Pestigon - täpilahus (50mg 0.5ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QP53AX15
Toimeaine: fiproniil
Tootja: Norbrook Laboratories Limited

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Pestigon, 50 mg täpilahus kassidele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Norbrook Laboratories Limited Station Works

Newry Co. Down BT35 6JP

Ühendkuningriik

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Pestigon, 50 mg täpilahus kassidele fiproniil

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks 0,50 ml pipett sisaldab:

Toimeaine:

 

Fiproniil

50 mg

Abiained:

Butüülhüdroksüanisool (E320) 0,1 mg

Butüülhüdroksütolueen (E321) 0,05 mg

Selge, värvitu kuni helekollane lahus.

NÄIDUSTUS(ED)

Kirpude (Ctenocephalides felis) nakkuse raviks. Ravimil on kohene ja püsiv insektitsiidne toime täiskasvanud kirpude uute nakkuste vastu kuni 5 nädalat.

Ravimil on akaritsiidne toime, surmates puugid (Ixodes ricinus) 48 tunni jooksul pärast kinnitumist.

VASTUNÄIDUSTUSED

Andmete puudumise tõttu ei tohi seda ravimit kasutada alla 8 nädala vanustel ja/või alla 1 kg kaaluvatel kassipoegadel.

Mitte kasutada haigetel (süsteemsed haigused, palavik jne) või haigusest paranevatel loomadel. Mitte kasutada küülikutel, sest võivad esineda ravimi kõrvaltoimed ja isegi surm.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

KÕRVALTOIMED

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

  • väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1l loomal 10st ravitud loomast)
  • sage (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 100st ravitud loomast)
  • aegajalt (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 1000st ravitud loomast)
  • harv (rohkem kui 1l, kuid vähem kui 10l loomal 10,000st ravitud loomast)
  • väga harv (vähem kui 1l loomal 10,000st ravitud loomast, kaasaarvatud üksikjuhud).

Kui loom lakub manustuskohta, võib esineda lühiajaline suurenenud süljeeritus, mis on peamiselt tingitud ravimi kandeaine omadustest.

Kasutamise järgselt on äärmiselt harva kirjeldatud võimalikke kõrvaltoimeid, näiteks mööduvaid nahareaktsioone manustamiskohas (ketendus, paikne karvakadu, sügelus, nahapunetus) ja üldist sügelust või karvakadu.

Pärast kasutamist on üksikutel juhtudel täheldatud suurenenud süljeeritust, pöörduvaid neuroloogilisi nähte (hüperesteesia, depressioon, närvinähud) või oksendamist.

Kui täheldate ükskõik milliseid kõrvaltoimeid, isegi neid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, või arvate, et veterinaarravim ei toimi, teavitage palun sellest oma veterinaararsti. Võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu.

LOOMALIIGID

Kass.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Manustamisviis: paikselt nahale.

Mitte võtta pipetti kotikesest välja enne kasutamist.

Annustamine: üks 0,5 ml pipett kassi kohta (u 7,5...15 mg/kg).

Manustamismeetod: hoida pipett püstises asendis. Koputada sõrmega pipeti kitsale otsale tagamaks, et ravim on pipeti keskosas. Murda mööda märgitud joont pipeti eemaldatav ots tahapoole.

Lükata looma karvad abaluude vahel laiali, kuni nahk on nähtav. Asetada pipeti ots nahale ning pigistada õrnalt, et tühjendada selle sisu nahale, soovitatavalt kahte kohta, üks nendest kuklal ning teine 2...3 cm tagapool.

Kotist eemaldamiseks kasutada kääre või toimida vastavalt skeemile:

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

  1. Murda mööda diagonaaljoont sälgu esiletoomiseks.
  2. Rebida sälgu kohalt.
  3. Avamiseks keerata ülaosa.
  4. Teha karvadesse lahk ning manustada nahale.

On oluline, et ravim kantakse sellisele piirkonnale, kust loom ei saa seda ära lakkuda ning tuleb veenduda, et loomad üksteist pärast ravimist ei lakuks.

Vältida manustamiskohal karvkatte liigset märgumist ravimiga, kuna selle tulemusena võivad karvad muutuda kleepuvaks. Kui see aga juhtub, mööduvad nimetatud nähud 24 tunni jooksul pärast manustamist.

Kirbu- ja/või puugiinfestatsiooni optimaalseks kontrolli all hoidmiseks peab raviskeem põhinema kohalikul epidemioloogilisel olukorral.

Ohutusuuringute puudumise tõttu on minimaalne raviintervall 4 nädalat.

Enne manustamist tuleb loomad täpselt kaaluda.

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi. Hoida originaalpakendis valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

ERIHOIATUSED

Ravim ei takista puuke looma külge kinnitumast. Ravitud loomal hakkavad puugid surema esimese 24...48 tunni jooksul pärast kinnitumist ning enne seda kui puugid on end täielikult verd täis imenud, mis vähendab, kuid ei välista haiguste edasikandumise riski. Surnud puugid kukuvad sageli looma küljest maha, allesjäänud puugid on võimalik eemaldada puuki kergelt tõmmates.

