Rameam - kõvakapsel (10mg +5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C09BB07
Toimeaine: ramipriil +amlodipiin
Tootja: Krka, d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Rameam, 5 mg/5 mg kõvakapslid

Rameam, 5 mg/10 mg kõvakapslid

Rameam, 10 mg/5 mg kõvakapslid

Rameam, 10 mg/10 mg kõvakapslid

Ramipriil/amlodipiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Rameam ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Rameam’i võtmist
 3. Kuidas Rameam’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Rameam’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Rameam ja milleks seda kasutatakse

Rameam sisaldab kahte toimeainet - ramipriili ja amlodipiini. Ramipriil kuulub AKE (angiotensiini konverteeriva ensüümi) inhibiitoriteks nimetatavate ravimite rühma, amlodipiin kuulub kaltsiumikanali blokaatoriteks nimetatavate ravimite rühma.

Ramipriili toime:

 • Aeglustab teie organismis vererõhu tõusu põhjustada võivate ainete tootmist.
 • Veresoonte lõõgastamine ja laiendamine.
 • Teeb südamele lihtsamaks organismi verega varustamise.

Amlodipiini toime:

 • Veresoonte lõõgastamine ja laiendamine, et veri neist kergemini läbi saaks voolata.

Rameam’i kasutatakse kõrgenenud vererõhu (hüpertensioon) raviks patsientidel, kellel ramipriili ja amlodipiini samade annuste samaaegne manustamine tagab piisava vererõhu languse.

Mida on vaja teada enne Rameam’i võtmist

Ärge võtke Rameam’i:

 • kui olete ramipriili või amlodipiini (toimeained), mõne teise AKE inhibiitori või kaltsiumikanali antagonisti või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Allergilise reaktsiooni võimalikeks tunnusteks on lööve, neelamis või hingamisraskused, huulte, näo, kurgu või keele turse, sügelus, või nahapunetus;
 • kui teil on kunagi varem esinenud tõsist allergilist reaktsiooni nimega „angioödeem“. Sümptomiteks on muuhulgas sügelus, nõgestõbi (urtikaaria), punased laigud kätel, jalalabadel ja kõril, kurgu ning keele turse, turse silmade ja huulte ümber, hingamis ning neelamisraskused;
 • kui te vajate dialüüsi või mis tahes teist tüüpi vere filtreerimist. Kasutatavast masinast sõltuvalt ei pruugi ravi Rameam’iga teile sobida;
 • kui teil on neeruprobleeme, mille korral teie neerude verevarustus on piiratud (neeruarteri

stenoos);

 • viimase 6 raseduskuu vältel (vt lõik „Rasedus ja imetamine“ allpool);
 • kui teie vererõhk on ebatavaliselt madal (hüpotensioon) või kõikuv. Seda hindab teie arst;
 • kui teil on suhkurtõbi või neerufunktsiooni kahjustus ja te saate ravi vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni;
 • kui teil on südame aordiklapi ahenemine (aordistenoos) või kardiogeenne šokk (seisund, mille korral teie süda ei ole võimeline organismi piisavalt verega varustama);
 • kui teil esineb südameinfarkti järgne südamepuudulikkus.

Ärge võtke Rameam’i kui midagi eespool kehtib teie kohta. Kui te pole kindel, rääkige oma arstiga enne Rameam’i võtmist.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Rameam’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Pidage nõu oma arstiga, kui teil esineb mõni järgmistest seisunditest:

