Quetiapine teva - toimeainet prolongeeritult vabastav tablett (400mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N05AH04
Toimeaine: kvetiapiin
Tootja: Teva Pharma B.V.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Quetiapine Teva 300 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Quetiapine Teva 400 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Kvetiapiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Quetiapine Teva ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Quetiapine Teva võtmist
 3. Kuidas Quetiapine Teva’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Quetiapine Teva’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Quetiapine Teva ja milleks seda kasutatakse

Quetiapine Teva sisaldab toimeainet, mida nimetatakse kvetiapiiniks. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse antipsühhootikumideks. Quetiapine Teva’t kasutatakse mitmete haiguste raviks, nt

 • bipolaarne depressioon ja depressioon: te olete kurb. Võite tunda masendust, süütunnet, energiapuudust, kaotada söögiisu või ei saa magada.
 • mania: te võite tunda ennast väga erutatuna, elevil, agiteerituna, entusiastlikuna või hüperaktiivsena või teie otsustusvõime on häiritud, olete agressiivne või häiriva käitumisega.
 • skisofreenia: te võite kuulda või tunnetada asju, mida pole olemas, uskuda asju, mis ei vasta tõele või tunda ennast ebatavaliselt kahtlustavana, ärevana, segaduses, süüdi, pinges või masenduses.

Kui Quetiapine Teva’t võetakse depressiooniga patsientidel täiendava ravimina, siis võetakse seda lisaks teistele selle haiguse raviks kasutatavatele ravimitele.

Teie arst võib jätkata teile Quetiapine Teva määramist ka siis, kui teie enesetunne on paranenud.

Mida on vaja teada enne Quetiapine Teva võtmist

Ärge võtke Quetiapine Teva’t:

 • kui olete kvetiapiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:
 • teatud HIV ravimeid;
 • asooli tüüpi ravimeid (seeninfektsioonide vastu);
 • erütromütsiini või klaritromütsiini (infektsioonide vastu);
 • nefasodooni (depressiooni vastu).

Ärge võtke Quetiapine Teva’t, kui midagi eelnevast kehtib teie kohta. Kui te ei ole kindel, pidage enne Quetiapine Teva võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Quetiapine Teva võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil või mõnel teie perekonnaliikmel on praegu või on varem olnud südameprobleeme (nt südame rütmihäired, südamelihase kahjustus või põletik südames) või kui te võtate mis tahes ravimit, mis võib mõjutada teie südame tööd.
 • kui teil on madal vererõhk.
 • kui teil on olnud insult, eriti kui olete eakas.
 • kui teil on probleeme maksaga.
 • kui teil on kunagi olnud krampe (tõmblused).
 • kui teil on suhkurtõbi või risk suhkurtõve tekkeks. Sel juhul kontrollib arst teie veresuhkru taset Quetiapine Teva võtmise ajal.
 • kui te teate, et teil on varem olnud madal valgete vereliblede hulk (mille põhjuseks võis, aga ei pruukinud olla mõni teine ravim).
 • kui patsient on eakas, kellel on dementsus (ajufunktsiooni kadu). Sel juhul ei tohi Quetiapine Teva’t võtta, sest ravimirühm, millesse Quetiapine Teva kuulub, võib dementsusega eakatel inimestel suurendada insuldi ja mõnel juhul surma riski.
 • kui teil või mõnel teie perekonnaliikmel on varem esinenud verehüübeid, sest seda tüüpi ravimeid on seostatud verehüüvete tekkega.
 • kui teil on või on olnud lühiajalist hingamispeetust tavapärase ööune ajal (nn uneapnoe) ja te kasutate ravimeid, mis aeglustavad normaalset ajuaktiivsust (depressandid).
 • kui teil on või on olnud seisund, mille korral te ei saa kusepõit täielikult tühjendada (kusepeetus), teil on eesnäärme suurenemine, soolesulgus või silma siserõhu tõus. Mõnikord võivad neid seisundeid põhjustada ravimid (nn antikolinergikud), mis mõjutavad närvirakkude talitust teatud haigusseisundite korral.

Rääkige otsekohe oma arstile, kui teil esineb midagi järgnevast pärast Quetiapine Teva võtmist:

 • Kombinatsioon palavikust, tugevast lihasjäikusest, higistamisest või teadvustaseme langusest (häire, mida nimetatakse maliigseks neuroleptiliseks sündroomiks). Te võite vajada kiiret medikamentoosset ravi.
 • Tahtele allumatud, peamiselt näo ja keele liigutused.
 • Pearinglus või tugev unisus. See võib eakatel suurendada õnnetusvigastuste (kukkumised) riski.
 • Tõmblused (krambid).
 • Kauakestev ja valulik erektsioon (priapism).

