Propoven 2% - süste-/infusiooniemulsioon (20mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N01AX10
Toimeaine: propofool
Tootja: FRESENIUS KABI Deutschland GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Propoven 2%, süste-/infusiooniemulsioon

Propofool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Propoven 2% ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Propoven 2% kasutamist
 3. Kuidas Propoven 2% kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Propoven 2% säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Propoven 2% ja milleks seda kasutatakse

Propoven 2% kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse üldanesteetikumideks. Üldanesteetikume kasutatakse teadvusetuse (une) esilekutsumiseks, et teostada kirurgilisi operatsioone või teisi protseduure. Neid võib kasutada ka sedatsiooniks (nii, et te olete unine, kuid mitte täiesti uinunud).

Propoven 2% süste-/infusiooniemulsiooni kasutatakse:

Mida on vaja teada enne Propoven 2% kasutamist

 • üldanesteesia sissejuhatamiseks ja säilitamiseks täiskasvanutel, noorukitel ja üle 3 aasta vanustel lastel.
 • kunstlikul hingamisel olevate üle 16aastaste patsientide sedatsiooniks intensiivravis.
 • täiskasvanute, noorukite ja üle 3 aasta vanuste laste sedatsiooniks diagnostilistel ja kirurgilistel protseduuridel eraldi või kombinatsioonis lokaalse või regionaalanesteesiaga.

Ärge kasutage Propoven 2%:

 • kui olete propofooli, soja, maapähkli või selle ravimi mis tahes koostisosa(de) (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • 16aastaste või nooremate patsientide sedatsiooniks intensiivravis.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Propoven 2% manustamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Samuti pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega, kui midagi järgnevast kehtib teie kohta praegu või on kehtinud minevikus.

Teile ei tohi manustada Propoven 2%, või võib seda teha ainult äärmise ettevaatusega ja intensiivjälgimisel:

 • kui teil on kaugelearenenud südamepuudulikkus
 • kui teil on teisi tõsiseid südamehaigusi
 • kui te saate elekterkrampravi (EKR, psühhiaatriliste häirete ravi).

Üldiselt tuleb eakatele või nõrkadele patsientidele manustada Propoven 2% ettevaatusega.

Enne Propoven 2% saamist öelge oma anestesioloogile või intensiivraviarstile, kui teil on:

 • südamehaigus
 • kopsuhaigus
 • neeruhaigus
 • maksahaigus
 • krambihood (epilepsia)
 • suurenenud koljusisene rõhk (suurenenud intrakraniaalne rõhk). Kombinatsioonis madala vererõhuga võib verehulk, mis jõuab ajju, väheneda.
 • rasvasisalduse muutus veres. Kui te saate täielikku parenteraalset toitmist (veeni kaudu toitmine), tuleb jälgida teie vere rasvade sisaldust.
 • kui te olete kaotanud palju vedelikku (teil on hüpovoleemia).

Kui teil on mõni järgnevatest seisunditest, tuleb need välja ravida enne Propoven 2% saamist:

 • südamepuudulikkus
 • kui kudedesse jõuab liiga vähe verd (vereringepuudulikkus)
 • rasked hingamisprobleemid (hingamispuudulikkus)
 • dehüdratsioon (hüpovoleemia)
 • krambihood (epilepsia).

Propoven 2% võib suurendada riski

 • epilepsia krambihoogudeks
 • närvirefleksiks, mis aeglustab südame löögisagedust (vagotoonia, bradükardia)
 • muutusteks keha organite verevoolus (kardiovaskulaarsüsteemi hemodünaamiline toime), kui te olete ülekaaluline ja saate suurtes annustes Propoven 2%.

Tahtmatud liigutused võivad esineda sedatsioonil Propoven 2%’ga. Arstid võtavad arvesse, kuidas see võib mõjutada sedatsiooni all teostatavaid kirurgilisi protseduure ning võtavad tarvitusele vajalikud ettevaatusabinõud.

Väga harva võib pärast anesteesiat esineda teadvusetuse periood, millega kaasneb lihaste jäikus. See nõuab jälgimist meditsiinipersonali poolt, kuid mitte muud ravi. See laheneb iseenesest.

Propoven 2% süstimine võib olla valus. Valu vähendamiseks võib kasutada lokaalanesteetikumi, kuid sellel võivad olla oma kõrvaltoimed.

Teid ei lubata lahkuda haiglast enne, kui olete täielikult ärkvel.

