Roxiper - õhukese polümeerikattega tablett (10mg +8mg +2,5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C10BX13
Toimeaine: rosuvastatiin +perindopriil +indapamiid
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Roxiper, 10 mg/4 mg/1,25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Roxiper, 20 mg/4 mg/1,25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Roxiper, 10 mg/8 mg/2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Roxiper, 20 mg/8 mg/2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Rosuvastatiin/perindopriiltertbutüülamiin/indapamiid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Roxiper ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Roxiper’i võtmist
 3. Kuidas Roxiper’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Roxiper’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Roxiper ja milleks seda kasutatakse

Roxiper on kolme toimeaine, rosuvastatiini, perindopriili ja indapamiidi, kombinatsioon. Rosuvastatiin kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse statiinideks. Perindopriil on AKE (angiotensiini konverteeriv ensüüm) inhibiitor. Indapamiid on diureetikum.

Rosuvastatiin aitab hoida kontrolli all kõrget kolesteroolisisaldust. Perindopriil ja indapamiid aitavad alandada kõrget vererõhku (hüpertensioon).

Roxiper on näidustatud kõrge vererõhu (hüpertensioon) ja samaaegselt kõrgenenud kolesteroolisisalduse raviks. Rosuvastatiini, perindopriili ja indapamiidi eraldi tablettidena võtmise asemel saate ühe Roxiper’i tableti, mis sisaldab kõiki kolme toimeainet.

Mida on vaja teada enne Roxiper’i võtmist

Ärge võtke Roxiper’i:

 • kui olete rosuvastatiini, perindopriili või teiste AKE inhibiitorite, indapamiidi või teiste sulfoonamiidide või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on esinenud AKE inhibiitori varasemal kasutamisel selliseid sümptomeid nagu vilistav hingamine, näo või keeleturse, tugev sügelus või raske nahalööve või kui teil või teie perekonnaliikmel on esinenud need sümptomid mõnes muus olukorras (see on seisund, mida nimetatakse angioödeemiks);
 • kui teil on suhkurtõbi või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni;
 • kui teil on veres madal kaaliumisisaldus;
 • kui teil kahtlustatakse ravimata dekompenseeritud südamepuudulikkust (tugev vedelikupeetus, raskendatud hingamine);
 • kui teil on raske neeruhaigus või kui te saate dialüüsi;
 • kui teil on raske maksahaigus või seisund, mida nimetatakse hepaatiliseks entsefalopaatiaks (ajuhaigus, mis on põhjustatud haigest maksast);
 • kui teil esinevad korduvad või teadmata põhjusel tekkinud lihasvalud;
 • kui te võtate ravimit, mida nimetatakse tsüklosporiiniks (seda kasutatakse näiteks pärast organi siirdamist);
 • kui te olete rase või imetate. Kui te rasestute Roxiper’i võtmise ajal, lõpetage kohe ravimi kasutamine ja teavitage sellest oma arsti. Naised peavad Roxiper’i võtmise ajal hoiduma rasestumisest ja kasutama sobivaid rasestumisvastaseid vahendeid.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Roxiper’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on aordiklapi stenoos (südamest väljuva peamise veresoone ahenemine) või hüpertroofiline kardiomüopaatia (südamelihase haigus) või neeruarteri stenoos (neeru verega varustava arteri ahenemine);
 • kui teil on muid probleeme südame või neerudega;
 • kui teil on probleeme neerudega;
 • kui teil on probleeme maksaga;
 • kui te põete kollageenhaigust (nahahaigus), näiteks süsteemset erütematoosluupust või sklerodermat;
 • kui teil on raske hingamispuudulikkus;
 • kui teie veri on liiga happeline võib see põhjustada suurenenud hingamissagedust;
 • kui teil tekib näo, huulte, suu, keele või kõriturse, mis võib põhjustada neelamis või hingamisraskusi (angioödeem) mis tahes ajal ravi jooksul, lõpetage otsekohe ravi ja võtke ühendust oma arstiga;
 • kui teil on esinenud valgustundlikkuse reaktsioone;
 • kui te olete piiratud soolatarbimisega dieedil või kasutate kaaliumi sisaldavaid soolaasendajaid;
 • kui te võtate liitiumi või kaaliumisäästvaid diureetikume (spironolaktoon, triamtereen), sest nende kasutamist koos Roxiper’iga tuleb vältida (vt „Muud ravimid ja Roxiper“);
 • kui teil on hüperparatüreoidism (kõrvalkilpnääme ületalitlus);
 • kui teil on podagra;
 • kui te olete eakas inimene ja teie annust on vaja suurendada;
 • kui teil on suhkurtõbi;
 • kui teil esineb kilpnäärmefunktsiooni häire,
 • kui teil on ateroskleroos (arterite kõvastumus);
 • kui te olete Aasia päritolu, st jaapanlane, hiinlane, filipiinlane, vietnamlane, korealane või indialane. Sellisel juhul peab arst valima teie jaoks õige perindopriili, indapamiidi ja rosuvastatiini algannuse;
 • kui te olete mustanahaline võib teil olla suurem angioödeemi esinemissagedus (näo, huulte, suu, keele või kõriturse, mis võib põhjustada neelamis või hingamisraskusi) ja väiksem vererõhku alandav toime;
 • kui teil on olnud korduvaid või seletamatuid lihasvalusid, teil endal või kellelgi teie perekonnas on olnud probleeme lihastega või on esinenud lihasprobleeme seoses varasema kolesteroolisisaldust langetavate ravimite võtmisega. Öelge otsekohe oma arstile, kui teil tekivad seletamatud lihasvalud, eriti kui te tunnete ennast halvasti või tekib palavik. Samuti teavitage oma arsti, kui teil esineb püsiv lihasnõrkus;
 • kui te võtate teisi kolesteroolitaset langetavaid ravimeid, mida nimetatakse fibraatideks (sh esetimiib). Palun lugege seda infolehte hoolikalt, isegi kui olete varem võtnud mingeid muid kolesteroolitaset langetavaid ravimeid;
 • kui te võtate ravimeid, mida kasutatakse HIVinfektsiooni raviks, nt ritonaviir koos lopinaviiri ja/või atasanaviiriga, vt lõik „Muud ravimid ja Roxiper“;
 • kui te tarbite regulaarselt suurtes kogustes alkoholi;
 • kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:
 • angiotensiin II retseptori antagonist lüh AIIRA (nimetatakse ka sartaanid, nt valsartaan, telmisartaan, irbesartaan), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid.
 • aliskireen

