Roferon-a - süstelahus (9000000rü 0.5ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: L03AB04
Toimeaine: alfa-2a-interferoon
Tootja: Roche Eesti OÜ

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Roferon-A

3 miljonit rahvusvahelist ühikut (RÜ)

9 miljonit rahvusvahelist ühikut (RÜ) süstelahus süstlis

Alfa-2a interferoon

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Roferon-A ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Roferon-A kasutamist
 3. Kuidas Roferon-A’d kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Roferon-A’d säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Kuidas Roferon-A’d süstida
 8. Mis ravim on Roferon-A ja milleks seda kasutatakse

Roferon-A sisaldab viirusevastast ainet nimetusega alfa-2a interferoon, mis on sarnane organismis toodetava naturaalse ainega, mis kaitseb viirusinfektsioonide, kasvajate ja võõrainete eest, mis võivad tungida organismi. Kui Roferon-A on avastanud ja rünnanud võõrainet, siis aeglustub, blokeerub või muutub selle kasv või funktsioon.

Roferon-A’d kasutatakse järgmiste haiguste raviks:

 • Viirusinfektsioonid, nt krooniline B ja Chepatiit.
 • Verevähid (naha Trakuline lümfoom, karvrakuline leukeemia ja krooniline müeloidne leukeemia).
 • Mõned muud vähivormid (neerurakuline kartsinoom, follikulaarne mitteHodgkini lümfoom ja

maliigne melanoom).

Kui te ei ole kindel, miks teile on Roferon-A’d määratud, arutage oma haigust ja selle ravi arstiga.

Mida on vaja teada enne Roferon-A kasutamist

Ärge kasutage Roferon-A’d:

 • kui olete alfa2a interferooni või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil esineb või on esinenud mõni südamehaigus;
 • kui te põete rasket neeru või maksahaigust;
 • kui teil on mõni luuüdihaigus;
 • kui teil esinevad krambid, nt epilepsia ja/või muud kesknärvisüsteemi häired;
 • kui teil on maksahaigus või maksatsirroos;
 • kui te saate või olete hiljuti saanud kroonilise maksahaiguse ravi, mis nõrgestab immuunvastust.

Roferon-A’d ei soovitata kasutada lastel, välja arvatud arsti soovitusel. Kuni 3-aastastel lastel esinevat tõsist seisundit „õhupuudussündroomi“ on seostatud bensüülalkoholiga. Bensüülalkohol on Roferon-A süstelahuse abiaine. Seetõttu ei ole Roferon-A sobiv ravim väikelastele (sealhulgas enneaegsetele, vastsündinutele või imikutele).

Teatud haiguste puhul võib Roferon-A’d kasutada koos teiste ravimitega. Sellistel juhtudel selgitab arst teile Roferon-A kasutamise täiendavaid piiranguid.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Roferon-A kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Rääkige oma arstile sellest:

 • kui teil esinevad psüühikahäired või on kunagi olnud mõni psüühiline (psühhiaatriline) haigus;
 • kui teil on psoriaas (haigus, mida iseloomustavad korduvad kuivad, ketendavad laigud nahal);
 • kui teil esineb mõni neeru, südame või maksahaigus;
 • kui te olete kunagi põdenud autoimmuunhaigust, nt kilpnäärmefunktsiooni häireid, vaskuliiti (veresoontepõletik);
 • kui teile on siirdatud mõni organ (nt neer) või luuüdi või on siirdamine plaanis lähiajal;
 • kui te olete või võite olla rase;
 • kui teil on madal vererakkude arv;
 • kui te põete suhkurtõbe (haigus, mida iseloomustab kõrge veresuhkru tase);
 • kui teil on mõni muu verehaigus;
 • kui te saate ravi kroonilise Chepatiidi vastu;
 • kui teil esineb samaaegselt HIVnakkus ning teid ravitakse HIV vastaste ravimitega;
 • kui te kasutate teisi ravimeid (sh neid, mida saab osta ilma retseptita);
 • kui olete täiskasvanu, kellel esineb või on esinenud ainete (nt alkoholi või uimastite) kuritarvitamist.

