Potassium chloridesodium chloride fresenius - infusioonilahus (3mg +9mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: B05BB83
Toimeaine: kaaliumkloriid +naatriumkloriid
Tootja: Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Potassium Chloride/ Sodium Chloride Fresenius 3 mg/9 mg/ml infusioonilahus kaaliumkloriid, naatriumkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Potassium Chloride/ Sodium Chloride Fresenius 3 mg/9 mg/ml infusioonilahus ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Potassium Chloride/ Sodium Chloride Fresenius 3 mg/9 mg/ml infusioonilahuse kasutamist
 3. Kuidas Potassium Chloride/ Sodium Chloride Fresenius 3 mg/9 mg/ml infusioonilahust kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Potassium Chloride/ Sodium Chloride Fresenius 3 mg/9 mg/ml infusioonilahust säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Potassium Chloride/ Sodium Chloride Fresenius 3 mg/9 mg/ml infusioonilahus ja milleks seda kasutatakse

Potassium Chloride/ Sodium Chloride Fresenius 3 mg/9 mg/ml infusioonilahus on kaaliumkloriidi ja naatriumkloriidi vesilahus. Kaaliumkloriid ja naatriumkloriid on normaalselt veres leiduvad keemilised ühendid (mida sageli nimetatakse „sooladeks“).

Seda ravimit kasutatakse, et ennetada või ravida:

Mida on vaja teada enne Potassium Chloride/ Sodium Chloride Fresenius 3 mg/9 mg/ml infusioonilahuse kasutamist

 • organismi kaaliumikaotust (nt pärast ravi teatud diureetikumidega [veetabletid]);
 • vere vähenenud kaaliumisaldust (hüpokaleemia) olukordades, mis võivad põhjustada kaaliumkloriidi ja vee kadu, sealhulgas:
 • juhul kui te ei saa haiguse tõttu või pärast operatsiooni süüa või juua;
 • kõrgest palavikust tingitud väljendunud higistamise tõttu;
 • naatriumkloriidi ja veekaotusega seisundeid.

Teile ei manustata Potassium Chloride/ Sodium Chloride Fresenius 3 mg/9 mg/ml infusioonilahust:

 • kui teie vere kaaliumisisaldus on normist kõrgem (hüperkaleemia);
 • kui teie vere kloriididesisaldus on normist kõrgem (hüperkloreemia);
 • kui teie vere naatriumisisaldus on normist kõrgem (hüpernatreemia);
 • kui teil on tõsiseid probleeme neerude tööga (teil tekib uriini liiga vähe või üldse mitte);
 • kui teil on südamepuudulikkus, mis ei ole korralikult ravitud (dekompenseeritud südamepuudulikkus) ja see põhjustab järgmisi sümptomeid:
 • õhupuudus;
 • hüppeliigeste piirkonna tursed;
 • kui teil on haigus, mille korral neerupealised ei tööta korralikult (Addison’i tõbi).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Selle ravimi kontsentratsioon on suurem kui veres (st ravim on hüpertooniline lahus). Arst arvestab sellega teile vajaliku annuse arvutamisel.

Teatage oma arstile või meditsiiniõele enne Potassium Chloride/ Sodium Chloride Fresenius 3 mg/9 mg/ml infusioonilahuse kasutamist:

 • kui teil on mis tahes tüüpi südamehaigus või südamepuudulikkus;
 • kui teie neerufunktsioon on vähenenud;
 • kui teil on neerupealiste haigus, mis mõjutab steroidhormoonide hulka organismis (adrenokortikaalne puudulikkus);
 • kui teil on tugev dehüdratsioon (veekaotus organismist, nt oksendamise või kõhulahtisuse tagajärjel);
 • kui teil on raske vigastus, millega kaasneb suurt nahapinda haarav kahjustus, nt põletus;
 • kuit eil on kõrge vererõhk;
 • kui teil on nahaalused tursed, eriti hüppeliigeste piirkonnas (perifeersed tursed) või kopsuturse;
 • kui teil on raseduse ajal kõrge vererõhk (preeklampsia);
 • kui teil on mis tahes muu seisund, mille korral organismis peetub liiga palju naatriumi (naatriumi retensioon).

Selle ravimi manustamise ajal jälgitakse teid tähelepanelikult. Arst võtab teilt seisundi jälgimiseks vere- ja uriiniproove. Jälgimine on eriti hoolikas, kui teil esineb probleeme südame või neerudega.