Nende seisundite põhjuseks võivad olla sellist tüüpi ravimid.

Teatage oma arstile nii kiiresti kui võimalik, kui teil on tekkinud:

 • Palavik, gripilaadsed sümptomid, kurguvalu või mõni muu infektsioon, sest selle põhjuseks võib olla valgete vereliblede väga väike hulk. Võimalik, et seetõttu tuleb ravi Quetiapine Teva’ga lõpetada ja/või alustada seisundi ravi.
 • Kõhukinnisus koos püsiva kõhuvaluga või kõhukinnisus, mis ei leevendu raviga, sest see võib viia tõsisema soolte ummistuse kujunemiseni.

Enesetapumõtted ja depressiooni süvenemine

Kui olete masenduses, võivad teil mõnikord tekkida enesevigastamise- või enesetapumõtted. Need mõtted võivad tugevneda ravi esmakordsel alustamisel, sest antud ravimite puhul kulub toime saabumiseni aega - tavaliselt umbes kaks nädalat, kuid mõnikord kauemgi. Need mõtted võivad tugevneda ka siis, kui te lõpetate ravimi võtmise järsku.

Teil võivad need mõtted tekkida tõenäolisemalt juhul, kui olete noor täiskasvanu. Kliiniliste uuringute andmetel on suurem risk suitsiidimõtete tekkeks ja/või suitsidaalseks käitumiseks noortel alla 25-aastastel täiskasvanutel, kellel on depressioon.

Kui teil tekib mistahes ajahetkel enesevigastamise- või enesetapumõtteid, pöörduge otsekohe oma arsti poole või minge haiglasse. Teil võib olla kasu sellest, kui räägite sugulasele või lähedasele sõbrale, et teil on depressioon ja palute neil lugeda käesolevat infolehte. Võite neid paluda, et nad ütleksid teile, kui nende arvates teie depressioon süveneb või kui nad on mures muutuste pärast teie käitumises.

Kehakaalu suurenemine

Kvetiapiini võtvatel patsientidel on täheldatud kehakaalu suurenemist. Te peate koos arstiga regulaarselt kontrollima oma kehakaalu.

Lapsed ja noorukid

Quetiapine Teva ei ole ette nähtud kasutamiseks lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Muud ravimid ja Quetiapine Teva

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Ärge võtke Quetiapine Teva’t, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:

 • teatud HIV ravimid;
 • asooli tüüpi ravimid (seeninfektsioonide vastu);
 • erütromütsiin või klaritromütsiin (infektsioonide vastu);
 • nefasodoon (depressiooni ravim).

Rääkige oma arstile, kui te võtate mõnda järgmistest ravimitest:

 • epilepsia ravimeid (nt fenütoiin või karbamasepiin);
 • kõrgvererõhutõve ravimeid;
 • barbituraate (unehäirete puhul);
 • tioridasiini või liitiumi (teatud teist tüüpi antipsühhootikumid);
 • ravimeid, mis võivad mõjutada teie südame löögisagedust, nagu ravimid, mis võivad põhjustada elektrolüütide tasakaalu häireid (kaaliumi või magneesiumi taseme langus), nt diureetikumid (veetabletid) või teatud antibiootikumid (infektsioonidevastased ravimid);
 • ravimeid, mis võivad põhjustada kõhukinnisust;
 • ravimeid (nn antikolinergikud), mis mõjutavad närvirakkude talitlust teatud haigusseisundite korral.

Enne kui lõpetate ükskõik millise ravimi võtmise, pidage kõigepealt nõu oma arstiga.

Quetiapine Teva koos toidu, joogi ja alkoholiga

 • Toit võib mõjutada Quetiapine Teva’t. Seetõttu võtke oma tabletid vähemalt üks tund enne sööki või enne magamaminemist.
 • Piirake oma alkoholitarbimist, sest Quetiapine Teva ja alkoholi koostoimel võite muutuda uniseks.
 • Quetiapine Teva võtmise ajal ärge jooge greibimahla. See võib mõjutada ravimi toimet.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Ärge võtke raseduse ajal Quetiapine Teva’t, välja arvatud juhul, kui seda on soovitanud teie arst. Quetiapine Teva’t ei tohi võtta imetamise ajal.

