Propoven 2% - süste-/infusiooniemulsioon süstlis (20mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N01AX10
Toimeaine: propofool
Tootja: FRESENIUS KABI Deutschland GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Propoven 2%, süste-/infusiooniemulsioon süstlis

Propofool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Propoven 2% ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Propoven 2% kasutamist
 3. Kuidas Propoven 2% kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Propoven 2% säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Propoven 2% ja milleks seda kasutatakse

Propoven 2% kuulub ravimite gruppi, mida nimetatakse üldanesteetikumideks. Üldanesteetikume kasutatakse teadvusetuse (une) esilekutsumiseks, et teostada kirurgilisi operatsioone või teisi protseduure. Neid võib kasutada ka sedatsiooniks (nii, et te olete unine, kuid mitte täiesti uinunud).

Propoven 2% kasutatakse:

Mida on vaja teada enne Propoven 2% kasutamist

 • üldanesteesia esilekutsumiseks ja säilitamiseks täiskasvanutel, noorukitel ja üle 3 aasta vanustel lastel.
 • kunstlikul hingamisel olevate üle 16aastaste patsientide sedatsiooniks intensiivravis.
 • täiskasvanute, noorukite ja üle 3 aasta vanuste laste sedatsiooniks diagnostilistel ja kirurgilistel protseduuridel eraldi või kombinatsioonis lokaalse ja regionaalanesteesiaga.

Ärge kasutage Propoven 2%:

 • kui olete propofooli, soja, maapähkli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • 16aastaste või nooremate patsientide sedatsiooniks intensiivravis.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Propoven 2% kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Samuti pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega, kui midagi järgnevast kehtib teie kohta praegu või on kehtinud minevikus.

Teile ei tohi manustada Propoven 2% või võib seda teha ainult äärmise ettevaatusega ja intensiivjälgimisel:

 • kui teil on kaugelearenenud südamepuudulikkus;
 • kui teil on teisi tõsiseid südamehaigusi;
 • kui te saate elekterkrampravi (EKR, psühhiaatriliste häirete ravi).

Üldiselt tuleb eakatele või kurnatud patsientidele manustada Propoven 2% ettevaatusega.

Enne kui teile manustatakse Propoven 2%, öelge oma anestesioloogile või intensiivraviarstile, kui teil on:

 • südamehaigus;
 • kopsuhaigus;
 • neeruhaigus;
 • maksahaigus;
 • krambihood (epilepsia);
 • suurenenud koljusisene rõhk (suurenenud intrakraniaalne rõhk). Kombinatsioonis madala vererõhuga võib seetõttu väheneda ajusse jõudva vere hulk.
 • rasvasisalduse muutus veres. Kui te olete täielikult parenteraalsel toitmisel (veeni kaudu toitmine), tuleb jälgida teie vere rasvasisaldust.
 • kui te olete kaotanud palju vedelikku (teil on hüpovoleemia).

Kui teil on mõni järgnevatest seisunditest, tuleb need välja ravida enne kui teile manustatakse Propoven 2%:

 • südamepuudulikkus;
 • kui kudedesse jõuab liiga vähe verd (vereringepuudulikkus);
 • rasked hingamisprobleemid (hingamispuudulikkus);
 • dehüdratsioon (hüpovoleemia);
 • krambihood (epilepsia).

Propoven 2% võib suurendada järgmiste seisundite tekkeriski

 • epilepsia krambihoog;
 • närvirefleks, mis aeglustab südame löögisagedust (vagotoonia, bradükardia);
 • muutused keha organite verevoolus (kardiovaskulaarsüsteemi hemodünaamiline toime), kui te olete ülekaaluline ja saate suurtes annustes Propoven 2%.

Sedatsioonil Propoven 2%-ga võib esineda tahtmatuid liigutusi. Arstid võtavad arvesse, kuidas see võib mõjutada sedatsiooni all teostatavaid kirurgilisi protseduure ning rakendavad vajalikke ettevaatusabinõusid.

