Pamol kf - õhukese polümeerikattega tablett (500mg +25mg +5mg)

ATC Kood: N02BE76
Toimeaine: paratsetamool +kofeiin +fenüülefriin
Tootja: Takeda Pharma AS

Artikli sisukord

PAMOL KF
õhukese polümeerikattega tablett (500mg +25mg +5mg)


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Pamol KF, 500 mg/25 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Paratsetamool/kofeiin/fenüülefriinvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Pamol KF ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Pamol KF võtmist

3.Kuidas Pamol KF-i võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Pamol KF-i säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Pamol KF ja milleks seda kasutatakse

Pamol KF sisaldab kolme toimeainet: paratsetamool, fenüülefriinvesinikkloriid ja kofeiin. Paratsetamool leevendab valu ja alandab palavikku. Fenüülefriinvesinikkloriid toimib ninakinnisuse vastaselt ja aitab ninakäike puhtana hoida. Kofeiin stimuleerib kesknärvisüsteemi ja toetab paratsetamooli valuvaigistavat toimet.

Pamol KF-i kasutatakse palaviku alandamiseks, nõrga valu leevendamiseks ja nohu sümptomaatiliseks raviks.

2. Mida on vaja teada enne Pamol KF võtmist Ärge võtke Pamol KF-i:

-kui olete paratsetamooli, fenüülefriini või kofeiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-kui teil on südamehaigus;

-kui teil on kõrge vererõhk;

-kui teil on kilpnäärme ületalitlus;

-kui teil on raske neeru- või maksahaigus;

-kui teil on diabeet;

-kui te kasutate depressiooni raviks monoaminooksüdaasi (MAO) inhibiitoreid või kui te olete neid kasutanud viimase 2 nädala vältel;

-kui teil on aneurüsm, kitsanurga glaukoom või glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi kaasasündinud puudulikkus;

-kui te saate ravi beetaadrenoblokaatoritega, tritsükliliste antidepressantidega või sidovudiiniga;

-kui teil on alkoholism;

-kui te olete alla 12-aastane.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

-kui te saate antikoagulantravi (ravi vere vedeldamiseks);

-kui teil on maksafunktsiooni häire, tarvitate liigselt alkoholi või olete halva toitumusega, siis on teil suurem oht maksakahjustuse tekkeks;

-kui teil on neerufunktsiooni häire;

-kui teil on probleeme eesnäärmega;

-kui teil on soolte probleemid, eriti juhul kui teil on tegemist soolte põletiku või soolesulgusega, või kui teil on hiljuti olnud sooleoperatsioon;

-kui teil on feokromotsütoom, kõrgenenud silmasisene rõhk ja hüpertüreoos;

-kui te olete allergiline (ülitundlik) atsetüülsalitsüülhappe suhtes;

-kui te saate ravi trankvilisaatorite (teatud rahustid) või teiste sümpatomimeetiliste (kesknärvisüsteemi ärritavad) ravimitega, söögiisu pärssivate ravimitega või amfetamiinitaoliste psühhostimuleerivate ravimitega;

-kui te olete eakas.

Ülalnimetatud juhtudel (või kui need on esinenud teil varem) konsulteerige enne Pamol KF võtmist oma arstiga.

Üleannustamise ohu tõttu ei tohi seda ravimit võtta samaaegselt koos teiste paratsetamooli sisaldavate ravimitega.

Ärge tarvitage ravi ajal alkoholi.

Enne Pamol KF kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Pamol KF

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Pamol KF koostoimed teiste ravimitega võivad olla tingitud kõigist kolmest ravimi koostisse kuuluvast toimeainest.

