Parnido - toimeainet prolongeeritult vabastav tablett (6mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N05AX13
Toimeaine: paliperidoon
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Parnido, 3 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Parnido, 6 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Parnido, 9 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Paliperidoon

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Parnido ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Parnido võtmist
 3. Kuidas Parnido’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Parnido’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Parnido ja milleks seda kasutatakse

Parnido sisaldab toimeainena paliperidooni, mis kuulub antipsühhootiliste ravimite gruppi.

Parnido’t kasutatakse skisofreenia raviks täiskasvanutel ja 15-aastastel ning vanematel noorukitel. Skisofreenia on häire, mille sümptomiteks on asjade kuulmine, nägemine või tundmine, mida ei ole olemas, ekslikud uskumused, ebatavaline kahtlustamine, enesessetõmbumine, seosetu kõne ja käitumine ning emotsionaalne tuimenemine. Selle häirega võib kaasneda ka masendus, ärevus, süü- või pingetunne.

Parnido’t kasutatakse ka skisoafektiivse häire raviks täiskasvanutel.

Skisoafektiivne häire on vaimuhaigus, mille puhul isik kogeb lisaks meeleoluhäirete sümptomitele (eksalteeritus, kurbus, agitatsioon, hajameelsus, unetus, jutukus, huvipuudus igapäevatoimingute vastu, liiga palju või liiga vähe magamine, liiga palju või liiga vähe söömine ning korduvad enesetapumõtted) mitmesuguseid skisofreenia sümptomeid (vt eespool).

Parnido aitab leevendada teie haigussümptomeid ja ei lase neil uuesti tekkida.

Mida on vaja teada enne Parnido võtmist

Ärge võtke Parnido’t:

 • kui olete paliperidooni, risperidooni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Parnido võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

 • Skisoafektiivse häirega patsiendid, keda ravitakse selle ravimiga, vajavad hoolikat jälgimist, juhuks kui maniakaalsed sümptomid asenduvad depressiivsetega;
 • seda ravimit ei ole uuritud eakate dementsusega patsientide puhul. Siiski esineb eakate dementsusega patsientide puhul, kes saavad raviks sarnast tüüpi ravimeid, suurem risk ajurabanduse või surma tekkeks (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“);
 • kui teil on Parkinsoni tõbi või dementsus;
 • kui teil on kunagi diagnoositud haigusseisundit, mille sümptomite hulgas on kõrge palavik ja lihasjäikus (tuntud ka kui maliigne neuroleptiline sündroom);
 • kui teil on esinenud keele ja näo ebanormaalseid liigutusi (tardiivne düskineesia).

Peaksite olema teadlik, et mõlemad nimetatud haigusseisundid võivad olla põhjustatud sellist tüüpi ravimite poolt;

 • kui te teate, et teil on varem olnud madal valgete vereliblede tase (mille põhjuseks võis, kuid ei pruukinud olla teiste ravimite kasutamine);
 • kui te olete diabeetik või teil esineb eelsoodumus suhkurtõve tekkeks;
 • kui teil on südamehaigus või te saate südamehaiguse ravi, mis soodustab vererõhu langust;
 • kui teil on epilepsia;
 • kui teil on neelamis, mao või soolehäire, mis takistab toidu neelamist või selle normaalset edasiliikumist soolestikus;
 • kui teil on haigusseisund, mis seostub kõhulahtisusega;
 • kui teil on probleeme neerudega;
 • kui teil on probleeme maksaga;
 • kui teil on erektsiooni aeg pikenenud ja/või valulik erektsioon;
 • kui teil on raskusi oma kehatemperatuuri või ülekuumenemise kontrollimisega;
 • kui hormoon prolaktiini tase teie veres on ebanormaalselt kõrge või kui teil on kasvaja, mis võib olla prolaktiini suhtes tundlik;
 • kui teil või kellelgi teisel teie perekonnast on varem esinenud verehüübeid, kuna antipsühhootikume on seostatud verehüüvete moodustumisega.

Kui teil esineb mistahes nimetatud haigusseisunditest, rääkige sellest palun oma arstile, kuna ta võib pidada vajalikuks ravimi annuse muutmist või teie jälgimist mingi aja vältel.

Kuna paliperidooni kasutavatel patsientidel on väga harva esinenud teatud tüüpi valgete vereliblede (mis on vajalikud infektsioonide vastu võitlemiseks) hulga ohtlikku vähenemist, on võimalik, et teie arst kontrollib teie veres valgete vereliblede arvu.

