Presid - toimeainet prolongeeritult vabastav tablett (5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C08CA02
Toimeaine: felodipiin
Tootja: Teva B.V.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Presid, 2,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Presid, 5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Presid, 10 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Felodipiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Presid ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Presid’i võtmist
 3. Kuidas Presid’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Presid’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Presid ja milleks seda kasutatakse

Presid sisaldab toimeainet felodipiini. Felodipiin kuulub kaltsiumikanali blokaatorite rühma. See alandab vererõhku, laiendades väikeseid veresooni. Felodipiin ei avalda toimet südame funktsioonile.

Presid’i kasutatakse kõrgenenud vererõhu (hüpertensiooni) ja füüsilisest koormusest või stressist tingitud südame ja rindkere valu (stenokardia) ravis.

Mida on vaja teada enne Presid’i võtmist

Ärge võtke Presid’i

 • kui te olete rase. Kui jääte ravimi kasutamise ajal rasedaks, peate sellest võimalikult kiiresti rääkima oma arstile.
 • kui olete felodipiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui teil on dekompenseeritud südamepuudulikkus.
 • kui teil on äge müokardiinfarkt (südameatakk).
 • kui teil on hiljuti alanud valu rinnus või stenokardia, mis on kestnud üle 15 minuti või on tugevam kui tavaliselt.
 • kui teil on südameklapi või südamelihase haigus, enne kui te pole pidanud nõu oma arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Presid, nagu ka teised vererõhku langetavad ravimid, võib harvadel juhtudel põhjustada märkimisväärset vererõhu langust, mille tulemuseks võib mõnel patsiendil olla ebapiisav südame verevarustus. Liiga madala vererõhu ja ebapiisava südame verevarustuse sümptomiteks on sageli pearinglus ja valu rinnus. Kui teil tekivad sellised sümptomid, pöörduge viivitamatult erakorralise meditsiini osakonda.

Enne Presid’i võtmist pidage nõu oma arstiga, eriti juhul, kui teil on maksaga probleeme.

Presid võib põhjustada igemete turset. Igemete tursumist aitab vältida hoolikas suuhügieen (vt lõik 4).

Lapsed

Presid’i ei soovitata kasutada lastel.

Muud ravimid ja Presid

Teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Mõned ravimid/taimsed ravimid võivad mõjutada Presid’i toimet.

Näiteks:

tsimetidiin (maohaavandi ravim)

erütromütsiin (antibiootikum)

itrakonasool (seenevastane ravim)

ketokonasool (seenevastane ravim)

HIV proteaasi inhibiitori vastane ravim (näiteks ritonaviir)

HIV nakkuse vastane ravim (näiteks efavirens, nevirapiin)

fenütoiin (epilepsiaravim)

karbamasepiin (epilepsiaravim)

rifampitsiin (antibiootikum)

barbituraadid (ärevuse, unehäirete ja epilepsiaravim)

takroliimus (elundite siirdamisel kasutatav ravim)

Liht-naistepuna (Hypericum perforatum) (taimne preparaat, mida kasutatakse depressiooni ravis) sisaldavad ravimid võivad vähendada Presid’i toimet ja neid tuleb seepärast vältida.

Presid koos toidu ja joogiga

Ärge jooge greipfruudimahla, kui kasutate Presid’i, kuna see võib tugevdada Presid’i toimet ja suurendada kõrvaltoimete tekkeriski.

Rasedus ja imetamine

Rasedus

Kui te olete rase, ärge kasutage Presid’i.

Imetamine

Pidage nõu oma arstiga, kui imetate last või plaanite hakata imetama. Presid’i ei soovitata imetavatele emadele ning kui soovite imetada, võib teie arst teile määrata teise ravi.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Presid’il on kerge või mõõdukas toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Kui teil tekib peavalu, iiveldus, pearinglus või väsimus, võib teie reaktsioonivõime olla häiritud. Soovitatav on ettevaatlikkus, eriti ravi alguses.

Presid sisaldab laktoosi ja riitsinusõli

Presid sisaldab laktoosi, mis on teatud tüüpi suhkur. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

Presid sisaldab riitsinusõli, mis võib põhjustada maoärritust ja kõhulahtisust.

Kuidas Presid’i võtta

Võtke Presid’i alati täpselt nii nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.