 • südame, maksa või neeruprobleemid;
 • olete kaotanud suure hulga organismis sisalduvatest sooladest või vedelikest (seoses oksendamise, kõhulahtisuse, tavapärasest intensiivsema higistamise, madala soolasisaldusega dieedi, diureetikumide („vee väljaajamise tabletid“) pikaajalise manustamise või dialüüsiga);
 • te vajate reaktsioonitundlikkust vähendavat ravi (desensitisatsioon) allergia vähendamiseks mesilaste või herilaste nõelamise suhtes;
 • teid ootab ees anesteesia. See võib seonduda operatsiooni või hambaraviga. Nõutav võib olla Rameam’i kasutamise lõpetamine üks päev enne protseduuri pidage nõu oma arstiga;
 • suurenenud kaaliumi sisaldus veres (nähtav vereanalüüside tulemustes);
 • te võtate ravimeid või teil on seisund, mis võib langetada naatriumi taset teie veres. Teie arst võib suunata teid regulaarselt vereanalüüsile, et kontrollida peamiselt naatriumi taset teie veres, eriti kui olete eakas;
 • kui te arvate, et olete rase (või võite rasestuda). Rameam’i kasutamine ei ole soovitatav esimese 3 raseduskuu jooksul ning võib alates 3. raseduskuust loodet tõsiselt kahjustada (vt lõik „Rasedus ja imetamine“ allpool);
 • veresoonte kollageenhaigus nagu skleroderma või süsteemne erütematoosne luupus;
 • teil esineb tõsine vererõhu tõus (hüpertensiivne kriis);
 • te olete eakas ja teie annust on vaja suurendada;
 • te võtate kõrge vererõhu ravimiseks ükskõik millist järgnevat ravimit:
 • angiotensiin II retseptori blokaatorid (ARBid) (teatakse ka kui sartaane, näiteks valsartaan, telmisartaan, irbesartaan), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid;
 • aliskireen.
 • te võtate mõnda järgnevatest ravimitest, on risk angioödeemi (kiire nahaalune turse näiteks kõri piirkonnas) tekkeks suurenenud:
 • siroliimus, everoliimus ja muud ravimid, mis kuuluvad nn mTOR’i inhibiitorite klassi (kasutatakse siirdatud elundi äratõukereaktsiooni vältimiseks);
 • vildagliptiin.

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerufunktsiooni, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaalium) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Rameam’i“.

Kui teil tekib äkiline huulte ja näo, keele ja kõri, kaela ning võimalik, et ka käte ja jalgade turse, neelamis- või hingamisraskused, nõgestõbi või häälekähedus (angioödeem). Need võivad olla tõsise allergilise reaktsiooni sümptomiteks. Seda võib esineda ükskõik millal ravi ajal. Mustanahalistel on suurem risk nende sümptomite tekkeks. Kui teil tekivad sellised sümptomid, peate sellest viivitamatult arstile teatama.

Lapsed ja noorukid

Rameam’i ei soovitata kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel, sest Rameam’i ohutus ja efektiivsus lastel ei ole tõestatud.

Muud ravimid ja Rameam

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Öelge oma arstile, kui te võtate mõnda alljärgnevatest ravimitest:

 • ravimid, mida kasutatakse valu ja põletiku leevendamiseks (nt mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVAd), nagu ibuprofeen, indometatsiin või atsetüülsalitsüülhape);
 • ravimid, mida kasutatakse madala vererõhu, šoki, südamepuudulikkuse, astma või allergiate raviks, näiteks efedriin, noradrenaliin, adrenaliin. Teie arst peab kontrollima teie vererõhku;
 • vähiravimid (kemoteraapia);
 • siirdatud elundi äratõukereaktsiooni vastu võetavad ravimid nagu tsüklosporiin;
 • diureetikumid (vett väljutavad ravimid), nagu furosemiid;
 • ravimid, mis võivad suurendada teie vere kaaliumisisaldust, nt spironolaktoon, triamtereen, amiloriid, kaaliumisoolad ja hepariin (vere vedeldaja);
 • põletikuvastased steroidid, näiteks prednisoloon;
 • allopurinool (kasutatakse kusihappesisalduse vähendamiseks veres);
 • prokaiinamiid (südame rütmihäirete ravim);
 • temsiroliimus (vähiravim);
 • vildagliptiin (kasutatakse 2.tüüpi diabeedi raviks);
 • diabeediravimid, nagu veresuhkru taset langetavad suukaudsed ravimid ja insuliin. Rameam võib teie veresuhkru taset langetada. Jälgige oma veresuhkru taset Rameam’i kasutamise ajal hoolikalt;
 • liitium (vaimsete häirete raviks). Rameam võib suurendada teie vere liitiumisisaldust. Arst peab teie vere liitiumisisaldust hoolikalt kontrollima;
 • ketokonasool, itrakonasool (seenhaiguste vastased ravimid);
 • ritonaviir, indinaviir, nelfinaviir (nn proteaasi inhibiitorid, mida kasutatakse HIV raviks);
 • rifampitsiin, erütromütsiin, klaritromütsiin (antibiootikumid bakteriaalsete infektsioonide raviks);
 • naistepuna (Hypericum perforatum);
 • verapamiil, diltiaseem (südamehaiguste ja kõrge vererõhu raviks);
 • dantroleen (infusiooni teel manustatav ravim tõsiste kehatemperatuuri kõrvalekallete raviks);
 • takroliimus (kasutatakse immuunsüsteemi toimimise muutmiseks, võimaldades kehal siirdatavat organit vastu võtta);
 • simvastatiin (kolesteroolitaset langetav ravim);
 • ravimid, mida kõige sagedamini kasutatakse siirdatud organi äratõukereaktsiooni vältimiseks (siroliimus, everoliimus ja muud ravimid, mis kuuluvad nn mTOR inhibiitorite klassi). Vt lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“;
 • kaaliumilisandid või kaaliumi sisaldavad soolaasendajad, kaaliumisäästvad diureetikumid (vett väljutavad tabletid) ning muud ravimid, mis võivad suurendada vere kaaliumi sisaldust (nt hepariin ja kotrimoksasool ehk trimetoprim/sulfametoksasool).