Kui te olete võimeline koju minema peagi pärast propofooli manustamist, siis ei tohi te koju minna üksinda.

Lapsed ja noorukid

Propoven 2% süste-/infusiooniemulsiooni ei ole soovitatav kasutada 3 aasta vanustel lastel. Propoven 2% ei tohi manustada lastele ja alla 16-aastastele noorukitele sedatsiooniks intensiivravi osakonnas, sest selles patsiendirühmas ei ole ravimi ohutus sellel näidustusel tõestatud.

Muud ravimid ja Propoven 2%

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Te peate olema eriti ettevaatlik, kui te võtate/saate ka mõnd järgmistest ravimitest:

 • premedikatsiooniravimid (teie anestesioloog teab, millised ravimid võivad mõjutada Propoven 2% toimet)
 • teised anesteetikumid, sealhulgas üld, regionaal, lokaal ja inhalatsioonianesteetikumid (Propoven 2% võib olla vaja madalamates annustes. Teie anestesioloog teab seda.)
 • valuvaigistid (analgeetikumid)
 • tugevad valuvaigistid (fentanüül või opioidid)
 • parasümpatolüütilised ained (ravimid, mida kasutatakse nt siseelundite valulike krampide, astma või Parkinsoni tõve raviks)
 • bensodiasepiinid (ravimid, mida kasutatakse ärevuse raviks)
 • suksametoonium (lihaslõõgasti)
 • ravimid, mis mõjutavad paljusid sisemisi keha funktsioone, nagu südame löögisagedust, nt atropiin
 • alkoholi sisaldavad ravimid või joogid
 • neostigmiin (ravim, mida kasutatakse teatud haiguse myasthenia gravis’e raviks)
 • tsüklosporiin (ravim, mida kasutatakse siiriku äratõukereaktsiooni ärahoidmiseks)
 • valproaat (ravim, mida kasutatakse epilepsia või vaimsete häirete raviks).

Propoven 2% koos toidu, joogi ja alkoholiga

Pärast seda, kui teile on antud Propoven 2%, ei tohi te süüa, juua ega tarbida alkoholi enne täelikku taastumist.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Propoven 2% ei tohi manustada rasedatele naistele, välja arvatud juhul, kui see on selgelt vajalik. Peate katkestama rinnaga toitmise ning rinnapiima ära viskama 24 tunni jooksul pärast Propoven 2% manustamist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pärast propofooli manustamist võite mõnda aega olla unine. Ärge juhtige autot ega käsitsege mingeid masinaid ega tööriistu, kuni need mõjud on kindlasti möödunud.

Kui te olete võimeline koju minema varsti pärast Propoven 2% manustamist, ärge juhtige autot ega minge koju üksinda.

Küsige oma arstilt, millal teil on lubatud nende tegevustega taas jätkata ning millal te võite taas tööle minna.

Propoven 2% sisaldab sojaõli ja naatriumi

Propoven 2% sisaldab sojaõli. Kui te olete allergiline maapähkli või soja suhtes, ei tohi teil seda ravimit kasutada.

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi 100 ml kohta, see tähendab põhimõtteliselt “naatriumivaba”.

Kuidas Propoven 2% kasutada

Propoven 2% manustatakse teile ainult haiglas või vastavates raviasutustes teie anestesioloogi või intensiivravi arsti poolt või järelevalve all.

Annustamine

Annus, mida teile manustatakse, sõltub teie vanusest, kehakaalust ja füüsilisest seisundist. Arst manustab teile õige annuse anesteesia alustamiseks ja säilitamiseks või vajatava unisuse taseme saavutamiseks, jälgides hoolikalt teie reaktsiooni ja elulisi näitajaid (pulss, vererõhk, hingamine jne).

Teie magavana või unisena, valuvabalt, normaalselt hingavana ning normaalse vererõhuga hoidmiseks võib vaja minna mitmeid erinevaid ravimeid. Arst otsustab, mis ravimeid ja millal te vajate.

Täiskasvanud

Enamus inimesi vajab 1,5…2,5 mg propofooli kg kehakaalu kohta, et panna nad magama (anesteesia sissejuhatus) ja hiljem 4…12 mg propofooli kg kehakaalu kohta tunnis, et hoida neid uinunult (anesteesia säilitamine). Sedatsiooniks (rahustamiseks) piisab enamasti propofooli annusest 0,3…4,0 mg/kg kehakaalu kohta tunnis.

