Pestigon combo - täpilahus (268mg +241,2mg 2.68ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QP53AX80
Toimeaine: fiproniil +metopreen
Tootja: Norbrook Laboratories Limited

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

PestiGon Combo, 268 mg / 241,2 mg täpilahus suurtele koertele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: Norbrook Laboratories Limited

Station Works Newry

Co. Down

BT35 6JP Ühendkuningriik

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

PestiGon Combo, 268 mg / 241,2 mg täpilahus suurtele koertele Fiproniil

(S)-metopreen

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks 2,68 ml pipett sisaldab:

 

Toimeained:

 

Fiproniil...............................................................................................................................

268 mg

(S)-metopreen...................................................................................................................

241,2 mg

Abiained:

 

Butüülhüdroksüanisool (E320) ..........................................................................................

0,54 mg

Butüülhüdroksütolueen (E321) ..........................................................................................

0,27 mg

Selge, kollane lahus.

 

4.

NÄIDUSTUS(ED)

 

Koerte raviks kehamassiga 20 kuni 40 kg.

Kasutada kirbuinfestatsioonide korral või kirpude esinemisel koos puukide ja/või väividega. Ravimi manustamine koertele

Hävitab kirbud (Ctenocephalides spp) ning hoiab ära uued infestatsioonid täiskasvanud kirpudega kuni 8 nädalat. Preparaat pärsib samuti munade arengut ja arenevate kirpude teket kaheksa nädalat pärast manustamist.

Hävitab puugid (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus). Preparaadil on puukide vastu püsiv akaritsiidne toime kuni 4 nädalat.

Hävitab väivid (Trichodectes canis).

Ravimit võib kasutada kirpudest tingitud allergilise dermatiidi (FAD - flea allergy dermatitis) ravistrateegia osana.

VASTUNÄIDUSTUSED

Andmete puudumise tõttu mitte kasutada ravimit alla 8 nädala vanustel kutsikatel. Mitte kasutada haigetel (nt palavik) või haigusest paranevatel loomadel.

Mitte kasutada küülikutel, võivad ilmneda kõrvaltoimed ja esineda isegi surmajuhtumid.

Uuringute puudumise tõttu ei soovitata ravimit kasutada loomaliikidel, kellele see ei ole näidustatud. Preparaat on välja töötatud spetsiaalselt koertele. Mitte kasutada kassidel ja tuhkrutel, sest see võib viia üleannustamiseni.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine(te) või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes.

KÕRVALTOIMED

Muude väga harva esinevate kõrvaltoimete hulgas on kasutamise järgselt teavitatud mööduvatest nahareaktsioonidest manustamiskohas (ketendus, lokaalne karvade kadu, sügelus, punetus) ning üldisest sügelusest või karvade kaost. Pärast ravimi manustamist on täheldatud ka süljerituse suurenemist, pöörduvaid neuroloogilisi sümptomeid (liigärritavus, loidus, teised närvisüsteemi nähud) või oksendamist.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasaarvatud üksikjuhud).

Juhul, kui loom lakub ravimi manustamiskohta, võib sellele järgneda lühiajaline süljeerituse suurenemine peamiselt kandeaine omaduste tõttu.

Vältige üleannustamist.

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti.

Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.

LOOMALIIGID

Koer.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Annus: Üks 2,68 ml pipett üle 20 ja kuni 40 kg kaaluva koera kohta, mis vastab minimaalsele soovitatavale annusele 6,7 mg fiproniili ja 6 mg (S)-metopreeni kg kehamassi kohta.

Manustamisviis: ainult välispidiseks kasutamiseks, täppmanustamine.

Eemaldage pipett kotikesest vaid vahetult enne kasutamist.

Manustamismeetod:

Eemaldage pipett välisest kotikesest, kasutades kääre või voltige mööda diagonaaljoont sälgukoha paljastamiseks; rebige sälgu kohalt.

Hoidke pipett püstises asendis. Koputage pipeti kitsast osa õrnalt, et kindlustada sisu jäämine pipeti põhiossa. Keerake või pöörake pipeti otsa tagasi.

Tõmmake looma karvad turjapiirkonnas, abaluude ees laiali, kuni nähtavale tuleb nahk. Asetage pipeti ots nahale ja pigistage pipetti korduvalt, et tühjendada see täielikult, otse nahale, ühes kohas.

Manustamiskohal võib täheldada karvastiku mööduvaid muutusi (kleepuv, rasvane karv).

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Loomad tuleb enne ravimist korralikult kaaluda.

