Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Rivastigmine Sandoz

ATC Kood: N06DA03
Toimeaine: rivastigmine
Tootja: Sandoz Pharmaceuticals GmbH

Artikli sisukord

 

PAKENDI INFOLEHT: TEAVE KASUTAJALE

Rivastigmine SANDOZ 1,5 mg kõvakapslid

Rivastigmiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehe sisukord

1. Mis ravim on Rivastigmine SANDOZ ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Rivastigmine SANDOZ võtmist

3. Kuidas Rivastigmine SANDOZ võtta

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Rivastigmine SANDOZ säilitada

6. Pakendi sisu ja muu teave

1. MIS RAVIM ON RIVASTIGMINE SANDOZ JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Rivastigmine SANDOZ ’is sisalduv toimeaine on rivastigmiin.

Rivastigmine SANDOZ kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse koliinesteraasi inhibiitoriteks.

Rivastigmine SANDOZ kasutatakse Alzheimeri tõvega patsientidel mäluhäirete raviks. Samuti kasutatakse patsientidel Parkinson’i tõvega kaasuva dementsuse raviks.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE RIVASTIGMINE SANDOZ VÕTMIST

Ärge võtke ravimit Rivastigmine SANDOZ -

- Kui te olete allergiline (ülitundlik) rivastigmiini (Rivastigmine SANDOZ toimeaine) või Rivastigmine SANDOZ mõne koostisosa suhtes, mis on loetletud pakendi infolehe lõigus 6.

- Kui see kehtib teie kohta, teavitage sellest oma arsti ja ärge Rivastigmine SANDOZ võtke.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Rivastigmine SANDOZ

- kui teil esinevad või on kunagi esinenud südame rütmihäired.

- kui teil on või on kunagi olnud äge maohaavand.

- kui teil esineb või on kunagi esinenud urineerimisraskusi.

- kui teil esineb või on kunagi esinenud krampe.

- kui teil on või on kunagi olnud astma või raske kopsuhaigus.

- kui teil on või on kunagi olnud neerutalitluse langus.

- kui teil on või on kunagi olnud maksatalitluse langus.

- kui teil esineb värisemist.

- kui teil on madal kehakaal.

- kui teil esinevad seedetrakti häired nagu halb enesetunne (iiveldus), haiglane olek (oksendamine) ja kõhulahtisus. Kui oksendamine ja kõhulahtisus kestavad pikka aega, võib teil tekkida dehüdratsioon (kaotate liiga palju vedelikku).

Kui teil esineb ükski nimetatud kõrvaltoimetest, võib teie arst pidada vajalikuks teostada põhjalikumat järelvalvet ravimi kasutamise ajal.

Kui te pole Rivastigmine SANDOZ mitu päeva võtnud, ärge võtke Rivastigmine SANDOZ järgmist annust enne arstiga rääkimata.

Rivastigmine SANDOZ kasutamine lastel ja noorukitel (vanuses alla 18 eluaasta) ei ole soovitatav.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rivastigmine SANDOZ ei tohi võtta samaaegselt teiste samatoimeliste ravimitega. Rivastigmine SANDOZ l võib esineda koostoimeid antikoliinergiliste ravimitega (ravimid, mida kasutatakse kõhukrampide või spasmide raviks, Parkinsoni tõve raviks või merehaiguse vältimiseks).

Kui peate Rivastigmine SANDOZ võtmise ajal minema operatsioonile, rääkige oma arstile ravimi kasutamisest enne narkoosi saamist, sest Rivastigmine SANDOZ võib osade lihaselõõgastite toimet narkoosi ajal tugevdada.

Rasedus ja imetamine

Informeerige oma arsti, kui te rasestute ravi ajal. Raseduse ajal tuleks hoiduda Rivastigmine SANDOZ ’i kasutamisest kui see ei ole hädavajalik.

Te ei tohi Rivastigmine SANDOZ ravi ajal imetada.