Parnido võib põhjustada kehakaalu tõusu. Oluline kehakaalu suurenemine võib olla teie tervisele kahjulik. Teie arst peab regulaarselt kontrollima teie kehakaalu.

Kuna paliperdiooni võtvatel patsientidel on esinenud suhkurtõve teket või olemasoleva suhkurtõve halvenemist, peab teie arst teid kontrollima veresuhkru liigse tõusu nähtude suhtes. Olemasoleva suhkurtõvega patsientidel tuleb regulaarselt kontrollida veresuhkru taset.

Silmaläätse hägususe (kae ehk katarakti) operatsiooni ajal võib juhtuda, et pupill (must ketas silma keskel) ei pruugi laieneda nii palju kui tarvis. Samuti võib juhtuda, et iiris (silma värviline osa) muutub operatsiooni ajal lõdvaks, mistõttu on võimalik silma vigastus. Kui teil on plaanis silmaoperatsioon, rääkige kindlasti silmaarstile, et te võtate seda ravimit.

Lapsed ja noorukid

Parnido't ei kasutata skisofreenia raviks alla 15-aastastel lastel ja noorukitel.

Parnido't ei kasutata skisoafektiivsete häirete raviks lastel ja noorukitel, kes on nooremad kui 18- aastased.

Selle põhjuseks on asjaolu, et paliperidooni ohutus ja efektiivsus nendes vanuserühmades ei ole teada.

Muud ravimid ja Parnido

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Kui seda ravimit võetakse koos teatud südameravimitega, mis kontrollivad südame löögisagedust või teatud teist tüüpi ravimitega (nt antihistamiinikumid, malaariavastased ravimid või teised antipsühhootikumid), võivad esineda südame elektrilise funktsiooni kõrvalekalded.

Kuna see ravim toimib põhiliselt ajus, võivad sõltuvusttekitava mõju tõttu tekkida koostoimed teiste ajus toimivate ravimitega (või alkoholiga).

Kuna see ravim võib põhjustada vererõhu langust, peab olema ettevaatlik paliperidooni võtmisel koos teiste vererõhu langust põhjustavate ravimitega.

See ravim võib vähendada Parkinsoni tõve ja rahutute jalgade sündroomi ravimite toimet (nt levodopa).

Selle ravimi toimet võib häirida, kui te võtate teisi ravimeid, mis mõjutavad teie sooletegevuse kiirust (nt metoklopramiidi).

Kui seda ravimit võetakse samaaegselt valproaadiga, tuleb kaaluda selle ravimi annuse vähendamist. Seda ravimit ei soovitata kasutada koos risperidooniga, sest nende kahe ravimi kombinatsioon võib põhjustada kõrvaltoimete tugevnemist.

Parnido koos alkoholiga

Selle ravimi võtmise ajal tuleb loobuda alkoholist.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Seda ravimit ei tohi võtta raseduse ajal, kui seda ei ole arutatud arstiga. Vastsündinutel, kelle emad on raseduse viimasel trimestril (raseduse kolme viimase kuu jooksul) kasutanud paliperidooni, võib esineda järgmisi sümptomeid: värisemine, lihasjäikus ja/või nõrkus, unisus, rahutus, hingamisraskus ja raskused toitmisel. Kui vastsündinul tekib mõni nendest sümptomitest, tuleb võtta ühendust arstiga. Selle ravimi võtmise ajal ei tohi last rinnaga toita.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravi ajal selle ravimiga võib esineda pearinglust ja nägemishäireid (vt lõik 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“). Seda tuleb arvesse võtta juhul, kui on vajalik väga hea tähelepanuvõime, nt autojuhtimise või masinatega töötamise korral.

Parnido sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

Kuidas Parnido’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutamine täiskasvanutel

Täiskasvanutel on soovitatav annus 6 mg üks kord ööpäevas, mis manustatakse hommikul. Arst võib annust suurendada või vähendada vahemikus 3 mg kuni 12 mg üks kord ööpäevas skisofreenia puhul või 6 mg kuni 12 mg üks kord ööpäevas skisoafektiivse häire puhul. See sõltub sellest, kui hästi ravim teile mõjub.

Kasutamine noorukitel

15-aastastel ja vanematel noorukitel on skisofreenia raviks soovitatav algannus 3 mg üks kord ööpäevas, mis manustatakse hommikul.