Sedatsiooniks täiskasvanutel diagnostiliste ja kirurgiliste protseduuride ajal vajab enamik patsiente sedatsiooni alustamiseks annust 0,5...1 mg propofooli kg kehakaalu kohta 1...5 minuti jooksul. Sedatsiooni säilitamine saavutatakse tiitrides Propoven 2% soovitud sedatsiooni tasemeni. Enamik patsiente vajab 1,5...4,5 mg propofooli kg kehakaalu kohta tunnis. Kui on vajalik kiire sedatsiooni sügavuse kasv, võib infusiooni täiendada, manustades 10…20 mg (0,5…1 ml Propoven 2%) boolusannustena.

Intensiivravi osakonnas kunstlikul hingamisel olevate üle 16-aastaste patsientide sedatsiooniks kohandatakse annust vastavalt soovitud sedatsioonitasemele. Tavaliselt saavutatakse rahuldaval tasemel sedatsioon pideva infusiooniga annusevahemikus 0,3 kuni 4,0 mg propofooli 1 kg kehakaalu kohta ühes tunnis. Infusioonikiirusi, mis ületavad 4 mg propofooli 1 kg kehakaalu kohta ühes tunnis, ei ole soovitatav kasutada.

Eakad ja nõrgad patsiendid

Eakad ja nõrgad patsiendid võivad vajada väiksemaid annuseid.

Kasutamine üle 3 aasta vanustel lastel ja noorukitel

Propoven 2% süste-/infusiooniemulsiooni ei ole soovitatav kasutada alla 3 aasta vanustel lastel. Annuseid kohandatakse vastavalt vanusele ja/või kehakaalule.

Enamus üle 8-aastastest patsientidest vajab Propoven 2% annust ligikaudu 2,5 mg/kg kehakaalu kohta, et nad uinuksid (anesteesia sissejuhatus). Noorematel lastel võib vajalik annus olla suurem (2,5…4 mg/kg kehakaalu kohta).

Annusevahemikus 9…15 mg/kg saavutatakse tavaliselt rahuldav anesteesia, mis säilitab une (säilitusanesteesia). Noorematel lastel võib vajalik annus olla suurem.

Sedatsiooniks kirurgilise ja diagnostilise protseduuri ajal on Propoven 2% süste-/infusiooniemulsiooni vajalik annus üle 3 aasta vanustel lastel enamasti 1…2 mg/kg kehakaalu kohta, mis kutsub esile sedatsiooni. Sedatsiooni säilitamiseks tiitritakse Propoven 2% infusiooni kuni soovitud sedatsiooni tasemeni. Enamus patsientidest vajab propofooli annust 1,5…9 mg/kg/h.

Propoven 2% süste-/infusiooniemulsiooni ei tohi manustada lastele ja alla 16-aastastele noorukitele sedatsiooniks intensiivravi osakonnas, sest selle näidustuse puhul ei ole ravimi ohutus selles vanuserühmas tõestatud.

Manustamisviis

Propoven 2% on ette nähtud intravenoosseks manustamiseks, tavaliselt manustatakse seda teie käsivarde või käeseljale. Teie anestesioloog kasutab selleks nõela või kanüüli (peenike plasttoru). Propoven 2% süstitakse teile veeni kas käsitsi või elektrilise pumba abil.

Propoven 2% on ainult ühekordseks kasutamiseks. Kogu kasutamata emulsioon tuleb minema visata. Viaali tuleb enne kasutamist raputada. Kui pärast raputamist on emulsioonis näha kaks kihti, siis ei tohi seda kasutada. Kasutada tohib üksnes homogeenset ravimit rikkumata viaalis.

Enne kasutamist tuleb kummikork puhastada alkoholipihusti või alkoholiga niisutatud lapikese abil.

Ravi kestus

Sedatsiooniks ei tohi Propoven 2% manustada kauem kui 7 päeva.

Kui teile manustatakse rohkem propofooli kui ette nähtud

Teie arst kindlustab, et teile manustatakse õige kogus propofooli, mis vastab teie vajadusele ja teostatavale protseduurile.

Erinevad inimesed vajavad erinevaid annuseid ning kui teie jaoks oli manustatav annus siiski liiga suur, siis teie anestesioloog rakendab abinõusid, et tagada teie südametegevus ja hingamine. Just sellepärast manustavadki anesteetikume alati arstid, kes on spetsialiseerunud anesteesiale või intensiivravile.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed, mis võivad esineda anesteesia ajal

Järgmised kõrvaltoimed võivad esineda anesteesia ajal (kui teile manustatakse süstet või kui olete unine või magate). Teie arst jälgib teid nende suhtes. Kõrvaltoimete tekkimisel alustab arst sobivat ravi.

