Recoxa - tablett (15mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: M01AC06
Toimeaine: meloksikaam
Tootja: Zentiva k.s.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Recoxa, 7,5 mg tabletid

Recoxa, 15 mg tabletid

Meloksikaam

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Recoxa ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Recoxa võtmist
 3. Kuidas Recoxa’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Recoxa’t säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Recoxa ja milleks seda kasutatakse

Recoxa sisaldab toimeainena meloksikaami. Meloksikaam kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks (MSPVA-d), mida kasutatakse põletiku ja valu vähendamiseks liigestes ning lihastes.

Recoxa’t kasutatakse osteoartroosi ägenemise korral lühiajaliseks raviks ning reumatoidartriidi ja anküloseeriva spondüliidi (mida teatakse ka kui Bechterew’i tõbi) pikaajalises sümptomaatilises ravis.

Mida on vaja teada enne Recoxa võtmist

Ärge võtke Recoxa’t:

 • kui olete meloksikaami või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui olete allergiline atsetüülsalitsüülhappe (aspiriin) või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite suhtes.
 • kui teil on kunagi esinenud atsetüülsalitsüülhappe (aspiriin) või teiste põletikuvastaste ravimite võtmise järel kähisev hingamine, pinguloleku tunne rinnus, astma (hingamisraskused), ninapolüübid (ninahingamise takistus, mis on seotud ninalimaskesta tursega) koos nohuga, ootamatu naha või limaskestade turse, nt silmaümbruse, näo, huulte, suu või kõri turse, mis võib hingamist raskendada (angioneurootiline turse), nõgestõbi.
 • kui teil on või on olnud enam kui kaks korda seedetrakti haavandit ( mao või soolte haavand) või verejooksu maost või sooltest (selle tunnuseks võib olla näiteks must väljaheide).
 • kui teil on elus kunagi olnud seedetrakti verejooksu või mulgustumist seoses varasema MSPVAraviga.
 • kui teil on olnud ajuveresoonkonna verejooks (veritsus ajus olevatest veresoontest) või muid veritsusseisundeid.
 • kui teil on raske maksahaigus.
 • kui teil on raske neeruhaigus ja te ei saa dialüüsravi.
 • kui teil on raske südamepuudulikkus.
 • kui te olete viimased 3 kuud rase.

Recoxa’t ei tohi võtta lapsed ja alla 16-aastased noorukid.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Recoxa võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Hoiatused

Ravimid nagu Recoxa võivad olla seotud südamelihase infarkti (müokardiinfarkt)või insuldi veidi kõrgenenud riskiga. Igasugune risk on tõenäolisem suurte annuste võtmisel ja pikaajalisel kasutamisel. Ärge ületage ravimi soovitatavat annust ega ravi kestust (vt lõik 3 “Kuidas Recoxa’t võtta”).

Lõpetage ravi Recoxa’ga otsekohe, kui märkate endal seedetrakti veritsust (põhjustab tõrvavärvi väljaheidet) või haavandumist (põhjustab kõhuvalu).

Kui teil on probleeme südamega, kui teil on olnud hiljuti insult või kui te arvate, et teil esineb risk selliste seisundite tekkimiseks, peate oma ravi arutama oma arsti või apteekriga. Näiteks:

 • kui teil on kõrge vererõhk (hüpertensioon)
 • kui teil on kõrge veresuhkru tase (suhkurtõbi)
 • kui teil on kõrge kolesterooli tase veres (hüperkolesteroleemia)
 • kui te suitsetate.

Meloksikaami kasutamisel on esinenud potentsiaalselt eluohtlikke nahareaktsioone (Stevensi- Johnsoni sündroom, toksiline epidermise nekrolüüs), mis algselt tekivad punakate märklauakujuliste täppide või ümarate laikudena kehatüvel, sageli võivad keskosas olla villid. Lisaks võivad esineda suu, neelu, nina, genitaalide ja silma (punased ja turses silmad) limaskestadel haavandid.

Sellise võimaliku eluohtliku nahalööbega kaasnevad sageli gripile sarnased sümptomid. Lööve võib progresseeruda, põhjustades laialdaselt villide tekke või naha irdumist.

Raskekujuliste nahareaktsioonide kõrgeim tekkerisk on ravi esimestel nädalatel.

Kui teil on tekkinud meloksikaami kasutamisel Stevensi-Johnsoni sündroom või toksiline epidermise nekrolüüs, ei tohi te enam kunagi meloksikaami kasutada.