Väga harva võib pärast anesteesiat esineda teadvusetuse periood, millega kaasneb lihaste jäikus. See nõuab jälgimist meditsiinipersonali poolt, kuid mitte muud ravi. Seisund laheneb iseenesest.

Propoven 2% süstimine võib olla valus. Valu vähendamiseks võib kasutada lokaalanesteetikumi, kuid sellelgi võivad olla oma kõrvaltoimed.

Teid ei lubata lahkuda haiglast enne, kui olete täielikult ärkvel.

Kui te olete võimeline koju minema peagi pärast propofooli manustamist, siis ei tohi te koju minna üksinda.

Lapsed ja noorukid

Propoven 2% ei ole soovitatav kasutada alla 3-aastastel lastel.

Propoven 2% ei tohi manustada lastele ja alla 16-aastastele noorukitele sedatsiooniks intensiivravis, sest selles vanuserühmas ei ole ravimi ohutus antud näidustusel tõestatud.

Muud ravimid ja Propoven 2%

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Te peate olema eriti ettevaatlik, kui te võtate/saate ka mõnd järgmistest ravimitest:

 • premedikatsiooniravimid (teie anestesioloog teab, millised ravimid võivad mõjutada Propoven 2% toimet);
 • teised anesteetikumid, sealhulgas üld, regionaal, lokaal ja inhalatsioonianesteetikumid (võimalik, et vajate väiksemaid Propoven 2% annuseid teie anestesioloog teab seda);
 • valuvaigistid (analgeetikumid);
 • tugevad valuvaigistid (fentanüül või opioidid);
 • parasümpatolüütilised ained (ravimid, mida kasutatakse nt siseelundite valulike krampide, astma või Parkinsoni tõve raviks);
 • bensodiasepiinid ((ravimid, mida kasutatakse ärevuse raviks);
 • suksametoonium (lihaslõõgasti);
 • ravimid, mis mõjutavad paljusid sisemisi keha funktsioone, nagu südame löögisagedus nt atropiin;
 • alkoholi sisaldavad ravimid või joogid;
 • neostigmiin (ravim, mida kasutatakse teatud haiguse myasthenia gravis’e raviks);
 • tsüklosporiin (ravim, mida kasutatakse siiriku äratõukereaktsiooni ärahoidmiseks);
 • valproaat (ravim, mida kasutatakse epilepsia või vaimsete häirete raviks).

Propoven 2% koos toidu, joogi ja alkoholiga

Pärast seda, kui teile on antud Propoven 2%, ei tohi te süüa, juua ega manustada alkoholi enne kui olete täielikult toibunud.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Propoven 2% ei tohi manustada rasedatele naistele, välja arvatud juhul, kui see on selgelt hädavajalik. Peate katkestama rinnaga toitmise ning rinnapiima ära viskama 24 tunni jooksul pärast Propoven 2% manustamist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pärast propofooli manustamist võite mõnda aega olla unine. Ärge juhtige autot ega käsitsege mingeid masinaid ega tööriistu, kuni need mõjud on kindlasti möödunud.

Kui te olete võimeline koju minema varsti pärast Propoven 2% manustamist, ärge juhtige autot ega minge koju üksinda.

Küsige oma arstilt, millal teil on lubatud nende tegevustega taas jätkata ning millal te võite taas tööle minna.

Propoven 2% sisaldab sojaõli ja naatriumi

Propoven 2% sisaldab sojaõli. Kui te olete allergiline maapähkli või soja suhtes, ei tohi teil seda ravimit kasutada.

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi 100 ml kohta, see tähendab põhimõtteliselt „naatriumivaba“.

Kuidas Propoven 2% kasutada

Propoven 2% manustatakse teile ainult haiglas või vastavates raviasutustes anestesioloogi või intensiivravi arsti poolt või järelevalve all.

Annustamine

Annus, mida teile manustatakse, sõltub teie vanusest, kehakaalust ja füüsilisest seisundist. Arst manustab teile õige annuse anesteesia alustamiseks ja säilitamiseks või vajatava unisuse taseme saavutamiseks, jälgides hoolikalt teie reaktsiooni ja elulisi näitajaid (pulss, vererõhk, hingamine jne).