Väga sage (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

 • valutunne süstekohas (süste manustamisel, enne uinumist)

Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st)

 • aeglane või kiire südame löögisagedus
 • madal vererõhk
 • hingamismustri muutused (aeglane hingamissagedus, hingamisseiskus)
 • luksumine
 • köha (võib esineda ka pärast ärkamist)

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st)

 • paistetus ja punetus või verehüübed veenis süstekohal

Harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000st)

 • keha tõmblused ja värinad või krambihood (võivad esineda ka pärast ärkamist)

Väga harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000-st)

 • tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab hingamisraskust, naha turset ja punetust, kuumahoogusid
 • vedeliku kogunemine kopsudes, mis võib põhjustada tugevat õhupuudust (võib esineda ka pärast ärkamist)
 • ebatavalise värvusega uriin (võib esineda ka pärast ärkamist)

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

 • tahtmatud kehaliigutused
 • raske naha ja kudede reaktsioon pärast ravimi kogemata veenist mööda sattumist.

Kõrvaltoimed, mis võivad esineda pärast anesteesiat

Järgmised kõrvaltoimed võivad esineda pärast anesteesiat (kui te ärkate või pärast ärkamist)

Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st)

 • peavalu
 • iiveldus, oksendamine
 • köha

Harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

 • pearinglus, külmavärinad ja külmatunne
 • erutatus

Väga harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000-st)

 • teadvusetus pärast operatsiooni (sel juhul on patsiendid taastunud probleemideta)
 • kõhunäärme põletik (pankreatiit), mis põhjustab tugevat kõhuvalu (põhjuslik seos on tõestamata)
 • operatsioonijärgne palavik

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

 • eufooriline meeleolu
 • seksuaalne erutus
 • ebaregulaarne südame löögisagedus
 • EKG muutused (Brugada tüüpi EKG)
 • maksa mõõtmete suurenemine
 • neerupuudulikkus
 • lihasrakkude lagunemine (rabdomüolüüs), vere happesuse tõus, kõrge kaaliumi ja rasvade tase veres, südamepuudulikkus
 • ravimi kuritarvitamine, enamasti tervishoiutöötajate puhul.

Kui Propoven 2% manustatakse kombinatsioonis lidokaiiniga (lokaalanesteetikum, mida kasutatakse valu vähendamiseks süstekohas), võib harva esineda teatud kõrvaltoimeid:

 • pearinglus
 • oksendamine
 • unisus
 • tõmblused
 • südame löögisageduse aeglustumine (bradükardia)
 • ebaregulaarne südame löögisagedus (südamearütmiad)
 • šokk.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Propoven 2% säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud viaalil ja karbil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Mitte lasta külmuda.

Pärast esmast avamist tuleb ravim kohe ära kasutada.

Propoven 2% manustamissüsteemid tuleb asendada 12 tunni jooksul pärast viaali avamist.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

LISAINFO

Mida Propoven 2% sisaldab

 • Toimeaine on propofool.

Üks ml emulsiooni sisaldab 20 mg propofooli. Iga 50 ml viaal sisaldab 1000 mg propofooli.

 • Teised koostisosad on rafineeritud sojaõli, keskmise ahelaga triglütseriidid, puhastatud muna fosfatiidid, glütserool, oleiinhape, naatriumhüdroksiid, süstevesi

Kuidas Propoven 2% välja näeb ja pakendi sisu

Propoven 2% on valge õli-vesi tüüpi emulsioon süstimiseks või infusiooniks.

Propoven 2% on saadaval värvitutes klaasviaalides. Klaasviaalid on suletud kummikorkidega.

Pakendi suurused:

Pakendid, mis sisaldavad 1 klaasviaali, milles on 50 ml emulsiooni

Pakendid, mis sisaldavad 10 klaasviaali, milles on 50 ml emulsiooni

Pakendid, mis sisaldavad 15 klaasviaali, milles on 50 ml emulsiooni

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

D-61346 Bad Homburg v.d.H.

Saksamaa

Tootja:

Fresenius Kabi Austria GmbH

A-8055 Graz, Hafnerstrasse 36

Austria

Fresenius Kabi AB

S-75174 Uppsala, Rapsgatan 7

Rootsi

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. KBM Pharma OÜ

Tähtvere 4

51007 Tartu

Tel: +372 733 8080

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2017.

