Pen-strep - süstesuspensioon (200000tü +200mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QJ01RA75
Toimeaine: prokaiinbensüülpenitsilliin +dihüdrostreptomütsiin
Tootja: V.M.D.n.v.

Artikli sisukord

B. PAKENDI INFOLEHT

PAKENDI INFOLEHT

Pen-Strep, süstesuspensioon.

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii väljastamise eest vastutav tootja:

V.M.D. n.v.

Hoge Mauw 900

B-2370 Arendonk

Belgia

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Pen-Strep, süstesuspensioon.

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeained:

1 ml süstesuspensiooni sisaldab:

prokaiinbensüülpenitsilliini

200 000 RÜ,

dihüdrostreptomütsiinsulfaati

250 mg, mis vastab 200 mg dihüdrostreptomütsiinalusele

Abiained:

Naatriumtsitraat, povidoon, naatriummetüülparahüdroksübensoaat, naatriumformaldehüüdsulfoksülaat, süstevesi.

NÄIDUSTUS(ED)

Dihüdrostreptomütsiinile ja bensüülpenitsilliinile tundlike grampositiivsete ja gramnegatiivsete bakterite põhjustatud segatüüpi infektsioonide ravi.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada teadaoleva ülitundlikkuse korral penitsilliinide ja/või dihüdrostreptomütsiini suhtes.

Mitte kasutada papagoidel ja närilistel (merisigadel ja küülikutel).

Mitte kasutada neerupuudulikkusega loomadel.

Mitte manustada preparaati tiinetele emistele.

KÕRVALTOIMED

Ototoksilisus, eriti kassidel, pärast pikaajalist suurte dooside manustamist.

Tundlikel loomadel võivad tekkida allergilised reaktsioonid, nõgestõvest anafülaktilise šoki ja surmani.

Lokaalne turse süstekohas.

Tõsiste sümptomite korral rakendada sümptomaatilist ravi.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Veis, siga, lammas, koer, kass.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Intramuskulaarseks manustamiseks. Enne kasutamist korralikult loksutada.

Veised: 4 ml süstesuspensiooni 100 kg kehamassi kohta (800 000 RÜ bensüülpenitsilliini + 800 mg dihüdrostreptomütsiini 100 kg kehamassi kohta).

Täiskasvanud sead ja lambad: 2 ml süstesuspensiooni 50 kg kehamassi kohta (400 000 RÜ bensüülpenitsilliini + 400 mg dihüdrostreptomütsiini 50 kg kehamassi kohta).

Koerad ja kassid: 0,5 ml süstesuspensiooni 5 kg kehamassi kohta (200 000 RÜ bensüülpenitsilliini + 200 mg dihüdrostreptomütsiini 10 kg kehamassi kohta).

Manustamise sagedus: üks kord päevas. Ravikuuri pikkus: 3 päeva.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

v.t. punkt 8.

KEELUAJAD

Veis:

lihale ja söödavatele kudedele: 30 päeva

 

piimale: 3 päeva.

Siga:

lihale ja söödavatele kudedele: 30 päeva.

Lammas:

lihale ja söödavatele kudedele: 30 päeva

 

piimale: mitte manustada lammastele, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.

Koer, kass:

ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida külmkapis 2 oC...8 oC.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Hoida pakend tihedalt suletuna.

Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

ERIHOIATUSED

Enne kasutamist korralikult loksutada. Mitte manustada veenisiseselt.

Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.

Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimise, inhalatsiooni, allaneelamise või nahakontakti järgselt põhjustada ülitundlikkust (allergiat).

Mitte kasutada preparaati, kui olete tundlik või teil on keelatud töötada selliste preparaatidega. Selle preparaadiga töötades tuleb vältida igasugust kokkupuudet ravimiga ja kasutada kõiki ettevaatusabinõusid. Kui preparaadi kasutamisel ilmnevad nahalööve või muud allergianähud,

pöörduda arsti poole ja näidake preparaadi infolehte. Näo, huulte ja silmalaugude turse ning hingamishäired on tõsised sümptomid, mille korral on vajalik kiire meditsiiniline abi.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Oktoober 2012

LISAINFO

Pakendi suurused: 100 ml ja 250 ml klaasviaalid.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: OÜ Zoovetvaru

Uusaru 5, Saue 76505, Tel: 800 9000