Prestalia 7 mg5 mg - tablett (7mg +5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C09BB04
Toimeaine: perindopriil +amlodipiin
Tootja: Les Laboratoires Servier

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Prestalia 3,5 mg/2,5mg tabletid Prestalia 7 mg/5 mg tabletid perindopriilarginiin/amlodipiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Prestalia ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Prestalia võtmist
 3. Kuidas Prestalia’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Prestalia’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Prestalia ja milleks seda kasutatakse

Prestalia on kahe toimeaine, perindopriili ja amlodipiini, kombinatsioon. Mõlemad toimeained aitavad langetada teie kõrget vererõhku.

Perindopriil on AKE (angiotensiini konverteeriva ensüümi) inhibiitor. Amlodipiin on kaltsiumi antagonist (dihüdropüridiinide gruppi kuuluv ravim). Koos toimides need laiendavad ja lõõgastavad teie veresooni, et veri neist kergemini läbi saaks voolata ning seetõttu on ka verevool südames parem.

Prestalia´t kasutatakse kõrge vererõhu (hüpertensioon) raviks täiskasvanutel.

Mida on vaja teada enne Prestalia võtmist

Ärge võtke Prestalia’t:

 • kui olete perindopriili või mõne muu AKE inhibiitori, amlodipiini või mõne muu kaltsiumi antagonisti või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline (ülitundlik),
 • kui teil on rasked neeruprobleemid,
 • kui teil on esinenud eelneval AKE inhibiitori kasutamisel selliseid sümptomeid, nagu hingeldus, näo või keeleturse, tugev sügelus või raske nahalööve või kui teil või teie perekonnaliikmel on esinenud need sümptomid mõnes muus olukorras (seisund, mida nimetatakse angioödeemiks),
 • kui teil on südame aordiklapi kitsenemine (aordistenoos) või kardiogeenne šokk (seisund, kus süda ei ole võimeline keha varustama piisava koguse verehulgaga),
 • kui teil on väga madal vererõhk (hüpotensioon),
 • kui te põete müokardiinfarkti järgset südamepuudulikkust,
 • kui te olete rohkem kui 3 kuud rase (samuti on parem vältida Prestalia kasutamist raseduse algstaadiumis vt raseduse lõik),
 • kui teil on suhkurtõbi või neerufunktsiooni häire ja te saate ravi vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni,
 • kui te saate dialüüsi või teostatakse teile teist tüüpi vere filtreerimise protseduuri. Sõltuvalt kasutatavast masinast, ei pruugi Prestalia teile sobida,
 • kui teil on neeruprobleemid, mistõttu verevool neerudes on vähenenud (neeruarteri stenoos).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Prestalia võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

 • kui teil on hüpertroofiline kardiomüopaatia (südamelihasehaigus),
 • kui teil südamepuudulikkus,
 • kui teil on märkimisväärne vererõhu tõus (hüpertensiivne kriis),
 • kui teil on muud südameprobleemid,
 • kui teil on maksaprobleemid,
 • kui teil on neeruprobleemid (sealhulgas neerusiirdamine),
 • kui teie veres on suurenenud hormooni tase, mida nimetatakse aldosterooniks (primaarne aldosteronism),
 • kui teil on vaskulaarne kollageenhaigus (sidekoe haigus), nagu süsteemne erütematoosne luupus või sklerodermia,
 • kui teil on diabeet,
 • kui te olete soolavabal dieedil või kui te kasutate soolaasendajat, mis sisaldab kaaliumi (hästi tasakaalustatud vere kaaliumitase on olulise tähtsusega),
 • kui te olete eakas ja teie annus vajab suurendamist,
 • kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:
 • angiotensiin II retseptori antagonist (AIIRA) (nimetatakse ka sartaanid, nt valsartaan, telmisartaan, irbesartaan), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid.
 • aliskireen.

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerufunktsiooni, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaalium) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Prestalia´t“,

 • kui te olete mustanahaline, kuna teil võib esineda suurem risk angioödeemi tekkeks, samuti võib selle ravimi vererõhku langetav toime olla vähem efektiivne võrreldes mitte mustanahaliste patsientidega,
 • kui te kasutate mõnda järgmistest ravimitest, suureneb risk angioödeemi tekkeks:
 • siroliimus, everoliimus, temsiroliimus ja teised ravimid, mis kuuluvad nn mTOR inhibiitorite ravimirühma (kasutatakse siirdatud organite äratõukereaktsiooni vältimiseks).