Noorukitel kehakaaluga 51 kg või rohkem võib annust suurendada kuni 6 mg-ni või 12 mg-ni üks kord ööpäevas.

Noorukitel kehakaaluga alla 51 kg võib annust suurendada kuni 6 mg-ni üks kord ööpäevas.

Teie arst otsustab, kui palju ravimit teile anda. Võetav kogus sõltub sellest, kui hästi ravim teile mõjub.

Kuidas ja millal Parnido't võtta

Seda ravimit tuleb võtta suu kaudu, neelates selle tervelt koos vee või muu joogiga. Tabletti ei tohi närida, poolitada ega purustada.

Seda ravimit tuleb igal hommikul võtta kas koos hommikueinega või ilma, kuid iga päev samal viisil. Ärge võtke seda ravimit vahelduvalt ühel päeval koos hommikueinega ja järgmisel päeval tühja kõhuga.

Pärast neelamist toimeaine paliperidoon lahustub ning tableti kest eritub organismist.

Neeruprobleemidega patsiendid

Teie arst võib kohandada teie annust vastavalt teie neerufunktsioonile.

Eakad

Kui teie neerufunktsioon on langenud, võib teie arst ravimi annust vähendada.

Kui te võtate Parnido’t rohkem kui ette nähtud

Võtke kohe ühendust oma arstiga. Teil võivad tekkida unisus, väsimus, ebatavalised liigutused, raskendatud seismine ja kõndimine, madalast vererõhust tingitud pearinglus ja ebakorrapärane südametegevus.

Kui te unustate Parnido’t võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Kui te unustate ühe annuse võtmata, võtke järgmine annus järgneval päeval pärast unustatud annust. Kui te unustate kaks või enam annust võtmata, võtke ühendust oma arstiga.

Kui te lõpetate Parnido võtmise

Ärge lõpetage selle ravimi võtmist, sest siis ravimi toime kaob. Te ei tohi selle ravimi võtmist lõpetada, kui just arst ei ole öelnud, et peate seda tegema, sest sümptomid võivad uuesti ilmneda.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Rääkige kohe oma arstile:

 • kui teil on veenides, eriti jalaveenides, verehüübed (sümptomite hulka kuuluvad jala turse, valu ja punetus), mis võivad piki veresooni liikuda kopsudesse, põhjustades valu rinnus ja hingamisraskust. Kui märkate mõnda neist sümptomitest, otsige otsekohe arstiabi;
 • kui teil on dementsus ja teil tekib äkki vaimse seisundi muutus või näo, käte või jalgade äkiline nõrkus või tuimus (eriti ühel kehapoolel) või ebaselge kõne, isegi kui see kestab lühikest aega. Need võivad olla insuldi nähud;
 • kui teil tekib palavik, lihasjäikus, higistamine või teadvuse vähenemine (häire, mida nimetatakse maliigseks neuroleptiliseks sündroomiks). Võimalik, et vajate otsekohe arstiabi;
 • kui te olete mees ja teil tekib pikaajaline või valulik erektsioon. Seda nimetatakse priapismiks. Võimalik, et vajate otsekohe arstiabi;
 • kui teil tekivad keele, suu ja näo tahtmatud rütmilised liigutused. Vajalik võib olla paliperidoon ravi lõpetada;
 • kui teil tekib allergiline reaktsioon, mida iseloomustab palavik, suu, näo, huulte või keele turse, õhupuudus, sügelus, nahalööve ja mõnikord vererõhu järsk langus (kuulub „anafülaktilise reaktsiooni” hulka).

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed: võivad mõjutada enam kui 1 inimest 10-st

 • raskused uinumisel või magamisega
 • parkinsonism: selle seisundi korral võivad esineda aeglased või takistatud liigutused, jäikus või kangustunne lihastes (mis muudab teie liigutused rabedaks) ning mõnikord isegi tunne, et liigutused on takistatud ning liigutust tuleb alustada korduvalt. Muud parkinsonismi tunnused

on aeglane lohisev kõnnak, treemor rahuolekus, suurenenud süljeeritus ja/või süljevool, näo ilmekuse vähenemine