Muud ravimid ja Potassium Chloride/ Sodium Chloride Fresenius 3 mg/9 mg/ml infusioonilahus

Teatage oma arstile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Eeskätt tuleb teatada arstile, kui te võtate järgmisi ravimeid:

 • südameglükosiidid, mida kasutatakse südamepuudulikkuse raviks (nt digoksiin);
 • antiarütmikumid südamerütmihäire raviks (nt kinidiin, hüdrokinidiin, prokainamiid);
 • vere kaaliumisisaldust suurendavad ravimid, nt:
 • kaaliumi säästvad diureetikumid, mida tuntakse „veetablettide“ nime all (nt amiloriid, spironolaktoon, triamtereen);
 • AKE inhibiitorid (kasutatakse peamiselt kõrgvererõhutõve raviks);
 • angiotensiin II retseptorite antagonistid (kasutatakse kõrgvererõhutõve raviks);
 • tsüklosporiin (kasutatakse transplantaadi (siirdatud organi) äratõukereaktsiooni ennetamiseks);
 • takroliimus (kasutatakse transplantaadi äratõukereaktsiooni ennetamiseks ja mõnede nahahaiguste raviks);
 • kaaliumi sisaldavad ravimid;
 • kortikosteroidid (põletikuvastased ravimid).

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Seda ravimit tohib raseduse ja imetamise ajal kasutada. Arst jälgib tähelepanelikult teile manustatava ravimi kogust. Arst teeb ka vereanalüüse, et jälgida keemiliste ainete sisaldust teie veres. See on vajalik, kuna kaaliumisisalduse muutused teie veres võivad mõjutada südame tööd nii teil kui ka teie sündimata lapsel.

Arst jälgib hoolikalt ka teie vererõhku, sest naatriumkloriid võib seda tõsta (preeklampsia risk).

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim ei mõjuta teie autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

Kuidas Potassium Chloride/ Sodium Chloride Fresenius 3 mg/9 mg/ml infusioonilahust kasutada

Seda ravimit manustab teile arst või meditsiiniõde.

Arst otsustab, kui palju ravimit te vajate ja millal seda manustatakse. See sõltub teie vanusest, kehakaalust, kliinilisest ja bioloogilisest seisundist ja teie hüdreerituse astmest (vee hulgast teie organismis). Teile manustatava ravimi kogust võivad mõjutada ka teised ravimid, mida te saate.

Potassium Chloride/ Sodium Chloride Fresenius 3 mg/9 mg/ml infusioonilahust manustatakse infusioonina aeglaselt veeni. Infusiooni kiiruse määrab arst. Kui te vajate suurt kogust ravimit või kiiret infusiooni, siis jälgib arst teie EKG-d (südametegevust).

Kui teile manustatakse Potassium Chloride/ Sodium Chloride Fresenius 3 mg/9 mg/ml infusioonilahust, siis teeb arst teile vereanalüüse, et jälgida kaaliumi ja teiste veres normaalselt leiduvate elektrolüütide (nagu naatriumi ja kloriidide) sisaldust teie veres. Arst kontrollib ka, kas te urineerite normaalselt (kas teie keha toodab piisavalt uriini).

Kui teile manustatakse Potassium Chloride/ Sodium Chloride Fresenius 3 mg/9 mg/ml

infusioonilahust rohkem kui ette nähtud

Kui teile manustatakse liiga palju ravimit, siis võivad teil tekkida surisemis- ja põletustunne kätes ja jalgades (paresteesiad), lihasnõrkus, võimetus liigutada (paralüüs), ebaregulaarne südametegevus (arütmia), südame blokaad (väga aeglane südametegevus), südameseiskus (süda jääb seisma), mentaalne segasusseisund, vedeliku kogunemine kopsudesse, mis raskendab hingamist (kopsuturse), vedeliku kogunemine naha alla, eriti hüppeliigeste ümbrusesse (perifeersed tursed), vere muutumine happeliseks (atsidoos), mis põhjustab väsimust, segasust, letargiat ja hingamissageduse suurenemist.

Kui teil tekib ükskõik milline neist sümptomitest, teavitage otsekohe oma arsti. Infusioon peatatakse ja teid ravitakse vastavalt tekkinud sümptomitele.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Turuletulekujärgselt on ravimi kasutamisel registreeritud järgmisi kõrvaltoimeid. Nende esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel. Kõrvaltoimed võivad olla tingitud manustamistehnikast.