Angioödeem

Patsientidel, keda on ravitud AKE-inhibiitoritega, sealhulgas perindopriiliga, on teatatud angioödeemi tekkest (raske allergiline reaktsioon, mille käigus tekib näo, huulte, keele või kõri turse koos neelamis- või hingamisraskustega). See võib ilmneda mistahes ajal ravi jooksul. Kui teil tekivad sellised sümptomid, peate te lõpetama Prestalia võtmise ja pöörduma otsekohe arsti poole. Vt ka lõik 4.

Te peate informeerima oma arsti, kui te arvate end olevat rase (või planeerite rasedust). Prestalia´t ei ole soovitatav kasutada raseduse varases staadiumis ning seda ei tohi kasutada pärast raseduse esimest 3 kuud, kuna see võib selles staadiumis kasutamisel põhjustada tõsist kahju teie lapsele (vt raseduse lõik).

Kui te võtate Prestalia´t, siis informeerige samuti oma arsti või meditsiinipersonali:

 • kui teil seisab ees üldanesteesia ja/või kirurgiline operatsioon,
 • kui teil on hiljuti esinenud kõhulahtisus või oksendamine,
 • kui teil seisab ees desensibiliseeriv ravi, vähendamaks allergiat mesilase või herilase mürgile.

Lapsed ja noorukid

Prestalia´t ei tohi kasutada lastel ja noorukitel.

Muud ravimid ja Prestalia

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Te peaksite vältima Prestalia kasutamist koos:

 • liitiumiga (kasutatakse depressiooni või mania raviks),
 • estramustiiniga (kasutatakse vähi raviks),
 • ravimitega, mida tavaliselt kasutatakse siirdatud organi äratõukereaktsiooni vältimiseks (siroliimus, everoliimus, temsiroliimus ja teised ravimid, mis kuuluvad nn mTOR inhibiitorite ravimirühma). Vt lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“,
 • kaaliumi säästvate diureetikumidega (nt triamtereen, amiloriid), kaaliumit sisaldavate toidulisandite või kaaliumit sisaldavate soolaasendajatega,
 • aliskireeniga (kasutatakse kõrge vererõhu raviks) (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke Prestalia´t“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”),
 • angiotensiin II retseptori blokaatoritega (AIIRA) (kasutatakse kõrge vererõhu raviks) (nt valsartaan, telmisartaan, irbesartaan),
 • dandroleeniga (infusioon), (kasutatakse lihasjäikuse raviks sclerosis multiplex´i korral või anesteesia ajal tekkida võiva maliigse hüpertermia raviks, mille sümptomiteks on väga kõrge palavik ja lihasjäikus).

Ravi Prestalia’ga võivad mõjutada teised ravimid. Kindlasti öelge oma arstile, kui te kasutate mõnda järgnevalt loetletud ravimitest, kuna see võib nõuda erijälgimist:

 • teised kõrgvererõhutõve ravimid, sealhulgas diureetikumid (ravimid, mis suurendavad neerude poolt toodetava uriini hulka),
 • mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (nt ibuprofeen) valu leevendamiseks või aspiriin suurtes annustes,
 • diabeediravimid (nt insuliin, gliptiinid),
 • vaimsete häirete, nagu depressioon, ärevus, skisofreenia jms, raviks kasutatavad ravimid (nt tritsüklilised antidepressandid, antipsühhootikumid, imipramiinisarnased antidepressandid, neuroleptikumid),
 • immunosupressandid (ravimid, mida kasutatakse organismi kaitsemehhanismi langetamiseks), mida kasutatakse autoimmuunhäirete raviks või siirdamisjärgselt äratõukereaktsiooni ärahoidmiseks (tsüklosporiin, takroliimus),
 • allopurinool (podagra raviks),
 • prokaiinamiid (ebaregulaarse südamerütmi raviks),
 • vasodilataatorid, sealhulgas nitraadid (veresooni laiendavad ravimid),
 • hepariin (vere vedeldaja),
 • efedriin, noradrenaliin või adrenaliin (madala vererõhu, šoki või astma raviks kasutatavad ravimid),
 • baklofeen, mida kasutatakse lihasjäikuse raviks, mis võib ilmneda nt sclerosis multiplexi korral;
 • mõned antibiootikumid, nagu rifampitsiin, erütromütsiin, klaritromütsiin (bakteriaalsete infektsioonide raviks),
 • antiepileptilised ravimid, nagu karbamasepiin, fenobarbitaal, fenütoiin, fosfenütoiin, primidoon,
 • itrakonasool, ketokonasool (seeninfektsioonide raviks kasutatavad ravimid),
 • suurenenud eesnäärme raviks kasutatavad alfablokaatorid, nagu prasosiin, alfusosiin, doksasosiin, tamsulosiin, terasosiin,
 • amifostiin (kasutatakse teistest ravimitest või vähi raviks kasutatavast kiiritusravist tekkivate kõrvaltoimete ennetamiseks või vähendamiseks),
 • kortikosteroidid (kasutatakse erinevate seisundite, sealhulgas raskekujulise astma ja reumatoidartriidi raviks),
 • kullasoolad, eriti intravenoosselt manustatavad (kasutatakse reumatoidartriidi raviks),
 • ritonaviir, indinaviir, nelfinaviir (nn proteaasi inhibiitorid, mida kasutatakse HIV raviks),
 • kaaliumi säästvad diureetikumid, mida kasutatakse südamepuudulikkuse raviks: eplerenoon ja spironolaktoon annustes 12,5 mg kuni 50 mg ööpäevas,
 • trimetoprim ja Cotrimoxazole (infektsioonide raviks),
 • estramustiin (kasutatakse vähi raviks),
 • hypericum perforatum (naistepunaürt, taimne ravim, mida kasutatakse depressiooni raviks).