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaalium) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Roxiper’i”.

Kui te võtate või olete viimase 7 päeva jooksul võtnud suu kaudu või saanud süstidena ravimit, mida nimetatakse fusidiinhappeks (see on bakteriaalsete infektsioonide ravim). Fusidiinhappe ja rosuvastatiini koosvõtmise tagajärjel võivad tekkida tõsised lihaste probleemid (rabdomüolüüs).

Kui te võtate mõnda järgnevatest ravimitest, on risk angioödeemi tekkeks suurenenud:

 • ratsekadotriil (kasutatakse kõhulahtisuse ravis);
 • siroliimus, everoliimus, temsiroliimus ja muud ravimid, mis kuuluvad nn mTOR’i inhibiitorite klassi (kasutatakse siirdatud elundi äratõukereaktsiooni vältimiseks).

Te peate rääkima oma arstile, kui te arvate, et olete rase (või võite rasestuda). Roxiper'i ei soovitata kasutada raseduse alguses ning seda ei tohi kasutada, kui rasedus on kestnud üle 3 kuu, kuna see võib põhjustada tõsist kahju teie lapsele, kui ravimit on kasutatud sellel ajal (vt raseduse ja imetamise lõigud).

Kui te võtatate Roxiper’i, siis informeerige samuti oma arsti või meditsiinipersonali:

 • kui teil seisab ees kirurgiline operatsioon ja/või anesteesia;
 • kui teil on hiljuti esinenud kõhulahtisus või oksendamine või olete dehüdreeritud;
 • kui teil seisab ees dialüüs või LDLaferees (kolesterooli eemaldamine verest aparaadi abil);
 • kui teil seisab ees desensibiliseeriv ravi, vähendamaks allergiat mesilase või herilase mürgile;
 • kui teil seisab ees meditsiiniline uuring, kus kasutatakse joodi sisaldavat kontrastainet (aine, mis muudab siseorganid, näiteks neer või magu, röntgenis nähtavaks).