Teavitage oma arsti sellest, kui teil esineb verehaigus või suhkurtõbi. Arst võib võtta teilt regulaarsete intervallide järel vereproove, et kontrollida vere koostist, mis võib ravi ajal muutuda. Vajadusel võib arst korrigeerida Roferon-A või mõne teise samaaegselt kasutatava ravimi annust.

Muud ravimid ja Roferon-A

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Interferoonidega samaaegsel manustamisel võib nende ravimite toime tugevneda, nõrgeneda või muutuda. Eriti võib interferooniga samaaegsel manustamisel suureneda ksantiinide rühma kuuluva astmaravimi teofülliini plasmakontsentratsioon, mille tõttu võib vajalikuks osutuda annuse kohandamine.

Samaaegse HIV-nakkusega patsiendid: Laktatsidoos ja maksafunktsiooni halvenemine on HIV- nakkuse korral kasutatava aktiivse retroviirusevastase raviga (Highly Active Anti-Retroviral Therapy, HAART) seotud kõrvaltoimed.

Kui te saate HAART ravi, võib Roferon-A ja ribaviriini lisamisel suureneda risk laktatsidoosi või maksapuudulikkuse tekkeks. Arst jälgib teid nende haigusseisundite nähtude ja sümptomite suhtes. Palun lugege ribaviriini pakendi infolehte.

Vereanalüüsid. Kui teile tehakse vereanalüüs, öelge analüüsi tegevale arstile või õele, et te saate ravi Roferon-A’ga. Aeg-ajalt või harva võib Roferon-A mõjutada vereanalüüside tulemusi.

Rasedus ja viljakus

Ärge kasutage Roferon-A’d, kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, välja arvatud juhul, kui arst seda soovitab. Roferon-A võib loodet kahjustada. Te peate koos partneriga kogu ravikuuri vältel kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid.

Kui Roferon-A’d kasutatakse koos ribaviriiniga, peavad nii mees- kui naispatsiendid rakendama meetmeid raseduse vältimiseks, sest ribaviriin võib olla lootele väga kahjulik:

 • kui te olete viljastumisvõimelises eas naine, kes kasutab RoferonA’d koos ribaviriiniga, peavad enne ravi, ravi ajal igakuiselt ja 4 kuu jooksul pärast ravi lõpetamist tehtud rasedustestid olema negatiivsed. Teie ja teie partner peate mõlemad kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid ravi ajal ja 4 kuu jooksul pärast ravi lõpetamist. Te saate seda arutada oma arstiga.
 • kui te olete mees, kes saab RoferonA’d koos ribaviriiniga, siis kasutage raseda naisega vahekorras olles kindlasti kondoomi. See vähendab ribaviriini naise organismi sattumise võimalust. Kui teie naispartner ei ole praegu rase, kuid on viljastumisvõimelises eas, peab ta tegema rasedustesti kord kuus ravi ajal ja 7 kuu jooksul pärast ravi lõppu. Teie ja teie partner peate mõlemad kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid ravi ajal ja 7 kuu jooksul pärast ravi lõpetamist. Te saate seda arutada oma arstiga.

Imetamine

Kui te imetate, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Ei ole teada, kas seda ravimit leidub inimese rinnapiimas. Seetõttu arutage oma arstiga, kas katkestada rinnaga toitmine või lõpetada Roferon-A kasutamine. Ribaviriiniga kombineeritud ravi korral pöörake tähelepanu ribaviriini sisaldavate ravimite kohta käivatele hoiatustele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kui teil tekib Roferon-A kasutamise ajal uimasus, väsimus või segasus.

Roferon-A sisaldab bensüülalkoholi

Roferon-A sisaldab bensüülalkoholi, mistõttu seda ei tohi manustada enneaegsetele ega vastsündinutele. Ravim võib imikutel ja kuni 3-aastastel lastel põhjustada toksilisi või allergilisi reaktsioone.