Mitme loomaga kodudes tuleb kirbuprobleemi optimaalseks kontrolli all hoidmiseks kõiki koeri ja kasse ravida sobiva insektitsiidiga.

Vältida sagedast looma ujutamist või šampooniga pesemist, kuna sellistes tingimustes ei ole ravimi toime püsivust testitud.

Lemmikloomadel leiduvad kirbud infesteerivad sageli looma korvi, magamisasemeid ja tavalisi puhkamiskohti, nagu vaibad ja pehme mööbel, mida tuleks massilise infestatsiooni korral ja tõrjemeetmetega alustamisel töödelda sobiva insektitsiidiga ning regulaarselt tolmuimejaga puhastada.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Vältida ravimi sattumist looma silma. Juhuslikul ravimi sattumisel silma tuleb silmi kohe põhjalikult veega loputada.

Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Enne manustamist tuleb loomad täpselt kaaluda.

On oluline, et ravim kantakse sellisele piirkonnale, kust loom ei saa seda ära lakkuda ning tuleb veenduda, et loomad üksteist pärast ravimi manustamist ei lakuks.

Võib esineda üksikuid kinnitunud puuke. Sel põhjusel ei saa täielikult välistada nakkushaiguste edasikandumist.

Mitte kanda ravimit haavadele ega kahjustunud nahale.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

See ravim võib põhjustada limaskestade ja silmade ärritust. Seetõttu tuleks vältida ravimi sattumist suhu ja silma.

Juhuslikul ravimi silma sattumisel tuleb silmi kohe põhjalikult puhta veega loputada. Silmaärrituse püsimisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte.

Vältida ravimi kokkupuudet sõrmedega. Kui ravim satub kätele, pesta käsi vee ja seebiga.

Pärast kasutamist pesta käed.

Veterinaarravimi manustamise ajal mitte suitsetada, juua ega süüa.

Inimesed, kes on fiproniili või abiainete suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet selle veterinaarravimiga vältima.

Ravitud loomi ei tohi käsitseda ja lastel ei tohi lubada ravitud loomadega mängida kuni manustamiskoha kuivamiseni. Seega on soovitatav loomi ravida mitte päeval, vaid varajastel õhtutundidel. Hiljuti ravitud loomadel ei tohi lubada magada inimeste, eriti laste juures.

Hoida pipetid originaalpakendis ja kasutatud pipetid hävitada kohe.

Tiinus ja laktatsioon

Fiproniiliga tehtud laboratoorsed uuringud ei ole näidanud teratogeenset ega embrüotoksilist toimet. Uuringuid tiinetel ja imetavatel kassidel ei ole selle veterinaarravimiga tehtud. Tiinuse ja imetamise ajal kasutada ainult kooskõlas professionaalse veterinaarse nõustamisega ja vastavalt kasu-riski suhte hinnangule.

Muud ettevaatusabinõud

Ravimi kandeaine alkohol võib kahjustada värvitud, lakitud või muid majapidamises leiduvaid pindu või mööblit.

Nahale manustatava ravimi toksilisus on väga madal. Kõrvaltoimete esinemise risk võib üleannustamisel suureneda, seetõttu peab loomi alati ravima õige suurusega pipetiga vastavalt looma kehamassile.

See ravim on kergestisüttiv. Hoida eemal kuumusest, sädemetest, lahtisest leegist või muudest süüteallikatest.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. Fiproniilil võib olla kahjulik mõju veeorganismidele. Mitte saastada tiike, veeteid ega kraave ravimi või tühja pakendiga.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Oktoober 2017

LISAINFO

Käsimüügiravim.

Toimemehhanism

Fiproniil on fenüülpürasooli gruppi kuuluv insektitsiid/akaritsiid. Fiproniil toimib GABA kompleksi inhibeerides, kinnitudes kloriidkanalile ning blokeerib seeläbi kloriidioonide pre- ja postsünaptilist ülekannet läbi rakumembraani. Selle tulemuseks on kesknärvisüsteemi kontrollimatu tegevus ning putukate ja lestaliste surm.

Pakenditeave

0,50 ml pipett, mis on valmistatud 3-kordsest kilest: polüpropüleen/tsükliline olefiin kopolümeer/polüpropüleen, lahustivaba lakitud laminaat ja polüetüleenist/EVOH/polüetüleenist kopolümeer. Pipetid on pakendatud suletud lapsekindlasse, 4-kordsesse fooliumkotikesse, mis on valmistatud väikese tihedusega polüetüleenist/nailonist/alumiiniumfooliumist/polüesterkilest ning asetatud välisesse karpi.

Karbis on 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90, 120 või 150 pipetti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

AS Magnum Veterinaaria

Vae 16

76401 Laagri

Harjumaa

Eesti

Tel: + 372 650 1920

Fax: + 372 650 1996