Ramdacordia - kõvakapsel (10mg +10mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C09BB07
Toimeaine: ramipriil +amlodipiin
Tootja: Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ramdacordia, 2,5 mg/2,5 mg, kõvakapslid

Ramdacordia, 5 mg/5 mg, kõvakapslid

Ramdacordia, 10 mg/5 mg, kõvakapslid

Ramdacordia, 5 mg/10 mg, kõvakapslid

Ramdacordia, 10 mg/10 mg, kõvakapslid

Ramipriil, amlodipiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Ramdacordia ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Ramdacordia kasutamist
 3. Kuidas Ramdacordiat kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Ramdacordiat säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Ramdacordia ja milleks seda kasutatakse

Ramdacordia sisaldab kahte toimeainet, ramipriili ja amlodipiini. Ramipriil kuulub AKE (angiotensiini konverteeriva ensüümi) inhibiitoriteks nimetatavate ravimite rühma ning amlodipiin kuulub kaltsiumikanali blokaatoriteks nimetatavate ravimite rühma.

Ramipriili toime:

vererõhu tõusu põhjustada võivate ainete tootmise pärssimine organismis

veresoonte lõõgastamine ja laiendamine

organismi verega varustamise lihtsustamine südame jaoks.

Amlodipiini toime:

veresoonte lõõgastamine ja laiendamine verevarustuse parandamiseks.

Ramdacordiat võib kasutada kõrge vererõhu (hüpertensioon) raviks patsientidel, kellel nende toimeainete samade annuste üheaegne manustamine tagab piisava vererõhu languse.

Mida on vaja teada enne Ramdacordia kasutamist

Ärge kasutage Ramdacordiat:

 • kui olete ramipriili või amlodipiini, mõne teise kaltsiumikanali blokaatori, AKE inhibiitori või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Allergilise reaktsiooni võimalikeks tunnusteks on lööve, neelamis- või hingamisraskused ja huulte, näo, kurgu või keele turse;

 • kui te põete südameinfarkti tulemusel tekkinud südamepuudulikkust;
 • kui teil on südame aordiklapi ahenemine (aordistenoos) või kardiovaskulaarne šokk (seisund, mille korral teie süda ei ole võimeline keha piisava hulga verega varustama);
 • kui teil on kunagi varem esinenud tõsist allergilist reaktsiooni nimega „angioödeem“.

Sümptomiteks on muuhulgas sügelus, nõgestõbi (urtikaaria), punased laigud kätel, jalalabadel ja kõril, kurgu ning keele turse, turse silmade ja huulte ümber, hingamis- ning neelamisraskused;

 • kui te vajate dialüüsi või mis tahes teist tüüpi vere filtreerimist. Kasutatavast masinast sõltuvalt ei pruugi ravi Ramdacordiaga teile sobida;
 • kui teil on neeruprobleeme, mille korral teie neerude verevarustus on piiratud (neeruarteri stenoos);
 • kui teil on diabeet või halvenenud neerufunktsioon ja kui teid ravitakse vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni;
 • viimase 6 raseduskuu vältel (vt lõik „Rasedus ja imetamine“ allpool);
 • kui teie vererõhk on ebatavaliselt madal või kõikuv. Seda oskab hinnata teie arst.

Ärge kasutage Ramdacordiat juhul, kui midagi ülaltoodust kehtib teie suhtes. Kahtluste korral pidage enne Ramdacordia kasutamist nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Ramdacordia kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui te olete eakas;
 • kui teil on probleeme südame, maksa või neerudega;
 • kui teil on risk südame või aju verevarustuse häirete tekkeks ägeda vererõhulanguse korral;
 • kui teil on äärmiselt kõrge vererõhk;
 • kui te olete kaotanud suure hulga organismis sisalduvatest sooladest või vedelikest (seoses oksendamise, kõhulahtisuse, tavapärasest intensiivsema higistamise, väikese soolasisaldusega dieedi, diureetikumide [vett väljutavad tabletid] pikaajalise manustamise või dialüüsiga);
 • kui te vajate desensibiliseerivat ravi allergia vähendamiseks mesilaste või herilaste nõelamise suhtes;
 • kui teid ootab ees anesteesia (tuimestus).