 • rahutus
 • unisus või vähenenud teadvustase
 • peavalu

Sageli esinevad kõrvaltoimed: võivad mõjutada kuni 1 inimest 10-st

 • rindkereinfektsioon (bronhiit), külmetushaiguse sümptomid, põskkoobaste infektsioon, kuseteede infektsioon, tunne, nagu oleksite gripis
 • kehakaalu tõus, söögiisu suurenemine, kehakaalu langus, söögiisu vähenemine
 • kõrgenenud meeleolu (mania), ärrituvus, masendus, ärevus
 • düstoonia: see on seisund, mille korral teil esinevad aeglased või püsivad tahtmatud lihaskokkutõmbed. See võib haarata mistahes kehaosa (ning põhjustada ebanormaalset kehahoiakut), tihti haarab düstoonia näolihaseid, sh tekivad silmade, suu, keele või lõua ebanormaalsed liigutused
 • pearinglus
 • düskineesia: see on seisund, mille korral esinevad tahtmatud lihasliigutused, nt korduvad, spastilised või väänlevad liigutused või tõmblused
 • treemor (värisemine)
 • hägune nägemine
 • elektrilise impulsi ülekande katkestused südame ülemise ja alumise poole vahel, südame elektrilise juhtivuse kõrvalekalded, südame QTintervalli pikenemine, aeglane südame löögisagedus, kiire südame löögisagedus
 • madal vererõhk püsti seismisel (mistõttu mõned Parnido’t võtvad inimesed võivad tunda minestustunnet, pearinglust või minestada kiirel istuma või püsti tõusmisel), kõrge vererõhk
 • kurguvalu, köha, ninakinnisus
 • kõhuvalu, ebamugavustunne kõhus, oksendamine, iiveldus, kõhukinnisus, kõhulahtisus, seedehäire, suukuivus, hambavalu
 • transaminaaside aktiivsuse tõus veres
 • sügelus, lööve
 • luu või lihasvalu, seljavalu, liigesevalu
 • menstruatsioonide lakkamine
 • palavik, nõrkus, kurnatus (väsimus)

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: võivad mõjutada kuni 1 inimest 100-st

 • kopsupõletik, hingamisteede infektsioon, kusepõie infektsioon, kõrvainfektsioon, tonsilliit
 • valgete vereliblede hulga vähenemine, trombotsüütide arvu vähenemine (vererakud, mis osalevad verejooksu peatamisel), aneemia, punaste vereliblede hulga vähenemine
 • paliperidoon võib suurendada teie veres teatud hormooni prolaktiini taset (see võib, kuid ei pruugi põhjustada sümptomite avaldumist). Kui teil esinevad kõrge prolaktiinitaseme sümptomid, võivad nendeks olla: (meestel) rinnanäärmete turse, raskused erektsiooni saavutamisel või säilitamisel või muud seksuaalfunktsiooni häired, (naistel) ebamugavustunne rindades, piima eritumine rindadest, menstruatsioonide vahelejäämine või muud probleemid menstruaaltsükliga
 • suhkurtõbi või suhkurtõve halvenemine, kõrge veresuhkur, vööümbermõõdu suurenemine, söögiisu kaotus koos sellest tingitud alatoitumuse ja madala kehakaaluga, triglütseriidide (teatud rasvainete) kõrge tase veres
 • unehäired, segasus, vähenenud suguiha, võimetus saavutada orgasmi, närvilisus, hirmuunenäod
 • tardiivne düskineesia (näo, keele või muude kehaosade tahtele allumatud, tõmblevad või hüplevad liigutused). Teavitage kohe oma arsti, kui teil tekivad keele, suu või näo tahtmatud rütmilised liigutused. Võimalik, et Parnido ravi tuleb lõpetada
 • krambid (tõmblused), minestamine, ärritav vajadus liigutada oma kehaosasid, pearinglus püsti tõusmisel, tähelepanuhäired, kõnetakistus, maitsetundlikkuse muutused või kaotus, naha valu ja puutetundlikkuse vähenemine, surin, torkimis või tuimustunne nahal
 • silmade ülitundlikkus valguse suhtes, silmainfektsioon või punetav silm, kuivsilmsus
 • pöörlemistunne (peapööritus), helin kõrvus, kõrvavalu
 • ebaregulaarne südame löögisagedus, kõrvalekalded, mis tulevad esile südametöö elektrilisel registreerimisel (elektrokardiogramm ehk EKG), laperdav tunne rindkeres või südamepekslemine (palpitatsioonid)
 • madal vererõhk
 • hingeldus, vilisev hingamine, ninaverejooks
 • keele turse, mao või soolte infektsioon, neelamisraskused, liigsed kõhugaasid
 • GGT tõus (maksaensüüm, mida nimetatakse gammaglutamüültransferaasiks) veres, maksaensüümide aktiivsuse tõus veres
 • nõgestõbi ehk urtikaaria, juuste väljalangemine, ekseem, akne
 • KFK (kreatiinfosfokinaasi) taseme tõus veres, see ensüüm vabaneb mõnikord lihaskoe lagunemisel, lihasspasmid, liigesjäikus, liigeste turse, lihasnõrkus, kaelavalu
 • uriini inkontinentsus (pidamatus), sage urineerimine, võimetus urineerida, valu urineerimisel
 • erektsioonihäired, ejakulatsioonihäire
 • vahelejäänud menstruatsioonid või probleemid menstruatsioonitsükliga (naistel), piima eritumine rindadest, seksuaalfunktsiooni häired, valu rinnanäärmes, ebamugavustunne rinnanäärmes
 • näo, suu, silmade või huulte turse, käte, jalgade või keha turse
 • külmavärinad, kehatemperatuuri tõus
 • kõnnaku muutused
 • janutunne
 • valu rinnus, ebamugavustunne rinnus, halb enesetunne
 • kukkumine