Teie magavana või unisena, valuvabalt, normaalselt hingavana ning normaalse vererõhuga hoidmiseks võib vaja minna mitmeid erinevaid ravimeid. Arst otsustab, mis ravimeid ja millal te vajate.

Täiskasvanud

Enamus inimesi vajab 1,5…2,5 mg propofooli kg kehakaalu kohta, et panna nad magama (anesteesia esilekutsumine) ja hiljem 4…12 mg propofooli kg kehakaalu kohta tunnis, et hoida neid uinunult (anesteesia säilitamine). Sedatsiooniks (rahustamiseks) piisab enamasti propofooli annusest 0,3…4,0 mg/kg kehakaalu kohta tunnis.

Sedatsiooni esilekutsumiseks täiskasvanutel diagnostiliste ja kirurgiliste protseduuride ajal vajab enamik patsiente propofooli annust 0,5...1 mg kg kehakaalu kohta 1...5 minuti jooksul. Sedatsiooni säilitamiseks saab Propoven 2% infusiooni tiitrida soovitud sedatsioonitasemeni. Enamik patsiente vajab 1,5...4,5 mg propofooli kg kehakaalu kohta tunnis. Kui on vajalik kiire sedatsiooni süvendamine, võib lisaks infusioonile manustada 10…20 mg propofooli (0,5…1 ml Propoven 2%, 20 mg/ml) boolusannustena.

Intensiivravi osakonnas kunstlikul hingamisel olevate üle 16-aastaste patsientide sedatsiooniks kohandatakse annust vastavalt soovitud sedatsioonitasemele. Tavaliselt saavutatakse rahuldaval tasemel sedatsioon pideva infusiooniga annusevahemikus 0,3 kuni 4,0 mg propofooli 1 kg kehakaalu kohta ühes tunnis. Infusioonikiirusi, mis ületavad 4 mg propofooli 1 kg kehakaalu kohta ühes tunnis, ei ole soovitatav kasutada.

Eakad ja nõrgad patsiendid

Eakad ja nõrgad patsiendid võivad vajada väiksemaid annuseid.

Kasutamine üle 3 aasta vanustel lastel ja noorukitel

Propoven 2% ei ole soovitatav kasutada noorematel kui 3 aasta vanustel lastel. Annus tuleb kohandada vastavalt vanusele ja/või kehakaalule.

Enamik üle 8-aastastest patsientidest vajab uinumiseks (anesteesia esilekutsumiseks) Propoven 2% annust ligikaudu 2,5 mg/kg kehakaalu kohta. Noorematel lastel võib vajalik annus olla suurem (2,5 kuni 4 mg/kg kehakaalu kohta).

Tavaliselt saavutatakse rahuldav anesteesia manustamiskiirusega 9…15 mg/kg/h, mis tagab patsiendi une säilimise (anesteesia säilitamine). Noorematel lastel võivad vajalikud annused olla suuremad.

Propoven 2% kasutamisel üle 3 aasta vanuste laste sedatsiooniks kirurgiliste ja diagnostiliste protseduuride ajal vajab enamik lapspatsientidest sedatsiooni esilekutsumiseks propofooli annuses 1…2 mg/kg kehakaalu kohta. Sedatsiooni säilitamiseks tiitritakse Propoven 2% infusiooni vastavalt soovitud sedatsioonitasemele. Enamik patsientidest vajab propofooli annuseid 1,5…9 mg/kg/h.

Propoven 2% ei tohi manustada lastele ja alla 16-aastastele noorukitele sedatsiooniks intensiivravis, sest antud patsiendirühmas sellel näidustusel ei ole ravimi ohutus tõestatud.

Manustamisviis

Propoven 2% on ette nähtud intravenoosseks manustamiseks, tavaliselt on manustamiskoht käeseljal või käsivarrel. Teie anestesist kasutab selleks nõela või kateetrit (peenike plasttoru). Propoven 2% süstitakse teie veeni käsitsi või elektrilise pumba abil. Teie arst hoolitseb selle eest, et kasutatav pump sobib kokku süstliga.

Propoven 2% on ette nähtud ainult ühekordseks kasutamiseks. Kogu kasutamata lahus tuleb ära visata. Süstlit tuleb enne kasutamist loksutada. Kui pärast loksutamist on emulsioonis näha kahte kihti, ei tohi seda preparaati kasutada. Kasutage ainult homogeenset preparaati rikkumata süstlis.

Süstli paigaldamine:

Tagage steriilsus. Süstli välispind ja kolvivars ei ole steriilsed!

1)Võtke süstel pakendist välja ja loksutage seda.

2)Paigaldage süstlile kolvivars, selleks kruvige kolvivars päripäeva süstlisse.

3)Eemaldage süstliotsikult kaitsekork ja ühendage süstel infusioonisüsteemi, nõela või kanüüliga. Väljutage õhumullid (väikesed mullikesed on lubatud). Kasutusvalmis süstli saab ühendada pumbaga või manustada käsitsi.

Ravi kestus

Sedatsiooniks ei tohi Propoven 2% manustada kauem kui 7 päeva.

Kui teile manustatakse rohkem propofooli kui ette nähtud

Teie arst kindlustab, et teile manustatakse õige kogus propofooli, mis vastab teie vajadusele ja teostatavale protseduurile.

Erinevad inimesed vajavad erinevaid annuseid ning kui teie jaoks oli manustatav annus siiski liiga suur, siis teie anestesioloog rakendab abinõusid, et tagada teie südametegevus ja hingamine. Just sellepärast manustavadki anesteetikume alati arstid, kes on spetsialiseerunud anesteesiale või intensiivravile.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed, mis võivad esineda anesteesia ajal

Järgmised kõrvaltoimed võivad esineda anesteesia ajal (kui teile manustatakse süstet või kui olete unine või magate). Teie arst jälgib teid nende suhtes. Kõrvaltoimete tekkimisel alustab arst sobivat ravi.

Väga sage (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

 • valutunne süstekohas (süste manustamisel, enne uinumist)

Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st)

 • aeglane või kiire südame löögisagedus
 • madal vererõhk
 • hingamismustri muutused (aeglane hingamissagedus, hingamisseiskus)
 • luksumine
 • köha (võib esineda ka pärast ärkamist)

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st)

 • paistetus ja punetus või verehüübed veenis süstekohal

Harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

 • keha tõmblused ja värinad või krambihood (võivad esineda ka pärast ärkamist)

Väga harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000-st)

 • tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab hingamisraskust, naha turset ja punetust, kuumahoogusid
 • vedeliku kogunemine kopsudes, mis võib põhjustada tugevat õhupuudust (võib esineda ka pärast ärkamist)
 • ebatavalise värvusega uriin (võib esineda ka pärast ärkamist)

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

 • tahtmatud kehaliigutused
 • raske naha ja kudede reaktsioon pärast ravimi kogemata veenist mööda sattumist.

Kõrvaltoimed, mis võivad esineda pärast anesteesiat

Järgmised kõrvaltoimed võivad esineda pärast anesteesiat (kui te ärkate või pärast ärkamist)

Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st)

 • peavalu
 • iiveldus, oksendamine
 • köha

Harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

 • pearinglus, külmavärinad ja külmatunne
 • erutatus

Väga harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000-st)

 • teadvusetus pärast operatsiooni (sel juhul on patsiendid taastunud probleemideta)
 • kõhunäärme põletik (pankreatiit), mis põhjustab tugevat kõhuvalu (põhjuslik seos on tõestamata)
 • operatsioonijärgne palavik

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

 • eufooriline meeleolu
 • seksuaalne erutus
 • ebaregulaarne südame löögisagedus
 • EKG muutused (Brugada tüüpi EKG)
 • maksa mõõtmete suurenemine
 • neerupuudulikkus
 • lihasrakkude lagunemine (rabdomüolüüs), vere happesuse tõus, kõrge kaaliumi ja rasvade tase veres, südamepuudulikkus
 • ravimi kuritarvitamine, enamasti tervishoiutöötajate puhul.

Kui Propoven 2% manustatakse kombinatsioonis lidokaiiniga (lokaalanesteetikum, mida kasutatakse valu vähendamiseks süstekohas), võib harva esineda teatud kõrvaltoimeid:

 • pearinglus
 • oksendamine
 • unisus
 • tõmblused
 • südame löögisageduse aeglustumine (bradükardia)
 • ebaregulaarne südame löögisagedus (südamearütmiad)
 • šokk.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Propoven 2% säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud süstlil ja välispakendil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Mitte lasta külmuda.

Pärast esmast avamist tuleb ravim ära kasutada otsekohe.

Propoven 2% manustamissüsteemid tuleb asendada 12 tunni jooksul pärast süstli avamist.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Propoven 2% sisaldab

 • Toimeaine on propofool.

Üks ml emulsiooni sisaldab 20 mg propofooli. Üks 50 ml süstel sisaldab 1000 mg propofooli.

 • Teised koostisosad on rafineeritud sojaõli, keskmise ahelaga triglütseriidid, puhastatud muna fosfatiidid, glütserool, oleiinhape, naatriumhüdroksiid, süstevesi

Kuidas Propoven 2% välja näeb ja pakendi sisu

Propoven 2% on valge õli-vees tüüpi süste-/infusiooniemulsioon süstlis.

Propoven 2% on saadaval plastist süstlites.

Pakendi suurused:

Pakendis on 1 süstel, milles on 50 ml emulsiooni.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Fresenius Kabi Deutchland GmbH Else Kröner Straße 1

61352 Bad Homburg v.d.Höhe Saksamaa

Tootja:

Fresenius Kabi Austria GmbH

A-8055 Graz, Hafnerstrasse 36

Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. KBM Pharma OÜ

Tähtvere 4

51007 Tartu

Tel: +372 733 8080

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Liikmesriik

Ravimi nimetus

Austria

Propofol „Fresenius“ 2% mit MCT Emulsion zur Injektion oder Infusion in einer

 

Fertigspritze

Belgia

Propolipid 2%

Küpros

Propofol MCT/LCT/ Fresenius 2% (20 mg/ml) γαλάκτωµα για έγχυση ή ένεση σε

 

προγεµισµένη σύριγγα

Tšehhi Vabariik

Propofol MCT Fresenius 20 mg/ml, injekční/infuzní emulze v předplněné injekční

 

stříkačce

Taani

Propolipid

Eesti

Propoven 2%

Saksamaa

Propofol MCT Fresenius 20 mg/ml Emulsion zur Injektion/Infusion in einer

 

Fertigspritze

Kreeka

Propofol MCT/LCT/ Fresenius 2% (20 mg/ml) γαλάκτωµα για ένεση/έγχυση σε

 

προγεµισµένη σύριγγα

Soome

Propolipid 20 mg/ml injektio-/infuusioneste, emulsion, esitäytetyssä ruiskussa

Ungari

Propofol MCT Fresenius 20 mg/ml emulzió injekcióhoz vagy infúzióhoz

 

előretöltött fecskendőben

Island

Propolipid 20 mg/ml, stungu- eða innrennslislyf, fleyti í áfylltri sprautu

Iirimaa

Propoven 2% emulsion for injection/infusion in pre-filled syringe

Itaalia

Propofol Kabi

Läti

Propoven 2% emulsija injekcijām vai infūzijām pilnšļircē

Leedu

Propoven 2% injekcinė/infuzinė emulsija užpildytame švirkšte

Norra

Propolipid

Poola

Propofol 2% MCT/LCT Fresenius

Portugal

Propofol 2% MCT/LCT Fresenius

Slovakkia

Propofol MCT Fresenius 20 mg/ml injekčná/infúzna emulzia v naplnenej injekčnej

 

striekačke

Sloveenia

Propoven 20 mg/ml emulzija za injiciranje/infundiranje v napolnjeni injekcijski

 

brizgi

Hispaania

Propofol Lipomed Fresenius 20 mg/ml emulsión inyectable y para perfusión en

 

jeringa precargada

Rootsi

Propolipid

Ühendkuningriik

Propoven 2% emulsion for injection/infusion in pre-filled syringe

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2018.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:

Ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata emulsioon tuleb ära visata.

Süstlit tuleb enne kasutamist loksutada.

Kui pärast loksutamist on nähtavad kaks kihti, ei tohi emulsiooni kasutada.

Kasutada ainult homogeenset preparaati kahjustamata süstlis.

Pärast kasutamist tuleb süstlid ära visata.

Propofooli tohib manustada üksnes anesteesiale spetsialiseerunud töötaja (või sobivusel intensiivraviarst).

Patsiente tuleb pidevalt jälgida ning pidevalt peavad käepärast olema vahendid hingamisteede avatuse säilitamiseks, kunstlikuks ventileerimiseks, hapniku manustamiseks ning teised elustamisvahendid. Propofooli ei tohi manustada sama isik, kes teeb diagnostilist või kirurgilist protseduuri.

On teatatud propofooli kuritarvitamisest ja sõltuvusest, peamiselt tervishoiutöötajate poolt. Sarnaselt teiste üldanesteetikumidega võib propofooli manustamine ilma hingamisteede järelevalveta põhjustada fataalseid hingamiskomplikatsioone.

Propofooli manustamisel pidevaks sedatsiooniks, kirurgiliste ja diagnostiliste protseduuride ajal, tuleb patsienti pidevalt jälgida hüpotensiooni, hingamisteede obstruktsiooni ning hapniku desaturatsiooni varajaste nähtude suhtes.

Propoven 2% manustatakse lahjendamata kujul pidevinfusioonina.

Propoven 2% ei tohi segada ühegi teise süste- või infusioonilahusega. 50 mg/ml (5%) glükoosi süstelahust, 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi süstelahust või 1,8 mg/ml (0,18%) naatriumkloriidi süstelahust ja 40 mg/ml (4%) glükoosi süstelahust võib manustada sama infusioonisüsteemi kaudu.

Teiste ravimite või vedelike manustamine lisaks Propoven 2% infusioonile peab toimuma võimalikult kanüüli lähedal, kasutades Y-kujulist vaheosa või kolmikkraani.

Propoven 2% ei ole soovitatav kasutada üldanesteesiaks alla 3-aastastel lastel, sest 20 mg/ml tugevust on liiga raske tiitrida väikelastele, kuna vajalikud kogused on äärmiselt väikesed. 1 kuu kuni 3 aasta vanustel lastel tuleb kaaluda Propoven 1% kasutamist, kui eeldatavad annused on väiksemad kui nt 100 mg/h.

Propoven 2% on lipiide sisaldav antimikroobse konservandita emulsioon, olles seetõttu soodsaks pinnaseks mikroorganismide kiirele paljunemisele.

Emulsioon tuleb aseptilistes tingimustes tõmmata infusioonisüsteemi vahetult pärast süstli avamist. Ravimi manustamisega ei tohi viivitada.

Infusiooniperioodi jooksul tuleb säilitada Propoven 2% lahuse ja infusiooniseadmete aseptika. Propoven 2% ei tohi manustada läbi mikrobioloogilise filtri.

Propoven 2% infusioonil on infusiooni kiiruse kontrollimiseks soovitatav kasutada büretti, tilgaloendajat, süstepumpa või volumeetrilist infusioonipumpa.

Nagu rasvemulsiooni korral ikka, ei tohi ka Propoven 2% manustamine ühe infusioonisüsteemi kaudu kesta üle 12 tunni. Propoven 2% infusiooniseadet tuleb vahetada vähemalt iga 12 tunni järel.

Valu vähendamiseks süstekohal tuleb Propoven 2% manustada suurema veeni kaudu ja/või manustada lidokaiini süstelahust enne anesteesia sissejuhatamist Propoven 2%-ga. Intravenoosset lidokaiini ei tohi kasutada päriliku ägeda porfüüriaga patsientidel.

Lihasrelaksante nagu atrakuuriumi ja mivakuuriumi võib Propoven 2%’ga samast infusioonikohast manustada ainult pärast süsteemi läbiloputamist.