Teie arst võib pidada vajalikuks muuta teie annust ja/või rakendada muid ettevaatusabinõusid:

 • kui te võtate angiotensiin II retseptori blokaatorit (ARB) või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke Rameam’i“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“),

Kui mõni eeltoodutest kehtib teie suhtes (või teil on selles osas kahtlusi), pidage enne Rameam’i kasutamist nõu oma arstiga.

Rameam koos toidu, joogi ja alkoholiga

Rameam’i võib võtta koos toiduga või ilma.

 • Alkoholi tarbimine Rameam’i kasutamise ajal võib põhjustada pearinglust või uimasust. Kui te tunnete muret selle üle, kui palju te võite tarbida alkoholi ravi ajal Rameam’iga, arutage seda oma arstiga, sest vererõhu alandamiseks kasutatavate ravimite ja alkoholi toimed võivad liituda.

Inimesed, kes võtavad Rameam’i ei tohi tarbida greibimahla ega süüa greipfruute. Seda põhjusel, et

greipfruut ja greibimahl võivad samaaegsel manustamisel amlodipiini taset veres suurendada, põhjustades Rameam’i vererõhku langetava toime ettenägematut tugevnemist.

Rasedus ja imetamine

Rasedus

Te peate rääkima oma arstile, kui te arvate, et olete rase (või võite rasestuda).

Te ei peaks kasutama Rameam’i esimese 12 rasedusnädala jooksul ja kindlasti ei tohi te seda ravimit kasutada pärast 13. rasedusnädalat, sest kasutamine raseduse ajal võib loodet tõsiselt kahjustada. Kui te rasestute Rameam’i kasutamise ajal, teavitage otsekohe oma arsti. Raseduse planeerimisel tuleb üle minna sobivale alternatiivsele ravile.

Imetamine

Te ei tohi kasutada Rameam’i rinnaga toitmisel ajal. Amlodipiin eritub teadaolevalt väikestes kogustes rinnapiima. Enne mistahes ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Rameam võib mõjutada teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. Kui kapslid tekitavad teil iivelduse, pearingluse, väsimuse või peavalu, ärge juhtige autot ega käsitsege masinad ning võtke kohe oma arstiga ühendust. See on tõenäolisem juhul, kui alustate Rameam’i võtmist või alustate suurema annuse võtmist.

Kuidas Rameam’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võtke seda ravimit suukaudselt iga päev samal kellaajal, enne või pärast söömist. Neelake kapsel alla tervelt koos vedelikuga.

Ärge võtke Rameam’i koos greibimahlaga. Rameam’i tuleb võtta üks kord ööpäevas.

Eakad

Teie arst vähendab algannust ja kohandab teie annust aeglasemalt.

Kui te võtate Rameam’i rohkem kui ette nähtud

Liiga suure koguse kapslite võtmine võib langetada teie vererõhu liiga madalale või isegi eluohtlikult madalale tasemele. Te võite tunda pearinglust, peapööritust, nõrkust või minestada. Kui vererõhu langus on liiga tugev, võib tekkida šokk. Teie nahk tundub külma ja niiskena ning te võite kaotada teadvuse. Võtke otsekohe ühendust oma arstiga või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Ärge juhtige ise autot, paluge kellegi abi või kutsuge kiirabi. Võtke ravimi pakend kaasa, et arst teaks, mis ravimit te kasutasite.

