Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Pancod - prolong tabl 40mg n10; n20; n28; n30; n40; n50; n56; n60; n100; n112 - Pakendi infoleht

ATC Kood: N02AA05
Toimeaine: Oxycodone
Tootja: PharmaSwiss Ceska republika s.r.o

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Pancod 5 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Pancod 10 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Pancod 20 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Pancod 40 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Oksükodoonvesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Pancod ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Pancodi võtmist

3.Kuidas Pancodi võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Pancodi säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Pancod ja milleks seda kasutatakse

Pancod on näidustatud täiskasvanutele ja noorukitele (alates 12 aasta vanusest).

Pancodi toimeaine on oksükodoonvesinikkloriid, mis on tugev analgeetikum ehk valuvaigisti ja mis kuulub opioidideks nimetatavate ravimite rühma.

Seda kasutatakse tugeva valu leevendamiseks, mida saab piisavalt vaigistada ainult opioidvaluvaigistiga.

Võtke seda ravimit üksnes siis, kui teie arst on selle teile välja kirjutanud. See ei ole ette nähtud kasutamiseks nn vajaduse korral kerge valu, tavaliste valude ega külmetuse või gripi sümptomite leevendamiseks.

2. Mida on vaja teada enne Pancodi võtmist

Ärge võtke Pancodi:

kui olete oksükodoonvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil esineb tõsiseid hingamisprobleeme, näiteks rasket hingamise pärssumist (mille puhul te hingate aeglasemalt või nõrgemalt kui tavaliselt);

kui teie veres on suurenenud süsihappegaasi sisaldus (hüperkapnia);

kui teil on raske hingamisteede ahenemisega seotud kopsuhaigus (krooniline obstruktiivne kopsuhaigus);

kui teil on pikaajalisest kopsuhaigusest tingitud südameprobleem (cor pulmonale );

raske bronhiaalastma;

kui teil on haigus, mille puhul peensool ei tööta korralikult (paralüütiline iileus).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Pancodi kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega,

kui te olete eakas või nõrk;

kui teil on rasked kopsu-, maksa- või neeruprobleemid;

kui teil on kilpnäärmehaigus (müksödeem) või kilpnäärme alatalitlus (hüpotüreoidism);

kui teie neerupealised ei tooda piisaval hulgal hormoone (neerupealiste puudulikkus, Addisoni tõbi);

kui teil on suurenenud eesnääre (prostata hüpertroofia);

kui teil on näiteks alkoholi või muu mürgistuse tagajärjel tekkinud vaimne häire (toksiline psühhoos);

kui teil on alkoholimürgistusest tingitud äge psüühikahäire (alkoholism, delirium tremens);

kui teil on opioididest sõltuvus;

kui teil on kõhunäärme põletik (pankreatiit);

kui teil on sapikivid;

kui teil on soolehaigusi, millega kaasneb soolte ahenemine või sulgus (obstruktsioon) või põletik. Lõpetage kohe Pancodi kasutamine, kui teile tundub, et teie soolestik ei tööta enam korralikult (paralüütiline iileus);

kui teil on haigusi, millega kaasneb suurenenud surve ajule (koljusisene kõrge rõhk);

kui teil on vereringeprobleeme, kui teil on epilepsia või kui teil on kalduvus krampide tekkeks;

kui te kasutate MAO inhibiitoreid.

Kui mis tahes ülaltoodust kehtib või on varem kehtinud teie kohta, pidage nõu oma arstiga.

Kõige raskem opioidide üleannustamisega seotud kõrvaltoime on seisund, mille puhul te hingate aeglasemalt või nõrgemalt kui tavaliselt (respiratoorne depressioon). See tekib kõige sagedamini eakatel või nõrkadel patsientidel.

Tundlikel inimestel võivad opioidid põhjustada tugevat vererõhu langust. Kui teil tekivad nimetatud kõrvaltoimed, pöörduge kohe arsti poole.

Kui teile tehakse operatsioon, öelge kindlasti enne seda arstile, et te võtate Pancodi.

Selle ravimi kasutamist peavad vältima patsiendid, kes on olnud või on alkoholi ja narkootikumide kuritarvitajad.

Pikaajaline kasutamine / sõltuvus

Pikaajalisel Pancodi kasutamisel võib patsientidel tekkida tolerantsus. Seepärast võivad nad valuvaigistava toime säilitamiseks vajada järjest suuremaid annuseid Pancodi. Pikaajaline Pancodi kasutamine kroonilise valuga patsientidel võib tekitada füüsilist sõltuvust. Ravi järsul katkestamisel võivad tekkida ärajätunähud, nagu haigutamine, pupillide laienemine (müdriaas), pisaravool, ninavesisus (rinorröa), värisemine (treemor), liighigistamine (hüperhidroos), ärevus, rahutus, südamepekslemine, krambid ja unetus. Kui patsient ei vaja enam ravi Pancodiga, on ärajätunähtude tekke vältimiseks soovitatav ööpäevast annust järk-järgult vähendada.