Enne ükskõik millise ravimi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Arst ütleb teile, kas teie haigus võimaldab teil ohutult autot juhtida ja masinatega töötada. Rivastigmine SANDOZ võib põhjustada pearinglust ja unisust, seda peamiselt ravi alustamisel või annuse suurendamisel. Kui teil tekib pearinglus või unisus, ärge juhtige autot, töötage masinatega ega sooritage muid tähelepanu nõudvaid tegevusi.

3. KUIDAS RIVASTIGMINE SANDOZ VÕTTA

Võtke Rivastigmine SANDOZ `t alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kuidas ravi alustada

Arst ütleb, milline Rivastigmine SANDOZ annus manustada.

• Ravi alustatakse tavaliselt madala annusega.

• Arst tõstab aeglaselt ravi annust, olenevalt teie ravivastusest.

• Kõrgeim ööpäevane annus on 6 mg, mis tuleb võtta kaks korda päevas.

Arst kontrollib regulaarselt, kuidas ravim teile toimib. Ravimi kasutamise ajal jälgib arst ka teie kehakaalu.

Kui te ei ole mitme päeva jooksul Rivastigmine SANDOZ võtnud, ärge võtke järgmist annust enne arstiga rääkimist.

Ravimi võtmine

• Informeerige oma hooldajat Rivastigmine SANDOZ kasutamisest.

• Maksimaalse raviefekti saamiseks, tuleb ravimit võtta iga päev.

• Võtke Rivastigmine SANDOZ kaks korda päevas toiduga (hommikuti ja õhtuti).

• Neelake kapslid alla tervelt koos vedelikuga.

• Ärge avage ega purustage kapsleid.

Kui te võtate Rivastigmine SANDOZ rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate kogemata rohkem Rivastigmine SANDOZ kui te peaksite, informeerige sellest oma arsti Te võite vajada arstiabi. Osadel juhtudel on liiga suure Rivastigmine SANDOZ annuse võtmisel tekkinud iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõrge vererõhk ja hallutsinatsioonid. Tekkida võivad ka aeglane südametöö ja võite minestada.

Kui te unustate ravimit Rivastigmine SANDOZ võtta

Kui olete unustanud Rivastigmine SANDOZ võtta, oodake ning võtke järgmine annus tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Rivastigmine SANDOZ põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete esinemissagedus võib olla kõrgem ravi alustamisel või annuse suurendamise järgselt. Tavaliselt need kõrvaltoimed kaovad aeglaselt kuni keha ravimiga kohaneb.

Esinemissageduse järgi:

Väga sage (mõjutab rohkem kui ühte patsienti 10-st)

Sage (mõjutab rohkem kui ühte patsienti 100-st)

Aeg-ajalt (mõjutab ühte kuni kümmet patsienti 1000-st)

Harv (mõjutab ühte kuni kümmet patsienti 10 000-st)

Väga harv (mõjutab vähem kui ühte patsienti 10 000-st)

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Väga sage

• pearinglus

• isutus

• maohäired – halb enesetunne (iiveldus) või haigus (oksendamine), kõhulahtisus

Sage

• ärevus

• higistamine

• peavalu

• kõrvetised

• kehakaalu langus

• kõhuvalu

• agiteeritus

• nõrkus või väsimus

• üldine halb enesetunne

• värisemine või segasus

Aeg-ajalt

• depressioon

• unehäired

• minestamine või juhuslik kukkumine

• maksafunktsiooni muutus

Harv

• rinnakuvalu

• lööve, nahasügelus

• hood (krambid)

• mao- või soolehaavand

Väga harv

• kõrge vererõhk

• kuseteede infektsioon

• nägemismeelepetted (hallutsinatsioonid)

• südame rütmihäired näiteks kiire või aeglane rütm

• seedekulgla verejooks - halb enesetunne või veri väljaheites

• kõhunäärme põletik - sümptomiteks on tugev ülakõhuvalu, halb enesetunne (iiveldus) või haigus (oksendamine)

• Parkinsoni tõvele sarnaste sümptomite teke või süvenemine – lihasjäikus, liikumisraskus

