Ropivacaine b. braun 2 mgml - süste-/infusioonilahus (2mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N01BB09
Toimeaine: ropivakaiin
Tootja: B. Braun Melsungen AG

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ropivacaine B. Braun 2 mg/ml, süste-/infusioonilahus

Ropivakaiinvesinikkloriid

Enne ravimi manustamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Ropivacaine B. Braun ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Ropivacaine B. Braun’i manustamist
 3. Kuidas Ropivacaine B. Braun’i manustatakse
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Ropivacaine B. Braun’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Ropivacaine B. Braun ja milleks seda kasutatakse

Ravimi toimeaine on ropivakaiinvesinikkloriid.

Ropivacaine B. Braun kuulub lokaalanesteetikumideks (tuimestavad ravimid) nimetatavate ravimite rühma. Ropivacaine B. Braun 2 mg/ml süste-/infusioonilahust kasutatakse ägeda valu leevendamiseks täiskasvanutel ja igas vanuses lastel. See tuimestab (anesteesia) kehaosi, nt operatsioonijärgselt.

Mida on vaja teada enne Ropivacaine B. Braun’i manustamist

Ropivacaine B. Braun’i ei tohi teile manustada:

 • kui olete ropivakaiinvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Allergilise reaktsiooni ilminguteks võivad olla nahalööve, sügelus, hingamisraskused või näo, huulte, kõri või keele turse.
 • kui olete teiste sama klassi lokaalanesteetikumide (nt lidokaiin või bupivakaiin) suhtes allergiline.
 • tuimestuse tekitamiseks teatud kehaosades süstena veresoonde või emakakaela sünnitusvalu leevendamiseks.
 • kui teile on öeldud, et teie veremaht on vähenenud (hüpovoleemia).

Kui te ei ole kindel, kas midagi ülalmainitust kehtib teie puhul, rääkige enne Ropivacaine B. Braun’i manustamist oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Ropivacaine B. Braun’i saamist pidage nõu oma arstiga. Teatage oma arstile:

 • kui teil on südame, maksa või neeruprobleeme. Teie arst võib Ropivacaine B. Braun’i annust kohandada.
 • kui teile on kunagi öeldud, et teil on harvaesinev „vere pigmenthaigus“, nimega porfüüria või kui see esineb kellelgi teie perekonnas. Teie arst võib määrata teile mõne muu anesteetikumi.
 • kui teil on halb üldseisund kõrge vanuse tõttu või muudel põhjustel.
 • kõigist haigustest või meditsiinilistest seisunditest, mis teil on või on olnud.

Lapsed

Teie arst on eriti hoolikas:

 • vastsündinutega, sest nad on ropivakaiini suhtes tundlikumad;
 • 12 aasta vanuste ja nooremate lastega, sest mõnesid ropivakaiini kehaosade tuimestavaid süste ei ole nooremate laste puhul kindlaks määratud.

Arst kohandab teie lapsele vajalikku annust ettevaatlikult ja jälgib teda hoolikalt.

Muud ravimid ja Ropivacaine B.Braun

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Eriti oluline on see järgnevate ravimite puhul, sest need võivad tugevdada Ropivacaine B. Braun’i toimet:

 • teised lokaalanesteetikumid (nt lidokaiin),
 • tugevad valuvaigistid (nt morfiin),
 • südame rütmihäire ravimid (nt amiodaroon, meksiletiin).

Kui te saate järgmisi ravimeid, tuleb ropivakaiini pikaajalisest kasutamisest hoiduda:

 • depressiooniravimid (nt fluvoksamiin),
 • bakterite põhjustatud infektsioonide raviks kasutatud antibiootikumid (nt enoksasiin).

See ei ole muidugi veel põhjus, miks te ei võiks Ropivacaine B. Braun’i saada. Teie arst peab olema nendest ravimitest teadlik, et ta saaks otsustada, mis teile sobib.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi manustamist nõu oma arstiga.

Ei ole teada, kas ropivakaiin võib erituda rinnapiima või kas see võib kahjustada imetatavat last.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ropivacaine B. Braun võib teha teid uniseks ning mõjutada teie reaktsioonikiirust. Pärast seda, kui teile on seda ravimit manustatud, ei tohi te kuni järgmise päevani juhtida autot, käsitseda masinaid või töötada ohtlikes olukordades.

Ropivacaine B. Braun sisaldab naatriumi

Ravim sisaldab 3,3 mg naatriumi (söögisoola peamine koostisosa) ühes milliliitris.