Pancod võib tekitada primaarset sõltuvust. Kroonilise valu all kannatavatel patsientidel eesmärgipärasel kasutamisel on füüsilise ja psühholoogilise sõltuvuse tekkerisk selgelt väiksem. Riski tuleb saadava kasu suhtes hinnata. Palun arutage seda oma arstiga.

Sportlased peavad teadma, et see ravim võib dopingukontrollis anda positiivse tulemuse. Pancodi kasutamine dopinguainena võib olla tervisele ohtlik.

Lapsed

Pancodi kasutamist ei ole uuritud alla 12-aastastel lastel. Seega ei ole ohutus ja tõhusus kindlaks tehtud ning Pancodi ei soovitata kasutada alla 12-aastastel lastel.

Muud ravimid ja Pancod

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Pancodi võtmine samal ajal järgmiste ravimitega võib tugevdada Pancodi kõrvaltoimeid (eriti hingamisprobleeme):

kesknärvisüsteemi toimivad ravimid, nagu uinutid ja rahustid;

teised närvisüsteemi mõjutavad ravimid (fenotiasiinid, neuroleptikumid);

antidepressandid;

allergia- või oksendamisvastased ravimid (antihistamiinid, antiemeetikumid);

teised tugevad valuvaigistid (opioidid);

alkohol.

Pancodi võtmine samal ajal järgmiste ravimitega võib tugevdada Pancodi teatud kõrvaltoimeid (nagu kõhukinnisus, suukuivus või urineerimisprobleemid):

antikolinergilise toimega ravimid, nagu teisedki närvisüsteemi mõjutavad ravimid (psüühika- või vaimsete häirete raviks kasutatavad ravimid), allergia- või oksendamisvastased (antihistamiinid, antiemeetikumid) ravimid;

Parkinsoni tõve vastased ravimid.

Kui te võtate Pancodi samal ajal verd vedeldavate ravimitega (kumariini tüüpi antikoagulante), võib teie vere hüübivuse aeg lüheneda või pikeneda. Seda mõõdetakse analüüsiga, mida nimetatakse INR-iks. See näitab, kui kaua vere hüübimine aega võtab.

Antibiootikumid (klaritromütsiin, erütromütsiin ja telitromütsiin), seenevastased ravimid (ketokonasool, vorikonasool, itrakonasool ja posakonasool), proteaasi inhibiitorid (botsepreviir, ritonaviir, indinaviir, nelfinaviir ja sakvinaviir), tsimetidiin (maohappe tekke pärssija – maohaavandite, seedehäirete ja kõrvetiste ravim) ja greibimahl, samuti paroksetiin ning kinidiin võivad oksükodoonvesinikkloriidi metabolismi takistada.

Mõned ravimid, nagu rifampitsiin, karbamasepiin, fenütoiin ja naistepunaürt, võivad oksükodoonvesinikkloriidi metabolismi soodustada.

Neid tablette ei tohi võtta koos monoamiini oksüdaasi inhibiitoritega või siis, kui te olete seda tüüpi ravimit võtnud kahel viimasel nädalal.

Pancod koos toidu, joogi ja alkoholiga

Pancodi võib võtta koos toiduga või ilma.

Alkoholi tarvitamine Pancodi võtmise ajal võib teid teha unisemaks või suurendada raskete kõrvaltoimete, näiteks pindmise hingamise (koos hingamisseiskuse ohuga) ja teadvusekaotuse riski. Pancodi võtmise ajal ei ole soovitatav alkoholi tarvitada.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Pancodi ei tohi raseduse ajal võtta, kui see ei ole vältimatult vajalik. Oksükodoonvesinikkloriidi kasutamise kohta rasedatel on vähe andmeid. Oksüdokodoonvesinikkloriid läheb läbi platsenta loote vereringesse. Pancodi pikaajaline kasutamine raseduse ajal võib põhjustada vastsündinul ärajätusümptomeid. Kui tablette on võetud sünnituse ajal, võivad lapsel tekkida hingamisprobleemid (respiratoorne depressioon).