Teadmata

• väga halb enesetunne (oksendamine) võib põhjustada rebendeid õõnes, mis ühendab suud maoga (söögitoru)

• dehüdratsioon (kaotate liiga palju vedelikku)

• maksahäired (nahakollasus, silmavalgete kollaseks muutumine, ebatavaliselt tume uriin või teadmata põhjusega iiveldus, oksendamine, väsimus ja isutus)

• agressioon, rahutus

• südame rütmihäired

Dementsuse ja Parkinsoni tõvega patsiendid

Nendel patsientidel esinevad osad kõrvaltoimed sagedamini. Neil esinevad ka mõned lisakõrvaltoimed:

Väga sage

• värinad

Sage

• ärevus

• rahutus

• aeglane südametöö

• unehäired

• liigne sülje-eritus ja dehüdreerumine

• ebatavaliselt aeglased või kontrollimatud liigutused

• Parkinsoni tõvele sarnaste sümptomite teke või süvenemine – lihasjäikus, liikumisraskus

Aeg-ajalt

• ebaregulaarne südamerütm ja halb liigutuste kontroll

Teised Rivastigmine SANDOZ transdermaalse plaastri kõrvaltoimed ja kõvakapsli kõrvaltoimed:

Sage

• palavik

• raske segasusseisund

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS RIVASTIGMINE SANDOZ SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage ravimit Rivastigmine SANDOZ pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud kartongkarbile. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Mitte hoida temperatuuril üle 30 °C.

6. PAKENDI SISU JA MUU TEAVE

Mida Rivastigmine SANDOZ sisaldab

- Toimeaine on rivastigmiinvesiniktartraat.

- Abiained on hüpromelloos, magneesiumstearaat, mikrokristalne tselluloos, kolloidne veevaba ränidioksiid, želatiin, kollane raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172) ja titaandioksiid (E171).

Iga Rivastigmine SANDOZ 1,5 mg kapsel sisaldab 1,5 mg rivastigmiini.

Iga Rivastigmine SANDOZ 3 mg kapsel sisaldab 3 mg rivastigmiini.

Iga Rivastigmine SANDOZ 4,5 mg kapsel sisaldab 4,5 mg rivastigmiini.

Iga Rivastigmine SANDOZ 6 mg kapsel sisaldab 6 mg rivastigmiini.

Kuidas Rivastigmine SANDOZ välja näeb ja pakendi sisu

- Rivastigmine SANDOZ 1,5 mg kõvakapslid, mis sisaldavad beeži kuni helekollast pulbrit, on kollase kaanekese ja kollase põhiosaga ning kapsli põhiosale on punasega trükitud “RIV 1,5 mg”.

- Rivastigmine SANDOZ 3 mg kõvakapslid, mis sisaldavad beeži kuni helekollast pulbrit, on oranži kaanekese ja oranži põhiosaga ning kapsli põhiosale on punasega trükitud “RIV 3 mg”.

- Rivastigmine SANDOZ 4,5 mg kõvakapslid, mis sisaldavad beeži kuni helekollast pulbrit, on punase kaanekese ja punase põhiosaga ning kapsli põhiosale on valgega trükitud “RIV 4,5 mg”.

- Rivastigmine SANDOZ 6 mg kõvakapslid, mis sisaldavad beeži kuni helekollast pulbrit, on punase kaanekese ja oranži põhiosaga ning kapsli põhiosale on punasega trükitud “RIV 6 mg”.

Kapslid on pakendatud kolmes eri suuruses (28, 56 või 112 kapslit) blisterpakenditesse ning 250 kapslit sisaldavatesse plastpudelitesse, kuid neid kõiki ei pruugi teie riigis saadaval olla.

Müügiloa hoidja

Sandoz Pharmaceuticals GmbH

Raiffeisenstraße 11

83607 Holzkirchen

Saksamaa

Tootja

Novartis Farmacéutica, S.A.

Planta de Producción

Ronda de Santa Maria 158

E-08210 Barberà del Vallès, Barcelona

Hispaania