See ravim sisaldab alla 1 mmol naatriumit (23 mg) 0,5 ml kohta, st on praktiliselt „naatriumivaba”.

Kuidas Roferon-A’d kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Roferon-A’d võib manustada arst või õde, samuti võib arst või õde teile õpetada, kuidas ravimit ise süstida. Kui te ei ole vastavat õpetust saanud, ei tohi te Roferon-A’d ise süstida. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või õega.

Roferon-A lahust süstitakse naha alla (subkutaanselt). Üksikasjalikud juhised leiate lõigus 7.

Süstlid on mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks.

Roferon-A annustamine

Arst otsustab, milline annus on teile sobivaim. Roferon-A annus sõltub ravitavast haigusest ja esinevatest kõrvaltoimetest.

Annus ei tohi üldjuhul ületada 36 miljonit rahvusvahelist ühikut (RÜ) ööpäevas.

Kui teil on tunne, et ravimi toime on liiga nõrk või liiga tugev, pidage nõu oma arstiga. Ärge muutke ise arsti poolt määratud annust.

Soovitatav annus on:

Karvrakuline leukeemia

3 miljonit RÜ ööpäevas 16...24 nädala jooksul.

Krooniline müeloidne leukeemia

Annust suurendatakse tavaliselt 3 miljonist RÜ-st 9 miljoni RÜ-ni, manustatuna üks kord ööpäevas esimesel 12 ravinädalal.

Naha T-rakuline lümfoom

Annust suurendatakse tavaliselt 3 miljonist RÜ-st 18 miljoni RÜ-ni, manustatuna üks kord ööpäevas esimesel 12 ravinädalal.

Neerurakuline kartsinoom

Kombinatsioon vinblastiiniga

Annust suurendatakse tavaliselt 3 miljonist RÜ-st 18 miljoni RÜ-ni, manustatuna kolm korda nädalas esimesel 12 ravinädalal.

Kombinatsioon bevatsizumabiga (Avastin)

9 miljonit RÜ naha alla (subkutaanselt) kolm korda nädalas kuni haiguse progresseerumiseni või kuni 1 aasta jooksul.

Krooniline B-hepatiit

,5...5 miljonit RÜ/m2 kehapinna kohta kolm korda nädalas 4...6 kuu jooksul.

Krooniline C-hepatiit

3...6 miljonit RÜ kolm korda nädalas 6...12 kuu jooksul.

Follikulaarne mitte-Hodgkini lümfoom (koos keemiaraviga)

miljonit RÜ/m2 kehapinna kohta iga 28-päevase ravitsükli 22...26. päeval.

Maliigne melanoom

3 miljonit RÜ kolm korda nädalas 18 kuu jooksul.

Kui te reageerite hästi esialgsele Roferon-A ravile, võib arst otsustada, et te peaksite jätkama ravi pikema aja jooksul (säilitusravi) ja korrigeerib annust vastavalt.

Kombineeritud ravi ribaviriiniga kroonilise C-hepatiidi korral

Kui te saate samaaegselt Roferon-A’d ja ribaviriini, palun järgige arsti poolt soovitatud annustamisskeemi.

Arst ütleb teile, millal lõpetada Roferon-A kasutamine. Mõned haigused võivad vajada ravi mitme aasta jooksul.

Kui te kasutate Roferon-A’d rohkem kui ette nähtud

Kontakteeruge otsekohe arsti või apteekriga või pöörduge lähimasse haiglasse.

Kui te unustate Roferon-A’d kasutada

Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui te lõpetate Roferon-A kasutamise

Võtke niipea kui võimalik ühendust oma arsti või apteekriga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Teavitage oma arsti otsekohe sellest, kui te märkate mõnda järgmistest tõsistest kõrvaltoimetest. Te võite vajada erakorralist arstiabi:

 • Kui teil tekivad selle ravimi kasutamise ajal rasked allergilise reaktsiooni nähud (nagu hingamisraskus, vilisev hingamine või nõgestõbi).
 • Kui te märkate RoferonA ravi ajal või pärast seda nägemise halvenemist.
 • Kui teil tekivad RoferonA ravi ajal depressiooninähud (nt kurbus, väärtusetuse tunne või enesetapumõtted).