Eriti ettevaatlik tuleb olla Pamol KF kasutamisel koos järgmiste ravimitega:

suukaudsed antikoagulandid (verd vedeldavad ravimid) nagu näiteks varfariin ja teised kumariinid;

mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (MSPVAd) nagu näiteks ibuprofeen, indometatsiin, salitsüülamiid jt.;

rifampitsiin ja isoniasiid (kasutatakse tuberkuloosi, leepra ja stafülokokkinfektsioonide raviks);

mõned uinutid;

mõned epilepsiaravimid (näiteks lamotrigiin, barbituraadid);

depressiooniravimid nagu näiteks MAO inhibiitorid (nii samaaegsel kasutamisel kui ka juhul kui MAO inhibiitoreid on kasutatud viimase 2 nädala vältel) ja tritsüklilised antidepressandid;

HIV infektsiooni ravimid (sidovudiin);

mõned antibiootikumid (näiteks klooramfenikool ja kinoloonid);

metoklopramiid (seedehäirete, iivelduse ja oksendamise korral kasutatav ravim);

propanteliin (seedetrakti motoorikat e. liigutuslikku tegevust aeglustav ravim);

tsimetidiin ja ranitidiin (mao- ja kaksteistsõrmiksoole haavandtõve ravimid);

diureetikumid (uriini eritust suurendavad ravimid), nagu näiteks probenetsiid;

arteriaalse hüpertensiooni ja südame rütmihäirete korral kasutatavad ravimid (metüüldopa, reserpiin ja beetaadrenoblokaatorid, nagu näiteks propranolool);

digoksiin (südamepuudulikkuse ravim);

suukaudsed rasestumisvastased preparaadid;

teofülliin (astmaravim);

kilpnäärme hormoonid ja sümpatomimeetilised ravimid.

Pamol KF koos toidu ja joogiga

Alkoholi tarvitamisel ravi ajal paratsetamooliga tekib toksiline metaboliit, mis põhjustab maksarakkude nekroosi ja võib viia maksapuudulikkuse tekkele. Ärge tarvitage alkoholi, kui te võtate Pamol KF-i.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pamol KF ei mõjuta teadaolevalt autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

3.Kuidas Pamol KF-i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Allpooltoodud juhised kehtivad juhul, kui arst ei ole teile teisiti öelnud. Palun järgige täpselt kasutusjuhiseid, et Pamol KF toimiks õieti.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed:

Tavaline annus on 1…2 tabletti iga 4…6 tunni järel. Maksimaalne annus on 8 tabletti 24 tunni jooksul. Pamol KF-i võetakse suukaudselt pärast sööki koos piisava koguse vedelikuga.

Ärge võtke Pamol KF-i kauem kui 7 ööpäeva ilma arstiga eelnevalt konsulteerimata.

Kui te võtate Pamol KF-i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise korral konsulteerige arsti või apteekriga. Üleannustamise korral võib tekkida maksakahjustus. Juhul, kui olete seda ravimit võtnud rohkem, konsulteerige arstiga ka siis, kui enesetunne ei ole häiritud.

Pamol KF sisaldab kolme toimeainet, seetõttu võivad üleannustamise sümptomid olla tingitud ühest või kõigist kolmest toimeainest.

Üleannustamise korral tuleb kohe rakendada meditsiinilist ravi, isegi kui üleannustamise sümptomeid ei esine. Kui paratsetamooli üleannustamisest on möödas vähem kui 1 tund, tuleb esile kutsuda oksendamine, võimalusel manustada aktiivsütt, eelistatult veega segatuna.

Mürgistust tuleb ravida haigla intensiivraviosakonnas.

Pamol KF üleannustamise esimesed sümptomid võivad ilmneda 24 kuni 48 tunni jooksul või isegi hiljem ja nendeks on: iiveldus, oksendamine, ülemäärane higistamine, somnolentsus ja üldine nõrkus. Need nähud võivad järgmisel päeval taandareneda, seda hoolimata kujunevast maksakahjustusest, mille sümptomiteks on valu ülakõhus, iiveldus ja naha kollasus.

Lisaks võivad veel tekkida järgmised üleannustamise sümptomid: palavik, dehüdratsioon (vedelikupuudus), treemor (värin), ärevus, unetus, tahhükardia (südametegevuse kiirenemine), supraventrikulaarne ekstrasüstoolia (ebaregulaarne südametegevus), südame rütmihäired (arütmiad), peavalu, paresteesiad (tuimus või torkimistunne) jäsemetes, kõhuvalu, kõrgenenud vererõhk, hingeldus, hallutsinatsioonid, krambid, hingamise pärssumine (hingamisseiskus), vererõhu langus, vereringe kollaps (mööduv teadvusetus), sagenenud urineerimine, toonilis-kloonilised krambid.