Rinnaga toitmise ajal ei tohi te Pancodi võtta, sest oksükodoon eritub rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pancod võib halvendada teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. See on eriti tõenäoline:

kui te alustate ravi Pancodiga;

pärast annuse suurendamist või ühelt ravimilt teisele üleminekul (kõrvaltoimete vähendamiseks alternatiivsete ravimite kasutamine);

kui Pancodiga koos võetakse alkoholi või teisi ravimeid, mis toimivad kesknärvisüsteemile.

Stabiilse ravi ajal ei pruugi olla vajadust piirata autojuhtimist; selle üle otsustab teie arst konkreetse olukorra põhjal. Palun arutage oma arstiga, kas ja millistel tingimustele te võite autot juhtida.

3.Kuidas Pancodi võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Arst kohandab annust valu tugevuse ja teie tundlikkuse järgi. Võtke ettenähtud kogus toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette kaks korda ööpäevas.

Kasutamine täiskasvanutel ja noorukitel (alates 12 aasta vanusest).

Tavaline algannus on 10 mg oksükodoonvesinikkloriidi iga 12 tunni tagant. Võtke üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett hommikul ja üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett õhtul.

Kuigi enamikule patsientidest sobib sümmeetriline (nii hommikul kui ka õhtul sama suur annus) ööpäevaringne 12-tunnise vahega annustamine, võib mõnedele patsientidele rohkem sobida asümmeetriline annustamine (hommikul ja õhtul erinevad annused), mis on kohandatud neil esineva valu mustri järgi. Teie arst otsustab, milline on teie vajadustele vastav parim raviskeem.

Ravi ajal otsustab teie arst annuste kohandamise üle arvestades teie varem saadud annuseid. Kui teid juba on opioididega ravitud, võidakse ravi Pancodiga alustada suurema annusega.

Mõned Pancodi kindla skeemi järgi võtvad patsiendid vajavad kiiretoimelisi valuvaigisteid läbilöögivalude kiireks leevendamiseks. Toimeainet prolongeeritult vabastavad Pancodi tabletid ei ole mõeldud läbilöögivalu raviks.

Teie arst jälgib teid regulaarselt veendumaks, et te saate parimat võimalikku valuravi. Jälgitakse ka kõrvaltoimete ravi ja ravi jätkamise vajadust.

Palun rääkige oma arsti või apteekriga, kui teil on tunne, et Pancodi toime on liiga tugev või liiga nõrk.

Vähivalu ja mitte-vähivalu

Mitte-vähivalu ravis on tavaliselt piisav ööpäevane annus 40 mg oksükodooni; siiski võivad vahel olla vajalikud suuremad annused. vähivaluga patsiendid vajavad tavaliselt 80...120 mg oksükodooni. Erandjuhtudel võib oksükodoonvesinikkloriidi annust suurendada kuni 400 mg-ni.

Eakamad inimesed

Maksa- ja/või neeruprobleemideta eakatel patsientidel ei ole annuse kohandamine tavaliselt vajalik.

Riskirühma patsiendid

Neeru- ja/või maksaprobleemidega patsiendid, kes varem ei ole opioide saanud, peavad alguses võtma pool täiskasvanutele soovitatavast annusest. See kehtib ka väikese kehakaaluga patsientide kohta ja nende kohta, kelle organism töötleb ravimeid aeglasemalt (nn aeglased metaboliseerijad).

Lapsed

Pancodi ei ole testitud alla 12-aastastel lastel. Seega ei ole ohutus ja tõhusus kindlaks tehtud ja Pancodi ei soovitata kasutada alla 12-aastastel lastel.

Manustamisviis ja kasutamise kestus

Pancod on üksnes suukaudseks kasutamiseks. Tablette ei tohi mitte kunagi süstida, sest see võib põhjustada raskeid, isegi surmaga lõppeda võivaid kõrvaltoimeid.

Võtke toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid sisse hommikul ja õhtul kindla raviskeemi järgi (nt hommikul kell 8 ja õhtul kell 20). Neelake tabletid alla piisava koguse vedelikuga (pool klaasi vett). Tabletid võib võtta koos toiduga või ilma.

Pancodi ei tohi võtta koos alkohoolsete jookidega.

Neelake tabletid tervelt alla. Ärge tablette lõigake, murdke, närige, purustage ega lahustage. Lõigatud, murtud, näritud, purustatud või lahustatud tablettide sissevõtmine põhjustab toimeaine kiirema vabanemise ja potentsiaalselt surmava oksükodoonvesinikkloriidi annuse imendumise (lugege lõiku „Kui te võtate Pancodi rohkem kui ette nähtud”).