Kui te unustate Rameam’i võtta

Kui te unustate kapsli võtta, jätke see annus täiesti vahele. Võtke järgmine annus tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Rameam’i võtmise

Teie arst ütleb teile, kui kaua ravimit võtta tuleb. Teie haigusseisund võib taastuda, kui te lõpetate ravimi võtmise enne soovitatud aega.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage Rameam’i võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole, kui te märkate mistahes alljärgnevat tõsist kõrvaltoimet – te võite vajada kiiresti ravi:

 • Näo, huulte või kõri turse, mis raskendab neelamist või hingamist, samuti sügelus ja nahalööve. Need võivad olla märgid raskest allergilisest reaktsioonist Rameami’le.
 • Rasked nahareaktsioonid, kaasaarvatud lööve, haavandid teie suus, olemasoleva nahahaiguse halvenemine, punetus, villid või naha irdumine, raske sügelus, naha koorumine ja turse, limaskestade põletik (nt StevensiJohnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs või multiformne erüteem).

Teatage otsekohe arstile, kui teil tekivad:

 • Südame löögisageduse kiirenemine, ebakorrapärased või jõulised südamelöögid (palpitatsioonid), valu rindekeres, pitsitustunne rindkeres või tõsisemad häired, kaasa arvatud südameatakk ja insult.
 • Õhupuudus, köha, äkki tekkiv vilistav hingamine, valu rindkeres või hingamisraskused. Need võivad olla kopsuprobleemide ilmingud.
 • Verevalumid tavalisest kergemini, kestvam veritsus, mistahes märk verejooksust (nt igemete veritsus), violetsed laigud nahal või infektsioonidesse haigestumine tavalisest lihtsamini, kurgu valulikkus ja palavik, väsimustunne, minestamine, pearinglus või kahvatu nahk. Need võivad olla vere või luuüdi kahjustuse ilmingud.
 • Tugev valu maos, mis võib kiirguda selga. See võib olla pankreatiidi (kõhunäärmepõletik) ilming.
 • Palavik, külmavärinad, väsimus, söögiisu kaotus, maovalu, iiveldus, naha või silmade kollasus (ikterus). Need võivad olla maksaprobleemide, nt hepatiidi (maksapõletik) või maksakahjustuse ilmingud.
 • Silmalaugude või keele turse.
 • Allergilised reaktsioonid.

Ramipriiliga seotud kõrvaltoimed:

Sageli tekkivad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte inimest 10-st):

 • peavalu või väsimus,
 • uimasus. See on tõenäolisem, kui te alustate Rameam’i võtmist või pärast annuse suurendamist,
 • minestamine, hüpotensioon (ebanormaalselt madal vererõhk), eriti järsul püstitõusmisel või istumisel,
 • kuiv ärritusköha, põskkoopapõletik (sinusiit) või bronhiit, õhupuudus,
 • valu maos või soolestikus, kõhulahtisus, seedehäired, iiveldus või oksendamine,
 • nahalööve (nahapinnast kõrgem või mitte),
 • valu rindkeres,
 • lihasevalu või –krambid,
 • vereanalüüs, mis näitab kaaliumisisalduse tõusu tavapärase tasemega võrreldes.

Aeg-ajalt tekkivad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte inimest 100-st):

 • tasakaaluhäired (vertiigo),
 • sügelus ja ebatavalised nahaaistingud, nagu tuimus, torkimine, kirvendamine, põletus või kipitustunne nahal (paresteesia),
 • maitsetundlikkuse kadumine või muutus,
 • unehäired,
 • depressioon, ärevus, lisandunud närvilisus või rahutus,
 • ninakinnisus, hingamisraskused või astma ägenemine,
 • soolestiku turse, mida nimetatakse intestinaalseks angioödeemiks ja mille sümptomiteks on kõhuvalu, oksendamine ning kõhulahtisus,
 • kõrvetised, kõhukinnisus või suukuivus,
 • päevase uriinikoguse suurenemine,
 • tavapärasest intensiivsem higistamine,
 • söögiisu vähenemine või kaotus (anoreksia),
 • südame löögisageduse tõus või rütmihäired,
 • käte ja jalgade tursumine. See võib viidata vedelikupeetusele teie organismis,
 • nahaõhetus,
 • hägune nägemine,
 • liigesevalu,
 • palavik,
 • suguline võimetus meestel, sugutungi vähenemine meestel või naistel,
 • vere teatud valgeliblede (eosinofiilid) arvu suurenemine vereanalüüsi tulemuste põhjal,
 • muutused maksa, kõhunäärme või neerude töös vereanalüüsi tulemuste põhjal.