Kui te unustate Pamol KF-i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Pamol KF võimalikud kõrvaltoimed on järgmised:

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:

Nahalööve, nõgeslööve.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid:

Angioödeem (lokaalne naha või limaskesta turse).

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired:

Bronhospasm.

Seedetrakti häired:

Iiveldus, oksendamine, maksakahjustuse sümptomid, maksapuudulikkus.

Närvisüsteemi häired:

Peavalu ja uimasus, unehäired (unetus), hirm, ärevus, lihastõmblused, kergesti ärritatavus, keskendumishäired.

Südame häired:

Vererõhu kõrgenemine, vererõhu langus koos šoki sümptomitega, südametegevuse kiirenemine.

Vere ja lümfisüsteemi häired:

Neutropeenia (teatud tüüpi vere valgeliblede – granulotsüütide – vähesus), trombotsütopeenia (vereliistakute vähesus) ja agranulotsütoos (granulotsüütide puudumine).

Neerude ja kuseteede häired:

Neerukoolik, neeru papillinekroos (neerunäsade kärbumine), äge neerupuudulikkus, neerukivitõbi, urineerimishäired, uriinipeetus (eriti eesnäärme suurenemisega patsientidel).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Pamol KF-i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Pamol KF sisaldab

Toimeained on paratsetamool, fenüülefriinvesinikkloriid ja kofeiin. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 500 mg paratsetamooli, 25 mg kofeiini ja 5 mg fenüülefriinvesinikkloriidi.

Teised abiained on

Tableti sisu: povidoon, krospovidoon, želatiniseeritud maisitärklis, steariinhape, mikrokristalliline tselluloos, veevaba kolloidne ränidioksiid, naatriumkarboksümetüültärklis (A-tüüp), naatriumstearüülfumaraat.

Tableti kate: Opadry II kollane (hüpromelloos, polüdekstroos, titaandioksiid (E171), talk, maltodekstriin, keskahelaliste küllastatud rasvhapete triglütseriidid, kollane raudoksiid (E172), kinoliinkollane (E104)) ja Opadry Fx kollane (karmelloosnaatrium, maltodekstriin, glükoosmonohüdraat, naatriumaluminosilikaat (E555), titaandioksiid (E171), punane raudoksiid (E172), sojaletsitiin).

Kuidas Pamol KF välja näeb ja pakendi sisu

Pamol KF on piklikud, kaksikkumerad kuldse läikega kollased õhukese polümeerikattega tabletid.

Karbis on 12 või 24 õhukese polümeerikattega tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Takeda Pharma AS Jaama 55B

63308 Põlva Eesti

Tootja

Takeda Pharma Sp. z o.o. ul. Księstwa Łowickiega 12 99-420 Łyszkowice

Poola

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Febrisan – Poola, Läti

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2015.


RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Pamol KF, 500 mg/25 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab järgmisi toimeaineid:

Paratsetamool

500 mg

Kofeiin

25 mg

Fenüülefriinvesinikkloriid

5 mg

INN. Paracetamolum, Coffeinum, Phenylephrinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Piklik, kaksikkumer kuldse läikega kollane õhukese polümeerikattega tablett.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Lühiajaline palaviku alandamine, nõrga valu leevendamine ja nohu sümptomaatiline ravi.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: 1-2 tabletti iga 4…6 tunni järel.

Maksimaalne annus on 8 tabletti 24 tunni jooksul.

Kui haigusnähud ei möödu või süvenevad pärast seitsmepäevast ravi, peab patsient konsulteerima arstiga.

Alla 12-aastased lapsed:

Pamol KF on alla 12-aastastel lastel vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

Manustamisviis:

Suukaudne.

Tablett on soovitatav võtta pärast sööki koos piisava koguse vedelikuga.

4.3Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Arteriaalne hüpertensioon, aneurüsmid, hüpertüreoos, südamehaigused.