Muud võimalikud kõrvaltoimed:

Väga sageli tekivad gripitaolised sümptomid, nagu väsimus, külmavärinad, lihas- või liigesvalu, peavalu, higistamine ja palavik. Neid sümptomeid aitab tavaliselt vähendada paratsetamooli võtmine, selle annuse määrab teile arst. Sellist tüüpi sümptomid vähenevad tavaliselt ravi jätkumisel.

Muud väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida rohkem kui 1 inimesel 10-st) on:

 • vere valgeliblede madalam arv. Selle nähtudeks on infektsioonide sagenemine
 • söögiisu kadumine
 • iiveldus
 • madal kaltsiumisisaldus veres
 • kõhulahtisus
 • söögiisu vähenemine
 • juuste hõrenemine või väljalangemine (see on tavaliselt pöörduv ravi lõpetamisel)
 • gripitaoline haigus. Sümptomiteks võivad olla väsimus, palavik ja külmavärinad
 • peavalu
 • liighigistamine
 • lihasvalu
 • liigesvalu.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st):

 • vere punaliblede madalam arv ehk aneemia (selle nähtudeks on väsimus, kahvatu nahk ja õhupuudus)
 • vereliistakute madalam arv (selle nähtudeks on väikesed verevalumid kehal või verejooks)
 • vereliistakute ja vere punaliblede arvu muutused tekivad suurema tõenäosusega juhul, kui te saate vähiravi (sh keemiaravi) või kui teil on vähenenud luuüdi aktiivsus. Vere koostis normaliseerub tavaliselt pärast RoferonA ravi lõpetamist
 • ebakorrapärane südametegevus
 • südamepekslemine
 • naha või huulte sinakas värvus (mida põhjustab hapnikuvaegus veres)
 • oksendamine või iiveldus
 • kõhuvalud
 • suukuivus
 • mõru maitse suus või maitsetundlikkuse muutused
 • valu rinnus
 • tursed
 • kehakaalu langus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 100-st):

 • veetustumine ja elektrolüütide tasakaalu häireid (naatriumi või kaaliumi sisalduse kõrvalekalded veres)
 • depressioon
 • ärevus
 • segasus
 • käitumise muutused või käitumishäired
 • närvilisus
 • unustamine
 • unehäired
 • lihasnõrkus
 • nahatundlikkuse muutused, nt surisemistunne, tuimus
 • pearinglus
 • käte värisemine
 • uimasus või unisus
 • konjunktiviit ehk silmade punetus
 • nägemishäired
 • mööduv vererõhu tõus või langus
 • sügelemine
 • psoriaas või selle halvenemine
 • uriinianalüüsis võib leiduda valku ja suuremal arvul rakke
 • vereanalüüsides maksafunktsiooni muutused.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 1000-st):

