Preventic - ravimkaelarihm (9g 100g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QP53AD01
Toimeaine: amitraas
Tootja: Virbac

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

PAKENDI INFOLEHT

Preventic, 90 mg/g ravimkaelarihm koertele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja tootja: Virbac S.A.

1ière avenue - 2065 m, L.I.D

06516 Carros

Prantsusmaa

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Preventic, 90 mg/g ravimkaelarihm koertele

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Ravimkaelarihma 1 g sisaldab:

Toimeaine:

 

Amitraasi

90 mg

Abiained:

Erebeež (värvaine E172)

Eukalüptiõli

Kirbumündiõli

NÄIDUSTUS(ED)

Puukide tõrjeks koertel.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada alla 8 nädala vanustel koertel. Mitte kasutada haigetel või paranevatel loomadel.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millis(t)e abiainete suhtes.

KÕRVALTOIMED

Aeg-ajalt võib ilmneda kaela piirkonnas kerget ärritust (sügelus, ekseem, alopeetisa). Kui see juhtub eemaldada ravimkaelarihm seniks kuni sümptomid kaovad.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

  • Väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1l 10 looma hulgast)
  • Sage (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10 loomal 100st)
  • Aegajalt (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 1000st)
  • Harv (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10 loomal 10,000st)
  • Väga harv (vähem kui 1l loomal 10,000st, kaasaarvatud harva esinevad üksikjuhud).

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Koer.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

1 ravimkaelarihm looma kohta.

Kinnitada ravimkaelarihm ümber koera kaela. Ravimkaelarihm on varustatud kinnituspandlaga, mis võimaldab selle pikkuse reguleerimist vastavalt kaela ümbermõõdule. Lõigata ära see osa rihmast, mis jääb pandlast väljapoole. Toimeaine vabaneb ravimkaelarihmast aeglaselt. Ravimkaelarihma toime puukide vastu kestab 4 kuud ja seda tuleb kanda pidevalt.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

V.t. lõik 8. Annustamine loomaliigiti, manustamistviis(id) ja - meetod

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta:

Mitte kasutada kassidel.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:

Mitte lubada lastel ravimkaelarihmaga mängida ja seda närida.

Pärast ravimkaelarihma paigaldamist pesta käed hoolikalt seebi ja veega.

Mitte avada pakendit enne ravimkaelarihma paigaldamist.

Veterinaarravimi paigaldamisel mitte suitsetada, süüa või juua.

Vältida kontakti silmadega.

Tiinus ja laktatsioon:

Mitte kasutada tiinetel ja lakteerivatel loomadel.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed :

Mitte kasutada samal ajal teisi insektitsiide.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

Amitraasi teadaolevateks kõrvaltoimeteks koertel juhuslikul preparaadi allaneelamisel on ataksia, KNS depressioon, bradükardia, hüpotermia, oksendamine, hüperglükeemia ja prostratsioon. Rakendada sümptomaatilist ravi.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Märts 2013

LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

OÜ Zoovetvaru

Uusaru 5

Saue 76505

Tel: 800 9000