Raske neeru-ja maksahaigus.

Diabeet.

Kaasasündinud glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkus.

Samaaegne või viimase kahe nädala jooksul ravi MAO inhibiitoritega.

Samaaegne ravi beetaadrenoblokaatoritega, tritsükliliste antidepressantidega ja zidovudiiniga.

Kitsanurga glaukoom.

Alkoholism.

Lapsed vanuses alla 12 eluaasta.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Üleannustamise ohu tõttu ei tohi Pamol KF-i kasutada samaaegselt koos teiste paratsetamooli sisaldavate ravimitega. Pamol KF kasutamisel tuleb olla ettevaatlik antikoagulantravi saavatel patsientidel. Maksafunktsiooni häirega või regulaarselt alkoholi tarvitavatel või halva toitumusega patsientidel võib Pamol KF kasutamisel tekkida maksakahjustus.

Eriti ettevaatlik Pamol KF kasutamisel tuleb olla patsientidel, kellel esineb neerufunktsiooni häire, äge peptiline haavand, eesnäärme hüpertroofia, kõrgenenud silmasisene rõhk, feokromotütoom ja/või hüpertüreoos ning patsientidel, kes on ülitundlikud atsetüülsalitsüülhappe suhtes. Samuti tuleb ettevaatlik olla juhul, kui patsient saab samaaegselt ravi sedatiivse või sümpatomimeetilise toimega ravimitega, söögiisu pärssivate ravimitega ning amfetamiinisarnaste psühhostimuleeriva toimega ravimitega.

Ravimi kasutamisel eakatel patsientidel tuleb olla ettevaatlik.

Ravi ajal ei tohi tarvitada alkoholi.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Paratsetamool:

Potentseerib kumariini tüüpi suukaudsete antikoagulantide toimet.

Samaaegsel manustamisel koos mittesteroidsete põletikuvastaste ravimitega suureneb neerufunktsiooni häirete tekkerisk.

Salitsüülamiid pikendab paratsetamooli ekskretsiooniaega.

Samaaegne manustamine koos ravimitega, mis kiirendavad paratsetamooli metabolismi maksas (rifampitsiin, mõned uinutid ja epilepsiaravimid) suurendab maksakahjustuse tekkeriski.

Samaaegne manustamine koos MAO inhibiitoritega ja varem kui 2 nädalat pärast ravi lõpetamist MAO inhibiitoritega võib põhjustada erutusseisundit ja kõrget palavikku.

Paratsetamooli samaaegne manustamine koos zidovudiiniga võib suurendada zidovudiini toksilisi toimeid luuüdile.

Samaaegsel manustamisel koos lamotrigiini või klooramfenikooliga väheneb nende plasmasisaldus.

Metoklopramiid suurendab ja propanteliin vähendab paratsetamooli imendumist seedetraktist.

Tsimetidiin, isoniasiid, probenetsiid, ranitidiin ja propranolool pikendavad paratsetamooli poolväärtusaega seerumis.

Alkoholi tarvitamisel ravi ajal paratsetamooliga tekib toksiline metaboliit, mis põhjustab maksarakkude nekroosi ja võib viia maksapuudulikkuse tekkele.

Fenüülefriin:

MAO inhibiitorid võivad potentseerida fenüülefriini toimet.

Indometatsiini, beetaadrenoblokaatorite või metüüldopa samaaegsel manustamisel koos fenüülefriiniga võib tekkida hüpertooniline kriis.

Fenüülefriin võib vähendada beetaadrenoblokaatorite ja teiste antihüpertensiivsete ravimite (näiteks metüüldopa ja reserpiin) vererõhku langetavat toimet.

Südameglükosiidide samaaegsel kasutamisel võib suureneda südame rütmihäirete tekkerisk.

Tritsüklilised antidepressandid võivad vähendada fenüülefriini toimet.

Kofeiin:

Suukaudsed rasestumisvastased preparaadid, tsimetidiin, kinoloonid ja verapamiil aeglustavad kofeiini metabolismi ning barbituraadid kiirendavad kofeiini metabolismi.

Kofeiin pikendab teofülliini eliminatsiooni.