Kui teil tekib lööve või eelnimetatud sümptomid nahal, lõpetage meloksikaami võtmine, võtke kohe ühendust arstiga ja andke talle teada, et võtate seda ravimit.

Ägedast valust kiireks vabanemiseks Recoxa ei sobi.

Recoxa võib varjata nakkushaiguse sümptomeid (nt palavik). Kui te arvate, et teil võib olla infektsioon, siis peate konsulteerima oma arstiga.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

Kuna võib ilmneda vajadus ravi kohandamiseks, on oluline, et enne Recoxa võtmist konsulteeriksite oma arstiga:

 • kui teil on esinenud söögitorupõletik (ösofagiit), mao limaskesta põletik (gastriit) või mõni muu seedetrakti haigus, nagu Crohni tõbi või haavandiline jämesoole põletik,
 • kui teil on kõrge vererõhk (hüpertensioon),
 • kui olete vanemas eas,
 • kui teil on vähenenud vereruumala (hüpovoleemia), mis võib esineda pärast rasket verekaotust, põletust, kirurgilist operatsiooni või vähest vedeliku tarbimist,
 • kui te põete südame, maksa või neeruhaigust,
 • kui teil on kõrge veresuhkru tase (suhkurtõbi),
 • kui arst on teil eelnevalt diagnoosinud kaaliumi kõrge taseme veres,
 • kui arst on teil diagnoosinud mõne suhkru talumatuse, kuna see ravim sisaldab laktoosi.

Arst peab teie ravi kulgu jälgima.

Muud ravimid ja Recoxa

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eriti oluline on oma arsti või apteekrit teavitada, kui te võtate/olete võtnud või kasutate mõnda järgmistest ravimitest:

 • teised põletikuvastased ravimid, sh atsetüülsalitsüülhape (aspiriin);
 • kortikosteroidid (nt kasutatakse põletiku või allergiliste reaktsioonide raviks);
 • ravimid, mis takistavad verehüübimist, nt varfariin või mis lõhustavad verehüübeid (trombolüütikumid);
 • selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid (SSRI, ravimid, mida kasutatakse depressiooni ja teiste psüühikahäirete raviks);
 • kõrge vererõhu ravis kasutatavad ravimid (nt beetablokaatorid) ja kõik diureetikumid (“veetabletid”). Kui te võtate diureetikume, võib teie arst jälgida teie neerufunktsiooni;
 • kaltsineuriini inhibiitorid, nt tsüklosporiin – ravim, mida kasutatakse sageli pärast organi siirdamist, või mingi raske nahaprobleemi, reumatoidartriidi või nefrootilise sündroomi korral;
 • deferasiroks – ravim, mida kasutatakse üleliigse raua eemaldamiseks organismist;
 • liitium – ravim, mida kasutatakse meeleoluhäirete raviks;
 • metotreksaat – ravim, mida kasutatakse peamiselt kasvajate või raskete, ravile allumatute nahahaiguste ja aktiivse reumatoidartriidi korral;
 • pemetrekseed – kasvajateravis kasutatav ravim;
 • kolestüramiin – kasutatakse peamiselt kolesteroolisisalduse langetamiseks;
 • kui te olete naine, kellele on paigaldatud emakasisene rasestumisvastane vahend (spiraal).

Kahtluse korral küsige oma arstilt või apteekrilt.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Esimesel kuuel raseduskuul võib arst vajadusel seda ravimit teile määrata.

Ärge võtke seda ravimit raseduse viimasel kolmel kuul, kuna Recoxa võib avaldada raskeid toimeid teie lapsele, eriti südamele ja kopsudele ning neerudele, isegi ainult ühekordsel manustamisel.

Imetamine

Seda ravimit ei soovitata imetamise ajal kasutada.

Viljakus

Recoxa võib muuta rasestumise raskemaks.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Selle ravimi kasutamise ajal võivad tekkida nägemishäired (sh hägune nägemine), pearinglus, unisus, peapööritus või muud kesknärvisüsteemi häired. Kui see puudutab teid, siis ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid.

Recoxa sisaldab laktoosi ja naatriumi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

See ravimpreparaat sisaldab vähem kui 1 mmol natriumi (23 mg) ühes tabletis ja on seega praktiliselt naatriumivaba.

Kuidas Recoxa’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

7,5 mg annuse jaoks võtke üks Recoxa 7,5 mg tablett või pool Recoxa 15 mg tabletist. Recoxa 15 mg tableti saab jagada kaheks võrdseks annuseks.