Oksükodooni ei tohi manustada kauem, kui on absoluutne vajadus. Kui haiguse iseloomu ja raskuse tõttu on möödapääsmatu pikaajaline valuravi, tuleb seda hoolikalt ja regulaarselt jälgida, et kindlaks teha, kas ja mil määral on ravi jätkamine vajalik. Kui patsient ei vaja enam ravi opioididega, on ärajätunähtude tekke vältimiseks soovitatav annust järk-järgult vähendada.

Kui te võtate Pancodi rohkem kui ette nähtud

Kui te olete ravimit võtnud rohkem kui ette nähtud, võtke kohe ühendust oma arstiga.

Teil võivad tekkida järgmised nähud:

kitsenenud pupillid,

hingamise pärssumine,

unisus (somnolentsus), mis võib süveneda stuuporiks või teadvusekaotuseks (kooma),

skeletilihaste toonuse langus,

aeglustunud pulss ja vererõhu langus,

raskematel juhtudel võib tekkida teadvusekaotus (kooma), vee kogunemine kopsudesse (kopsuturse) ja vereringe puudulikkus (kollaps), mis võivad lõppeda surmaga.

Vältige head keskendumisvõimet nõudvaid olukordi, näiteks autojuhtimist.

Juhuslik üleannustamine lapsel on ohtlik ja võib lõppeda surmaga.

Kui te unustate Pancodi võtta

Kui te võtate ettenähtust väiksema annuse Pancodi või kui te olete annuse võtmise ära unustanud, leevendab see valu mitterahuldavalt ja/või ebapiisavalt.

Kui te olete unustanud annuse võtmata ja teie järgmise annuseni on rohkem kui 8 tundi: võtke vahelejäänud annus. Seejärel võite jätkata oma tavapärase raviskeemiga.

Kui järgmise annuse võtmiseni on vähem kui 8 tundi, võtke oma annus sisse, kuid lükake järgmise annuse manustamine 8 tundi edasi.

Põhimõtteliselt ei tohi te kunagi võtta 8 tunni jooksul rohkem kui ühe annuse Pancodi.

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Pancodi võtmise

Ärge lõpetage Pancodi võtmist arstiga nõu pidamata.

Kui ravi Pancodiga ei ole enam vajalik, on soovitav ööpäevast annust järk-järgult vähendada. Ravi järsul katkestamisel võivad tekkida ärajätunähud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõige sagedasemad kõrvaltoimed on iiveldus (eriti ravi alguses) ja kõhukinnisus. Kõhukinnisust saab ennetada (nt rohke vedelikutarbimise, toitumise ja kiudaineterikka toiduga); arst võib teile selle probleemiga toimetulekuks ravimeid välja kirjutada.

Kui teil esineb iiveldust või oksendamist, võib arst teile ravimi välja kirjutada.

Olulised kõrvaltoimed või nähud, millele tähelepanu pöörata. Kui teil tekivad nimetatud kõrvaltoimed, pöörduge kohe arsti poole.

Kõige raskem kõrvaltoime on seisund, mille puhul te hingate aeglasemalt või nõrgemalt kui tavaliselt (respiratoorne depressioon). See tekib kõige sagedamini eakatel või nõrgestatud patsientidel. Tundlikel inimestel võivad opioidid põhjustada tugevat vererõhu langust.

Toimeaine oksükodoonvesinikkloriid võib põhjustada hingamise pärssumist, pupillide ahenemist, bronhide lihaste krampi ja köharefleksi allasurumist.

Muud võimalikud kõrvaltoimed

Väga sage (esineb rohkem kui 1 inimesel 10-st)

Kõhukinnisus, oksendamine, iiveldus

Väsimus ja/või unisus (sedatsioon), pearinglus, peavalu

Sügelus (pruritus)

Sage (esineb kuni 1 inimesel 10-st)

Kõhuvalu, kõhulahtisus, suukuivus, luksumine, seedehäired (düspepsia)

Söögiisu vähenemine kuni isutuseni

Meeleolu muutumine ja isiksuse muutused (nt ärevus, depressioon, eufooriline meeleolu), vähenenud aktiivsus, rahutus, suurenenud aktiivsus, sihitu rahutus, närvilisus, unetus, kõrvalekalded mõtlemises, segasus

Teadvusekaotus (minestamine), käte või jalgade surin või tuimus (paresteesia), värisemine (treemor)

Vererõhu langus (hüpotensioon)

Hingamisraskused (düspnoe, bronhospasm)

Nahareaktsioonid/lööve

Uriinipeetus, urineerimisraskused või valu urineerimisel (düsuuria), suurenenud urineerimistung

Külmavärinad, nõrkus, higistamine, liighigistamine (hüperhidroos)

Aeg-ajalt (esineb kuni 1 inimesel 100-st)