Pamol KF manustamisel koos sümpatomimeetiliste ravimitega või kilpnäärme hormoonidega võib tekkida tahhükardia.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedatel läbiviidud epidemioloogiliste uuringute andmetel paratsetamooli soovitatavates terapeutilistes annustes kasutamisel ei ole täheldatud kahjulikke toimeid lootele. Siiski tohib ravimit kasutada ainult pärast arstiga eelnevat konsulteerimist.

Paratsetamool eritub kliiniliselt mitteolulises koguses rinnapiima. Olemasolevatel andmetel ei ole paratsetamool rinnaga toitmise ajal vastunäidustatud.

Fenüülefriini vasokonstriktoorse toime tõttu on Pamol KF vastunäidustatud preeklampsia anamneesiga rasedatel patsientidel. Fenüülefriin võib vähendada platsenta verevoolu, seetõttu võib Pamol KF-i raseduse ajal kasutada ainult juhul, kui sellest oodatav kasu kaalub üles võimalikud ohud. Andmed fenüülefriini kasutamise kohta rinnaga toitmise ajal puuduvad.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Pamol KF-il ei o teadaolevalt toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8Kõrvaltoimed

Naha ja nahaaluskoe kahjustused: urtikaaria, lööve, luupus. Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid: angioödeem. Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired: bronhospasm.

Seedetrakti häired: iiveldus, oksendamine, maksakahjustuse sümptomid, maksapuudulikkus. Närvisüsteemi häired: peavalu ja uimasus, unehäired (unetus), hirm, ärevus, lihastõmblused, kergesti ärritatavus, keskendumishäired.

Südame häired: vererõhu kõrgenemine, arteriaalse vererõhu langus koos šoki sümptomitega, tahhükardia.

Vere ja lümfisüsteemi häired: neutropeenia, trombotsütopeenia ja agranulotsütoos. Neerude ja kuseteede häired: neerukoolik, neeru papillinekroos, äge neerupuudulikkus, neerukivitõbi, urineerimishäired, uriinipeetus (eriti eesnäärme hüpertroofiaga patsientidel).

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Üleannustamise sümptomid võivad olla põhjustatud ühe või kõigi kolme toimeaine poolt.

Paratsetamool

Paratsetamooli üleannustamine võib põhjustada maksapuudulikkust. Üleannustamise esimesed sümptomid võivad ilmneda 24 kuni 48 tunni jooksul või isegi hiljem ja nendeks on: iiveldus, oksendamine, ülemäärane higistamine, somnolentsus ja üldine nõrkus. Need nähud

võivad järgmisel päeval taandareneda, seda hoolimata kujunevast maksakahjustusest, mille sümptomiteks on valu ülakõhus, iiveldus ja naha kollasus.

Üleannustamise korral tuleb kohe rakendada meditsiinilist ravi, isegi kui üleannustamise sümptomeid ei esine. Kui paratsetamooli üleannustamisest on möödas vähem kui 1 tund tuleb esile kutsuda oksendamine. Võimalusel manustada aktiivsütt, eelistatult veega segatuna.

Intoksikatsiooni raskusastme hindamisel on usaldusväärseks meetodiks paratsetamooli sisalduse määramine plasmas. Paratsetamooli plasmasisaldus koos manustamisest möödunud ajaga on orientiiriks antidootide manustamise vajaduse kohta.

Vajalik võib olla N-atsetüültsüsteiini või metioniini manustamine.

Paratsetamoolimürgistust tuleb ravida haigla intensiivraviosakonnas.

Fenüülefriin

Fenüülefriini üleannustamise sümptomid on: treemor, ärevus, unetus, tahhükardia, supraventrikulaarne ekstrasüstoolia, paresteesiad jäsemetes, kõrgenenud arteriaalne vererõhk. Lisaks sellele võivad veel tekkida hingeldus, hallutsinatsioonid ja krambid. Osadel inimestel võib fenüülefriin põhjustada teist tüüpi reaktsiooni, mille sümptomiteks on somnolentsus, hingamise pärssumine, südame rütmihäired, arteriaalne hüpotensioon ja vereringe kollaps.