See on võrdne 0,17%-ga naatriumi maksimaalsest soovitatud ööpäevasest toiduga saadavast kogusest täiskasvanutel.

Kuidas Ropivacaine B. Braun’i manustatakse

Seda ravimit manustatakse teile kogemustega arsti poolt või tema järelvalve all. Ropivacaine

B. Braun’i manustatakse teile süstina või infusioonina. Manustamiseks valitav kehapiirkond sõltub sellest, mis eesmärgil teile seda ravimit antakse. Teie arst manustab teile seda ravimit ühte järgnevatest kohtadest:

 • kehaosasse, mida on vaja tuimestada,
 • selle kehaosa lähedusse, mida on vaja tuimestada,
 • piirkonda, mis asub eemal sellest kehaosast, mida on vaja tuimestada. See toimub juhul, kui teile tehakse epiduraalsüst või –infusioon selja kesk või alaosasse selgroo lähedale.

Ropivacaine B. Braun’i manustamise ajal jälgivad meditsiinitöötajad teid hoolikalt. See ravim blokeerib närvide võime edastada valuimpulsse peaajju. See ei lase teil tunda valu, kuuma või külma sellel kohal, kuhu ravimit on süstitud, kuid te võite siiski tunda teisi aistinguid, nagu surve või puudutus.

Annustamine

Teile manustatava Ropivacaine B. Braun’i annuse määrab teie arst. Annus sõltub leevendust vajava valu liigist ja teistest faktoritest, nagu teie kehakaal, vanus ja füüsiline seisund.

Kui teile manustatakse Ropivacaine B. Braun’i rohkem kui ette nähtud

Kuna seda ravimit manustatakse teile arsti poolt ja kontrollitud tingimustes, ei ole tõenäoline, et te saate ravimit liiga palju või et annus jääks vahele.

Ropivacaine B. Braun’i üleannustamisest tekkivad tõsised kõrvaltoimed vajavad eriravi ja teid raviv arst on õppinud sellistes olukordades tegutsema.

Esimesed nähud, mis viitavad sellele, et olete saanud liiga palju Ropivacaine B. Braun’i, on tavaliselt järgmised:

 • pearinglus või minestamistunne,
 • huulte ja suuümbruse tuimus,
 • keele tuimus,
 • kuulmishäired,
 • nägemishäired.

Arst lõpetab teile selle ravimi manustamise niipea, kui need sümptomid ilmnevad, et vähendada tõsiste kõrvaltoimete riski. See tähendab, et kui teil tekkib mis tahes ülalnimetatud nähtudest või kui arvate, et teile on manustatud liiga palju Ropivacaine B. Braun’i, teatage otsekohe oma arstile.

Selle ravimi üleannustamise tõsisemad kõrvaltoimed on muu hulgas kõnehäired, lihaste tõmblused, värinad, krambihood ja teadvusekaotus.

Ägeda mürgistuse korral võtavad tervishoiutöötajad viivitamatult kasutusele vajalikud korrigeerivad meetmed.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõik ravimid, sh Ropivacaine B. Braun, võivad harva põhjustada eluohtlikke allergilisi reaktsioone (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st). Kui teil tekib pärast ravimi saamist mõni järgmistest sümptomitest, öelge seda otsekohe oma arstile:

 • ootamatult tekkiv nahalööve, sügelus või nõgestõbi;
 • silmalaugude, näo, huulte, keele, kõri ja teiste kehaosade turse;
 • hingamisraskused, ootamatu hingeldamine, pearinglus.

Teised võimalikud kõrvaltoimed:

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1-l inimesel 10-st)

 • madal vererõhk (hüpotensioon) (võite tunda pearinglust või minestamistunnet)
 • iiveldus.

Sage (võib esineda kuni 1-l inimesel 10-st)

 • torkimistunne
 • pearinglus
 • oksendamine
 • aeglane või kiire pulss (bradükardia, tahhükardia)
 • kõrge vererõhk (hüpertensioon)
 • kõrge kehatemperatuur (palavik) või värisemine (külmavärinad)
 • seljavalu
 • peavalu
 • urineerimisraskused.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1-l inimesel 100-st)

 • ärevus
 • minestamine
 • hingamisraskused
 • madal kehatemperatuur (hüpotermia)
 • mõningad sümptomid võivad ilmneda, kui süst manustatakse kogemata veresoonde või kui manustatakse liiga palju Ropivacaine B. Braun’i (vt ka lõik „Kui teile manustatakse Ropivacaine B. Braun’i rohkem kui ette nähtud“). Need sümptomid on krambid, krambihood, pearinglus või

minestamistunne, huulte ja suuümbruse tuimus, keele tuimus, kuulmishäired, nägemishäired, kõnehäired, lihasjäikus, vähenenud nahatundlikkus ja värisemine.

