Panzynorm 10000 - gastroresistentne kõvakapsel (10000tü +7200tü +400tü) - Pakendi infoleht

ATC Kood: A09AA02
Toimeaine: lipaas +amülaas +proteaas
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Panzynorm 10 000, gastroresistentsed kõvakapslid lipaas, amülaas, proteaas

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 14 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Panzynorm 10 000 ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Panzynorm 10 000 võtmist
 3. Kuidas Panzynorm 10 000 võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Panzynorm 10 000 säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Panzynorm 10 000 ja milleks seda kasutatakse

Panzynorm 10 000 sisaldab kõhunäärmes ehk pankreases toodetavaid kehaomaseid ensüüme: lipaasi, amülaasi ja proteaasi. Tavaliselt vabanevad need ained söögi ajal peensoolde ning aitavad lõhustada ja seedida toidu erinevaid koostisosi. Lipaas tagab rasvade, amülaas süsivesikute ning proteaas valkude seedimise. Panzynorm 10 000 koostisosad pärinevad sea organismist ning on äärmiselt sarnased inimese organismis esinevatele ainetele.

Panzynorm 10 000 kasutatakse kõhunäärme talitluse halvenemise tagajärjel tekkinud seedeensüümide puudulikkusest tingitud seedehäirete korral (mille sümptomiteks on vedel, rasvane, halvalõhnaline suuremahuline väljaheide, kõhulahtisus, kõhupuhitus, kaalulangus).

Mida on vaja teada enne Panzynorm 10 000 võtmist

Ärge võtke Panzynorm 10 000:

 • kui olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Panzynorm 10 000 võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Pankreatiini ensüümide suurte koguste kasutamise korral on tsüstilise fibroosi patsientidel täheldatud soolte alaosas ahenemist (fibroseeruv kolonopaatia).

Rääkige oma arstile, kui teil esineb tsüstiline fibroos ja te võtate 10 000 ühikut lipaasi kehakaalu kilogrammi kohta päevas ning teil on ebaharilikud kõhukaebused või muutused kõhukaebustes.

Panzynorm 10 000 koos toidu ja joogiga

Võtke kapsel sisse söögi ajal koos vedelikuga.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi

kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Panzynorm 10 000 ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.

Kuidas Panzynorm 10 000 võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Annus sõltub haiguse raskusest. Tavaline annus on 1 kuni 2 kapslit suuremate söögikordade ajal, kuid vajadusel võib 1 kapsli võtta ka väiksemate söögikordade ajal. Annused on piisavad, kui need tagavad normaalse sooletegevuse ja normaalse kehakaalu. Suuremaid annuseid vajavad patsiendid, kellel esineb täielik kõhunäärme puudulikus ja need annused peab määrama arst. Oluline on kasutada väikseimat efektiivset annust.

Kapslid tuleb alla neelata tervelt, ilma närimata.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Algannus alla 4-aastastel ja üle 4-aastastel on vastavalt 1000 ühikut lipaasi/kg kehakaalu/söögikorra kohta ja 500 ühikut lipaasi/kg kehakaalu/söögikorra kohta. Annuseid tuleb kohandada vastavalt haiguse raskusele, samuti väljaheites sisalduva seedimata rasva hulga (steatorröa) kontrolli ja hea toitumisseisundi säilitamise järgi. Päevane annus ei tohi ületada 10 000 ühikut lipaasi/kg kehakaalu kohta.

Kui laps ei saa terve kapsli allaneelamisega hakkama, võib kapsli avada ja segada selle sisu vähese koguse veega või puuviljamahlaga. Segu tuleb lusikaga lapsele koheselt sisse anda, seda ei tohi purustada ega närida.

Kui teil on tunne, et Panzynorm 10 000 toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Panzynorm 10 000 rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud liiga suure annuse Panzynorm 10 000, jooge palju vett ja konsulteerige viivitamatult oma arsti või apteekriga.

Väga suurte pankreatiini annuste manustamisel on täheldatud kusihappe taseme tõusu uriinis (hüperurikosuuria) ja veres (hüperurikeemia).

Kui te unustate Panzynorm 10 000 võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui unustate ravimit ühe söögikorra ajal võtta, oodake ära järgmine söögikord ja jätkake oma tavalise annustamisskeemiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimed, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sage (võib mõjutada enam kui 1 inimest 10-st):

 • kõhuvalu.

Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st):

 • halb või haiglane enesetunne,
 • kõhukinnisus,
 • kõhupuhitus,
 • kõhulahtisus.

Harv (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

 • nahareaktsioonid, lööve.

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • allergilised reaktsioonid (mis võivad olla tõsised),
 • tõsine või pikaajaline kõhuvalu (fibroseeruv kolonopaatia),
 • sügelus, koos nahalööbega või ilma.

Väga suurte annuste puhul on mõnel patsiendil täheldatud kusihappe taseme tõusu uriinis ja veres.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Panzynorm 10 000 säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni kaudu ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Panzynorm 10 000 sisaldab

Toimeained on lipaas, amülaas, proteaas.

 • Üks gastroresistentne kõvakapsel sisaldab 10 000 ühikut lipaasi, 7200 ühikut amülaasi ja 400 ühikut proteaasi.
 • Abiained on metakrüülhappeetüülakrülaadi kopolümeer (1:1), trietüültsitraat, talk (E553b) ja simetikoon kapsli sisus ja želatiin (E441) ja titaandioksiid (E171) kapsli kestas.

Kuidas Panzynorm 10 000 välja näeb ja pakendi sisu

Panzynorm 10 000 gastroresistentsed kõvakapslid on valge läbipaistmatu kaane ja kehaga, mis on täidetud pruunikate graanulitega. Kapsli pikkus: 15,6...16,2 mm.

OPA/Al/PVC-Al blisterpakend 21, 56 või 84 gastroresistentse kõvakapsliga karbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Tel. +372 6671 658

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2016.