Harva tekkivad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte inimest 1000-st):

 • nõrkus või segasustunne,
 • punane ja paistes keel,
 • naha tugev ketendus või koorumine, sügelev, kublaline lööve,
 • küünekahjustused (nt küüne loksumine või eraldumine küünevallist),
 • nahalööve või verevalumid,
 • värvilised laigud nahal ja jäsemete külmus,
 • punetavad, sügelevad, tursunud või vesised silmad,
 • kuulmishäired ja helin kõrvus,
 • väsimustunne,
 • punaste vereliblede, valgete vereliblede, vereliistakute või hemoglobiini sisalduse langus vereanalüüsi tulemuste põhjal.

Väga harva tekkivad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte inimest 10 000-st):

 • suurenenud tundlikkus päikesevalguse suhtes.

Teadmata kõrvaltoimed (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete põhjal)

 • kontsentreeritud uriin (tumeda värvusega), iiveldus või oksendamine, lihaskrambid, segasus ja krambihood, mis võivad olla tingitud ebaadekvaatsest antidiureetilise hormooni sekretsioonist. Kui teil tekivad need sümptomid, võtke niipea kui võimalik ühendust oma arstiga.

Teised teadaantud kõrvaltoimed:

Palun öelge oma arstile, kui mõni järgnevatest kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kestab kauem kui mõni päev.

 • keskendumisraskused,
 • suu paistetus,
 • vereanalüüs näitab vererakkude liiga väikest arvu,
 • vereanalüüs näitab vere liiga väikest naatriumisisaldust,
 • sõrmed ja varbad muudavad külma saades värvi, ülessoojenemisel tekib neis kihelus või valutunne (Raynaud ilming),
 • rindade suurenemine meestel,
 • reaktsioonide aeglustumine või puudulikkus,
 • põletusaistingud,
 • lõhnataju muutus,
 • juuste väljalangemine.

Amlodipiiniga seotud kõrvaltoimed:

Väga sageli tekkivad kõrvaltoimed (võivad mõjutada rohkem kui ühte inimest 10-st):

 • pahkluu turse (ödeem).

Sageli tekkivad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte inimest 10-st):

 • peavalu, pearinglus, unisus (eriti ravi alguses),
 • palpitatsioonid (tuntav südamepekslemine), nahaõhetus,
 • kõhuvalu, iiveldus,
 • sooletegevuse muutused, kõhulahtisus, kõhukinnisus, seedehäired,
 • väsimus, nõrkus,
 • nägemishäired, topeltnägemine,
 • lihaskrambid.

Teised kõrvaltoimed, millest on teatatud, on loetletud allpool. Kui ükskõik milline kõrvaltoime muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida ei ole selles infolehes nimetatud, rääkige oma arsti või apteekriga.

Aeg-ajalt tekkivad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte inimest 100-st):

 • meeleolumuutused, ärevus, depressioon, unetus,
 • värisemine, maitsetundlikkuse muutused, minestus,
 • jäsemete tuimus või pakitsustunne, valutundlikkuse kadumine,
 • vilin kõrvus,
 • madal vererõhk,
 • ninalimaskestapõletikust (riniidist) tingitud aevastamine/nohu,
 • köha,
 • suukuivus, oksendamine,
 • juuste väljalangemine, suurenenud higistamine, nahasügelus, punakad laigud nahal, naha värvuse muutused,
 • urineerimishäired, öise urineerimisvajaduse sagenemine, urineerimissageduse suurenemine,
 • võimetus erektsiooni saavutada, ebamugavustunne või rindade suurenemine meestel,
 • valu, halb enesetunne,
 • liiges või lihasvalu, seljavalu,
 • kehakaalu tõus või langus.

Harva tekkivad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte inimest 1000-st):

 • segasus.