Harv (võib esineda kuni 1-l inimesel 1000-st)

 • südamelihaseinfarkt (südame seiskumine)
 • ebaregulaarne südame löögisagedus (arütmia).

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

 • tõmblused (düskineesia).

Teiste lokaalanesteetikumidega täheldatud võimalikud kõrvaltoimed, mis võivad tekkida ka Ropivacaine B. Braun’i kasutamisel:

 • närvikahjustus. See võib harva põhjustada püsivaid probleeme;
 • kui liiga palju Ropivacaine B. Braun’i süstitakse seljaajuvedelikku, võib terve keha muutuda tuimaks (üldanesteesia).

Lapsed

Imikutel ja lastel on kõrvaltoimed samad mis täiskasvanutel, välja arvatud madal vererõhk, mida esineb lastel ja imikutel harvem (esineb kuni 1-l lapsel 10-st) ja oksendamine, mida esineb lastel sagedamini (esineb rohkem kui 1-l lapsel 10-st).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Ropivacaine B. Braun’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja sildil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Mitte lasta külmuda.

Selle ravimi säilitamise eest vastutab teie arst või apteeker. Nemad vastutavad ka mis tahes ravimijääkide nõuetekohase hävitamise eest.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ropivacaine B. Braun sisaldab

Toimeaine on ropivakaiinvesinikkloriid.

1 ml süstelahust sisaldab 2 mg ropivakaiinvesinikkloriidi (ropivakaiinvesinikkloriidmonohüdraadina).

Üks 10 ml ampull süste-/infusioonilahust sisaldab 20 mg ropivakaiinvesinikkloriidi ropivakaiinvesinikkloriidmonohüdraadina.

Üks 20 ml ampull süste-/infusioonilahust sisaldab 40 mg ropivakaiinvesinikkloriidi ropivakaiinvesinikkloriidmonohüdraadina.

Üks 100 ml süste-/infusioonilahuse pudel sisaldab 200 mg ropivakaiinvesinikkloriidi ropivakaiinvesinikkloriidmonohüdraadina.

Üks 200 ml süste-/infusioonilahuse pudel sisaldab 400 mg ropivakaiinvesinikkloriidi ropivakaiinvesinikkloriidmonohüdraadina.

Üks 400 ml süste-/infusioonilahuse pudel sisaldab 800 mg ropivakaiinvesinikkloriidi ropivakaiinvesinikkloriidmonohüdraadina.

Üks 500 ml süste-/infusioonilahuse pudel sisaldab 1000 mg ropivakaiinvesinikkloriidi ropivakaiinvesinikkloriidmonohüdraadina.

Teised koostisosad on naatriumkloriid, 0,36 % vesinikkloriidhape (pH kohandamiseks) ja 0,4 % naatriumhüdroksiid (pH kohandamiseks) ning süstevesi.

Kuidas Ropivacaine B. Braun välja näeb ja pakendi sisu

Ropivacaine B. Braun on selge, värvitu süste-/infusioonilahus, mis on saadaval:

 • 10 ml polüetüleenampullides, 20 ampulli pakendis.
 • 20 ml polüetüleenampullides, 20 ampulli pakendis.
 • 100 ml polüetüleenpudelites, 1 või 10 pudelit pakendis
 • 200 ml polüetüleenpudelites, 1 või 10 pudelit pakendis
 • 400 ml polüetüleenpudelites, 1 või 10 pudelit pakendis
 • 500 ml polüetüleenpudelites, 1 või 10 pudelit pakendis

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

 

Müügiloa hoidja

 

B. Braun Melsungen AG

 

Carl-Braun Strasse 1

Postiaadress:

34212, Melsungen

34209, Melsungen

Saksamaa

Saksamaa

Telefon: +49/5661/71-0

 

Faks: +49/5661/71-4567

 

Tootja

 

B. Braun Melsungen AG

 

Carl-Braun Strasse 1

 

34212, Melsungen

 

Saksamaa

 

 

 

või

 

 

B. Braun Medical S.A.

 

Carretera de Terrassa 121

 

08191 Rubi, Barcelona

 

Hispaania

 

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. B.Braun Medical OÜ

Pilvetee tn.8 12618, Tallinn Tel: 677 1200

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria, Saksamaa,

 

Luksemburg:

Ropivacain-HCl B. Braun 2 mg/ml Injektions-/Infusionslösung

Belgia:

Ropivacain HCl B. Braun 2 mg/ml oplossing voor injectie of infusie

Taani:

Ropivacaine B. Braun 2 mg/ml

Eesti:

Ropivacaine B. Braun 2 mg/ml

Soome:

Ropivacaine B. Braun 2 mg/ml injektio-/infuusioneste,, liuos

Prantsusmaa:

Ropivacaine B Braun 2 mg/ml, solution injectable/ pour perfusion

Kreeka:

Ropivacain HCI B. Braun 2 mg/ml solution for injection/infusion

Itaalia:

Ropivacaina B. Braun 2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione

Läti:

Ropivacaine B. Braun 2 mg/ml šķīdums injekcijām/ infūzijām

Leedu:

Ropivacaine B. Braun 2 mg/ml injekcinis ar infuzinis tirpalas

Holland:

Ropivacaïne HCl B. Braun 2 mg/ml, oplossing voor injectie of infusie

Portugal:

Ropivacaína B. Braun 2 mg/ml, solução injetável ou para perfusão

Hispaania:

Ropivacaina B.Braun 2 mg/ml solución inyectable y para perfusión

Rootsi:

Ropivacain B. Braun 2 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2018.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Manustamisviis

Intravaskulaarsee süstimise vältimiseks on enne manustamist ja selle ajal vajalik hoolikas aspireerimine. Suure annuse süstimisel on soovitatav eelnevalt teha lidokaiini proovisüst koos adrenaliiniga (epinefriin). Tahtmatu intravaskulaarse süste võib ära tunda lühiajalise südame löögisageduse kiirenemise ning eksliku intratekaalse süste spinaalse blokaadi nähtude põhjal.

Ropivakaiinvesinikkloriidi tuleb süstida aeglaselt või vähehaaval annuseid suurendades, kiirusega 25...50 mg/min, samal ajal hoolikalt jälgides patsiendi elulisi näitajaid ja hoides temaga sõnalist kontakti. Kui ilmnevad mürgistusnähud, tuleb süstimine otsekohe katkestada.

Hoiatused

Regionaalanesteesia protseduurid tuleb alati teha seadmetega nõuetekohaselt varustatud ruumis ja komplekteeritud personaliga. Patsiendi jälgimiseks ja elustamiseks vajalikud seadmed ja ravimid peavad olema kättesaadavad.

Patsiendid, kellele tehakse suurte närvitüvede blokaadi, peavad olema optimaalses seisundis ning enne blokaadi peab olema loodud veenitee.

Vastutav arst peab kasutama kõiki ettevaatusabinõusid, et vältida intravaskulaarset süstimist (vt Ravimi omaduste kokkuvõtte lõik 4.2) ning olema saanud vastava koolituse ja olema kursis kõrvaltoimete, süsteemsete mürgistusnähtude ja teiste tüsistuste diagnoosimise ning ravi põhimõtetega (vt Ravimi omaduste kokkuvõtte lõigud 4.8 ja 4.9), näiteks võib tahtmatu subarahnoidne süste tekitada tugeva spinaalblokaadi koos apnoe ja hüpotensiooniga. Krambid on kõige sagedamini esinenud pärast plexus brachialis’e blokaadi ja epiduraalblokaadi. See tekib tõenäoliselt kas pärast ekslikku intravaskulaarset süstet või kiire imendumise tõttu süstekohast.

Suure perifeerse närvi blokaadid võivad tähendada lokaalanesteetikumi suure annuse manustamist suure verevarustusega piirkondadesse, tihti suurte veresoonte lähedale, kus on suurenenud risk intravaskulaarseks süsteks ja/või kiireks süsteemseks imendumiseks, mis võib viia plasma kontsentratsiooni suurenemiseni.

Mis tahes põhjusel tekkinud hüpovoleemiaga patsientidel võib tekkida äkiline ja raske hüpotensioon epiduraalanesteesia ajal, sõltumata sellest, missugust lokaalanesteetikumi kasutati.

Käsitlemine

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. Ühekordseks kasutamiseks.

Ravimpreparaati tuleb enne kasutamist visuaalselt kontrollida.

Kasutada võib ainult selget ja värvitut lahust tervetes ampullides, mille sulgur on kahjustamata.

Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist

Kui pakendi avamise meetodid ei välista mikrobioloogilise saastatuse ohtu, tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja.

Sobimatuse ja täieliku teabe kohta väljakirjutamise kohta vt ravimi omaduste kokkuvõtet.