Tavaline annus täiskasvanutele ja üle 16-aastastele noorukitele:

Osteoartroosi ägenemine:

7,5 mg ööpäevas, kuid vajadusel võib annust suurendada kuni 15 mg-ni ööpäevas. Reumatoidartriit:

15 mg ööpäevas, kuid vajadusel võib annust vähendada kuni 7,5 mg-ni ööpäevas. Anküloseeriv spondüliit:

15 mg ööpäevas, kuid vajadusel võib annust vähendada kuni 7,5 mg-ni ööpäevas.

Patsientide erigrupid

Kui te olete eakas, teil on maksa- või neerude töö häiritud või te olete kõrvaltoimete tekkeks suurendatud riskiga (kui ükskõik milline seisund, mis on loetletud lõigus „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“, kehtib teie kohta) võib arst vähendada teie annuse 7,5 mg-ni, võetuna üks kord ööpäevas.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Recoxa’t ei tohi anda lastele ja alla 16-aastastele noorukitele.

ÄRGE ÜLETAGE MAKSIMAALSET ANNUST 15 MG ÖÖPÄEVAS.

Kogu ööpäevane annus tuleb manustada ühekordse annusena.

Võtke tablett söögi ajal ja neelake alla koos vee või mõne muu vedelikuga.

Kui teil on tunne, et Recoxa toime on liiga tugev või liiga nõrk või te ei tunne ennast paremini pärast mitmepäevast ravi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Recoxa’t rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud Recoxa’t rohkem kui ette nähtud, võtke otsekohe arstiga ühendust. Üleannustamise sümptomid on: energia puudus (letargia), uimasus, iiveldus, oksendamine, valu mao piirkonnas.

Need sümptomid leevenevad tavaliselt ravi katkestamisel Recoxa’ga. Teil võib esineda mao või soolte verejooks (gastrointestinaalne verejooks).

Raske mürgistus võib põhjustada vererõhu tõusu (hüpertensioon), ägedat neerupuudulikkust, maksafunktsiooni kahjustust, hingamisraskust, teadvuse kaotust (kooma), krampe (krambihood), vereringe seiskust (kardiovaskulaarne kollaps), südameseiskust, kiiret tüüpi allergilisi (ülitundlikkus) reaktsioone, sh minestamist, õhupuudust ja nahareaktsioone.

Kui te unustate Recoxa’t võtta

Ärge muretsege ununenud annuse pärast. Jätke ununenud annus vahele ja võtke järgmine annus õigel ajal vastavalt raviskeemile.

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Recoxa võtmise

Ravi enneaegne katkestamine võib lõppeda ravitava haiguse/sümptomite halvenemise või uuesti tekkega.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Otsige otsekohe meditsiinilist esmaabi ja lõpetage ravimi võtmine, kui teil esineb Mõni allergiline (ülitundlikkus) reaktsioon, mille sümptomiteks võivad olla:

 • nahareaktsioonid, nagu sügelus (pruritus), naha villid või mahakoorumine, mis võib olla potentsiaalselt eluohtlik nahalööve (StevensiJohnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs), pehmete kudede (limaskestade) kahjustused või multiformne erüteem (vt lõik 2). Multiformne erüteem on raske allergiline nahareaktsioon, mis põhjustab laike, punaseid vermeid või punakaslillasid või villilisi piirkondi. See võib kahjustada ka suud, silmi ja muid niiskeid kehapindu;
 • naha või limaskestade turse, nt silmaümbruse, näo, huulte, suu või kõri turse, millega võib kaasneda raskendatud hingamine, pahkluude või säärte turse (alajäsemete turse);
 • õhupuudus või astmahoog;
 • maksapõletik (hepatiit). Selle sümptomiteks võivad olla:
 • naha või silmavalgete kollasus (kollatõbi)
 • kõhuvalu
 • isutus.

Mõni seedetrakti kõrvaltoime, eriti:

 • verejooks (põhjustab tõrvavärvi väljaheidet);
 • seedetrakti haavandid (põhjustab kõhuvalu).

Seedetrakti (mao ja soolestiku) verejooks, seedetrakti haavandumine või mulgustumine (perforatsioon) võib vahel olla tõsine ja potentsiaalselt surmaga lõppev, eriti eakatel.

Kui teil on kunagi esinenud mingeid seedetrakti sümptomeid seoses MSPVA-de pikaajalise kasutamisega, konsulteerige otsekohe arstiga, eriti, kui olete eakas. Arst võib ravi ajal teid jälgida.

Mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-d) üldised kõrvaltoimed

Mõnede mittesteroidsete põletikuvastaste ainete (MSPVA-d) kasutamisega võib kaasneda arterite topistuste (arteriaalsed tromboosid), nt südameataki (südamelihase infarkti) või insuldi riski väike suurenemine, eriti suurte annuste ja pikaajalise ravi korral.

Seoses MSPVA-raviga on esinenud vedeliku peetust (tursed), kõrget vererõhku (hüpertensioon) ja südamepuudulikkust.

Kõige sagedamini täheldatud kõrvaltoimed mõjustavad seedetrakti (mao ja soolestiku kõrvaltoimed):

 • mao ja peensoole ülemise osa haavandid (peptilised/kaksteistsõrmiksoole haavandid),
 • soole seina mulgustumine (perforatsioon) või seedetrakti verejooks (vahel surmaga lõppev, eriti eakatel).

Pärast MSPVA-de manustamist on täheldatud järgmisi kõrvaltoimeid:

 • iiveldus ja oksendamine,
 • kõhulahtisus,
 • kõhupuhitus,
 • kõhukinnisus,
 • seedehäired (düspepsia),
 • kõhuvalu,
 • tõrvavärvi väljaheide, mis on tingitud seedetrakti verejooksust (meleena),
 • veriokse (hematemees),
 • haavandiline suu limaskesta põletik (haavandiline stomatiit),
 • seedetrakti põletiku halvenemine (nt jämesoolepõletiku või Crohni tõve ägenemine). Harvemini on täheldatud mao limaskesta põletikku (gastriit).

Meloksikaami (Recoxa toimeaine) kõrvaltoimed

Väga sage: võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st

 • seedetrakti kõrvaltoimed, nagu seedehäired (düspepsia), iiveldus ja oksendamine, kõhuvalu, kõhukinnisus, kõhupuhitus, kõhulahtisus (diarröa).

Sage: võib esineda kuni 1 inimesel 10-st

 • peavalu.

Aeg-ajalt: võib esineda kuni 1 inimesel 100-st

 • pearinglus
 • peapöörituse või keerlemise tunne (vertiigo)
 • unisus
 • aneemia (vere punase pigmendi hemoglobiini kontsentratsiooni vähenemine)
 • vererõhu tõus (hüpertensioon)
 • nahaõhetus (näo ja kaela ajutine punetus)
 • naatriumi ja vee peetus
 • kaaliumi kontsentratsiooni tõus veres (hüperkaleemia). See võib põhjustada järgmisi sümptomeid:

südamerütmi häired (arütmia)

südamepekslemine (tunnete tavalisest rohkem oma südamelööke)

lihasnõrkus

 • röhitsused
 • mao limaskesta põletik (gastriit)
 • seedetrakti verejooks
 • suu limaskesta põletik (stomatiit)
 • kiiret tüüpi allergiline (ülitundlikkus) reaktsioon
 • sügelus (pruritus)
 • nahalööve
 • vedeliku peetusest tingitud tursed (ödeem), sh turses pahkluupiirkonnad/jalasääred (alajäsemete ödeem)
 • ootamatu naha või limaskestade turse, nt silmaümbruse, näo, huulte, suu või kõri turse, mis võib raskendada hingamist (angioneurootiline ödeem)
 • kiiresti mööduv maksafunktsiooni testide kõrvalekalle (nt maksaensüümide, nagu transaminaaside, aktiivsuse tõus või sapipigmendi bilirubiini kontsentratsiooni tõus). Teie arst saab neid vereanalüüside abil tuvastada
 • laboratoorsete neerufunktsiooni testide kõrvalekalle (nt kreatiniini või uurea kontsentratsiooni tõus).