Väga harva tekkivad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte inimest 10 000-st):

 • vere valgeliblede arvu vähenemine, vereliistakute (trombotsüüdid) arvu vähenemine, mis võib põhjustada ebatavalisi verevalumeid või kergelt tekkivaid veritsusi (vere punaliblede kahjustus),
 • vere suhkrusisalduse suurenemine (hüperglükeemia),
 • närvikahjustus, mis võib põhjustada nõrkust, pakitsust või tuimustunnet,
 • igemete turse,
 • kõhupuhitus (gastriit),
 • maksafunktsiooni häired, maksapõletik (hepatiit), naha kollasus (kollatõbi), maksaensüümide aktiivsuse tõus, mis võib mõjutada mõningaid meditsiinilisi uuringuid,
 • suurenenud lihaspinge,
 • veresoonte põletik, sageli koos nahalööbega,
 • valgustundlikkus,
 • jäikuse, värinate ja/või liigutuste häiretega kombineeritud seisundid .

Teadmata kõrvatoimed (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • värisemine, jäik kehahoiak, maskitaoline nägu, aeglased liigutused ja lohisev, ebastabiilne kõnnak.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Rameam’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Rameam sisaldab

 • Toimeained on ramipriil ja amlodipiin (amlodipiinbesilaadina).

5 mg/5 mg kõvakapslid: Üks kõvakapsel sisaldab 5 mg ramipriili ja 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

5 mg/10 mg kõvakapslid: Üks kõvakapsel sisaldab 5 mg ramipriili ja 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

10 mg/5 mg kõvakapslid: Üks kõvakapsel sisaldab 10 mg ramipriili ja 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

10 mg/10 mg kõvakapslid: Üks kõvakapsel sisaldab 10 mg ramipriili ja 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

 • Teised koostisosad on hüpromelloos 6cP, eelželatiniseeritud maisitärklis, mikrokristalliline tselluloos, magneesiumstearaat (E470b) kapsli sisus.

Teised koostisosad 5 mg/5 mg kõvakapslites ja 10 mg/5 mg kõvakapslites on titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172), must raudoksiid (E172), želatiin, must trükivärv (šellak (E904), propüleenglükool (E1520), naatriumhüdroksiid (E525), must raudoksiid (E172)) kapsli kestas.

Teised koostisosad 5 mg/10 mg kõvakapslites on titaandioksiid (E171), punane raudoksiid (E172), želatiin, must trükivärv (šellak (E904), propüleenglükool (E1520), naatriumhüdroksiid (E525), must raudoksiid (E172)) kapsli kestas.

Teised koostisosad 10 mg/10 mg kõvakapslites on titaandioksiid (E171), punane raudoksiid (E172), želatiin, valge trükivärv (šellak (E904), propüleenglükool (E1520), naatriumhüdroksiid (E525), titaandioksiid (E171)) kapsli kestas.

Kuidas Rameam välja näeb ja pakendi sisu

5 mg/5 mg kõvakapslid (kapslid): kapsli keha on oranžikas-pruun, millele on sisse pressitud must märgistus „0505“. Kapsli kaas on oranžikas-pruun. Kapsli sees on valge kuni peaaegu valge pulber, mis võib sisaldada kristalle. Kapsli suurus on nr 2.

5 mg/10 mg kõvakapslid (kapslid): kapsli keha on valge kuni peaaegu valge, millele on sisse pressitud hallikas-must märgistus „0510“. Kapsli kaas on pruunikas-punane. Kapsli sees on valge kuni peaaegu valge pulber, mis võib sisaldada kristalle. Kapsli suurus on nr 0.

10 mg/5 mg kõvakapslid (kapslid): kapsli keha on valge kuni peaaegu valge, millele on sisse pressitud hallikas-must märgistus „1005“. Kapsli kaas on oranžikas-pruun. Kapsli sees on valge kuni peaaegu valge pulber, mis võib sisaldada kristalle. Kapsli suurus on nr 0.

10 mg/10 mg kõvakapslid (kapslid): kapsli keha on pruunikas-punane, millele on sisse pressitud valge märgistus „1010“. Kapsli kaas on pruunikas-punane. Kapsli sees on valge kuni peaaegu valge pulber, mis võib sisaldada kristalle. Kapsli suurus on nr 0.

Rameam on saadaval karpides, kus on:

 • 30, 50, 60, 90 või 100 kõvakapslit blistrites,
 • 30 x 1, 50 x 1, 60 x 1, 90 x 1 või 100 x 1 kõvakapsel üksikannuselises blistris.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja KRKA, d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Tootjad

KRKA, d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann-Straße 5

27472 Cuxhaven

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Tel. 6671658

Infoleht on viimati uuendatud mais 2018.