Teatage oma arstile või meditsiiniõele, kui teil tekib ükskõik milline järgmistest kõrvaltoimetest:

 • süstekoha infektsioon;
 • veremahu ebanormaalne suurenemine (hüpervoleemia);
 • manustatav lahus lekib ümbritsevatesse kudedesse (ekstravasatsioon) – see võib kahjustada kudesid ja põhjustada armistumist;
 • ärritus või valu süstekohas;
 • põletik veenis, kuhu lahust infundeeritakse (flebiit). Selle tagajärjel võib piki veeni kulgu, millesse ravimit manustatakse, tekkida punetus, turse ja valu või põletustunne;
 • verehüüve süstekohas, mis põhjustab valu, turset ja punetust hüübe asukoha ümbruses;
 • palavik.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Potassium Chloride/ Sodium Chloride Fresenius 3 mg/9 mg/ml infusioonilahust säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge kasutage seda ravimit, kui lahus ei ole selge või selles on nähtavaid osakesi. Ärge kasutage seda ravimit, kui pudel on mis tahes viisil kahjustunud.

 1. Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb lahjendatud preparaat kohe ära kasutada. KuI ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja –tingimuste eest kasutaja.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Potassium Chloride/ Sodium Chloride Fresenius 3 mg/9 mg/ml infusioonilahus sisaldab

 • Toimeained on kaaliumkloriid ja naatriumkloriid. Üks milliliiter lahust sisaldab 3 mg kaaliumkloriidi ja 9 mg naatriumkloriidi.
 • Üks 500 ml pudel sisaldab 1,50 g kaaliumkloriidi ja 4,5 g naatriumkloriidi.
 • Üks 1000 ml pudel sisaldab 3,00 g kaaliumkloriidi ja 9,00 g naatriumkloriidi.
 • Teised koostisosad on süstevesi ja naatriumhüdroksiid ning vesinikkloriidhape pH kohandamiseks.

Kuidas Potassium Chloride/ Sodium Chloride Fresenius 3 mg/9 mg/ml infusioonilahus välja näeb ja

pakendi sisu

Potassium Chloride/ Sodium Chloride Fresenius 3 mg/9 mg/ml infusioonilahus on selge ja värvitu lahus, mis ei sisalda nähtavaid osakesi. See on saadaval madala tihedusega polüetüleenist 500 ml ja 1000 ml pudelites, mis on suletud polüolefiinkaane ja selle küljes oleva polüisopreenkummist korgiga. Ravim tarnitakse pakendites, milles on 10 pudelit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootjad

Müügiloa hoidja:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

D-61346 Bad Homburg v.d.H.

Saksamaa

Tootjad:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

Freseniusstraße 1, D-61169 Friedberg

Saksamaa

või

Labesfal – Laboratórios Almiro, S.A.

Zona Industrial do Lagedo,

Santiago de Besteiros, 3465 – 157

Portugal

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Liikmesriigi nimi

Ravimpreparaadi nimetus

 

 

Belgia

KCl 0.3% w/v & NaCl 0.9% w/v Fresenius Kabi, oplossing voor

 

infusie

Eesti

Potassium Chloride/Sodium Chloride Fresenius

Prantsusmaa

Chlorure de potassium 0,3% et chlorure de sodium 0,9% Kabi,

 

solution pour perfusion

Iirimaa

Potassium Chloride 0.3% w/v & Sodium chloride 0.9% w/v

 

Solution for Infusion

Itaalia

Sodio Cloruro e Potassio Cloruro Kabi

Läti

Potassium Chloride/ Sodium Chloride Fresenius 3 mg/9 mg/ml

 

šķīdums infūzijām

Leedu

Potassium Chloride/ Sodium Chloride Fresenius 3 mg/9 mg/ml

 

infuzinis tirpalas

Poola

Kalii chloridum 0,3% + Natrii chloridum 0,9% Kabi

Portugal

Cloreto de Potássio 0,3% p/v e Cloreto de Sódio 0,9% p/v Kabi

Sloveenia

Kalijev klorid/natrijev klorid Kabi 3 mg/9 mg v 1 ml raztopina za

 

infundiranje

Hispaania

Cloruro de potasio Kabi 0,04 mEq/ml/ en Cloruro de sodio 0,9%

 

solución para perfusion EFG

Holland

KCl 0.3% w/v & NaCl 0.9% w/v Fresenius Kabi, oplossing voor

 

infusie

Ühendkuningriik

Potassium Chloride 0.3% w/v & Sodium chloride 0.9% w/v

 

Solution for Infusion

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2016.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Käsitsemine ja ettevalmistamine

Ravim on ainult ühekordseks kasutamiseks. Kogu kasutamata jäänud lahus tuleb ära visata. Kasutage ainult juhul kui lahus on selge, ei sisalda nähtavaid osakesi ning pudel on rikkumata.

Manustamistee

Ravimit manustatakse intravenoosselt, steriilsete ja mittepürogeensete vahendite abil.

Intravenoosseid kaaliumipreparaate manustatakse ainult suurde perifeersesse või tsentraalveeni, et minimeerida võimalikku skleroseerivat toimet. Tsentraalveeni infundeerides tuleb lokaalse hüperkaleemia vältimiseks veenduda, et kateeter ei asuks südame kojas ega vatsakeses.