Harv: võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st

 • meeleolu häired
 • luupainajad
 • vere vormelementide arvu kõrvalekalle, sh:

ebanormaalne vere vormelementide arv

vere valgeliblede arvu vähenemine (leukopeenia)

vereliistakute arvu vähenemine (trombotsütopeenia)

Need kõrvaltoimed võivad põhjustada infektsiooniriski suurenemist ja selliseid sümptomeid, nagu verevalumid või ninaverejooksud

 • helin kõrvus (tinnitus)
 • oma südamelöökide tajumine (südamepekslemine)
 • mao või peensoole ülemise osa haavandid (peptilised/kaksteistsõrmiksoole haavandid)
 • söögitorupõletik (ösofagiit)
 • astmahoogude tekkimine (on täheldatud aspiriini või teiste MSPVAde suhtes allergilistel inimestel)
 • naha raskekujuline villistumine või mahakoordumine (StevensiJohnsoni sündroom ja toksiline epidermaalne nekrolüüs)
 • nõgestõbi (urtikaaria)
 • nägemishäired, sh:

hägune nägemine

silma sidekesta põletik (konjunktiviit)

 • jämesoolepõletik (koliit).

Väga harv: võib esineda vähem kui 1 inimesel 10 000-st

 • naha villilised (bulloossed) reaktsioonid ja multiformne erüteem.

Multiformne erüteem on raske allergiline nahareaktsioon, mis põhjustab laike, punaseid vermeid või punakaslillasid või villilisi piirkondi. See võib kahjustada ka suud, silmi ja muid niiskeid kehapindu

 • maksapõletik (hepatiit). See võib põhjustada järgmisi sümptomeid:

naha või silmavalgete kollasus (kollatõbi)

kõhuvalu

isutus

 • äge neerupuudulikkus, eriti riskifaktoritega, nagu südamehaigus, suhkurtõbi või neeruhaigus, patsientidel
 • soole seina mulgustumine (perforatsioon).

Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

 • segasusseisund
 • desorientatsioon
 • õhupuudus ja nahareaktsioonid (anafülaktilised/anafülaktoidsed reaktsioonid), päikesevalgusest tingitud nahareaktsioonid (valgustundlikkusreaktsioon)
 • seoses MSPVAraviga on täheldatud südamepuudulikkust
 • teatavate spetsiifilist tüüpi vere valgeliblede täielik kadumine (agranulotsütoos), eriti patsientidel, kes kasutavad Recoxa’t koos ravimitega, mis võivad luuüdi funktsiooni pärssida või takistada (müelotoksilised ravimid). Selle tulemuseks võib olla:

järsk palaviku tõus

kurguvalu

infektsioonid

 • pankreatiit (kõhunäärepõletik).

Kõrvaltoimed, mida põhjustavad mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA-d), kuid

mida ei ole veel täheldatud pärast Recoxa kasutamist

Neerustruktuuri muutused, mille tagajärjeks on äge neerupuudulikkus:

 • väga harvad neerupõletiku juhtumid (interstitsiaalne nefriit)
 • mõnede neerurakkude surm (äge tubulaarne või papillinekroos)
 • valk uriinis (proteinuuriaga nefrootiline sündroom).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Recoxa’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Recoxa sisaldab

 • Toimeaine on meloksikaam.

Recoxa 7,5 – üks tablett sisaldab 7,5 mg meloksikaami. Recoxa 15 – üks tablett sisaldab 15 mg meloksikaami.

- Abiained on laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat, naatriumtsitraatdihüdraat, krospovidoon (tüüp A).

Kuidas Recoxa välja näeb ja pakendi sisu

Recoxa 7,5 mg tabletid on helekollased, ümmargused, kaksikkumerad, viltuste servadega, neil on tableti ühel poolel üksteise kohal reljeefselt kujutatud ”B“ ja “18“, teine pool on sile. Tabletid on pakendatud 10 kaupa blistrisse.

Recoxa 15 mg tabletid on helekollased, ümmargused, kaksikkumerad, viltuste servadega, poolitusjoonega, neil on ülalpool poolitusjoont reljeefselt kujutatud „B” ja allpool poolitusjoont „19”, teine pool on sile.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks. Tabletid on pakendatud 10 kaupa blistritesse.

Pakendi suurused:

Recoxa 7,5 mg: 10, 20, 30, 60 ja 100 tabletti

Recoxa 15 mg: 10, 20, 30, 60 ja 100 tabletti

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Zentiva k.s.,

U kabelovny 130, 102 37, Prague, Tšehhi Vabariik

Tootja:

Recoxa 15 mg

Zentiva k.s.,

U kabelovny 130, 102 37, Prague, Tšehhi Vabariik

või

Saneca Pharmaceuticals, a.s, Nitrianska 100

920 27 Hlohovec

Slovakkia Vabariik

Recoxa 7,5 mg

Zentiva k.s.,

U kabelovny 130, 102 37, Prague, Tšehhi Vabariik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Zentiva Group, a.s. Eesti Filiaal See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2018.