Fenüülefriini üleannustamise korral teostatakse maoloputus. Raske intoksikatsiooni korral tuleb jälgida patsiendi elulisi funktsioone ja toetada hingamist ning vereringet.

Kofeiin

Kofeiini üleannustamine võib põhjustada kõhuvalu, unetust, diureesi suurenemist, dehüdratsiooni ja palavikku. Raske üleannustamise korral tekivad toonilis-kloonilised krambid ja südame rütmihäired.

Kofeiini üleannustamise korral tühjendada magu kas oksendamise esilekutsumise või maoloputuse teel, lisaks võib manustada aktiivsütt.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Teised analgeetikumid ja antipüreetikumid, ATC-kood: N02BE51

Paratsetamool

Paratsetamool on fenatsetiini derivaat, millel on analgeetiline ja antipüreetiline toime. Paratsetamool inhibeerib arahhidoonhappe tsüklooksügenaasi aktiivsuse pärssimise teel prostaglandiinide sünteesi. Selle tagajärjel väheneb organismi tundlikkus selliste mediaatorite suhtes nagu kiniin või serotoniin, mis suurendavad organismi valuläve. Prostaglandiinide sisalduse vähenemine hüpotaalamuses avaldab palavikku alandavat toimet. Paratsetamoolil ei ole põletikuvastast toimet ja see ei pärsi trombotsüütide agregatsiooni.

Fenüülefriin

Fenüülefriin on alfaretseptorite postsünaptiline stimulaator. Fenüülefriin kutsub esile perifeersete veresoonte konstriktsiooni, vähendab limaskesta turset allergiliste või põletikuliste protsesside korral. Terapeutiliste annuste kasutamisel on toime kesknärvisüsteemile tagasihoidlik. Fenüülefriin suurendab nii diastoolset kui ka süstoolset

arteriaalset vererõhku, reaktsioonina vererõhu tõusule võib tekkida bradükardia. Fenüülefriin vähendab vähesel määral ka südame löögimahtu.

Kofeiin

Kofeiin on kesknärvisüsteemi stimuleeriv alkaloid. Kofeiin inhibeerib võistlevalt ensüüm fosfodiesteraasi, mis vastutab cAMP (3’5’-adenosiinmonofosfaat) hüdrolüüsimise ja inaktiveerimise eest. Selle tagajärjel suureneb cAMP-i, mis reguleerib paljusid rakufunktsioone (nagu näiteks ioonide transport, histamiini vabanemise pärssimine nuumrakkudest, energeetilistes protsessides osalevate ensüümide aktiivsus, silelihaste kontraktsioonis osalevate valkude tootmine) kontsentratsioon organismis.

Lisaks sellele blokeerib kofeiin veel adenosiini A2 retseptoreid.

Kofeiin stimuleerib hingamis- ja vasomotoorset keskust. Kofeiinil on diureetiline toime. Kofeiin ei mõjuta olulisel määral arteriaalset vererõhku, sest vastukaaluks positiivsele inotroopsele toimele südamelihasele avaldab kofeiin vasodilatoorset toimet perifeersetele veresoontele. Otsese toime tõttu mao limaskestale suurendab kofeiin ka maomahla sekretsiooni.

5.2Farmakokineetilised omadused

Paratsetamool

Paratsetamool imendub seedetraktist kiiresti ja peaaegu täielikult. Maksimaalne plasmakontsentratsioon suukaudsel manustamisel saabub 0,5…2 tundi pärast manustamist, tavaliselt 1 tund pärast manustamist. Seondumine plasmavalkudega on suhteliselt vähene, terapeutiliste annuste korral ligikaudu 25%. Bioloogiline poolväärtusaeg lastel on 1,8…4 tundi ning täiskasvanutel 1,6…3,8 tundi. Analgeetiline toime kestab hinnanguliselt 4…6 tundi ja antipüreetiline toime 6…8 tundi. Jaotusruumala lastel on 0,8…1,1 l/kg kehakaalu kohta ja täiskasvanutel 0,9…1 l/kg kehakaalu kohta.