See võib seonduda operatsiooni või hambaraviga. Nõutav võib olla Ramdacordia kasutamise lõpetamine üks päev enne protseduuri – pidage nõu oma arstiga;

 • kui TE tarvitate siroliimust, everoliimust ja muid ravimeid, mis kuuluvad mTORi inhibiitorite klassi (kasutatakse siiratud elundite äratõukereaktsiooni vältimiseks) või vildagliptiini või ratsekadotriili, kuna on suurenenud risk tõsise allergilise reaktsiooni, angioödeemi (kiire nahaaluste tursete teke, näiteks kõri piirkonnas), tekkeks;
 • kui teie veres on suur kaaliumisisaldus (nähtav veretestide tulemustes);
 • kui te tarvitate ravimeid või teil on mõni haigusseisund, mis võivad vähendada vere naatriumisisaldust.

Teie arst võib teile teha regulaarseid vereanalüüse, pöörates erilist tähelepanu vere naatriumisisaldusele, eriti juhul, kui te olete eakas;

 • kui teil on mõni kollageenveresoonehaigus, näiteks skleroderma või süsteemne erütematoosne luupus;
 • kui te olete tumedanahaline. Teil on suurem risk järgnevateks:

sügavamate nahakihtide järsk, enamasti valulik tõsine paistetus, peamiselt näopiirkonnas (angioödeem);

ramipriili toime vähenemine;

 • kui teil on köha.

Teavitage oma arsti, kui see peaks ägenema;

 • kui te võtate kõrge vererõhu raviks mis tahes järgmist ravimit:

angiotensiin II retseptori blokaatorid (ARB-id) (teatakse ka kui sartaane, näiteks valsartaan, telmisartaan, irbesartaan), eriti kui teil on diabeediga seotud neeruprobleemid;

aliskireen.

Teie arst võib teil regulaarselt kontrollida neerufunktsiooni, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaalium) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Ramdacordiat“;

 • te peate ütlema oma arstile, kui te arvate, et olete rase (või võite rasestuda). Ramdacordia kasutamine ei ole soovitatav esimese 3 raseduskuu jooksul ning võib alates 3. raseduskuust loodet tõsiselt kahjustada (vt lõik „Rasedus ja imetamine“).

Kui midagi eeltoodutest kehtib teie suhtes (või teil on selles osas kahtlusi), pidage enne Ramdacordia kasutatamist nõu oma arstiga.

On soovitatav, et teie arst jälgib teie veres valgeliblede arvu. Sagedasem jälgimine on soovitatav:

 • ravi alguses
 • neerufunktsiooni halvenemisega või kollageenveresoonehaigusega patsientidel või
 • vere punaliblede arvu mõjutavate ravimite kasutamisel.

Lapsed ja noorukid

Ramdacordia kasutamine ei ole soovitatav laste ja alla 18 aasta vanuste noorukite ravis, sest antud vanuserühma kohta puudub teave.

Muud ravimid ja Ramdacordia

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Ramdacordia võib mõjutada mõningate teiste ravimite toimet. Niisamuti võivad mõningad ravimid mõjutada Ramdacordia toimet.

Öelge oma arstile, kui te kasutate mõnda alltoodud ravimitest. Need võivad nõrgendada Ramdacordia toimet:

 • ravimid, mida kasutatakse valu ja põletiku leevendamiseks (nt mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVAd), nagu ibuprofeen, indometatsiin või atsetüülsalitsüülhape);
 • ravimid, mida kasutatakse madala vererõhu, šoki, südamepuudulikkuse, astma või allergiate raviks, näiteks efedriin, noradrenaliin, adrenaliin, isoproterenool, dobutamiin või dopamiin.

Teie arst peab kontrollima teie vererõhku;

 • rifampitsiin (antibiootikum);
 • naistepuna (depressioonivastaseks raviks kasutatav taimne ravim).

Öelge oma arstile, kui te kasutate mõnda alltoodud ravimitest. Manustamisel koos Ramdacordiaga võivad need suurendada kõrvaltoimete tekkimise ohtu:

 • ravimid, mida kasutatakse valu ja põletiku leevendamiseks (nt mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVAd), nagu ibuprofeen või indometatsiin ja atsetüülsalitsüülhape);
 • vähiravimid (kemoteraapia);
 • temsiroliimus (vähiravim);
 • ravimid, mida kasutatakse kõige sagedamini siiratud elundite äratõukereaktsiooni vältimiseks (siroliimus, everoliimus ja muud mTORi inhibiitorite klassi kuuluvad ravimid). Vt lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“;
 • diureetikumid (vett väljutavad ravimid), nagu furosemiid;
 • vererõhku alandavad ravimid.