Harva esinevad kõrvaltoimed: võivad mõjutada kuni ühte inimest 1000-st

 • silmainfektsioon, küünte seeninfektsioon, nahainfektsioon, lestaliste poolt põhjustatud nahapõletik
 • teatud tüüpi valgete vereliblede ohtlikul vähene arv veres, need on organismile vajalikud infektsioonidega võitlemiseks
 • teatud tüüpi valgete vereliblede (mis kaitsevad teid nakkuste eest) arvu vähenemine; eosinofiilide hulga suurenemine veres (teatud tüüpi valged verelibled)
 • raske allergiline reaktsioon, millele on iseloomulikud palavik, suu, näo, huulte või keele turse, hingeldus, sügelus, nahalööve ja mõnikord vererõhu langus; allergiline reaktsioon
 • suhkur uriinis
 • uriini kogust kontrolliva hormooni liigne nõristus
 • kontrollile allumatu suhkurtõve eluohtlikud tüsistused
 • ohtlikult liigne vedeliku peetus organismis, madal veresuhkru tase, liigne vee joomine, kolesteroolitaseme tõus veres
 • emotsioonide puudumine
 • maliigne neuroleptiline sündroom (segasus, vähenenud teadvustase või teadvuskaotus, kõrge palavik ja tugev lihasjäikus)
 • teadvuskadu, tasakaaluhäire, koordinatsioonihäire
 • aju veresoonte probleemid, kontrollile allumatu suhkurtõve tõttu tekkinud kooma, mittereageerimine ärritustele, madal teadvustase, pea raputamine
 • glaukoom (silma siserõhu tõus), suurenenud pisaravool, silmade punetus, probleemid silmade liigutamisel, silmade pööritamine
 • kodade virvendus (südame rütmihäire), kiire südametöö püsti tõusmisel
 • verehüübed veenides, eriti jalaveenides (sümptomite hulka kuuluvad jala turse, valu ja punetus), mis võivad piki veresooni liikuda kopsudesse, põhjustades valu rinnus ja hingamisraskust. Kui märkate mõnda neist sümptomitest, otsige kohe arstiabi
 • vähenenud hapnikuvarustus teatud kehaosades (mille põhjuseks on verevarustuse häired), õhetus
 • hingamisraskused une ajal (uneapnoe), kiire ja pindmine hingamine
 • kopsupõletik, mille põhjuseks on hingamisteedesse sattunud toiduosad, hingamisteede kongestsioon, häälekahjustused
 • soolteummistus, roojapidamatus, väga kõva väljaheide, soolestiku lihasliigutuste aeglustumine, mille tagajärjel võib kujuneda soolteummistus
 • naha ja silmavalgete muutumine kollaseks (ikterus)
 • kõhunäärme põletik
 • tõsine allergiline reaktsioon koos tursega, mis võib haarata kõri ning põhjustada hingamisraskust
 • nahapaksendid, kuiv nahk, nahapunetus, naha värvuse muutused, ketendav sügelev nahk peas või mujal, kõõm
 • lihaskiudude kärbumine ja valu lihastes (rabdomüolüüs), ebanormaalne kehahoiak
 • priapism (pikalt kestev peenise erektsioon, mis võib vajada kirurgilist ravi)
 • rinnanäärmete arenemine meestel, rinnanäärmete paisumine, eritis rinnast, eritis tupest
 • menstruatsioonide hilinemine, rindade suurenemine
 • väga madal kehatemperatuur, kehatemperatuuri langus
 • ravimi ärajätusümptomid

