Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Penester - tabl 5mg n30 - Pakendi infoleht

ATC Kood: G04CB01
Toimeaine: Finasteride
Tootja: Takeda GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Penester, 5 mg õhukese polümeerikattega tablett

Finasteriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Penester ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Penester tablettide võtmist

3.Kuidas Penester tablette võtta

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Penester tablette säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Penester ja milleks seda kasutatakse

Teie raviarst on teile välja kirjutanud ravimi Penester, sest teil on eesnäärme healoomuline suurenemine. Seetõttu on teil tekkinud probleemid urineerimisega. Eesnäärme healoomulist suurenemist tuleb ette enamikul üle 50-aastastest meestest ning selle esinemissagedus suureneb koos vanusega. Mõnedel meestel võib eesnäärme healoomuline suurenemine põhjustada suuri probleeme, sh kuseteede infektsiooni, äkilist suutmatust urineerida (äge uriinipeetus ehk retentsioon), samuti vajadust kirurgilise vahelesegamise järele.

Penester tablette kasutatakse eesnäärme healoomulise hüperplaasia raviks ja stabiliseerimiseks. Penester soodustab eesnäärme hüpertroofia taandumist ja leevendab eelmainitud urineerimisraskusi.

Näidustused

Penester tablette kasutatakse eesnäärme healoomulise hüperplaasia raviks.

Penester aitab vähendada uriini ägeda retentsiooni (äkiline suutmatus urineerida) tekkeohtu ja vajadust kirurgiliseks vahelesegamiseks.

2. Mida on vaja teada enne Penester tablettide võtmist

Ärge võtke Penester tablette:

kui olete finasteriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Nimetatud haigus esineb ainult meestel, seetõttu ei määrata Penester tablette naistele ja lastele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Penester tablettidega ei tohi kokku puutuda ega neid kasutada rasedad naised. Kui Penester tablettide toimeainet süüa või lasta imenduda läbi raseda naise naha, kelle loode on meessoost, võib toimeaine mõjustada lapse suguorganeid. Kui rase naine satub kontakti Penester tablettide toimeainega, tuleb konsulteerida raviarstiga. Penester tabletid on kaetud kilekattega ning tavakasutamise käigus, mil tabletti pole peenestatud või katki murtud, on kontakt toimeainega välistatud. Samuti on soovitatav kasutada kondoomi, kui finasteriidi kasutava mehe partner on rase või võib rasestuda.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Penester

-kui teil on suur jääkuriini maht ja/või märkimisväärselt vähenenud uriinivool. Sellisel juhul tuleb teid põhjalikult kuseteede kitsenemise suhtes uurida.

-kui teil on maksafunktsiooni kahjustus. Finasteriidi tase võib nende patsientide vereplasmas olla suurenenud.

-kui teie seksuaalpartner on rase või võib rasestuda, peaksite te teda hoidma kokku puutumast teie seemnevedelikuga, mis võib sisaldada väga väikeses koguses ravimit.

Teavitage oma raviarsti kõigist teil esinevatest või minevikus esinenud tervisehäiretest, samuti kõikidest allergiatest.

Teatage kohe oma arstile, kui te märkate mingeid muutusi oma rinnanäärmekoes nagu näiteks tükke, valu, rinnanäärmekoe suurenemist või eritist nibudest, kuna need võivad olla tõsise seisundi, nagu rinnanäärmevähi nähud.

Enne finasteriidravi alustamist ja ravi ajal tuleb teil teostada kliiniline läbivaatus (sh pärasoole läbivaatus käega) ja määrata prostata-spetsiifilist antigeeni (PSA) vereseerumist.

Finasteriidi üleannustamisel või juhuslikul tarvitamisel lapse poolt pöörduge viivitamatult raviarsti poole.

Enne Penester tablettide kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Muud ravimid ja Penester

Teatage oma arstile või apteekrile kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Kliiniliselt olulisi koostoimeid teiste ravimitega ei ole täheldatud.

Kui teine arst peaks määrama teile mõne muu ravimi, teatage talle, et te kasutate juba Penester tablette.

Penester koos toidu ja joogiga

Ravimit võib võtta koos toiduga või ilma.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Finasteriid on naistele ja rasedatele vastunäidustatud. Ravimi rinnapiima eritumise kohta andmed puuduvad.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Penester ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Penester sisaldab laktoosmonohüdraati

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3.Kuidas Penester tablette võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus on üks tablett (5 mg) ööpäevas koos toiduga või ilma.