Sportlased peavad teadma, et Roxiper sisaldab toimeainet (indapamiid), mis võib dopingukontrollis anda positiivse tulemuse.

Vähestel inimestel võivad statiinid mõjutada maksa. Seda saab tuvastada tavalise vereanalüüsiga, mis näitab maksaensüümide suurenenud aktiivust veres. Seepärast teebki arst teile tavaliselt selle vereanalüüsi (maksafunktsiooni testi) enne ravi algust ja ravi ajal Roxiper’iga.

Selle ravimi võtmise ajal jälgib arst teid hoolikalt, kui te põete suhkurtõbe või teil esineb risk suhkurtõve tekkeks. Te olete tõenäoliselt ohustatud suhkurtõve tekkest, kui teil on kõrge veresuhkru ja vererasvade sisaldus, te olete ülekaaluline ja teil on kõrge vererõhk.

Lapsed ja noorukid

Lastel ja noorukitel ei tohi Roxiper’i kasutada.

Muud ravimid ja Roxiper

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Te peate vältima Roxiper’i võtmist koos järgmiste ravimitega:

 • liitium (kasutatakse depressiooni raviks),
 • aliskireen (kasutatakse hüpertensiooni raviks),
 • kaaliumit säästvad diureetikumid (spironolaktoon, triamtereen) ja kaaliumisoolad.

Ravi Roxiper'iga võivad mõjutada teised ravimid.

Kindlasti öelge oma arstile, kui te kasutate mõnda järgnevalt loetletud ravimitest, kuna see võib nõuda erilist ettevaatust:

 • teised kõrgvererõhutõve ravimid, sh diureetikumid (ravimid, mis suurendavad neerude poolt toodetava uriini hulka),
 • prokaiinamiid (südamerütmihäirete raviks),
 • kinidiin, hüdrokinidiin, disopüramiid, amiodaroon, sotalool (ravimid, mida kasutatakse südamerütmihäirete korral),
 • allopurinool (podagra raviks),
 • terfenadiin või astemisool (antihistamiinid heinapalviku või allergia raviks),
 • kortikosteroidid, mida kasutatakse näiteks raske astma ja reumatoidartriidi raviks,
 • tetrakosaktiid (Crohn’i tõve raviks),
 • immunosupressandid, mida kasutatakse autoimmunhäirete raviks või siirdamisjärgselt äratõukereaktsiooni ärahoidmiseks (näiteks tsüklosporiin),
 • flukonasool, ketokonasool (seentevastased ravimid),
 • rifampitsiin, erütromütsiin, klaritromütsiin (antibiootikumid),
 • halofantriin (kasutatakse teatud tüüpi malaaria raviks),
 • pentamidiin (kasutatakse kopsupõletiku raviks),
 • süstitav kuld (reumatoidartriidi raviks),
 • vinkamiin (kasutatakse eakatel mälukaotuse raviks),
 • bepridiil, verapamiil, diltiaseem (südamehaiguste ravimid),
 • bensamiidid (psühhooside raviks),
 • digoksiin või teised südameglükosiidid (südamehaiguste raviks),
 • baklofeen (kasutatakse lihasjäikuse raviks, mis võib ilmneda nt sclerosis multiplex'i korral),
 • diabeedi raviks kasutatavad ravimid, nagu insuliin või metformiin,
 • kaltsium, sealhulgas kaltsiumi asendajad,
 • stimuleerivad lahtistid (nt senna),
 • mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (nt ibuprofeen) või salitsülaadid suurtes annustes (nt aspiriin),
 • süstitav amfoteritsiin B (mitmete seenhaiguste raviks),
 • vaimsete häirete, nagu depressioon, ärevus ja skisofreenia, raviks kasutatavad ravimid (sh tritsüklilised antidepressandid ja neuroleptikumid),
 • anesteetikumid,
 • varfariin, klopidogreel (või mõni muu ravim, mida kasutatakse vere vedeldamiseks),
 • fibraadid (nt gemfibrosiil, fenofibraat) või mõned teised kolesteroolitaset langetavad ravimid (nt esetimiib),
 • seedehäirete ravimid (kasutatakse maohappe neutraliseerimiseks),
 • suukaudsed rasestumisvastased tabletid („pillid“) või hormoonasendusravi preparaadid,
 • ritonaviir koos lopinaviiri ja/või atasanaviiriga või simepreviir (kasutatakse HIVinfektsiooni või Chepatiidi ravis –vt lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“),
 • ravimid, mida kõige sagedamini kasutatakse kõhulahtisuse raviks (ratsekadotriil) või siirdatud organi äratõukereaktsiooni vältimiseks (siroliimus, everoliimus, temsiroliimus ja muud ravimid, mis kuuluvad nn mTOR inhibiitorite klassi). Vt lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“,
 • kui te peate bakteriaalse infektsiooni raviks võtma suukaudselt fusidiinhapet, peate te ajutiselt katkestama selle ravimi võtmise. Teie arst ütleb teile, millal te tohite seda uuesti võtma hakata. Roxiper’i võtmine koos fusidiinhappega võib harvadel juhtudel tekitada lihasnõrkust, hellust või valu (rabdomüolüüs). Täiendavat teavet rabdomüolüüsi kohta vt lõigust 4.

Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid:

 • kui te võtate angiotensiin II retseptori antagonisti (AIIRA) või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke Roxiper’i“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Roxiper koos toidu ja joogiga

Roxiper’i on soovitatav võtta enne sööki.

Rasedus ja imetamine

Ärge võtke Roxiper’i, kui te olete rase või imetate.

Rasedus

Te peate informeerima oma arsti kui te arvate end olevat rase (või planeerite rasedust). Kui te rasestute Roxiper’i võtmise ajal, lõpetage otsekohe ravimi kasutamine ja teavitage sellest oma arsti. Teie arst soovitab teil tõenäoliselt katkestada Roxiper'i kasutamise juba enne rasestumist või kohe peale rasedaks jäämist ning soovitab teil selle asemel tarvitada mõnda muud ravimit. Naised peavad Roxiper’i võtmise ajal hoiduma rasestumisest ja kasutama sobivaid rasestumisvastaseid vahendeid. Enne mistahes ravimi võtmist, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Imetamine

Informeerige oma arsti kui te toidate rinnaga või planeerite alustada lapse rinnaga toitmist. Roxiper on vastunäidustatud imetavatele emadele ja arst võib valida teile muu ravimi, kui soovite imetamist

jätkata, eriti kui teil on vastsündinu või enneaegselt sündinud laps. Pidage otsekohe nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Roxiper ei mõjuta tähelepanuvõimet, kuid te võite tunda pearinglust või nõrkust, mis on seotud vererõhu langusega ja see võib mõjutada autojuhtimist ja masinate käsitsemist. Enne kui te ei ole kindel, kuidas Roxiper teile mõjub, ei ole soovitav autot juhtida ega masinaid käsitseda.

Kuidas Roxiper’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on üks tablett ööpäevas. Võtke oma tablett eelistatult hommikuti enne sööki. Neelake tablett alla koos klaasitäie veega.

Teie arst otsustab õige annuse üle. Roxiper on määratud patsientidele, kes juba võtavad rosuvastatiini, perindopriili ja indapamiidi eraldi tablettidena.

Kui te võtate Roxiper’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate liiga suure koguse tablette, võtke otsekohe ühendust oma arsti või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga. Üleannustamise korral tekib kõige suurema tõenäosusega vererõhu langus. Kui tekib ilmselgelt madal vererõhk (sümptomiteks pearinglus või minestus) aitab, kui heita lamavasse asendisse ja jalad kõrgemale tõsta.

Kui te unustate Roxiper’i võtta

Oluline on võtta ravimit iga päev, kuna regulaarne ravi on efektiivsem. Juhul kui siiski unustate Roxiper’i annuse võtta, siis võtke järgmine annus tavalisel ajal.

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Roxiper’i võtmise

Kuna kõrgvererõhutõve ravi on tavaliselt eluaegne, siis pidage kindlasti nõu oma arstiga, enne kui katkestate ravimi võtmise.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage ravimi võtmine ja pöörduge kohe arsti poole, kui teil tekib mõni järgmistest sümptomitest:

 • hingamisraskused koos näo, huulte, keele ja/või kõri piirkonna tursega või ilma;
 • turse näo, huulte, keele ja/või kõri piirkonnas, mis võib põhjustada neelamisraskust;
 • tugev pearinglus või minestus;
 • ebatavaliselt kiire või ebaregulaarne südamerütm;
 • tugev nahasügelus (koos tekkinud kupladega).