Teadmata kõrvatoimed: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

 • kongestsioon kopsudes
 • insuliini taseme tõus veres (insuliin on hormoon, mis kontrollib veresuhkru taset)

Järgnevalt on loetletud kõrvaltoimed, mida on täheldatud ühe teise ravimi, risperidooni kasutamisel. Kuna see on paliperidooniga väga sarnane ravim, võib selliseid kõrvaltoimeid oodata ka Parnido kasutamisel: muud tüüpi aju veresoonte probleemid ja räginad kopsu kuulatlemisel. Samuti on võimalik silmaprobleemide tekkimine kaeoperatsiooni ajal. Kui te võtate või olete varem võtnud paliperidooni, siis võib kaeoperatsiooni ajal esineda seisund, mida nimetatakse operatsiooniaegseks lõdva iirise sündroomiks. Kui teil on tulemas kaeoperatsioon, rääkige kindlasti oma silmaarstile, et te võtate või olete võtnud seda ravimit.

Täiendavad kõrvaltoimed noorukitel

Noorukitel täheldatud kõrvaltoimed on üldiselt samasugused nagu täiskasvanutel, välja arvatud järgmised kõrvaltoimed, mida noorukitel esineb sagedamini:

 • unisus või vähenenud tähelepanelikkus
 • parkinsonism: see seisund võib tähendada aeglustunud või vähenenud liikuvust, lihaste jäikus või pingetunnet (mis muudab liigutused hüplikuks) ja mõnikord isegi tunnet, et liigutused tarduvad nende alustamisel ja neid tuleb uuesti käivitada. Teised parkinsonismi nähud on aeglane lohisev kõnnak, treemor rahuolekus, suurenenud süljeeritus ja/või süljevool suust, näo ilmekuse kadumine
 • kehakaalu tõus
 • külmetushaiguse sümptomid
 • rahutus
 • treemor (värisemine)
 • kõhuvalu
 • piima eritumine rindadest tüdrukutel
 • rinnanäärmete turse poistel
 • akne
 • kõneraskused
 • mao või soolte infektsioon
 • ninaverejooksud
 • kõrvainfektsioon
 • veres kõrge triglütseriidide (vererasv) tase
 • pöörlemistunne (vertiigo)

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Parnido’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Parnido sisaldab

 • Toimeaine on paliperdioon. Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 3 mg, 6 mg või 9 mg paliperidooni.
 • Teised koostisosad on makrogool, butüülhüdroksütolueen, povidoon, naatriumkloriid, mikrokristalliline tselluloos, magneesiumstearaat, punane raudoksiid (E172), hüdroksüpropüültselluloos ja tselluloosatsetaat tableti sisus ning hüpromelloos, titaandioksiid (E171), talk, propüleenglükool, kollane raudoksiid (E172) (ainult 6 mg tablettides) ja punane raudoksiid (E172) (ainult 9 mg tablettides) tableti kattes ning šellak, must raudoksiid (E172) ja propüleenglükool trükitindis. Vt lõik 2 „Parnido sisaldab naatriumi“.

Kuidas Parnido välja näeb ja pakendi sisu

3 mg: valged kuni hallikasvalged, ümmargused, kaksikkumerad, võimaliku ebaühtlase pinnaga õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on märgistus „P3“. Diameeter: ligikaudu 9 mm. 6 mg: pruunikaskollased, ümmargused, kaksikkumerad, võimaliku ebaühtlase pinnaga õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on märgistus „P6“. Diameeter: ligikaudu 9 mm.

9 mg: roosad, ümmargused, kaksikkumerad, võimaliku ebaühtlase pinnaga õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on märgistus „P9“. Diameeter: ligikaudu 9 mm.

Parnido on saadaval karpides, mis sisaldavad:

- 28, 30, 56, 60, 84, 90 või 98 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti blisterpakendites.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Tel. 6671658

Infoleht on viimati uuendatud mais 2018.