Eesnäärme healoomuline hüperplaasia areneb välja pika aja vältel. Mõnedel patsientidel võivad sümptomid hakata kiiresti taanduma; samas on võimalik, et preparaati tuleb enne urineerimisvaevuste vähenemist kasutada vähemalt 6 kuu vältel. Penester võib sümptomeid kõrvaldada ja stabiliseerida teie haigust ainult juhul, kui jätkate selle kasutamist pika aja vältel. Vaatamata sümptomite nõrgenemise või muutumise võimalusele võib ravi nimetatud preparaadiga vähendada ohtu urineerimise suutmatuse tekkeks, samuti vajadust kirurgilise vahelesegamise järele. Külastage oma raviarsti regulaarselt, et ta saaks teie haiguse arengut kontrollida ja hinnata. Kasutage Penester tablette vastavalt ettekirjutustele. Penester võib mõjutada PSA-nimelise vereuuringu tulemusi (eesnäärmespetsiifilise antigeeni uuring). Kui teil tuleb see uuring teha, teavitage oma raviarsti sellest, et olete kasutanud Penester tablette.

Maksafunktsiooni kahjustusega patsiendid

Puudub kogemus Penester kasutamise kohta maksafunktsiooni häirega patsientidel (vt ka lõik “Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Penester“).

Neerufunktsiooni kahjustusega patsiendid

Annuste kohandamine ei ole vajalik. Hemodialüüsi vajavatel patsientidel ei ole Penester’i kasutamist seni uuritud.

Eakad patsiendid

Annuste kohandamine ei ole vajalik.

Lapsed

Ravim ei ole näidustatud lastele.

Kui teil on tunne, et Penester tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Penester tablette rohkem kui ette nähtud

Kui te olete võtnud rohkem tablette kui ette nähtud, konsulteerige viivitamatult oma raviarstiga.

Kui te unustate Penester tablette võtta

Kui te unustate annuse võtmata, ärge võtke lisatabletti. Jätkake kasutamist vastavalt tavapärasele skeemile. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Finasteriidi (see on Penester’i toimeaine) manustamise ajal on esinenud järgimisi kõrvaltoimeid (esitatud esinemissageduse järjekorras):

Sage (esineb rohkem kui 1-l patsiendil 100-st kuid vähem kui 1-l patsiendil 10-st):

libiido vähenemine (vähenenud seksuaalne aktiivsus), impotentsus (võimetus saada erektsiooni), ejakulaadi mahu vähenemine (sperma kvantiteet).

Aeg-ajalt (esineb vähem kui 1-l patsiendil 100-st, kuid rohkem kui ühel patsiendil 1000-st): lööve, ejakulatsioonihäired, rinnanäärmete suurenemine, rinnanäärmete hellus.

Väga harv (esineb vähem kui ühel patsiendil 10000-st): eritis rinnanäärmest, sõlmed rinnanäärmes.

Teadmata: südamepekslemine, ülitundlikkusreaktsioonid, sh huulte ja näo turse, pruuritus (kihelus), urtikaaria (nõgeslööve), valu munandites, maksaensüümide aktiivsuse suurenemine, uimasus, depressioon, meeste viljatus ja/või seemnevedeliku halb kvaliteet (finasteriid-ravi lõpetamisel seemnevedeliku kvaliteet taastub või paraneb).

Finasteriidi pikaajalisel kasutamisel võib seksuaalfunktsiooni häire püsida ka pärast finasteriid- ravi lõpetamist.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Penester tablette säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.Pakendi sisu ja muu teave

Mida Penester sisaldab

-Toimeaine on finasteriid. Üks tablett sisaldab 5 mg finasteriidi.

-Teised abiained on:

Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, maisitärklis, povidoon 30, naatriumdokusaat, naatriumkarboksümetüültärklis A, magneesiumstearaat.

Tableti kate: hüdroksüpropüülmetüültselluloos 2910/5, makrogool 6000, talk, titaandioksiid, simetikooni emulsioon SE4, kollane raudoksiid.

Kuidas Penester välja näeb ja pakendi sisu

Õhukese polümeerikattega tablett.

Tableti kirjeldus: helekollane läätsekujuline õhukese polümeerikattega tablett.

30 õhukese polümeerikattega tabletti alumiinium/PVC/PVDC-blistris.

Müügiloa hoidja

Takeda GmbH Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz Saksamaa

Tootja

Zentiva k.s.

U Kabelovny 130 Dolni Mecholupy 102 37 Prague 10 Tšehhi

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Takeda Pharma AS

Jaama 55b

63308 Põlva

Eesti

Tel +79 98 100

Faks +79 98 101

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2014