 • kopsupõletik
 • külmavillid
 • genitaalherpes
 • vere valgeliblede arvu tõsine langus (arst võib nimetada seda agranulotsütoosiks)
 • vere punaliblede ebanormaalne lagunemine (arst võib nimetada seda hemolüütiliseks aneemiaks)
 • autoimmuunhaigused (kus immuunsüsteem ründab eksikombel organismi enda rakke)
 • ülitundlikkusreaktsioonid, sh nõgeslööve, näo, huulte ja kõriturse, vilisev hingamine ja allergilist tüüpi reaktsioonid
 • kilpnäärme üle või alatalitlus
 • vereanalüüsides kõrge veresuhkru tase ehk suhkurtõbi (haigus, mida iseloomustab kõrge veresuhkru tase)
 • suitsiid või enesetapu või enesevigastamise mõtted
 • kooma
 • insult
 • krambid (krambihood)
 • mööduv impotentsus (mehe seksuaalfunktsiooni häire)
 • nägemishäire, mis on tingitud silma võrkkesta verevarustuse halvenemisest (arst võib nimetada seda isheemiliseks retinopaatiaks)
 • südamelihaseinfarkt
 • südamepuudulikkus
 • tõsised südame ja hingamishäired
 • vedeliku kogunemine kopsudes (mis võib põhjustada hingamishäireid)
 • veresoonte põletik (vaskuliit)
 • hingeldus
 • köha
 • kõhunäärmepõletik (arst võib nimetada seda pankreatiidiks)
 • kiirenenud sooletegevus (see võib põhjustada kõhulahtisust)
 • kõhukinnisus
 • kõrvetised
 • kõhupuhitus
 • maksatalitlus võib olla tavalisest halvem ning tekkida võivad rasked maksafunktsiooni kõrvalekalded, sh maksapuudulikkus või maksapõletik (nimetatakse ka hepatiidiks)
 • nahalööve
 • naha, suu või huulte kuivus
 • ninaverejooksud
 • ninalimaskesta kuivus või nohu
 • autoimmuunhaigus, kus organismi immuunsüsteem ründab eksikombel oma enda organeid. See põhjustab sageli nahalöövet ja liigesvalu, kuid haigusest võivad olla haaratud ka teised kehaosad (arst võib nimetada seda ka luupuseks või SLEks)
 • liigesepõletik või liigesvalu
 • neerupuudulikkus või neerutalitluse halvenemine (põhiliselt vähihaigetel, kellel juba esineb neeruhaigus)
 • vereanalüüsides neerutalitluse muutused
 • vereanalüüsides kusihappeks ja laktaatdehüdrogenaasiks nimetatud ainete sisalduse muutused
 • mania (meeleolu ülemäärase kõrgenemise episoodid).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10 000-st):

 • autoimmuunhaigus, kus organismi immuunsüsteem ründab eksikombel vereliistakuid (rakud, mis osalevad verehüübimises). See võib põhjustada vereliistakute arvu tõsist langust ja teie nahal võivad tekkida väikesed täppverevalumid
 • sarkoidoos (haigus, mis on tingitud keha kudede põletikust; sarkoidoos võib haarata peaaegu ükskõik millise organi, kuid kõige sagedamini avaldub see kopsudes või lümfisõlmedes)
 • hüpertriglütserideemia ja hüperlipideemia (mõnede lipiidide/rasvade suur sisaldus veres)
 • võrkkesta (silmamuna sisemine kest) või võrkkesta veresoonte kahjustus (mis võib põhjustada ähmast nägemist või tõsistel juhtudel nägemise kaotust)
 • arst võib silmauuringul märgata võrkkesta muutusi, kaasa arvatud põhilise võrkkestanärvi turset
 • põhilise võrkkestanärviga seotud nägemishäired
 • peptilise haavandi ägenemine või taasteke ja sooleverejooks
 • RoferonA süstekoha ümbruses võivad tekkida naha punetus, turse ja valu ning süstekoha läheduses võib tekkida surnud kude
 • psüühikahäired, näiteks mõtlemishäired, keskendumisraskused, isiksuse muutused või teadvuse muutused. Arst võib nimetada seda entsefalopaatiaks.

Kõrvaltoimed, mille esinemissagedus on teadmata:

 • transplantaadi (siiriku) äratõukereaktsioon
 • isheemiline koliit (soolte ebapiisav verevarustus) ja haavandiline koliit. Jämesoolepõletiku (koliit) tüüpilised nähud on kõhuvalu, verine kõhulahtisus ja palavik
 • pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon – haigus, mille korral kopsuveresooned on tugevalt ahenenud ja see põhjustab kõrge vererõhu veresoontes, mis viivad verd südamest kopsu. Haigus võib tekkida eelkõige riskiteguritega patsientidel, nt HIVinfektsiooni või raskete maksaprobleemide (tsirroos) korral. See kõrvaltoime võib tekkida erinevatel ajahetkedel ravi ajal, tavaliselt mitu kuud pärast RoferonAga ravi alustamist
 • kõrva kahjustused: kuulmise kadu
 • naha kahjustused: nahavärvi muutus.