Vastsündinutel, kelle emad on raseduse viimasel trimestril (raseduse kolme viimase kuu jooksul) kasutanud Quetiapine Teva’t, võib esineda järgmisi sümptomeid, mida võib pidada ärajätunähtudeks: värisemine, lihasjäikus ja/või nõrkus, unisus, rahutus, hingamisprobleemid ja söötmisraskused. Kui teie vastsündinul tekib mõni nendest sümptomitest, peate pöörduma arsti poole.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Teie tabletid võivad muuta teid uniseks. Ärge juhtige sõidukeid ega käsitsege mingeid tööriistu ega masinaid, kuni te teate, kuidas ravim teile mõjub.

Mõju ainete skriiningtestidele uriinis

Kui teil tuleb anda uriini analüüs ainete skriiningtestiks, võib Quetiapine Teva võtmine põhjustada mõnede testide valepositiivset tulemust metadooni või tritsükliliste antidepressantide (teatud depressiooniravimid) suhtes, vaatamata sellele, et te ei pruukinud metadooni ega tritsüklilisi antidepressante võtta. Kui see peaks juhtuma, saab teostada spetsiifilisema analüüsi.

Kuidas Quetiapine Teva’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Arst määrab teie algannuse. Säilitusannus (ööpäevane annus) sõltub teie haigusest ja vajadustest, kuid on tavaliselt vahemikus 150 mg kuni 800 mg.

 • Võtke tablette üks kord päevas.
 • Ärge poolitage, närige ega purustage tablette.
 • Neelake tabletid alla tervelt, joogiveega.
 • Võtke tablette ilma söögita (vähemalt üks tund enne sööki või enne magamaminekut, arst ütleb teile, millal).
 • Quetiapine Teva võtmise ajal ärge jooge greibimahla. See võib mõjutada ravimi toimet.
 • Ärge lõpetage tablettide võtmist, isegi kui tunnete ennast paremini, enne kui arst on seda teile öelnud.

Maksaprobleemid

Kui teil on probleeme maksaga, võib arst muuta teie annust.

Eakad

Kui olete eakas, võib arst muuta teie annust.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Quetiapine Teva’t ei tohi kasutada lastel ja alla 18-aastastel noorukitel.

Kui te võtate Quetiapine Teva’t rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Quetiapine Teva’t rohkem kui arst on teile määranud, võite tunda unisust, pearinglust ja ebatavalist südame rütmi. Pöörduge otsekohe arsti poole või lähimasse haiglasse. Võtke Quetiapine Teva tabletid endaga kaasa.

Kui te unustate Quetiapine Teva’t võtta

Kui te unustate annuse võtmata, võtke see niipea kui see teile meenub. Kui on juba peaaegu aeg võtta järgmine annus, oodake see ära. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Quetiapine Teva võtmise

Kui te lõpetate Quetiapine Teva võtmise järsku, võivad teil tekkida võimetus uinuda (unetus), iiveldus, peavalu, kõhulahtisus, oksendamine, pearinglus või ärrituvus. Arst soovitab teil enne ravi lõpetamist annust järk-järgult vähendada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib mõni järgmistest tõsistest kõrvaltoimetest, lõpetage Quetiapine Teva võtmine ja pöörduge kohe oma arsti poole või lähimasse haiglasse:

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

 • Suitsiidimõtted ja depressiooni süvenemine.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

 • Järsku tõusnud palavik, eriti koos kurguvalu ja teiste gripitaoliste sümptomitega. Need nähud võivad viidata ebanormaalselt langenud valgete vereliblede arvule.
 • Nahareaktsiooni nähud, nagu nahalööve, nõgestõbi, punnid, punetus, sügelus, võimalik, et koos näo, silmalaugude ja huulte tursega. See võib omakorda põhjustada hingamisraskust, pearinglust või šokki.
 • Tõmblused või krambihood.
 • Tahtele allumatud liigutused, peamiselt näo või keele liigutused (tardiivdüskineesia).
 • Südamepekslemise või kloppimise tunne koos pearingluse või minestusega. Need nähud võivad viidata tõsisele südame rütmihäirele ning rasketel juhtudel lõppeda surmaga.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