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata emulsioon tuleb ära visata.

Viaale tuleb enne kasutamist loksutada.

Kui pärast loksutamist on nähtavad kaks kihti, ei tohi emulsiooni kasutada.

Kasutada ainult homogeenset preparaati kahjustamata viaalist.

Enne kasutamist tuleb kummimembraan alkoholpihusti või alkoholiga niisutatud tampooniga puhastada. Pärast kasutamist tuleb avatud viaalid ära visata.

Propofooli tohib manustada üksnes anesteesiale spetsialiseerunud töötaja (või sobivusel intensiivraviarst).

Patsiente tuleb pidevalt jälgida ning pidevalt peavad käepärast olema vahendid hingamisteede avatuse säilitamiseks, kunstlikuks ventileerimiseks, hapniku manustamiseks ning teised elustamisvahendid. Propofooli ei tohi manustada sama isik, kes teeb diagnostilist või kirurgilist protseduuri.

On teatatud propofooli kuritarvitamisest ja sõltuvusest, peamiselt tervishoiutöötajate poolt. Sarnaselt teiste üldanesteetikumidega võib propofooli manustamine ilma hingamisteede järelevalveta põhjustada fataalseid hingamiskomplikatsioone.

Propofooli manustamisel pidevaks sedatsiooniks, kirurgiliste ja diagnostiliste protseduuride ajal, tuleb patsienti pidevalt jälgida hüpotensiooni, hingamisteede obstruktsiooni ning hapniku desaturatsiooni varajaste nähtude suhtes.

Propoven 2% süste-/infusiooniemulsiooni manustatakse lahjendamata intravenoosse püsiinfusioonina.

Propoven 2% süste-/infusiooniemulsiooni ei tohi segada teiste infusiooni- või süstelahustega.

50 mg/ml (5%) glükoosi süstelahust, 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi süstelahust või 1,8 mg/ml (0,18%) naatriumkloriidi ja 40 mg/ml (4%) glükoosi süstelahust võib manustada sama infusioonisüsteemi kaudu.

Propoven 2% infusioonile lisatud teiste ravimite või vedelike samaaegne manustamine peab toimuma võimalikult kanüüli lähedal, kasutades Y-kujulist vaheosa või kolmikkraani.

Propoven 2% süste-/infusiooniemulsiooni ei ole soovitav kasutada üldanesteesiaks alla 3-aastastel lastel, sest 20 mg/ml tugevust ravimvormi on raske tiitrida väikestele lastele, kes vajavad äärmiselt väikseid annuseid. 1 kuu kuni 3 aasta vanustel lastel tuleb kaaluda Propoven 1% süste-/infusiooniemulsiooni kasutamist, kui eeldatav annus on väiksem kui nt 100 mg/h.

Propoven 2% on lipiide sisaldav antimikroobse konservandita emulsioon, olles seetõttu soodsaks pinnaseks mikroorganismide kiirele paljunemisele.

Emulsioon tuleb aseptilistes tingimustes tõmmata steriilsesse süstlasse ja infusioonisüsteemi vahetult pärast viaali katte avamist. Ravimi manustamisega ei tohi viivitada.

Infusiooniperioodi jooksul tuleb säilitada Propoven 2% ja infusiooniseadmete aseptika. Propoven 2% ei tohi manustada läbi mikrobioloogilise filtri.

Propoven 2% infusioonil on infusiooni kiiruse kontrollimiseks soovitatav kasutada büretti, tilgaloendajat, süstepumpa või volumeetrilist infusioonipumpa.

Nagu rasvemulsiooni korral ikka, ei tohi ka Propoven 2% manustamine ühe infusioonisüsteemi kaudu kesta üle 12 tunni. Propoven 2% infusiooniseadet tuleb vahetada vähemalt iga 12 tunni järel.

Valu vähendamiseks süstekohal tuleb Propoven 2% süste-/infusiooniemulsiooni manustada suuremasse veeni ja/või manustada lidokaiini süstelahust enne anesteesia sissejuhatamist Propoven 2% süste-/ infusiooniemulsiooniga. Intravenoosset lidokaiini ei tohi kasutada päriliku ägeda porfüüriaga patsientidel.

Lihasrelaksante nagu atrakuuriumi ja mivakuuriumi võib Propoven 2%’ga samast infusioonikohast manustada ainult pärast süsteemi läbiloputamist.