Teie arst võib pidada vajalikuks muuta teie annust ja/või rakendada muid ettevaatusabinõusid: kui te võtate angiotensiin II retseptori blokaatoreid (ARB-id) või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke Ramdacordiat“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“);

 • erütromütsiin, klaritromütsiin (antibiootikumid);
 • ravimid, mis võivad suurendada teie vere kaaliumisisaldust, näiteks:
 • spironolaktoon, triamtereen, amiloriid (teatud tüüpi vett väljutavad ravimid);
 • kaaliumisoolad;
 • hepariin (vere vedeldamiseks);
 • trimetoprim ja kotrimoksasool ehk trimetoprim/sulfametoksasool (bakteriaalsete infektsioonide raviks);
 • tsüklosporiin, takroliimus (kasutatakse keha immuunreaktsioonide kontrollimiseks, võimaldavad teie organismil omaks võtta siiratud organi).

Nende ravimite samaaegsel manustamisel on nõutav hoolikas järelevalve vere kaaliumisisalduse üle;

 • põletikuvastased steroidid, näiteks prednisoloon;
 • allopurinool (kasutatakse kusihappesisalduse vähendamiseks veres);
 • prokaiinamiid (südame rütmihäirete ravim);
 • ravimid, mis võivad mõjutada vererakkude arvu;
 • ketokonasool, itrakonasool (kasutatakse seennakkuste raviks);
 • ritonaviir, indinaviir, nelfinaviir (kasutatakse HIV nakkusega patsientide raviks);
 • dantroleen (infusioon tõsiste kehatemperatuuri kõrvalekallete puhul);
 • vildagliptiin (diabeedi ravim);
 • ratsekadotriil (kõhulahtisuse vastane ravim);
 • verapamiil, diltiaseem (teatud südamehaiguste ja kõrge vererõhu raviks).

Öelge oma arstile, kui kasutate mõnda alltoodud ravimitest. Ramdacordia võib neid mõjutada:

 • diabeediravimid, nagu veresuhkrusisaldust vähendavad suukaudsed ravimid ja insuliin. Ramdacordia võib teie veresuhkrusisaldust vähendada. Jälgige oma veresuhkrusisaldust Ramdacordia kasutamise ajal hoolikalt;
 • liitium (vaimsete häirete raviks).

Ramdacordia võib suurendada teie vere liitiumisisaldust. Teie arst jälgib hoolikalt teie liitiumisisaldust;

 • simvastatiin (ravim kolesteroolisisalduse vähendamiseks).

Amlodipiin suurendab simvastatiinisisaldust. Teie arst peab vähendama simvastatiini annust juhul, kui te võtate Ramdacordiat.

Kui mõni eeltoodutest kehtib teie kohta (või teil on selles osas kahtlusi), pidage enne Ramdacordia kasutamist nõu oma arstiga.

Ramdacordia koos toidu, joogi ja alkoholiga

 • Ramdacordia kasutamise ajal ei tohi inimesed tarbida greipfruuti ja greipfruudimahla. Seda seetõttu, et greip ja greibimahl võivad suurendada veres toimeaine amlodipiin, sisaldust, mis võib ettearvamatult võimendada Ramdacordia vererõhku alandavat toimet.
 • Alkoholi tarbimine Ramdacordia kasutamise ajal võib põhjustada pearinglust või uimasust. Pidage nõu oma arstiga, milliste alkoholikoguste tarbimine on lubatud Ramdacordia kasutamise ajal, sest vererõhu alandamiseks kasutatavatel ravimitel ja alkoholil võib olla aditiivne toime.

Rasedus ja imetamine

Te peate ütlema oma arstile, kui arvate, et olete rase (või võite jääda rasedaks).

Te ei peaks kasutama Ramdacordiat esimese 12 rasedusnädala jooksul ja kindlasti ei tohi te seda ravimit kasutada pärast 13. rasedusnädalat, sest kasutamine raseduse ajal võib loodet tõsiselt kahjustada. Kui te rasestute Ramdacordia kasutamise ajal, teavitage otsekohe oma arsti.

Raseduse planeerimisel tuleb üle minna sobivale alternatiivsele ravile.

Te ei peaks kasutama Ramdacordiat rinnaga toitmise ajal.

