Panzynorm forte-n - õhukese polümeerikattega tablett (20000tü +12000tü +900tü) - Pakendi infoleht

ATC Kood: A09AA02
Toimeaine: lipaas +amülaas +proteaas
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Panzynorm forte-N 20000TÜ+12000TÜ+900TÜ õhukese polümeerikattega tabletid Lipaas, amülaas, proteaas

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Panzynorm forte-N ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Panzynorm forte-N’i võtmist
 3. Kuidas Panzynorm forte-N’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Panzynorm forte-N’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Panzynorm forte-N ja milleks seda kasutatakse

Panzynorm forte-N sisaldab kõhunäärmes ehk pankreases toodetavaid kehaomaseid ja suure aktiivsusega ensüüme: lipaasi, amülaasi ja proteaasi. Tavaliselt vabanevad need ained söögi ajal peensoolde ning aitavad lõhustada ja seedida toidu erinevaid koostisosi. Lipaas tagab rasvade, amülaas süsivesikute ning proteaas valkude seedimise. Panzynorm forte-N tablettide koostisosad pärinevad sea organismist ning on äärmiselt sarnased inimese organismis esinevatele ainetele. Tabletid on kaetud spetsiaalse maohappekindla kattega. Seetõttu vabanevad ensüümid tabletist alles peensooles, kus nad toimivad ning asendavad seal ensüüme, mida pankreas ise ei ole suuteline piisavalt tootma.

Panzynorm forte-N’i kasutatakse

Panzynorm forte-N’i kasutatakse pankrease (kõhunäärme) eksokriinse alatalitluse ja tsüstilise fibroosi (teatud näärmehäire, millega kaasneb pankrease näärmejuhade sidekoestumine) korral.

Mida on vaja teada enne Panzynorm forte-N’i võtmist

Ärge võtke Panzynorm forte-N’i:

 • kui olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) või sealiha valkude suhtes allergiline,
 • kui teil on pankrease äge põletik või kroonilise põletiku ägenemine.

Alla 15-aastastele tsüstilise fibroosiga lastele ei tohiks Panzynorm forte-N’i manustada.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Lapsed ja noorukid

Ravimi kasutamise ohutust alla 15-aastastel lastel ei ole kindlaks tehtud.

Muud ravimid ja Panzynorm forte-N

Pankrease ensüümid võivad vähendada foolhappe imendumist.

Samaaegne ravi -blokaatoritegaH või prootonpumba inhibiitoritega (haavandtõve ravimid) võib suurendada pankrease ensüümide efektiivsust.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Panzynorm forte-N koos toidu ja joogiga

Panzynorm forte-N’i tuleb võtta söögi ajal koos rohke vedelikuga.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Panzynorm forte-N’i kasutamise ohutust raseduse ja imetamise ajal ei ole kindlaks tehtud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Panzynorm forte-N ei oma toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Panzynorm forte-N sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamisest konsulteerima arstiga.

Kuidas Panzynorm forte-N’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võtke Panzynorm forte-N’i söögi ajal koos rohke vedelikuga. Neelake tabletid alla tervelt, ärge närige ega purustage neid. Kasutage ravimit väikseimas annuses, mille korral kaebused kaovad (st. Te saavutate kontrolli väljaheite sageduse-koguse ja kehakaalu üle). Alustage ravi annusega 1 tablett peamiste söögikordade ajal (st. kolm korda päevas). Kui leiate, et see annus ei ole küllaldane, võite annust suurendada. Tavaliselt on küllaldaseks annuseks 1...2 tabletti suuremate söögikordade ajal (kolm korda ööpäevas). Vajadusel võite ühe tableti võtta ka väiksemate söögikordade ajal.

Kui teil on tunne, et ravimi toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Purgis on niiskust imava aine pakike, mida ei tohi süüa.

Kasutamine lastel

Ravimi kasutamise ohutust alla 15-aastastel lastel ei ole uuritud.

Kui te võtate Panzynorm forte-N’i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud liiga suure annuse, konsulteerige viivitamatult oma arsti või apteekriga.

Ei ole teada, kas üleannustamine põhjustab ka süsteemset mürgistust, kuid ettenähtust suuremate annuste manustamisel võivad tekkida kõhulahtisus, hellus/sügelus pärakupiirkonnas ja soolesulgus. Veres ja uriinis võib tõusta kusihappe tase.

Kui te unustate Panzynorm forte-N’i võtta

Kui unustate ravimit ühe söögikorra ajal võtta, oodake ära järgmine söögikord ja võtke ravim siis.

Ärge kahekordistage ununenud annuse kompenseerimiseks järgmist annust.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimed, kuigi kõigil neid ei teki.

Tõsiseid kõrvaltoimeid esineb äärmiselt harva. Kui teil tekib mõni allpooltoodud nähtudest, katkestage ravimi kasutamine ja võtke koheselt ühendust oma arsti või lähima haiglaga: näo, suu, huulte või kõri turse, mis tekitab raskusi hingamisel ja neelamisel, käte või jalgade tursed, nahalööve, minestus või naha, limaskestade ja silmavalgete kollasus. Need sümptomid viitavad võimalikule raskele ülitundlikkusreaktsioonile, mistõttu te vajate viivitamatult arstiabi. Juhul kui teie kõht puhitub, muutub valulikuks ning kõhus esinevad tugevad valuhood, tuleks mõelda soolesulguse võimalikkusele.

Sagedasemateks kõrvaltoimeteks on iiveldus, oksendamine ja kõhuvalu, kuid tavaliselt ei tingi need sümptomid ravimi kasutamise lõpetamist.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Panzynorm forte-N’i säilitada

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile peale „Kõlblik kuni“.

Tabletipurk

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Blister

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni kaudu ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Panzynorm forte-N sisaldab

 • Toimeained on lipaas, amülaas, proteaas. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 20 000 ühikut lipaasi, 12 000 ühikut amülaasi ja 900 ühikut proteaasi.
 • Teised koostisosad on laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, krospovidoon, veevaba kolloidne räni, magneesiumstearaat tableti sisus ja hüpromelloos, metakrüülhappe ja etüülakrülaadi kopolümeer, trietüültsitraat, titaandioksiid, talk, räniemulsioon, vanilliini maitse ja lõhnaaine, bergamoti maitse ja lõhnaaine, makrogool 6000, karmelloosnaatrium ja polüsorbaat 80 tableti kattes.

Kuidas Panzynorm forte-N välja näeb ja pakendi sisu

Tabletid on valged kuni kergelt hallid, ümmargused, kumerad ja lõhnavad. Merevaikkollasest klaasist tabletipurk (tüüp III) alumiiniumkorgi, kuivatusaine kapsli ja puuvillast absorbendiga 10, 30 või 100 tabletti pakendis.

Blisterpakend (OPA/Al/PVC-Al-foolium): 10, 30 või 100 õhukese polümeerikattega tabletti karbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Tel. 6671658

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2017.