 • Tugev valu ja/või turse ja punetus ühes jalas; järsku tekkinud tugev valu rinnus, mis võib kiirguda vasakusse kätte või järsku tekkinud õhupuudus. Need nähud võivad viidata veenis tekkinud verehüübele (tromb).
 • Tugev valu ülakõhus, mis tihti kiirgub selga, mõnikord koos iivelduse ja oksendamisega. Need võivad olla kõhunäärmepõletiku nähud.
 • Kõhukinnisus koos püsiva kõhuvaluga või kõhukinnisus, mis ei ole allunud ravile, sest see võib viia tõsisema sooleummistuseni.
 • Naha ja silmade kollasus (ikterus), tumedat värvi uriin, eriti kui samal ajal on ebatavaline väsimus või palavik (maksapõletiku nähud).
 • Kauakestev ja valulik erektsioon.
 • Kombinatsioon palavikust, higistamisest, lihasjäikusest, tugevast uimasusest või minestamisest (seda häiret nimetatakse maliigseks neuroleptiliseks sündroomiks).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000-st):

 • Tugev nahareaktsioon lööbe või villidega, ebaühtlased punased täpid või laigud nahal ja/või naha irdumine, mis võib esineda suu, silmade või suguelundite ümbruses, tihti koos järsku tekkinud palaviku või gripitaoliste sümptomitega. Sellised reaktsioonid võivad olla kiire kuluga.
 • Selge põhjuseta lihaste valu, hellus või nõrkus. Need võivad olla potentsiaalselt raske lihaste kärbumise varajased nähud.

Muud võimalikud kõrvaltoimed

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

 • pearinglus (võib põhjustada kukkumisi), peavalu, suukuivus.
 • unisus (see võib aja jooksul üle minna, kui jätkate Quetiapine Teva võtmist) (võib põhjustada kukkumisi).
 • ärajätusümptomid (sümptomid, mis tekivad Quetiapine Teva võtmise lõpetamisel) võivad olla: võimetus uinuda (unetus), iiveldus, peavalu, kõhulahtisus, oksendamine, pearinglus ja ärrituvus. Soovitatav on ravimi annuse järkjärguline vähendamine vähemalt 1 kuni 2 nädala jooksul.
 • kehakaalu suurenemine.
 • ebaloomulikud lihasliigutused. Siia kuuluvad raskus lihasliigutuse alustamisel, värisemine, rahutus või valutu lihasjäikus.
 • hemoglobiinitaseme langus (hemoglobiin on hapnikku transportiv valk punastes verelibledes).
 • muutused teatud vererasvade kontsentratsioonides (triglütseriidid ja üldkolesterool).

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

 • kiire südametöö.
 • tunne, et teie süda lööb tugevalt, kiiresti või jätab lööke vahele.
 • kõhukinnisus, maoärritus (seedehäire).
 • nõrkustunne.
 • käte või jalgade turse.
 • vererõhu langus püsti tõusmisel. See võib põhjustada pearinglust või minestust (võib põhjustada kukkumisi).
 • veresuhkru väärtuste tõus veres.
 • hägune nägemine.
 • ebatavalised unenäod ja hirmuunenäod.
 • näljatunne.
 • ärrituvus.
 • kõne ja keele häired.
 • hingeldus.
 • oksendamine (peamiselt eakatel).
 • palavik.
 • kilpnäärmehormooni sisalduse muutused veres.
 • muutused teatud tüüpi vererakkude hulgas.
 • maksaensüümide aktiivsuse tõus veres.
 • hormoon prolaktiini sisalduse suurenemine veres. Hormoon prolaktiini sisalduse suurenemine võib harvadel juhtudel põhjustada järgmist:
 • meestel ja naistel rinnanäärmete turset ja ootamatut rinnapiima teket.
 • naistel menstruatsioonide ärajäämist või ebaregulaarset menstruaaltsüklit.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

 • ebameeldiv tunne säärtes (nimetatakse ka rahutute jalgade sündroomiks).
 • neelamisraskus.
 • seksuaalfunktsiooni häired.
 • suhkurtõbi.
 • normaalsest aeglasem südame löögisagedus, mis võib esineda ravi alustamisel ja millega võib kaasneda madal vererõhk ja minestamine.
 • raskendatud urineerimine.
 • minestamine (võib põhjustada kukkumisi).
 • ninakinnisus.
 • naatriumi sisalduse vähenemine veres.
 • eelneva diabeedi ägenemine.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

 • rinnanäärmete turse ja ootamatu rinnapiima teke (galaktorröa).
 • menstruaaltsükli häired.
 • kõndimine, rääkimine, söömine või teised tegevused magamise ajal.
 • kehatemperatuuri langus (hüpotermia).
 • seisund (nn metaboolne sündroom), mille korral teil võib esineda 3 või rohkem nähtu järgmistest: kõhupiirkonnas rasvade ladestumine, veres nn hea kolesterooli (HDLkolesterool) sisalduse vähenemine, veres teatud tüüpi rasvade triglütseriidide sisalduse suurenemine, kõrge vererõhk ja veresuhkru sisalduse suurenemine.
 • veres kreatiinfosfokinaasi sisalduse suurenemine (see aine pärineb lihastest).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000-st):

 • uriini hulka kontrolliva hormooni liigne eritumine.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • vastsündinud lastel, kelle emad kasutasid raseduse ajal Quetiapine Teva’t, võivad tekkida ärajätusümptomid.