Enne mis tahes ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ramdacordia võib mõjutada teie võimet juhtida autot või käsitseda masinaid. Ramdacordia võtmisega võib kaasneda iiveldus, pearinglus, väsimus või peavalu. See on tõenäolisem juhul, kui alustate Ramdacordia võtmist või alustate suurema annuse võtmist. Kui see juhtub, ärge juhtige autot ega kasutage mingeid masinaid ega tööriistu.

Ramdacordia 5 mg/10 mg ja 10 mg/10 mg sisaldab asorubiini (E122)

Asorubiin (E122) võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Ramdacordia 5 mg/5 mg ja 10 mg/5 mg sisaldab värvainet võlupunane AC (E129)

Võlupunane AC (E129) võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Kuidas Ramdacordiat kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimi võtmine

 • Võtke seda ravimit suukaudselt igal päeval samal ajal, koos toiduga või ilma.
 • Neelake kõvakapslid alla tervelt koos vedelikuga.
 • Ärge purustage ega närige kõvakapsleid.
 • Ärge võtke seda ravimit koos greibimahlaga.

Kui palju võtta

 • Tavapäraseks annuseks on üks kapsel arsti poolt ettekirjutatud toimeainete kogusega.
 • Mõjust olenevalt võib teie arst annust vähendada või suurendada.
 • Maksimaalne annus on üks 10 mg/10 mg kapsel üks kord ööpäevas.

Eakad

Teie arst võib vähendada ravimi algannust ja ravi aeglaselt kohandada.

Väga eakate ja põdurate patsientide korral ei ole Ramdacordia kapslite manustamine soovitatav.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Ramdacordia kasutamine ei ole soovitatav laste ja alla 18 aasta vanuste noorukite raviks ohutuse ning efektiivsuse andmete puudumise tõttu.

Kui teil on tunne, et selle ravimi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Kui te kasutate Ramdacordiat rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate kapsleid rohkem, kui on ette nähtud, võib see üleliia langetada teie vererõhku ja seda isegi eluohtliku tasemeni. Te võite tunda pearinglust, peapööritustunnet, minestamistunnet või nõrkust. Vererõhu väga järsu langusega võib kaasneda šokk. Nahk võib kattuda külma higiga ja te võite kaotada teadvuse. Pöörduge kohe arsti poole või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Ärge juhtige ise autot – paluge kellelgi abi või kutsuge kiirabi. Võtke ravimi pakend kaasa, et arst teaks, mis ravimit te kasutasite.

Kui te unustasite Ramdacordiat kasutada

Kui üks annus peaks vahele jääma, jätkake tavapäraselt järgmise annusega. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Ramdacordia kasutamise

Ärge lõpetage ravimi võtmist järsult ega muutke annust eelnevalt oma arstiga nõu pidamata, sest teie haigusseisund võib halveneda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage Ramdacordia võtmine ja pöörduge viivitamatult arsti poole, kui märkate mõnda alltoodud tõsistest kõrvaltoimetest – te võite vajada kiiret meditsiinilist ravi:

 • näo, huulte või kurgu paistetus, mis raskendab neelamist või hingamist, sügelus ja lööbed. See võib olla tõsine allergiline reaktsioon selle ravimi suhtes;
 • raskekujulised nahareaktsioonid, sealhulgas lööve, haavandid suus, villiline nahalööve huultel, silmadel, suus, olemasoleva nahahaiguse süvenemine, naha punetamine, äge nahasügelus, villide

teke, naha ketendamine ja turse, limaskestade põletik (nagu Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs või multiformne erüteem) või muud allergilised reaktsioonid.

Teavitage kohe oma arsti, kui teil tekib:

 • südame löögisageduse kiirenemine, ebakorrapärased või tugevad südamelöögid (palpitatsioonid), ebaregulaarne või aeglane südamerütm, valu rindkeres, pigistustunne rindkeres või tõsisemad probleemid, sh südamerabandus ja insult;
 • õhupuudus või köha.

Need võivad viidata kopsuprobleemidele;

 • kalduvus verevalumite tekkeks, tavapärasest kauakestvam veritsemine, mis tahes märgid verejooksust (nt verejooks igemetest), punakaslillad täpid või laigud nahal või tavapärasest suurem vastuvõtlikkus nakkustele, kurguvalu ja palavik, väsimustunne, minestamine, pearinglus või kahvatu nahk.