Prestalia koos toidu ja joogiga

Vt lõik 3.

Inimesed, kes kasutavad Prestalia´t, ei tohi samaaegselt tarvitada greipfruudi mahla ja greipfruuti. Seda seetõttu, et greipfruudi mahl ja greipfruut võivad põhjustada toimeaine amlodipiini taseme

suurenemist veres, mis võib põhjustada ettenägematult Prestalia vererõhku langetava toime tugevnemist.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Te peate informeerima oma arsti, kui te arvate end olevat rase (või planeerite rasedust). Teie arst soovitab teil tõenäoliselt lõpetada Prestalia kasutamine juba enne rasestumist või kohe peale rasedaks jäämist ning soovitab teil selle asemel tarvitada mõnda muud ravimit. Prestalia´t ei ole soovitatav kasutada raseduse varases staadiumis ning seda ei tohi kasutada pärast raseduse esimest 3 kuud, kuna see võib kasutamisel pärast raseduse kolmandat kuud põhjustada tõsist kahju teie lapsele.

Imetamine

Amlodipiin eritub väheses koguses rinnapiima. Informeerige oma arsti, kui te toidate või planeerite alustada lapse rinnaga toitmist. Prestalia´t ei ole soovitatav kasutada imetavatel emadel. Juhul, kui te soovite oma last rinnaga toita, siis soovitab arst teile mõnda muud ravimit, eriti kui soovite imetada vastsündinut või enneaegset imikut.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Prestalia võib mõjutada teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. Kui tabletid tekitavad teil iiveldust, pearinglust, nõrkust või väsimust või põhjustavad peavalu, ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid ning võtke otsekohe ühendust oma arstiga.

Prestalia sisaldab laktoosmonohüdraati

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Kuidas Prestalia´t võtta

Võtke Prestalia’t alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on üks Prestalia 3,5 mg/2,5 mg tablett üks kord ööpäevas.

Kui teil on mõõduka raskusega neeruprobleemid, võib teie arst teil soovitada ravi alguses võtta üks Prestalia 3,5 mg/2,5 mg tablett ülepäeviti.

Sõltuvalt teie ravivastusest, võib teie arst otsustada pärast 1-kuulist ravi annust suurendada annuseni üks Prestalia 7 mg/5 mg tablett üks kord ööpäevas.

Üks Prestalia 7 mg/5 mg tablett üks kord ööpäevas on maksimaalne soovitatav annus kõrge vererõhu raviks.

Võtke tablett eelistatult iga päev samal ajal, hommikul enne sööki.

Ärge ületage soovituslikku annust.

Kui te võtate Prestalia’t rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud rohkem tablette kui vaja, võtke kohe ühendust lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga või oma arstiga. Üleannustamise korral tekib kõige suurema tõenäosusega vererõhu langus, mistõttu võite tunda pearinglust või minestada. Kui see tekib, võib aidata pikaliheitmine üles tõstetud jalgadega.