Oluline on veenduda, et ravim manustatakse kohta, kus loom ei saa seda ära lakkuda ning tagada, et loomad pärast ravimi manustamist teineteist ei lakuks

Vältige looma vannitamist/märjaks tegemist 2 päeva pärast preparaadi manustamist ning sagedasemat pesemist kui kord nädalas, sest pole uuritud, kuidas see mõjutab preparaadi toimet. Enne preparaadi manustamist võib kasutada pehmendavaid šampoone, kuid nende kasutamine kord nädalas pärast preparaadi manustamist vähendab kaitset kirpude vastu ligikaudu 5 nädalani. Iganädalane pesemine 2% kloorheksidiini sisaldava šampooniga ei mõjutanud toimet kirpude vastu 6 nädala pikkuses uuringus.

Minimaalne preparaadi manustamise intervall on 4 nädalat.

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult. Veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Ärge kasutage veterinaarravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud kotikesel ja karbil.

ERIHOIATUSED

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Võib esineda üksikute puukide kinnitumist. Seetõttu ei saa täielikult välistada puukide levitatavate haiguste ülekandumise riski ebasoodsate tingimuste korral.

Lemmikloomadel leiduvad kirbud investeerivad sageli looma korvi, magamisasemeid ja tavalisi puhkamiskohti, nagu vaibad ja pehme mööbel, mida tuleb massilise nakatumise korral ning tõrjemeetmetega alustamisel töödelda sobiva insektitsiidiga ning regulaarselt tolmuimejaga puhastada.

Koertel ei tohi lubada ujuda veekogudes 2 päeva jooksul pärast ravimi manustamist.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Vältida ravimi sattumist looma silma.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

See preparaat võib põhjustada limaskestade, naha ja silmade ärritust. Seetõttu tuleb vältida preparaadi sattumist silma, nahale ja suhu. Preparaadi juhuslikul sattumisel silma loputada silmi viivitamatult ja hoolikalt puhta veega. Silmaärrituse püsimisel pöörduda kohe arsti poole ning näidata arstile ravimi infolehte või pakendi etiketti. Kui ravim satub nahale, pesta käed vee ja seebiga.

Inimestel, kellel esineb teadaolev ülitundlikkus insektitsiidide või alkoholi suhtes, tuleb hoiduda kokkupuutest preparaadiga.

Pärast kasutamist pesta käed.

Preparaadi allaneelamine on kahjulik. Vältida laste ligipääsu pipettidele ning hävitada kasutatud pipetid kohe pärast ravimi manustamist. Ravimi juhuslikul allaneelamisel pöörduda koheselt arsti poole.

Hoiduda kokkupuutest ravi saanud loomaga, kuni manustamiskoht on kuiv. Lapsed ei tohi mängida ravitud loomaga enne, kui manustamiskoht on kuiv. Seetõttu ei ole soovitatav manustada preparaati loomadele päeval, vaid seda tuleks teha õhtupoolikul ning loomadel, kellele on hiljuti preparaati manustatud, ei tohi lubada magada inimeste, eriti laste, juures.

Tiinus ja laktatsioon

Ravimit on lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Ohutusuuringutes ei täheldatud ühtegi soovimatut toimet 8 nädala vanustel kutsikatel, kasvavatel koertel ning ligikaudu 2 kg kaaluvatel koertel, kellele manustati preparaati üks kord soovitatust viis

korda suuremas annuses. Kõrvaltoimete tekkerisk suureneb seoses üleannustamisega, seega tuleb looma raviks alati kasutada tema kehamassile vastavat, õige suurusega pipetti.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

Fiproniil ja (S)-metopreen võib kahjustada veeorganisme. Mitte saastada tiike, veeteid ega kraave ravimi või tühjade pakenditega.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Märts 2017

LISAINFO

Pakendite informatsioon

2,68 ml pipett, vormitud 3 kihist koosnevast kilest: polüpropüleen/tsükliline olefiini kopolümeer/polüpropüleen, lahustivaba lakitud laminaat ja polüetüleeni kopolümeer/EVOH/polüetüleen. Pipetid on suletud lapsekindlasse, 4-kordsesse fooliumkotikesse, mis on valmistatud madala tihedusega polüetüleenist/nailonist/alumiiniumfooliumist/polüesterkilest ning asetatud välisesse karpi.

Karbid, milles on 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90, 120 või 150 pipetti. Iga pipett on üksikult suletud fooliumkotikesse.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel veterinaarravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Magnum Veterinaaria AS

Vae 16

76401 Laagri

Harjumaa

Tel. +372 6 501 920