Need võivad viidata vere- või luuüdiprobleemidele;

 • tugev kõhuvalu, mis võib kiirguda selga.

See võib viidata kõhunäärmepõletikule (pankreatiit);

 • palavik, külmavärinad, väsimus, söögiisu kaotus, kõhuvalu, iiveldus, tume uriin, naha või silmade kollasus (kollatõbi).

Need võivad viidata maksaprobleemidele, näiteks maksapõletikule (hepatiit) või maksakahjustustele;

tõsiselt vähenenud uriinieritus, tursed, söögiisu kaotus, iiveldus, oksendamine, väsimus, raskused hingamisel, südame rütmihäired.

Need tunnused võivad viidata raskele neeruhaigusele.

Teised võimalikud kõrvaltoimed

Väga sage: võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st

 • tursed.

Sage: võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st

 • unisus (eriti ravi alguses);
 • palpitatsioonid (oma südamelöökide tunnetamine), nahaõhetus;
 • pahkluu turse;
 • peavalu või väsimustunne;
 • pearingluse tunne.

See on tõenäolisem juhul, kui alustate Ramdacordia võtmist või alustate suurema annuse võtmist;

 • minestamine (sünkoop), hüpotensioon (ebanormaalselt madal vererõhk), eriti kiirel istuma või püsti tõusmisel;
 • nägemishäired (sealhulgas topeltnägemine);
 • kuiv ärritusköha, põskkoopapõletik (sinusiit) või bronhiit, õhupuudus;
 • valu maos või soolestikus, muutunud sooletegevus (sh kõhulahtisus ja kõhukinnisus), ebamugavustunne kõhus, seedehäired, iiveldus või oksendamine;
 • mao ja/või soolepõletik;
 • nahalööve (nahapinnast kõrgem või mitte);
 • valu rindkeres;
 • nõrkus;
 • lihasevalu või krambid;
 • vereanalüüs näitab kaaliumisisalduse suurenemist tavapärase sisaldusega võrreldes.

Aeg-ajalt: võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st

 • meeleolu muutused, depressioon, ärevus, rohkem närvilisem kui tavaliselt või rahutus, unehäired (uinumisraskused);
 • värisemine;
 • nägemishäired (sh nägemise ähmastumine);
 • helin kõrvades;
 • aevastamine/vesine nohu;
 • köha;
 • juuste väljalangemine;
 • sügelus, üldine nahalööve, purpurpunased laigud nahal (purpura), naha värvimuutus;
 • urineerimisraskused, suurenenud uriini hulk kogu päeva jooksul, võrreldes tavalisega, suurenenud urineerimisvajadus, suurenenud urineerimistihedus, eriti öösiti;
 • olemasoleva proteinuuria süvenemine (suurenenud valgu sisaldumine uriinis);
 • halb enesetunne;
 • seljavalu;
 • kehakaalu tõus või langus;
 • rindade suurenemine meestel;
 • pöörlemistunne (vertigo);
 • sügelus ja ebatavalised nahaaistingud, nagu tuimus, torkimine, kirvendamine, põletus või kipitustunne nahal (paresteesia);
 • naha vähenenud tundlikkus;
 • maitsetundlikkuse kadumine või muutus;
 • ninakinnisus, hingamisraskused või astma ägenemine;
 • soolestiku turse, mida nimetatakse intestinaalseks angioödeemiks ja mille sümptomiteks on kõhuvalu, oksendamine ning kõhulahtisus;
 • kõhunäärmepõletik (pankreatiit);
 • kõrvetised või suukuivus;
 • kõhuvalu, iiveldus (gastriit);
 • tavapärasest intensiivsem higistamine;
 • söögiisu vähenemine või kaotus (anoreksia);
 • käte ja jalgade tursumine.

See võib viidata vedelikupeetusele teie organismis;

 • liigesevalu;
 • palavik;
 • suguline võimetus meestel, sugutungi vähenemine meestel või naistel;
 • vere teatud valgeliblede (eosinofiilid) arvu suurenemine vereanalüüsi tulemuste põhjal;
 • muutused maksa, kõhunäärme või neerude töös vereanalüüsi tulemuste põhjal;
 • südameinfarkt, südamelihase haigus (müokardi isheemia), pigistustunne ja valu rinnus (stenokardia), kiire, ebaregulaarne või aeglane südamerütm;
 • näo, huulte või kõri paistetus (vt hoiatused lõik 4 alguses);
 • neerufunktsiooni nõrgenemine, sealhulgas raske neeruhaigus (vt hoiatused lõik 4 alguses);
 • valu.

