Perindoprilamlodipine teva - tablett (5mg +10mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C09BB04
Toimeaine: perindopriil +amlodipiin
Tootja: Teva Pharma B.V.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Perindopril/Amlodipine Teva 5 mg/5 mg tabletid

Perindopril/Amlodipine Teva 5 mg/10 mg tabletid

Perindopril/Amlodipine Teva 10 mg/5 mg tabletid

Perindopril/Amlodipine Teva 10 mg/10 mg tabletid

Perindopriiltosilaat/amlodipiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Perindopril/Amlodipine Teva ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Perindopril/Amlodipine Teva võtmist
 3. Kuidas Perindopril/Amlodipine Teva’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Perindopril/Amlodipine Teva’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Perindopril/Amlodipine Teva ja milleks seda kasutatakse

Perindopril/Amlodipine Teva on kahe toimeaine, perindopriili ja amlodipiini, kombinatsioon. Perindopril/Amlodipine Teva 5 mg/5 mg tabletid sisaldavad 5 mg perindopriiltosilaati ja 5 mg amlodipiini.

Perindopril/Amlodipine Teva 5 mg/10 mg tabletid sisaldavad 5 mg perindopriiltosilaati ja 10 mg amlodipiini.

Perindopril/Amlodipine Teva 10 mg/5 mg tabletid sisaldavad 10 mg perindopriiltosilaati ja 5 mg amlodipiini.

Perindopril/Amlodipine Teva 10 mg/10 mg tabletid sisaldavad 10 mg perindopriiltosilaati ja 10 mg amlodipiini.

Perindopriil on AKE (angiotensiini konverteeriva ensüümi) inhibiitor. Amlodipiin on kaltsiumi antagonist (dihüdropüridiinide rühma kuuluv ravim). Koos toimides need laiendavad ja lõõgastavad veresooni, et veri neist kergemini läbi saaks voolata ning seetõttu on ka verevool südames parem.

Perindopril/Amlodipine Teva’t kasutatakse kõrge vererõhu (hüpertensioon) ja/või stabiilse südame isheemiatõve (seisund, kus südame verevarustus on vähenenud või blokeeritud) raviks.

Patsiendid, kes võtavad perindopriili ja amlodipiini eraldi tablettidena, võivad selle asemel võtta ühe tableti Perindopril/Amlodipine Teva’t, mis sisaldab mõlemat toimeainet.

Mida on vaja teada enne Perindopril/Amlodipine Teva võtmist

Ärge võtke Perindopril/Amlodipine Teva’t:

 • Kui olete perindopriili või mõne muu AKE inhibiitori, amlodipiini või mõne muu kaltsiumi antagonisti või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • Kui te olete rohkem kui 3 kuud rase (samuti on parem vältida Perindopril/Amlodipine Teva kasutamist raseduse algstaadiumis, vt lõik 2 „Rasedus ja imetamine”).
 • Kui teil on eelneval AKE inhibiitori kasutamisel esinenud selliseid sümptomeid, nagu vilistav hingamine, näo või keeleturse, tugev sügelus või raske nahalööve või kui teil või teie perekonnaliikmel on esinenud need sümptomid mõnes muus olukorras (seisund nagu angioödeem).
 • Kui teil esineb südame aordiklapi kitsenemine (aordistenoos) või kardiogeenne šokk (seisund, kus süda ei ole võimeline keha varustama piisava koguse verehulgaga).
 • Kui teil on väga madal vererõhk (hüpotensioon).
 • Kui te põete müokardiinfarkti järgset südamepuudulikkust.
 • Kui teil on suhkurtõbi (diabeet) või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Perindopril/Amlodipine Teva võtmist rääkige oma arsti või apteekriga, kui teil esineb mõni järgnevatest seisunditest:

 • hüpertroofiline kardiomüopaatia (südamelihasehaigus) või neeruarteri stenoos (neerusid verega varustava arteri kitsenemine);
 • südamepuudulikkus;
 • märkimisväärne vererõhu tõus (hüpertensiivne kriis);
 • mis tahes muud südameprobleemid;
 • maksaprobleemid;
 • neeruprobleemid või kui te saate dialüüsiravi;
 • vaskulaarne kollageenhaigus (sidekoe haigus), nagu süsteemne erütematoosne luupus või sklerodermia;
 • diabeet;
 • kui te olete soolavabal dieedil või kui te kasutate soolaasendajaid, mis sisaldavad kaaliumi (hästi tasakaalustatud vere kaaliumi sisaldus on oluline);
 • kui te olete eakas ja teie annus vajab suurendamist;
 • kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:
 • angiotensiin II retseptori antagonist lüh AIIRA (nimetatakse ka sartaanid, nt valsartaan, telmisartaan, irbesartaan), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid.
 • aliskireen;
 • kui te võtate mõnda alljärgnevast ravimist, suureneb risk angioödeemi (kiire nahaalune turse näiteks kõri piirkonnas) tekkeks:
 • ratsekadotriil (kasutatakse kõhulahtisuse raviks),
 • siroliimus, everoliimus, temsiroliimus ja muud nn mTORi inhibiitorite klassi kuuluvad ravimid (kasutatakse siirdatud organite äratõukereaktsiooni vältimiseks).

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaalium) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Perindopril/Amlodipine Teva’t“.

Te peate ütlema oma arstile, kui arvate end olevat rase (või planeerite rasestuda). Perindopril/Amlodipine Teva’t ei ole soovitatav kasutada raseduse varases staadiumis ning seda ei tohi kasutada pärast raseduse esimest 3 kuud, kuna see võib selles staadiumis kasutamisel põhjustada tõsist kahju teie lapsele (vt lõik 2 „Rasedus ja imetamine”).

Kui te võtate Perindopril/Amlodipine Teva’t, siis teatage samuti oma arstile või meditsiinipersonalile, kui teil:

 • seisab ees üldanesteesia ja/või kirurgiline operatsioon;
 • on hiljuti esinenud kõhulahtisus või oksendamine;
 • seisab ees LDL aferees (kolesterooli eemaldamine verest aparaadi abil);
 • seisab ees desensibiliseeriv ravi, vähendamaks allergiat mesilase või herilase mürgile.

Lapsed ja noorukid

Perindopril/Amlodipine Teva’t ei soovitata kasutada lastel ja noorukitel.

Muud ravimid ja Perindopril/Amlodipine Teva

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Ravimid, mida koos Perindopril/Amlodipine Teva võtmisega tuleb vältida:

 • liitium (kasutatakse depresiooni või mania raviks);
 • estramustiin (kasutatakse vähi raviks);
 • kaaliumi säästvad diureetikumid (spironolaktoon, triamtereen), kaaliumit sisaldavad toidulisandid või kaaliumit sisaldavad soolaasendajad.

Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid:

Kui te võtate angiotensiin II retseptori antagonisti (AIIRA) või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke Perindopril/Amlodipine Teva’t “ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Ravi Perindopril/Amlodipine Teva’ga võivad mõjutada teised ravimid. Kindlasti öelge oma arstile, kui te kasutate mõnda järgnevalt loetletud ravimitest, kuna see võib nõuda erijälgimist:

 • Teised kõrgvererõhutõve ravimid, sh diureetikumid (ravimid, mis suurendavad neerude poolt toodetava uriini hulka).
 • Mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (nt ibuprofeen) valu leevendamiseks või atsetüülsalitsüülhape suures annuses.
 • Diabeediravimid (nt insuliin).
 • Vaimsete häirete, nagu depressioon, ärevus, skisofreenia jms, raviks kasutatavad ravimid (nt tritsüklilised antidepressandid, antipsühhootikumid, imipramiinisarnased antidepressandid, neuroleptikumid).
 • Immunosupressandid (ravimid, mida kasutatakse organismi kaitsemehhanismi langetamiseks), mida kasutatakse autoimmuunhäirete raviks või siirdamisjärgselt äratõukereaktsiooni ärahoidmiseks (nt tsüklosporiin).
 • Allopurinool (podagra raviks).
 • Prokaiinamiid (ebaregulaarse südamerütmi raviks).
 • Vasodilataatorid, sealhulgas nitraadid (veresooni laiendavad ravimid).
 • Hepariin (ravimid vere vedeldamiseks).
 • Efedriin, noradrenaliin või adrenaliin (madala vererõhu, šoki või astma raviks kasutatavad ravimid).
 • Baklofeen või dantroleen (infusioonina) – mõlemaid kasutatakse lihasjäikuse raviks, mis võib ilmneda nt sclerosis multiplexi korral; dantroleeni kasutatakse ka anesteesia käigus tekkida võiva maliigse hüpertermia raviks (sümptomiteks on väga kõrge palavik ja lihasjäikus).
 • Rifampitsiin, erütromütsiin, klaritromütsiin (antibiootikumid).
 • Epilepsiavastased ravimid, nagu karbamasepiin, fenobarbitaal, fenütoiin, fosfenütoiin, primidoon.
 • Itrakonasool, ketokonasool (seeninfektsioonide raviks kasutatavad ravimid).
 • Suurenenud eesnäärme raviks kasutatavad alfablokaatorid, nagu prasosiin, alfusosiin, doksasosiin, tamsulosiin, terasosiin.
 • Amifostiin (kasutatakse teistest ravimitest või vähi raviks kasutatavast kiiritusravist tekkivate kõrvaltoimete raviks).
 • Kortikosteroidid (kasutatakse erinevate seisundite, sealhulgas raskekujulise astma ja reumatoidartriidi raviks).
 • Kullasoolad, eriti veenisiseselt manustatavad (kasutatakse reumatoidartriidi raviks).
 • Ritonaviir, indinaviir, nelfinaviir (nn proteaasi inhibiitorid, mida kasutatakse HIV raviks).
 • Simvastatiin (kasutatakse kolesterooli vähendamiseks).
 • Ravimid, mida tavaliselt kasutatakse kõhulahtisuse raviks (ratsekadotriil) või siirdatud organite äratõukereaktsiooni vältimiseks (siroliimus, everoliimus, temsiroliimus ja muud nn mTORi inhibiitorite klassi kuuluvad ravimid). Vt lõik „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“.
 • Takroliimus (kasutatakse keha immuunvastuse vähendamiseks, võimaldades kehal siirdatud organit omaks võtta)
 • Kotrimoksasool ehk trimetoprim/sulfametoksasool

Perindopril/Amlodipine Teva koos toidu ja joogiga

Inimesed, kes kasutavad Perindopril/Amlodipine Teva’t, ei tohi samaaegselt tarvitada greipfruudi mahla ja greipfruuti. Seda seetõttu, et greipfruudi mahl ja greipfruut võivad põhjustada toimeaine amlodipiini sisalduse suurenemist veres, mis võib põhjustada ettenägematult Perindopril/Amlodipine Teva vererõhku langetava toime tugevnemist.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase või imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Te peate oma arstile rääkima, kui arvate end olevat rase (või kavatsete rasestuda). Teie arst soovitab teil tavaliselt lõpetada Perindopril/Amlodipine Teva kasutamise juba enne rasestumist või kohe peale rasedaks jäämist ning soovitab teil selle asemel kasutada mõnda muud ravimit.

Perindopril/Amlodipine Teva’t ei ole soovitatav kasutada raseduse varases staadiumis ning seda ei tohi kasutada pärast raseduse esimest 3 kuud, kuna see võib kasutamisel pärast raseduse kolmandat kuud põhjustada tõsist kahju teie lapsele.

Imetamine

Amlodipiin eritub teadaolevalt väikestes kogustes rinnapiima. Teavitage oma arsti, kui te imetate või kavatsete alustada lapse rinnaga toitmist. Perindopril/Amlodipine Teva’t ei ole soovitatav kasutada imetavatel emadel. Juhul, kui soovite oma last rinnaga toita, siis soovitab arst teile mõnda muud ravimit, eriti kui teie laps on vastsündinu või sündis enneaegselt.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Perindopril/Amlodipine Teva võib mõjutada teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. Kui tabletid tekitavad teil iiveldust, pearinglust, nõrkust või väsimust või põhjustavad peavalu, ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid ning võtke otsekohe ühendust oma arstiga.

Perindopril/Amlodipine Teva sisaldab laktoosmonohüdraati

Perindopril/Amlodipine Teva sisaldab laktoosmonohüdraati (teatud tüüpi suhkur). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Kuidas Perindopril/Amlodipine Teva’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Neelake tablett alla klaasitäie veega, eelistatult iga päev samal ajal, hommikul enne sööki. Arst määrab teile sobiliku annuse, milleks on tavaliselt 1 tablett ööpäevas.

Perindopril/Amlodipine Teva’t määratakse tavaliselt patsiendile, kes juba kasutab perindopriili ja amlodipiini eraldi tablettidena.

Kui te võtate Perindopril/Amlodipine Teva’t rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud rohkem tablette kui vaja, võtke otsekohe ühendust lähima haigla erakorralise meditsiini osakonnaga või oma arstiga. Üleannustamise korral tekib kõige suurema tõenäosusega vererõhu langus, mistõttu võite tunda pearinglust või minestada. Kui see tekib, olge tõstetud jalgadega lamavas asendis.

Kui te unustate Perindopril/Amlodipine Teva’t võtta

Oluline on võtta ravimit iga päev, kuna regulaarne ravi on efektiivsem. Juhul, kui siiski unustate Perindopril/Amlodipine Teva’t võtta, siis võtke järgmine annus tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Perindopril/Amlodipine Teva võtmise

Kuna ravi Perindopril/Amlodipine Teva’ga on tavaliselt eluaegne, siis pidage kindlasti nõu oma arstiga, enne kui katkestate oma tablettide võtmise.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui täheldate endal ükskõik millist järgnevatest kõrvaltoimetest, katkestage kohe ravimi võtmine ja võtke otsekohe ühendust oma arstiga.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

 • tugev pearinglus või minestus madala vererõhu tõttu.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

 • äkiline vilistav hingamine, valu rinnus, hingeldamine või hingamisraskused;
 • silmalaugude, näo või suu turse;
 • huulte, keele ja kõriturse, mis võib põhjustada hingamisraskusi.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000-st):

 • käte või jalgade nõrkus või kõnehäired, mis võivad olla insuldi tunnusteks;
 • raskekujulised nahareaktsioonid, sh tugev nahalööve, nõgestõbi, nahapunetus üle kogu keha, tugev sügelus, villid, naha ketendus ja turse, limaskestade põletik (StevensiJohnsoni sündroom) või teised allergilised reaktsioonid;
 • ebaharilikult kiired või ebaregulaarsed südamelöögid, valu rinnus (stenokardia) või südameinfarkt;
 • kõhunäärmepõletik, mis võib põhjustada tugevat kõhu ja seljavalu, millega kaasneb väga halb enesetunne;
 • naha või silmade muutumine kollaseks (ikterus), mis võib olla maksapõletiku tunnus.

Teadmata kõrvaltoimed (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • Raskekujulised nahareaktsioonid, sh intensiivne nahalööve, nõgestõbi, nahapunetus kogu kehal, tugev sügelus, villide teke, naha ketendus ja turse, limaskestapõletik (StevensiJohnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs) või muud allergilised reaktsioonid.

Teatatud on järgmistest sageli esinevatest kõrvaltoimetest. Kui mõni nendest põhjustab teile probleeme või kestab kauem kui üks nädal, võtke ühendust oma arstiga.

 • Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10st): peavalu, pearinglus, unisus (eriti ravi alguses), peapööritus, tuimus või surisemise tunne jäsemetes, nägemishäired (sh topeltnägemine), tinnitus (kumin kõrvus), palpitatsioonid (südamelöökide tundmine), nahaõhetus, vererõhu langusest tingitud peapööritustunne, köha, hingeldus, iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, maitsetundlikkuse häired, düspepsia või seedehäired, kõhulahtisus, kõhukinnisus, allergilised reaktsioonid (nagu nahalööve, sügelus), lihaskrambid, väsimus, nõrkus, pahkluude paistetus (turse).
 • Aegajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100st): meeleolu muutused, ärevus, depressioon, unetus, unehäired, värinad, valuaistingu kadumine, riniit (kinnine või vesine nina), muutused sooletegevuses, juuste väljalangemine, punased laigud nahal,

nahavärvuse muutused, seljavalu, lihas- või liigesvalu, valu rinnus, urineerimishäired, suurenenud urineerimisvajadus öösel, suurenenud urineerimissagedus, valu, halb enesetunne, suukuivus, neeruprobleemid, impotentsus, suurenenud higistamine, ebamugavustunne rindades või rindade suurenemine meestel, kehakaalu suurenemine või vähenemine, eosinofiilide (teatud tüüpi valged verelibled) hulga tõus, tugev sügelus või raskekujulised nahalööbed, villikogumike teke nahal, palavik, kukkumised, minestus, kiirenenud südame löögisagedus, vaskuliit (veresoonte põletik), valgusülitundlikkusreaktsioon (naha suurenenud tundlikkus päikesevalguse suhtes), halb enesetunne, muutused laboratoorsete analüüside tulemustes: kaaliumi kõrge sisaldus veres, mis on pöörduv ravi lõpetamisel, naatriumi vähesus, hüpoglükeemia (väga madal veresuhkru sisaldus) suhkurtõvega patsientidel, uurea ja kreatiniini sisalduse suurenemine veres.

 • Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000st): segasus, psoriaasi ägenemine, muutused laboratoorsete analüüside tulemustes: maksaensüümide aktiivsuse tõus, seerumi bilirubiini sisalduse tõus.
 • Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000st): südameveresoonkonna häired (stenokardia ja insult), eosinofiilne kopsupõletik (harvaesinev kopsupõletik), multiformne erüteem (nahalööve, mis sageli algab punaste sügelevate laikudega näol, kätel või jalgadel), valgustundlikkus, verehäired, maksatalituse häired, maksapõletik (hepatiit), naha kollasus (kollatõbi), kõhupuhitus (gastriit), närvide häire, mis võib põhjustada nõrkust, surinat või tuimust, suurenenud lihaspinge, igemete turse, ülemäärane vere suhkrusisaldus (hüperglükeemia), äge neerupuudulikkus, muutused veres, nt valgete ja punaste vereliblede hulga vähenemine, madalam hemoglobiini sisaldus, vereliistakute hulga vähenemine.
 • Perindopril/Amlodipine Teva kasutamisel on samuti teatatud järgmistest kõrvaltoimetest: häired, mis hõlmavad jäikust, värinat ja/või liikumishäireid, värisemine, jäik kehaasend, maskitaoline ilme, aeglased liigutused ja lohisev, tasakaalutu kõnnak.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Perindopril/Amlodipine Teva’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Hoida tabletipurk tihedalt suletuna, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Perindopril/Amlodipine Teva sisaldab

 • Toimeained on perindopriiltosilaat ja amlodipiin.

5 mg/5 mg: Üks tablett sisaldab 5 mg perindopriiltosilaati, mis vastab 3,4 mg perindopriilile ja 6,935 mg amlodipiinbesilaati, mis vastab 5 mg amlodipiinile.

5 mg/10 mg: Üks tablett sisaldab 5 mg perindopriiltosilaati, mis vastab 3,4 mg perindopriilile ja 13,87 mg amlodipiinbesilaati, mis vastab 10 mg amlodipiinile.

10 mg/5 mg: Üks tablett sisaldab 10 mg perindopriiltosilaati, mis vastab 6,8 mg perindopriilile ja 6,935 mg amlodipiinbesilaati, mis vastab 5 mg amlodipiinile.

10 mg/10 mg: Üks tablett sisaldab 10 mg perindopriiltosilaati, mis vastab 6,8 mg perindopriilile ja 13,87 mg amlodipiinbesilaati, mis vastab 10 mg amlodipiinile.

 • Teised koostisosad on naatriumvesinikkarbonaat (E500), povidoon K30, laktoosmonohüdraat, maisitärklis, mikrokristalliline tselluloos (E460), naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), magneesiumstearaat (E572) ja veevaba kaltsiumvesinikfosfaat (E341).

Kuidas Perindopril/Amlodipine Teva välja näeb ja pakendi sisu

Perindopril/Amlodipine Teva 5 mg/5 mg tabletid on valged, ovaalsed, kaksikkumerad tabletid, mille ühele küljele on pressitud „5/5” ja teine külg on sile.

Perindopril/Amlodipine Teva 5 mg/10 mg tabletid on valged, ruudukujulised, kaksikkumerad tabletid, mille ühele küljele on pressitud „5/10” ja teine külg on sile.

Perindopril/Amlodipine Teva 10 mg/5 mg tabletid on valged, ümmargused, kaksikkumerad tabletid, mille ühele küljele on pressitud „10/5” ja teine külg on sile.

Perindopril/Amlodipine Teva 10 mg/10 mg tabletid on valged, ümmargused, kaksikkumerad tabletid, mille ühele küljele on pressitud „10/10” ja teine külg on sile.

Perindopril/Amlodipine Teva’t säilitatakse tabletipurkides ning on saadaval pakendites: 5 mg/5 mg: 10, 30, 50, 60, 90, 100 ja 120 (60 x 2) tableti kaupa.

5 mg/10 mg, 10 mg/5 mg ja 10 mg/10 mg: 30, 50, 60, 90, 100 ja 120 (60 x 2) tableti kaupa.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Teva Pharma B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Holland

Tootjad

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

4042 Debrecen Ungari

Teva Operations Poland Sp. z.o.o ul. Mogilska 80

31-546 Krakow Poola

TEVA PHARMA S.L.U.

C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica 50016 Zaragoza

Hispaania

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park Eastbourne, East Sussex

BN22 9AG Ühendkuningriigid

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Teva Czech Industries s.r.o. Ostravska 29, c.p. 305 74770 Opava-Komarov Tšehhi Vabariik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Hallivanamehe 4

11317 Tallinn Tel.: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2018.