Füüsiline sõltuvus, sealhulgas ärajätusümptomid, valu (nt rindkere valu), üldine halb või haiglane enesetunne, tursed liigsest vedeliku kogunemisest (ödeem), perifeersed (käte ja jalgade) tursed, janutunne

Traumad õnnetusjuhtumite tagajärjel

allergilised reaktsioonid (ülitundlikkus)

Tajuhäired (nt hallutsinatsioonid, derealisatsioon), vähenenud sugutung (libiido), meeleolu kõikumine, ravimsõltuvus

Häirunud keskendumisvõime, migreen, maitsehäired (düsgeusia), suurenenud lihastoonus (hüpermüotoonia), tahtmatud lihaskontraktsioonid, vähenenud puutetundlikkus (hüpoesteesia),

koordinatsioonihäired, epilepsiahood (eriti epilepsia või krampide tekke eelsoodumuse korral), amneesia, kõnehäired

Nägemise halvenemine, mioos

Halvenenud kuulmine, peapööritus

Pulsisageduse suurenemine (tahhükardia), südamepekslemine (ärajätusündroomiga kaasnevad)

Veresoonte laienemine

Hääle muutused , köha, hingamise pärssumine

Suu haavandumine, suu limaskesta põletik (stomatiit), kõhupuhitus, neelamisraskused , röhitsemine, soolesulgus (iileus)

Erektsioonihäired

Organismi veepuudus

Maksafunktsiooninäitajate tõus

Kuiv nahk

Vajadus võtta sama tugeva valu leevendamiseks järjest suuremaid annuseid (tolerantsus)

Harv (võivad esineda kuni 1 kasutajal 1000-st):

Meleena (verd sisaldav, ebanormaalselt tume, tõrvataoline väljaheide), hammaste muutused, igemete veritsemine

Herpes simplex

Suurenenud isu

Kehakaalu tõus, kehakaalu langus

Ortostaatiline hüpotensioon

Sügelev lööve (urtikaaria)

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Köharefleksi allasurumine

Sapikoolik (sapikivid), kolestaas

Amenorröa (ebanormaalne menstruatsiooni puudumine)

Tugev allergiline reaktsioon (anafülaktiline reaktsioon)

Agressiivsus

Valutundlikkuse suurenemine

Hambakaaries

Nagu kõigi tugevate valuvaigistite puhul, on ka selle ravimiga risk, et te muutute neist tablettidest sõltuvaks.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Pancodi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri osas eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Pancod sisaldab

Toimeaine on oksükodoonvesinikkloriid.

Pancod 5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 5 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 4,5 mg oksükodoonile

Pancod 10 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 10 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 9,0 mg oksükodoonile.

Pancod 20 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 20 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 17,9 mg oksükodoonile

Pancod 40 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 40 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 35,9 mg oksükodoonile.

Teised koostisosad on:

Hüpromelloos, polüvinüülatsetaat, povidoon K30, naatriumlaurüülsulfaat, ränidioksiid, mikrokristalliline tselluloos, magneesiumstearaat, dibutüülsebakaat, etüültselluloos, tsetüülalkohol, talk.

Kuidas Pancod välja näeb ja pakendi sisu

Pancod 5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Pancod 5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on valged või valkjad ellipsikujulised kaksikkumerad kaetud tabletid mõõtmetega 9,6 × 4,8 mm. Tableti ühele küljele on pressitud „5” ja teisele küljele „LT”.

Pancod 10 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Pancod 10 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on valged või valkjad ellipsikujulised kaksikkumerad kaetud tabletid mõõtmetega 9,6 × 4,8 mm. Tableti ühele küljele on pressitud „10” ja teisele küljele „LT”.

Pancod 20 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Pancod 20 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on valged või valkjad ellipsikujulised kaksikkumerad kaetud tabletid mõõtmetega 11 × 5,5 mm. Tableti ühele küljele on pressitud „20” ja teisele küljele „LT”.

Pancod 40 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Pancod 40 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on valged või valkjad ellipsikujulised kaksikkumerad kaetud tabletid mõõtmetega 11 × 5,5 mm. Tableti ühele küljele on pressitud „40” ja teisele küljele „LT”.

Pancod toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid on saadaval pakendisuurustes 10, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 100 ja 112 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

PharmaSwiss Česka republika s.r.o Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Tšehhi Vabariik

Tootjad ETHYPHARM Chemin de la Poudrière 76120 Grand Quevilly Prantsusmaa

ICN Polfa Rzeszów ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

PharmaSwiss Eesti OÜ Tammsaare tee 47 11316 Tallinn

Eesti

Tel 682 7400

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2014.