Harv: võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st

 • segasustunne või segasus;
 • tasakaaluhäired;
 • punane ja paistes keel;
 • naha tugev kestendus või koorumine; sügelev, kublaline lööve;
 • küünekahjustused (nt küüne loksumine või eraldumine küünevallist);
 • nahalööve või verevalumid;
 • värvilised laigud nahal ja jäsemete külmus;
 • punetavad, sügelevad, tursunud või vesised silmad;
 • kuulmishäired;
 • punaste vereliblede, valgete vereliblede, vereliistakute või hemoglobiinisisalduse vähenemine vereanalüüsi tulemuste põhjal;
 • veresoonte põletik;
 • veresoonte ahenemine;
 • naha muutumine kollaseks (kolestaatiline ikterus), kahjustatud maksarakud.

Väga harv: võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000-st

 • allergilised reaktsioonid;
 • maksapõletik;
 • suurenenud tundlikkus päikesevalguse suhtes;
 • vere liigne suhkrusisaldus;
 • suurenenud lihaspinge;
 • närvihaigus, mis võib põhjustada lihaste nõrgenemist, kihelust või tuimust;
 • igemekoe paksenemine;
 • raskekujulised nahareaktsioonid (vt hoiatused lõik 4 alguses).

Teadmata sagedusega kõrvaltoimed (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel) Öelge oma arstile, kui mõni järgnevatest muutub tõsiseks või kestab kauem kui mõni päev.

 • keskendumisraskused;
 • suu limaskesta põletik koos väikeste haavanditega;
 • vereanalüüs näitab vererakkude liiga väikest arvu;
 • vereanalüüs näitab vere liiga väikest naatriumisisaldust;
 • sõrmed ja varbad muudavad külma saades värvi, ülessoojenemisel tekib neis kihelus või valutunne (Raynaud ilming);
 • reaktsioonide aeglustumine või puudulikkus;
 • põletusaistingud;
 • lõhnataju muutus;
 • punased/hõbedased nahapaksendid (psoriaas) või hõbedase välimusega nahalööve;
 • luuüdi puudulikkus;
 • tõsised allergilised reaktsioonid;
 • aju verevarustuse häired, sh insult;
 • teatud antikehade arvu suurenemine;
 • kontsentreeritud uriin (tumeda värvusega), iiveldus või oksendamine, lihaskrambid, segasus ja krambihood, mis võivad olla tingitud ebaadekvaatsest antidiureetilise hormooni sekretsioonist. Kui teil tekivad need sümptomid, võtke niipea kui võimalik ühendust oma arstiga;
 • värinad, jäik kehahoid, maskilaadne nägu, aeglased liigutused ja lohisev tasakaalutu kõnnak.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Ramdacordiat säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile või blistrile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate selle riknemisele viitavaid märke (näiteks värvimuutus).

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ramdacordia sisaldab

 • Toimeained on:

Ramdacordia 2,5 mg/2,5 mg, kõvakapslid

Iga kõvakapsel sisaldab 2,5 mg ramipriili ja 2,5 mg amlodipiini (3,475 mg amlodipiinbesilaadina)

Ramdacordia 5 mg/5 mg, kõvakapslid

Iga kõvakapsel sisaldab 5 mg ramipriili ja 5 mg amlodipiini (6,95 mg amlodipiinbesilaadina) Ramdacordia 10 mg/5 mg, kõvakapslid

Iga kõvakapsel sisaldab 10 mg ramipriili ja 5 mg amlodipiini (6,95 mg amlodipiinbesilaadina) Ramdacordia 5 mg/10 mg, kõvakapslid

Iga kõvakapsel sisaldab 5 mg ramipriili ja 10 mg amlodipiini (13,9 mg amlodipiinbesilaadina) Ramdacordia 10 mg/10 mg, kõvakapslid

Iga kõvakapsel sisaldab 10 mg ramipriili ja 10 mg amlodipiini (13,9 mg amlodipiinbesilaadina).

 • Teised koostisosad on:

Kapsli sisu: krospovidoon; hüpromelloos; mikrokristalliline tselluloos; glütserooldibehenaat. Ramdacordia, 2,5 mg/2,5 mg, kõvakapslid: kapsli keha ja kaas: punane raudoksiid (E172), titaandioksiid (E171), želatiin.