Ligikaudu 2…4% manustatud paratsetamooli annusest eritub muutumatul kujul neerude kaudu.

Kõige olulisem eliminatsioonitee on biotransformatsioon maksas. Paratsetamooli peamiseks metaboliidiks täiskasvanutel on glükuroniidiga ja lastel sulfaadiga konjugeeritud ühend. On leitud, et lisaks sulfaadiga ja glükuroniidiga konjugeeritud metaboliidile tekib tsütokroom P450 oksüdatiivse metaboliseerumise vahendusel veel N-atsetüül-p-bensokinoon. Nimetatud hepatotoksiline metaboliit seondub maksas glutadiooniga ning see eritatakse koos tsüsteiini või merkaptopuriiniga.

Täiskasvanutel on leitud, et paratsetamooli üleannustamise korral suureneb tsütokroom P450 vahendusel toimuva oksüdatiivse metaboliseerumise osatähtsus, koos sellega väheneb paratsetsetamooli seondumine glükuroniidhappega või väävelhappega. Kui paratsetamooli eritumine tsütokroom P450 vahendusel suureneb väga olulisel määral, kasutatakse ära maksa glutadioonivarud ning N-atsetüül-p-bensokinoon, mis enam efektiivselt ei seondu ega deaktiveeru ning võib kahjustada maksarakke põhjustades nende nekroosi.

Fenüülefriin

Fenüülefriini biosaadavus suukaudsel manustamisel on 38%. Suur osa fenüülefriinist metaboliseerub peensoole seinas, peamiselt m-hüdroksüfenüüläädikhappeks. Jaotusruumala on ligikaudu 40 l (ekstratsellulaarses ruumis) ühekordse manustamise korral. Fenüülefriin eritub peamiselt uriiniga. 2…6% suukaudselt manustatud annusest eritub muutumatul kujul. Fenüülefriini poolväärtusaeg on 2…3 tundi. Andmed fenüülefriini eritumise kohta rinnapiima puuduvad.

Kofeiin

Kofeiin imendub seedetraktist kiiresti ja hästi. Ligikaudu 25% kofeiinist on seotud plasmavalkudega. Kofeiin tungib tserebrospinaalvedelikku. Jaotusruumala on 0,5…0,6 l/kg kehakaalu kohta. Toime algus saabub 15…45 minuti pärast ja maksimaalne plasmakontsentratsioon suukaudsel manustamisel saavutatakse 1 tund pärast manustamist. Kofeiini poolväärtusaeg on 3…7 tundi. Kofeiin metaboliseerub maksas ja eritatakse neerude kaudu. Kofeiin tungib rinnapiima kui seda kasutatakse rohkem kui 500 mg ööpäevas, põhjustades rinnaga toidetaval vastsündinul rahutust ja unehäireid.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Teisi prekliinilisi ohutusandmeid, mida pole toodud käesoleva ravimi omaduste kokkuvõtte teistes alalõikudes, ei ole.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Tableti sisu: Povidoon Krospovidoon

Želatiniseeritud maisitärklis Steariinhape Mikrokristalliline tselluloos

Kolloidne ränidioksiid, veevaba Naatriumkarboksümetüültärklis (A-tüüp) Naatriumstearüülfumaraat

Tableti kate:

Opadry II kollane (hüpromelloos, polüdekstroos, titaandioksiid (E171), talk, maltodekstriin, keskahelaliste küllastatud rasvhapete triglütseriidid, kollane raudoksiid (E172), kinoliinkollane (E104).

Opadry Fx kollane (karmelloosnaatrium, maltodekstriin, glükoosmonohüdraat, naatriumaluminosilikaat (E555), titaandioksiid (E171), punane raudoksiid (E172), sojaletsitiin.

6.2Sobimatus

Ei kohaldata.

6.3Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

PVC/PVDC/Al blistrid, mis on pakendatud karpi.

Blistris on 6 tabletti.

Karbis on 2 või 4 blistrit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Takeda Pharma AS

Jaama 55B

63308 Põlva

Eesti

8.MÜÜGILOA NUMBER

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 28.03.2011

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev:9.03.2016

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Märts 2016