Samuti lõpetage Roxiper’i kasutamine ja pidage kohe nõu oma arstiga, kui teil tekib ebatavaline lihasvalu- või vaevus, mis püsib oodatust pikemat aega. Lihassümptomid esinevad lastel ja noortel sagedamini kui täiskasvanutel. Nagu ka teiste statiinide puhul, on üksikutel inimestel tekkinud ebameeldivad kõrvaltoimed lihastes ning harva on need põhjustanud potentsiaalselt eluohtlikku lihaskahjustust ehk rabdomüolüüsi.

Kõrvaltoimeteks võivad olla, esinemissageduse vähenemise järjekorras:

Sage (võivad mõjutada kuni ühte inimest 10-st):

 • Suhkurtõbi (suurema tõenäosusega tekib see juhul, kui teil on kõrge veresuhkru ja vererasvade sisaldus, te olete ülekaaluline ja teil on kõrge vererõhk; arst jälgib teid selle ravimi võtmise ajal)
 • Pearinglus, peavalu, peapööritus, torkimistunne
 • Nägemishäired (sh topeltnägemine)
 • Tinnitus (kumin kõrvus)
 • Madala vererõhu tõttu tekkiv peapööritustunne
 • Õhupuudus, köha
 • Seedetraktihäired (suukuivus, maitsetundlikkuse muutused, seedehäired, düspepsia või seedimisraskused, anoreksia, oksendamine, kõhuvalu, iiveldus, kõhulahtisus, kõhukinnisus)
 • Allergilised reaktsioonid (nt nahalööve, sügelus)
 • Lihasvalu, lihaskrambid
 • Väsimustunne

Aeg-ajalt (võivad mõjutada kuni ühte inimest 100-st):

 • Meeleolu muutused, unehäired
 • Bronhospasm (pigistustunne rinnus, vilistav hingamine ja õhupuudus)
 • Angioödeem (sümptomid nagu vilisev hingamine, näo või keele turse), nahalööve, purpur (punased täpid nahal). Kui te põete süsteemset erütematoosset luupust (teatud tüüpi kollageenhaigus), võib seisund ägeneda.
 • Neeruprobleemid
 • Võimetus saavutada erektsiooni
 • Higistamine
 • Suurenenud valgusisaldus uriinis – tavaliselt kaob see muutus iseenesest, ilma et oleks vaja ravi Roxiper’iga katkestada.

Harv (võivad mõjutada kuni ühte inimest 1000-st):

 • Vereliistakute arvu langus (mis põhjustab kergelt verevalumite ja ninaverejooksu teket)
 • Laboratoorsete analüüside näitajate muutused
 • Tugev kõhuvalu (kõhunäärmepõletik)
 • Maksaensüümide aktiivsuse tõus veres
 • Raske allergiline reaktsioon, mille sümptomiteks on näo, huulte, keele ja/või kõriturse, neelamis ja hingamisraskus, tugev nahasügelus (koos tekkinud kupladega). Kui kahtlustate endal allergilist reaktsiooni, lõpetage Roxiper’i võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole
 • Lihaskahjustus – ettevaatusabinõuna lõpetage Roxiper’i võtmine ning pöörduge otsekohe oma arsti poole, kui teil tekivad ebatavalised lihasvalud, mis püsivad tavalisest kauem.