Ramdacordia, 5 mg/5 mg, kõvakapslid: kapsli keha ja kaas: briljantsinine FCF (E133), võlupunane AC (E129), titaandioksiid (E171), želatiin.

Ramdacordia, 10 mg/5 mg, kõvakapslid: kapsli keha: punane raudoksiid (E172), titaandioksiid (E171), želatiin; kapsli kaas: briljantsinine FCF (E133), võlupunane AC (E129), titaandioksiid (E171), želatiin.

Ramdacordia, 5 mg/10 mg, kõvakapslid: kapsli keha: punane raudoksiid (E172), titaandioksiid (E171), želatiin; kapsli kaas: indigotiin (E132), asorubiin (E122), titaandioksiid (E171), želatiin.

Ramdacordia, 10 mg/10 mg, kõvakapslid: kapsli keha ja kaas: indigotiin (E132), asorubiin (E122), titaandioksiid (E171), želatiin.

Kuidas Ramdacordia välja näeb ja pakendi sisu

Välimus

Ramdacordia, 2,5 mg/2,5 mg, kõvakapslid

Märgistuseta, kinnised Coni Snap-tüüpi, suurusega 3 kõvad želatiinkapslid läbipaistmatu ihuvärvi keha ja läbipaistmatu ihuvärvi kaanega, milles on valge või peaaegu valge, lõhnatu või peaaegu lõhnatu granuleeritud pulber, mehhaaniliste lisanditeta.

Ramdacordia, 5 mg/5 mg, kõvakapslid

Märgistuseta, kinnised Coni Snap-tüüpi, suurusega 3 kõvad želatiinkapslid läbipaistmatu ametüstivärvi keha ja läbipaistmatu ametüstivärvi kaanega, milles on täidetud valge või peaaegu valge, lõhnatu või peaaegu lõhnatu granuleeritud pulber, mehhaaniliste lisanditeta.

Ramdacordia, 10 mg/5 mg, kõvakapslid

Märgistuseta, kinnised Coni Snap-tüüpi, suurusega 0 kõvad želatiinkapslid läbipaistmatu ihuvärvi keha ja läbipaistmatu ametüstivärvi kaanega, milles on valge või peaaegu valge, lõhnatu või peaaegu lõhnatu granuleeritud pulber, mehhaaniliste lisanditeta.

Ramdacordia, 5 mg/10 mg, kõvakapslid

Märgistuseta, kinnised Coni Snap-tüüpi, suurusega 0 kõvad želatiinkapslid läbipaistmatu ihuvärvi keha ja läbipaistmatu kastanpruuni kaanega, milles on täidetud valge või peaaegu valge, lõhnatu või peaaegu lõhnatu granuleeritud pulber, mehhaaniliste lisanditeta.

Ramdacordia, 10 mg/10 mg, kõvakapslid

Märgistuseta, kinnised Coni Snap-tüüpi, suurusega 0 kõvad želatiinkapslid läbipaistmatu kastanpruuni keha ja läbipaistmatu kastanpruuni kaanega, mis on täidetud valge või peaaegu valge, lõhnatu või peaaegu lõhnatu granuleeritud pulbriga, mehhaaniliste lisanditeta.

Pakendid:

Ramdacordia 2,5 mg/2,5 mg:

10, 20, 30, 50 või 100 kõvakapslit blisterpakendites, kartongkarbis. Ramdacordia 5 mg/5 mg, 10 mg/5 mg, 5 mg/10 mg ja 10 mg/10 mg: 10, 20, 30, 50 ,90 või 100 kõvakapslit blisterpakendites kartongkarbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Sandoz d.d.

Verovskova 57

SI-1000 Ljubljana

Sloveenia

Tootjad:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Saksamaa

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57

1526 Ljubljana Sloveenia

Egis Pharmacezuticals PLC

Bökenyföldi ut 118-120

H-1165, Budapest

Ungari

Ramdacordia 5 mg/5 mg, 10 mg/5 mg, 10 mg/10 mg, kõvakapslid

Egis Pharmaceuticals PLC

Mátyás király utca 65

H-9900 Körmend

Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Sandoz d.d. Eesti filiaal

Pärnu mnt 105 11312 Tallinn Tel. 6652400

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2018.