Kui te unustate Prestalia’t võtta

Oluline on võtta ravimit iga päev, kuna regulaarne manustamine on efektiivsem. Juhul kui siiski unustate Prestalia’t võtta, siis võtke järgmine annus tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Prestalia võtmise

Kuna ravi Prestalia’ga on tavaliselt eluaegne, siis pidage kindlasti nõu oma arstiga, enne kui katkestate ravimi võtmise.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Prestalia põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib ükskõik milline järgnevatest kõrvaltoimetest, mis võib olla tõsine, katkestage ravimi võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole:

 • äkiline vilistav hingamine, valu rinnus, hingeldamine või hingamisraskused (bronhospasm) (Aeg ajalt: võib mõjutada kuni 1 inimest 100st),
 • silmalaugude, näo või huulte turse (Aegajalt: võib mõjutada kuni 1 inimest 100st),
 • keele ja kõriturse, mis põhjustab suuri hingamisraskusi (angioödeem) (Aegajalt: võib mõjutada kuni 1 inimest 100st),
 • rasked nahareaktsioonid, sealhulgas intensiivne nahalööve, nõgestõbi, nahapunetus üle kogu keha, tugev sügelus (multiformne erüteem) (Väga harv: võib mõjutada kuni 1 inimest 10000st), villid, nahaketendus ja –turse (eksfoliatiivne dermatiit) (Väga harv: võib mõjutada kuni 1 inimest 10000 st), limaskestade põletik (StevensiJohnsoni sündroom) (Väga harv: võib mõjutada kuni 1 inimest 10000st), toksiline epidermaalne nekrolüüs (Teadmata) või teised allergilised reaktsioonid (Aeg ajalt: võib mõjutada kuni 1 inimest 100st),
 • tugev pearinglus või minestus madala vererõhu tõttu (Sage: võib mõjutada kuni 1 inimest 10st),
 • käte või jalgade nõrkus või kõnehäired, mis võivad olla võimalikud insuldi sümptomid (Väga harv: võib mõjutada kuni 1 inimest 10000st),
 • südameinfarkt, valu rinnus (rinnaangiin) (Väga harv: võib mõjutada kuni 1 inimest 10000st), ebaharilikult kiired või ebatavalised südamelöögid (Sage: võib mõjutada kuni 1 inimest 10st),
 • kõhunäärmepõletik, mis võib võib põhjustada tugevat kõhu ja seljavalu, millega kaasneb väga halb enesetunne (Väga harv: võib mõjutada kuni 1 inimest 10000st),
 • naha või silmade kollasus (ikterus), mis võivad olla hepatiidi sümptomid (Väga harv: võib mõjutada kuni 1 inimest 10000st).

Teatatud on järgmistest kõrvaltoimetest Prestalia kasutamisel. Kui mõni nendest põhjustab teile probleeme, võtke ühendust oma arstiga:

 • Sage (võib mõjutada kuni 1 inimest 10st): peapööritustunne, köha, turse (vedelikupeetus).
 • Aegajalt: (võib mõjutada kuni 1 inimest 100st): kõrge kaaliumi tase veres (hüperkaleemia), mis võib põhjustada südame rütmihäireid, vere suhkrusisalduse suurenemine (hüperglükeemia), väsimus.

Järgmistest kõrvaltoimetest on teatatud seoses perindopriili või amlodipiini manustamisega, mitte Prestalia kasutamisega, või need on esinenud suurema sagedusega kui Prestalia kasutamisel. Need kõrvaltoimed võivad esineda ka Prestalia kasutamise korral. Kui mõni nendest põhjustab teile probleeme, võtke ühendust oma arstiga:

 • Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada rohkem kui 1 inimest 10st): turse (vedelikupeetus).
 • Sageli esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada kuni 1 inimest 10st): peavalu, unisus (eriti ravi alguses), maitsetundlikkuse häired, tuimus või surisemise tunne jäsemetes, peapööritus, nägemishäired (sealhulgas topeltnägemine), tinnitus (kumin kõrvus), palpitatsioonid (enda südamelöökide tundmine), nahaõhetus, õhupuudus (düspnoe), kõhuvalu, iiveldus, oksendamine,

düspepsia või seedehäired, muutused soolestiku tegevuses, kõhukinnisus, kõhulahtisus, sügelus, nahalööve, nahapunetus, kihelus, pahkluude paistetus, lihaskrambid, väsimus, nõrkus.