Arst võib Roferon-A’d kombineerida teiste ravimitega. Sellistel juhtudel võib teil ilmneda teisigi kõrvaltoimeid. Nende kohta saate selgitusi oma arstilt.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Roferon-A’d säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja sildil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida süstel välispakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage Roferon-A’d, kui täheldate, et lahus on hägune, selles on hõljuvaid osakesi või see ei ole värvitu või kergelt kollakas.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Roferon-A sisaldab

 • Toimeaine on alfa2a interferoon, 3 miljonit RÜ/0,5 ml või 9 miljonit RÜ/0,5 ml.
 • Teised koostisosad on ammooniumatsetaat, naatriumkloriid, bensüülalkohol (10 mg/1 ml), polüsorbaat 80, jäääädikhape, naatriumhüdroksiid ja süstevesi.

Kuidas Roferon-A välja näeb ja pakendi sisu

Roferon-A on süstelahus (0,5 ml süstlis).

Lahus on selge, värvitu või kergelt kollakas.

Pakendi suurused: Pakendis on 1, 5, 6, 12 või 30 süstlit ja multipakendis on 12 (kaks 6 süstliga pakki) või 30 (viis 6 süstliga pakki) süstlit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Roche Eesti OÜ Lõõtsa 2

11415 Tallinn

Tootja:

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Strasse 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Saksamaa

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Roferon-A: Austria, Belgia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Soome, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Itaalia, Läti, Luksemburg, Holland, Portugal, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Ühendkuningriik.

Roféron-A: Prantsusmaa.

Roceron-A: Norra.

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2018.

Kuidas Roferon-A’d süstida

Illustreeritud juhised -A®Roferon süstlis sisalduva lahuse nahaaluseks süstimiseks

Süstel süstelahusega

 

Nõel nahaaluseks süstimiseks

kolb

kaitsekork

tagumine kate

nõelakate

Tähtis: Enne kasutamist (manustamist) laske lahusel soojeneda toatemperatuurini.

Võtke nõel karbist välja. Eemaldage nõela küljest ära tagumine kate. Seejärel võtke karbist välja süstal ning eemaldage kaitsekork.

Kinnitage nõel süstla külge. Tõmmake ära nõelakate (vt joonis 1).

Joonis 1.

Hoidke süstalt nõelaga ülespoole.

Eemaldage süstlast ettevaatlikult õhk, surudes aeglaselt kolbi.

Joonis 2.

Roferon-A’d võib süstida kas reie- või alakõhupiirkonda. Igaks süstimiseks soovitatakse valida uus süstekoht.

Joonis 3.

Enne süstimist puhastage süstekoht alkoholitampooniga.

Joonis 4.

Võtke nahavolt pöidla ja nimetissõrme vahele ning torgake nõel nii sügavale kui see läheb 45-kraadise nurga all (vt joonis 5). Tõmmake süstla kolbi veidi tagasi.

Kui süstlasse ilmub veri, on nõel sattunud veresoonde. Sellisel juhul ei tohi te Roferon-A’d süstida.

Visake see süstal ja nõel minema ning alustage uut süsti erinevasse kohta, kasutades selleks uut süstalt ja nõela.

Joonis 5.

Süstige Roferon-A süstli sisu ühtlase kiirusega naha alla, kuni süstal on täiesti tühi.

Joonis 6.

Süstla eemaldamiseks vajutage alkoholitampoon kergelt süstekohale ja tõmmake nõel väikse nurga all välja.

Joonis 7.

Süstlid on ette nähtud ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata preparaat või jäätmematerjal tuleb minema visata. Küsige nõu oma arstilt või apteekrilt.

Süstlite ja teiste teravate meditsiinitarvikute kasutamisel ja hävitamisel tuleb rangelt kinni pidada järgmistest punktidest: