Rimadyl - närimistablett (20mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QM01AE91
Toimeaine: karprofeen
Tootja: Zoetis Belgium S.A.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Rimadyl, 20 mg närimistablett koertele

Rimadyl, 50 mg närimistablett koertele

Rimadyl, 100 mg närimistablett koertele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: Zoetis Belgium SA,

Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgia

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Rimadyl, 20 mg närimistablett koertele

Rimadyl, 50 mg närimistablett koertele

Rimadyl, 100 mg närimistablett koertele

Karprofeen

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 närimistablett sisaldab:

Toimeaine:

 

Rimadyl

20 mg karprofeeni

Rimadyl

50 mg karprofeeni

Rimadyl

100 mg karprofeeni

Abiaine(d):

Kuivatatud seamaksa pulber, hüdrolüüsitud taimne valk, maisitärklis, laktoosmonohüdraat, suhkur, nisuidu, kaltsiumvesinikfosfaat, maisisiirup, želatiin, magneesiumstearaat.

NÄIDUSTUS(ED)

Valu ja kroonilise põletiku vähendamiseks, näiteks degeneratiivse liigesehaiguse puhul koertel. Tablette saab kasutada operatsioonijärgse valu leevendamiseks.

VASTUNÄIDUSTUSED

Ettenähtud annust mitte ületada!

Mitte manustada südamehaigusega, maksahaigusega, neeruhaigusega koertele.

Mitte manustada koertele, kellel esineb eelsoodumus mao-seedetrakti haavanditele või veritsusele. Mitte manustada koertele, kellel esineb vereloomehäired.

Mitte manustada dehüdreerunud, hüpovoleemilistele või liiga madala vererõhuga koertele. Mitte manustada kassidele.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millis(te) abiaine(te) suhtes. Mitte manustada koos teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainete rühma kuuluvate ravimitega. Mõned mittesteroidsed põletikuvastased ained seonduvad aktiivselt vereplasma valkudega ning võivad konkureerida teiste plasma proteiinidega aktiivselt seonduvate ainetega, mis võib viia toksiliste efektide tekkimiseni.

KÕRVALTOIMED

Eksperimentaalsed ja kliinilised uuringud näitavad, et gastrointestinaalseid haavandeid tekib karprofeeni ravi ajal harva ning ainult terapeutiliste annuste ületamisel.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Koer.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Tavaline annus suukaudselt manustatuna on 4 mg karprofeeni kg kehamassi kohta üks kord päevas.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Üldannuse võib jagada kaheks võrdseks osaks ja manustada 2 korda päevas.

Vastavalt ravi mõjususele võib 7 päeva pärast ravi algust vähendada annust 2 mg-ni kg kehamassi kohta üks kord päevas.

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta:

Karprofeeni manustamine väga noortele- (alla 6 nädala vanustele) ja väga eakatele koertele on seotud riskiga. Alla kuue nädala vanustele ning eakatele koertele manustada vähendatud annuses ning hoolika kliinilise järelevalve all.

Mitte manustada dehüdreerunud, hüpovoleemilistele või madala vererõhuga koertele, sest sellistel patsientidel on suurem risk neerukahjustuse tekkimiseks.

Üheaegselt karprofeeniga ei tohi manustada potentsiaalselt nefrotoksilisi ravimeid.

Et mittesteroidsed põletikuvastased ained võivad inhibeerida fagotsütoosi, tuleb bakteriaalsete infektsioonide olemasolul rakendada asjakohast antibakteriaalset teraapiat.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:

Mitte manustada kassidele.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Tiinus ja laktatsioon:

Karprofeeni toimet tiinetele ja lakteerivatele koertele ei ole uuritud, seepärast kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule..

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:

Kliiniliselt olulisi koostoimeid teiste ravimitega ei ole täheldatud. Katsed, mis tehti viieteistkümne levinud ravimiga (atsetüülsalitsüülhape, atropiin, kloorpromasiin, diasepaam, difenhüdramiin, etüülalkohol, hüdrokloortiasiid, imipramiin, meperidiin, propoksüfeen, pentobarbitaal, sulfisoksasool, tetratsükliinid ja tolbutamiid) näitasid, et nende ravimite samaaegne manustamine karprofeeniga ei mõjutanud oluliselt karprofeeni ägedat toksilisust loomadel.

Kuigi nii karprofeen kui varfariin seonduvad mõlemad vereplasma valkudega, võib neid ravimeid hoolika kliinilise järelvalve all samaaegselt kasutada, sest on tõestatud, et nad seonduvad inimese ja veise seerumi albumiinidega kahes erinevas kohas.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

Spetsiifilist antidooti karprofeenile ei ole. Üleannustamisel rakendada tavalist mittesteroidsete põletikuvastaste ainete üleannustamisel kasutatavat toetavat ravi.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjal ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Detsember 2014

LISAINFO

Pakend: N14, N20, N30, N50, N60, N100 või N180 tabletti neljakandilises valges polüetüleenplastikust pudelis, mis on suletud polüpropüleenist turvakorgiga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.