Mõned kõrvaltoimed ilmnevad ainult vereanalüüsides. Siia kuuluvad muutused teatud rasvade (triglütseriidid ja üldkolesterool) või suhkru sisalduses veres, kilpnäärme hormoonide hulga muutused veres, maksaensüümide aktiivsuse tõus, teatud tüüpi vererakkude hulga vähenemine, punaste vereliblede hulga vähenemine, kreatiinfosfokinaasi sisalduse suurenemine veres (see on teatud aine, mida leidub lihastes), naatriumisisalduse vähenemine veres ja hormoon prolaktiini sisalduse tõus veres. Hormoon prolaktiini sisalduse suurenemine võib harvadel juhtudel põhjustada järgmist:

 • meestel ja naistel rinnanäärmete turset ja ootamatut rinnapiima teket.
 • naistel menstruatsioonide ärajäämist või ebaregulaarset menstruatsioonitsüklit. Arst võib teile aegajalt teha vereanalüüse.

Kõrvaltoimed lastel ja noorukitel

Samad kõrvaltoimed nagu täiskasvanutel, võivad esineda ka lastel ja noorukitel.

Järgmisi kõrvaltoimeid esineb lastel ja noorukitel sagedamini või ei ole neid täiskasvanutel esinenud:

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

 • hormoon prolaktiini sisalduse tõus veres. Hormoon prolaktiini sisalduse suurenemine võib harvadel juhtudel põhjustada järgmist:
 • poistel ja tüdrukutel rinnanäärmete turset ja ootamatut rinnapiima teket.
 • tüdrukutel menstruatsioonide ärajäämist või ebaregulaarset menstruatsioonitsüklit.
 • suurenenud söögiisu.
 • oksendamine.
 • ebanormaalsed lihaste liigutused. Siia hulka kuuluvad raskused lihaste liigutuste alustamisel, värisemine, rahutus või lihasjäikus ilma valuta.
 • vererõhu tõus.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

 • nõrkustunne, minestus (võib põhjustada kukkumisi).
 • ninakinnisus.
 • ärritunud olek.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Quetiapine Teva’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Quetiapine Teva sisaldab

 • Toimeaine on kvetiapiin. Quetiapine Teva tabletid sisaldavad 300 mg või 400 mg kvetiapiini (kvetiapiinfumaraadina).
 • Teised koostisosad on:

Tableti sisu: hüpromelloos, mikrokristalliline tselluloos, veevaba naatriumtsitraat, magneesiumstearaat. Tableti kate: titaandioksiid (E171), hüpromelloos, makrogool/PEG 400, polüsorbaat 80. 300 mg tabletid sisaldavad kollast raudoksiidi (E172) ja punast raudoksiidi (E172). 300 mg tabletid sisaldavad ka musta raudoksiidi (E172).

Kuidas Quetiapine Teva välja näeb ja pakendi sisu

Quetiapine Teva 300 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Helekollased kaksikkumerad piklikud õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühele küljele on sisse pressitud „Q 300“.

Quetiapine Teva 400 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Valged kaksikkumerad piklikud õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühele küljele on sisse pressitud „Q 400“.

Kõigi tugevuste puhul on pakendi suurused: 10, 20, 30, 50, 50x1 (perforeeritud üksikannuse blister) (haiglapakend), 56 (kalenderpakend), 60, 90 ja 100 tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Tootjad:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

4042 Debrecen Ungari

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park Eastbourne

East Sussex BN22 9AG Ühendkuningriik

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

TEVA Czech Industries s.r.o. Ostravska 29

c.p. 305

74770 Opava-Komárov Tšehhi Vabariik

Teva Operations Poland Sp. z.o.o. ul. Mogilska 80

31-546 Krakow Poola

TEVA Pharma S.L.U. C/C, no.4

Poligono Industrial Malpica 50016 Zaragoza

Hispaania

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle Straße 3

89143 Blaubeuren

Saksamaa

Adamed Sp. z o.o. Pieńków 149 05-152 Czosnów Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Hallivanamehe 4

11317 Tallinn Tel.: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2018.