Kaaliumi sisaldavaid lahuseid tuleb manustada aeglaselt.

MANUSTAMISE KIIRUS

Ohtliku hüperkaleemia vältimiseks ei tohi kaaliumi intravenoosselt manustada kiiremini kui 15 kuni 20 mmol/h.

Mingil juhul ei tohi ületada koguseid, mis on esitatud lõigus „Üldine annustamine“.

Üldine annustamine

Soovitatav kogus isotoonilise vedelikupuuduse (ekstratsellulaarne dehüdratsioon) ravimisel mis tahes intravenoosse lahusega on järgmine:

 • täiskasvanutel: 500 ml kuni 3 liitrit 24 tunni jooksul
 • imikutel ja lastel: 20…100 ml/kg kehakaalu kohta 24 h jooksul, sõltuvalt vanusest ja kehakaalust.

Annustamine

 • Täiskasvanud, eakad ja noorukid:

Tüüpiline kaaliumi annus hüpokaleemia ennetamiseks on kuni 50 mmol ööpäevas ja sarnased annused on küllaldased ka kerge kaaliumidefitsiidi korral. Hüpokaleemia raviks kasutamisel on soovitatav kaaliumi annus 20 mmol 2…3 tunni jooksul (st 7…10 mmol/h) EKG kontrolli all.

 • Lapsed:

Soovitatav annus hüpokaleemia raviks on 0,3…0,5 mmol/kg kehakaalu kohta tunnis. Annust tuleb kohandada vastavalt tihti korratud laborianalüüside tulemustele.

Kaaliumi maksimaalne soovitatav annus on 2…3 mmol/kg kehakaalu kohta ööpäevas.

 • Neerukahjustusega patsiendid

Neerukahjustusega patsientidele peab manustama väiksemaid annuseid.

Potassium Chloride/ Sodium Chloride Fresenius 3 mg/9 mg/ml infusioonilahus on hüpertooniline lahus, mille osmolaarsus on ligikaudu 388 mOsm/l.

Ravimit peab manustama regulaarse ja hoolika järelevalve all. Kaalium-ravi saavate patsientide puhul, eriti südame- või neerukahjustuse korral, on hädavajalik regulaarselt jälgida kliinilist seisundit, elektrolüütide kontsentratsioone plasmas, kreatiniini kontsentratsiooni plasmas, vere jääklämmastiku sisaldust, happe-aluse tasakaalu ja EKG-d.

Tagada tuleb küllaldane uriinieritus ja jälgima peab vedeliku tasakaalu.

Kaaliumisoolasid tuleb erilise järelevalve all manustada patsientidele, kellel on südamehaigus või hüperkaleemiat soodustav seisund, näiteks renaalne või adrenokortikaalne puudulikkus, äge dehüdratsioon või ulatuslik koekahjustus (nagu raskete põletuste korral). Südameglükosiididega ravi saavatel patsientidel on kaaliumisisalduse regulaarne kontrollimine kohustuslik.

Naatriumisoolasid tuleb ettevaatusega manustada patsientidele, kellel on hüpertensioon, südamepuudulikkus, perifeersed tursed või kopsuturse, neerufunktsiooni häire, preeklampsia või mõni muu naatriumi retensiooniga seotud seisund.

Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist (lisandid)

Mis tahes lisatava ravimi puhul tuleb enne kasutamist kindlaks teha keemilis-füüsikaline stabiilsus Potassium Chloride/ Sodium Chloride Fresenius 3 mg/9 mg/ml infusioonilahuse pH juures. Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

Arsti kohustus on hinnata Potassium Chloride/ Sodium Chloride Fresenius 3 mg/9 mg/ml infusioonilahusele lisatava ravimi sobivust, kontrollides võimalikku värvuse muutust ja/või võimalikku sademe, lahustumatute ühendite või kristallide teket. Vt ka lisatava ravimiga kaasasolevat Ravimi omaduste kokkuvõtet. Enne Potassium Chloride/ Sodium Chloride Fresenius 3 mg/9 mg/ml infusioonilahusele ravimite lisamist tuleb hinnata nende sobivust.

Tutvuge lisatava ravimi kasutusjuhistega. Enne ravimi lisamist veenduge, et see on vees lahustuv ja/või stabiilne Potassium Chloride/ Sodium Chloride Fresenius 3 mg/9 mg/ml infusioonilahuse pH juures (pH: 4,5 kuni 7,0).

Keelatud on kasutada teadaolevalt kokkusobimatud lisandeid.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb lahjendatud preparaat kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja –tingimuste eest kasutaja.