 • Aegajalt esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada kuni 1 inimest 100st): teatud valgete vererakkude arvu suurenemine (eosinofiilia), madal naatriumitase veres (hüponatreemia), madal veresuhkru tase (hüpoglükeemia), meeleolu muutused, ärevus, unetus, depression, unehäired, minestamine, valuaistingu kadumine, värinad, vaskuliit (veresoonte põletik), riniit (kinnine või vesine nina), suukuivus, suurenenud higistamine, juuste väljalangemine, punased laigud nahal, nahavärvuse muutused, villide kogumite moodustumine nahale, valgustundlikkus, seljavalu, lihas või liigesvalu, urineerimishäired, suurenenud urineerimisvajadus öösel, suurenenud urineerimissagedus, neeruprobleemid, impotentsus, ebamugavustunne rinnus või rindade suurenemine meestel, valu rinnus, halb enesetunne, valu, kehakaalu tõus või langus, uurea taseme suurenemine veres, kreatiniini taseme suurenemine veres, kukkumine.
 • Harva esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000st): segasus, kõrge bilirubiini tase seerumis, maksaensüümide aktiivsuse suurenemine.
 • Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada kuni 1 inimest 10000st): muutused verenäitajates, nagu madal punaste ja valgete vererakkude tase, madal hemoglobiinitase, vereliistakute arvu langus, suurenenud lihaspinge, närvide häired, mis võivad põhjustada nõrkust, tuimust või surinat, eosinofiilne kopsupõletik (harvaesinev kopsupõletiku vorm), igemete turse, täistunne kõhus (gastriit), naha kollasus (ikterus), äge neerupuudulikkus.
 • Sagedus teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): värisemine, jäik kehahoiak, maskilaadne nägu, aeglased liigutused ja lohisev, tasakaalutu kõnnak, kontsentreeritud uriin (tumedat värvi), iiveldus või oksendamine, lihaskrambid, segasus ja krambihood, mis võivad tekkida ebaadekvaatse ADH (antidiureetilise hormooni) sekretsiooni tõttu. Kui teil on need sümptomid, võtke oma arstiga ühendust nii kiiresti kui võimalik.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Prestalia´t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pärast avamist tuleb Prestalia 10 tabletti sisaldav pakend ära kasutada 10 päeva jooksul, 28 või 30 tabletti sisaldav pakend ära kasutada 30 päeva jooksul ja 100 tabletti sisaldav pakend 90 päeva jooksul.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Prestalia sisaldab

 • Toimeained on perindopriilarginiin ja amlodipiin.

Üks Prestalia 3,5 mg/2,5 mg tablett sisaldab 2,378 mg perindopriili, mis vastab 3,5 mg-le perindopriilarginiinile ja 3,4675 mg amlodipiinbesilaati, mis vastab 2,5 mg-le amlodipiinile.

Üks Prestalia 7 mg/5 mg tablett sisaldab 4,756 mg perindopriili, mis vastab 7 mg-le perindopriilarginiinile ja 6,935 mg amlodipiinbesilaati, mis vastab 5 mg-le amlodipiinile.

- Abiained on laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat (E470B), mikrokristalliline tselluloos (E460), kolloidne veevaba ränidioksiid (E551).

Kuidas Prestalia välja näeb ja pakendi sisu

Prestalia 3,5 mg/2,5 mg: valge, ümmargune 5 mm diameetriga tablett.

Prestalia 7 mg/5 mg: valge, ümmargune 6 mm diameetriga tablett, mille ühele küljele on pressitud „“.

Prestalia 3,5 mg/2,5 mg ja 7 mg/5 mg tabletid on saadaval karpides, mis sisaldavad 10, 28, 30, 60 (kaks 30 tabletti sisaldavat pakendit), 84 (kolm 28 tabletti sisaldavat pakendit), 90 (kolm 30 tabletti sisaldavat pakendit), 100 või 500 (viis 100 tabletti sisaldavat pakendit) tabletti.

Pakendi kork sisaldab niiskust imavat geeli.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Les Laboratoires Servier 50 rue Carnot

92284 Suresnes cedex Prantsusmaa

Tootjad

Servier (Ireland) Industries Ltd

Gorey Road

Arklow - Co. Wicklow

Iirimaa

ja

Les Laboratoires Servier Industrie 905 route de Saran

45520 Gidy

Prantsusmaa

ja

Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.

Ul. Annopol 6B

03-236 Warsaw

Poola

ja

Egis Pharmaceuticals Private Limited Company

Site 3: H-9900, Körmend

Mátyás király u. 65

Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Servier Laboratories OÜ

Rotermanni 8, 10111 Tallinn

Tel: +372 664 5040

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Eesti

Prestalia

Soome

Prestalia, tabletti

Prantsusmaa

Arvacoram, comprimé

Kreeka

Prestalia, δισκία

Ungari

Covercard, tabletta

Itaalia

Prestalia, compresse

Läti

Prestalia, tabletes

Holland

Prestalia, tabletten

Portugal

Prestalia

Hispaania

Prestalia comprimidos

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2018.