Väga harv (võivad mõjutada kuni ühte inimest 10 000-st):

 • Valgete vereliblede arvu langus, aneemia (punaste vereliblede langus)
 • Segasus, närvikahjustus jalgades ja kätes (näiteks tuimus), mälukaotus
 • Kardiovaskulaarsed häired (erbaregulaarne südamerütm, stenokardia ja südameinfarkt)
 • Eosinofiilne kopsupõletik (harvaesinev kopsupõletiku vorm), riniit
 • Maksafunktsiooni häired, maksapõletik (hepatiit), naha ja silmade kollasus (ikterus)
 • Multiformne erüteem (nahalööve, mis tihti algab punaste laikudega näos, kätel ja jalgadel), valgustundlikkuse reaktsioonid (nahamuutused) päikesevalgusele või kunstlikule UV valgusele
 • Liigesvalu
 • Vere jäljed uriinis
 • Tõsised neeruprobleemid
 • Günekomastia (rindade suurenemine meestel)

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • Depressioon
 • Minestus
 • Unehäired, sealhulgas unetus ja hirmuunenäod
 • Hepaatiline entsefalopaatia (maksahaigusest tingitud ajuhaigus)
 • StevensiJohnsoni sündroom (raske villilise lööbe teke nahal, suus, silmade ja genitaalide piirkonnas)
 • Püsiv lihasnõrkus, kõõlusekahjustus
 • Ödeem (tursed)
 • Häired EKGs, eluohtlik ebaregulaarne südamerütm (torsade de pointes)

Tekkida võivad vere, neerude, maksa või kõhunäärme häired laboratoorsete analüüside (vereanalüüsid) näitajates. Teie arst võib teie seisundi jälgimiseks kontrollida teie verepilti.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Roxiper’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on pakendil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Roxiper sisaldab

 • Toimeained on rosuvastatiin, perindopriiltertbutüülamiin ja indapamiid. Roxiper 10 mg/4 mg/1,25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg rosuvastatiini (rosuvastatiinkaltsiumina), 4 mg perindopriiltertbutüülamiini ja 1,25 mg indapamiidi.

Roxiper 20 mg/4 mg/1,25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg rosuvastatiini (rosuvastatiinkaltsiumina), 4 mg perindopriiltertbutüülamiini ja 1,25 mg indapamiidi.

Roxiper 10 mg/8 mg/2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg rosuvastatiini (rosuvastatiinkaltsiumina), 8 mg perindopriiltertbutüülamiini ja 2,5 mg indapamiidi.

Roxiper 20 mg/8 mg/2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 mg rosuvastatiini (rosuvastatiinkaltsiumina), 8 mg perindopriiltertbutüülamiini ja 2,5 mg indapamiidi.

 • Teised koostisosad on:

Tableti sisus: mikrokristalliline tselluloos (tüüp 200 LM), mikrokristalliline tselluloos (tüüp 112), krospovidoon (tüüp A), kolloidne veevaba ränidioksiid ja magneesiumstearaat (E470b). Tableti kattes:

 • Roxiper 10 mg/4 mg/1,25 mg õhukese polümeerikattega tabletid
 • Roxiper 20 mg/4 mg/1,25 mg õhukese polümeerikattega tabletid
 • Roxiper 20 mg/8 mg/2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Polü(vinüül)alkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk, punane raudoksiid (E172), must raudoksiid (E172), kollane raudoksiid (E172).

 • Roxiper 10 mg/8 mg/2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Polü(vinüül)alkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk, punane raudoksiid (E172).

Kuidas Roxiper välja näeb ja pakendi sisu

Roxiper 10 mg/4 mg/1,25 mg õhukese polümeerikattega tabletid: punakas-pruunid, ümmargused,

kergelt kaksikkumerad kaldservadega õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on graveering „PIR1“. Läbimõõt: ligikaudu 7,5 mm.

Roxiper 20 mg/4 mg/1,25 mg õhukese polümeerikattega tabletid: roosakad, ümmargused, kergelt kaksikkumerad kaldservadega õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on graveering „PIR2“. Läbimõõt: ligikaudu 10 mm.

Roxiper 10 mg/8 mg/2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid: heleroosad, ümmargused, kergelt kaksikkumerad kaldservadega õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on graveering „PIR3“. Läbimõõt: ligikaudu 10 mm.

Roxiper 20 mg/8 mg/2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid: kahvatu roosakas-pruunid, ümmargused, kergelt kaksikkumerad kaldservadega õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on graveering „PIR4“. Läbimõõt: ligikaudu 10 mm.

Roxiper on saadaval karpides, milles on blistrid 10, 20, 30, 60, 90 või 100 õhukese polümeerikattega tabletiga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja KRKA, d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Tootjad

KRKA, d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann-Straße 5

27472 Cuxhaven

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Tel. 6671658

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2018.