamaa

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg or 100 mg Filmtabletten

Kreeka

Sildenafil Pfizer

Ungari

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg or 100 mg filmtabletta

Island

Síldenafil Pfizer

Iirimaa

Sildenafil pfizer 25 mg, 50 mg or 100 mg film coated tablets

Itaalia

Sildenafil Pfizer

Läti

Sildenafil Pfizer 50 mg or 100 mg apvalkotās tabletes

Luksemburg

Sildenafil Pfizer

Malta

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg or 100 mg Film Coated Tablets

Holland

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg or 100 mg FILMOMHULDE TABLETTEN

Poola

Sildenafil Pfizer

Portugal

Sildenafil Pfizer

Rumeenia

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg or 100 mg comprimate filmate

Hispaania

Sildenafilo Pfizer 25 mg, 50 mg or 100 mg comprimidos recubiertos con

 

película EFG

Rootsi

Sildenafil Pfizer

Ühendkuningriik

Sildenafil 25 mg, 50 mg or 100 mg film coated tablets

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2016.