Rilustad - õhukese polümeerikattega tablett (50mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N07XX02
Toimeaine: rilusool
Tootja: STADA Arzneimittel AG

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Rilustad, 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Rilusool

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Rilustad ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Rilustad’i võtmist
 3. Kuidas Rilustad’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Rilustad’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Rilustad ja milleks seda kasutatakse

Rilustad on närvisüsteemi ravim.

Rilustad on teile arsti poolt välja kirjutatud sellise närvisüsteemi haiguse raviks, mis mõjutab teie lihaste tugevust, seda haigust nimetatakse amüotroofiliseks lateraalskleroosiks. Teie arst oskab anda teile täiendavat informatsiooni selle kohta, miks see ravim teile määratud on.

Mida on vaja teada enne Rilustad’i võtmist

Ärge võtke Rilustad’i:

 • kui olete rilusooli või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui teil on mistahes maksahaigus või teie teatud maksensüümide (transaminaasid) aktiivsus on suurenenud.
 • kui te olete rase või toidate last rinnaga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Rilustad’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on mõnede maksaensüümide (transaminaasid) aktiivsus kõrge, siis teeb arst ravi ajal regulaarselt teile selle jälgimiseks vereanalüüse ning võtab kasutusele kõik abinõud, sest esineb maksapõletiku tekke risk.
 • kui teil esineb palavikku (kehatemperatuuri tõus), peate sellest koheselt arsti informeerima. See võib olla vere vähenenud valgeliblede arvu tunnuseks, need on aga olulised infektsioonide vastu võitlemisel.
 • kui teil on mistahes neeruhaigus, öelge palun seda oma arstile.
 • kui teil esineb köha või hingamisraskusi, kuna see võib olla kopsuhaiguse (nimetatakse interstitsiaalseks kopsuhaiguseks) sümptomiks.
 • kui te olete alla 18 aasta vanune. Rilustad’i ei soovitata lastel kasutada, kuna seoses selle vanuserühmaga andmed puuduvad.

Muud ravimid ja Rilustad

Teatage oma arstile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase või arvate, et olete rase, EI TOHI te Rilustad’i võtta.

Te EI TOHI last rinnaga toita, kui te võtate Rilustad’i.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravi ajal Rilustad’iga ärge juhtige autot ega kasutage masinaid, kui teil esineb peapööritus või pearinglus.

Kuidas Rilustad’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on üks tablett kaks korda päevas.

Te peate seda ravimit võtma suukaudselt regulaarselt, iga 12 tunni järel, iga päev ühel ja samal ajal (nt hommikul ja õhtul).

Ravi tulemus ei parane, kui te suurendate annust üle 2 tableti päevas. Kuid teil võib esineda rohkem kõrvaltoimeid.

Kui teil on tunne, et Rilustad’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Rilustad’i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete kogemata võtnud liiga palju tablette, võtke oma arstiga ühendust.

Üleannustamise sümptomid: üksikjuhtudel on täheldatud neuroloogilisi ja psühhiaatrilisi sümptomeid, ägedat toksilist ajukahjustust stuuporiga ja koomat.

Kui te unustate Rilustad’i võtta

Kui te unustasite oma tableti võtta, võtke järgmine tablett selleks ettenähtud ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võib esineda enam kui 1 inimesel 10-st):

 • väsimus
 • iiveldus
 • teatud maksaensüümide (transaminaasid) aktiivsuse tõus veres. Võib olla seotud nahakollasusega* (vt „Mida on vaja teada enne Rilustad’i võtmist“).

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):

 • pearinglus
 • unisus
 • peavalu
 • põletus või kipitustunne suus
 • südamerütmi kiirenemine
 • kõhuvalu, oksendamine, kõhulahtisus
 • valu.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st):

 • allergilised reaktsioonid, näo, huulte, keele või kõriturse, millega kaasneb hingamis ja/või neelamisraskus (angioödeem)
 • aneemia
 • kõhunäärmepõletik (pankreatiit)
 • kopsupõletik (interstitsiaalne kopsuhaigus).

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • vere valgeliblede arvu langus (need on vajalikud infektsioonide vastu võitlemiseks)
 • maksapõletik (hepatiit) (vt „Mida on vaja teada enne Rilustad’i võtmist“).

Te peate lõpetama Rilustad’i võtmise ja minema koheselt arsti juurde, kui teil esinevad järgmised angioödeemi sümptomid, näiteks:

 • näo, keele või kõriturse
 • neelamisraskused
 • kublaline lööve ja hingamisraskused.

* uuringud näitavad, et Aasia päritolu patsiendid võivad olla maksaensüümide analüüside muutuste suhtes rohkem tundlikud kui Kaukaasia päritolu patsiendid.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Rilustad’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril.

Blistrid (alumiinium/alumiinium): See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Blistrid (alumiinium/PVC): Hoida blistrid välispakendis, valguse eest kaitstult. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Rilustad sisaldab

 • Toimeaine on rilusool. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 50 mg rilusooli.
 • Teised koostisosad on:

Tableti sisu: veevaba kaltsiumvesinikfosfaat; eelželatiniseeritud maisitärklis; kroskarmelloosnaatrium; kolloidne veevaba ränidioksiid; magneesiumstearaat.

Tableti kate: OPADRY AMB valge 03F28689, mis sisaldab hüpromelloosi, makrogooli 6000, titaandioksiidi (E171).

Kuidas Rilustad välja näeb ja pakendi sisu

Valge või peaaegu valge ovaalne kaksikkumer õhukese polümeerikattega tablett märgisega „RL 50“ ühel poolel.

Blisterpakendi suurus: 1, 56 või 98 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Stada Arzneimittel AG

Stadastr. 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Saksamaa

Tootjad:

Actavis ehf.,

Reykjavikurvegur 78

IS-220 Hafnarfjörður,

Island

Stada Arzneimittel AG

Stadastr. 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Saksamaa

Specifar S.A.

1, 28 Octovriou str. 123 51, Ag. Varvara, Atheena

Kreeka

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Almar Sehver

Tartu mnt 16 10117 Tallinn Tel: 6605910

e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2016.