Presid’i toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette tuleb võtta hommikul ja neelata alla veega. Tablette ei tohi poolitada, purustada ega närida. Tablette võib võtta tühja kõhuga või pärast kerget einet, mis ei ole rasva- ega süsivesikuterikas.

Hüpertensioon

Ravi tuleb alustada annuses 5 mg üks kord ööpäevas. Vajadusel võib teie arst annust suurendada või lisada raviskeemi teise vererõhku langetava ravimi. Hüpertensiooni pikaajalise ravi korral on tavaliseks annuseks 5…10 mg üks kord ööpäevas. Eakatel patsientidel tuleb kaaluda ravi alustamist annusega 2,5 mg üks kord ööpäevas.

Stabiilne stenokardia

Ravi tuleb alustada annuses 5 mg üks kord ööpäevas; vajadusel võib teie arst annust suurendada kuni 10 mg-ni üks kord ööpäevas.

Kui teil on maksaprobleemid

Felodipiini tase teie veres võib suureneda. Arst võib teie annust vähendada.

Eakad

Arst võib teie ravi alustada väikseima saadaoleva annusega.

Kui te võtate Presid’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Presid’i soovitatud annustest rohkem, võib teie vererõhk märkimisväärselt langeda ja mõnikord tekkida palpitatsioonid, kiire või harva aeglane südame löögisagedus. Seetõttu on väga oluline manustada ravimit arsti poolt määratud annuses. Kui teil tekib tunne, et minestate, uimasus või pearinglus, võtke kohe ühendust arstiga.

Kui te unustate Presid’i võtta

Kui unustate tableti võtta, jätke see annus võtmata. Võtke oma järgmine annus tavapärasel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Presid’i võtmise

Kui te lõpetate selle ravimi võtmise, võivad haiguse sümptomid taastuda. Palun pidage nõu oma arstiga, enne kui lõpetate Presid’i võtmise. Teie arst soovitab teile, kui kaua peate ravimit võtma.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage Presid’i võtmine ja kontakteeruge koheselt arstiga, kui teil esinevad järgmised kõrvaltoimed:

Ülitundlikkus ja allergilised reaktsioonid: selle tunnuseks võivad olla nahapinnast kõrgemad kublad või näo, huulte, suu, keele või kõri turse.

Felodipiini kasutamisel on kirjeldatud järgnevalt loetletud kõrvaltoimeid. Enamus neist tekivad ravi algul või pärast annuse suurendamist. Sellised reaktsioonid on tavaliselt lühiajalised ja nende tugevus väheneb aja jooksul. Konsulteerige arstiga, kui teil tekib ja püsib ükskõik milline järgmistest kõrvaltoimetest.

Suu limaskesta põletikuga (igeme- või hambajuureümbrise põletik) patsientidel on teatatud igemete kergest tursest. Igemete turset saab vältida või vähendada hoolika suuhügieeniga.

Väga sage: võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st

Pahkluu piirkonna turse

Sage: võib esineda kuni 1 inimesel 10-st

Peavalu

Õhetus

Aeg-ajalt: võib esineda kuni 1 inimesel 100-st

Ebanormaalselt kiire südame löögisagedus

Palpitatsioonid

Liiga madal vererõhk (hüpotensioon)

Iiveldus

Kõhuvalu

Põletus-, kipitus- või tuimustunne

Lööve või sügelus

Väsimus

Pearinglus

Harv: võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st

Minestamine

Oksendamine

Nõgeslööve

Liigesvalu

Lihasvalu

Impotentsus/seksuaalfunktsiooni häire

Väga harv: võib esineda kuni 1 inimesel 10 000-st

Igemepõletik (tursunud igemed)

Maksaensüümide aktiivsuse tõus

Valgustundlikkuse suurenemisest tingitud nahareaktsioonid

Naha väikeste veresoonte põletik

Sagenenud urineerimisvajadus

Ülitundlikkusreaktsioonid, näiteks palavik või huulte ja keele turse

Esineda võivad teised kõrvaltoimed. Kui teil esineb Presid’i võtmise ajal vaevusi tekitav või ebaharilik reaktsioon, võtke kohe ühendust oma arstiga.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Presid’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Presid sisaldab

 • Toimeaine on felodipiin. Presid’i tabletid sisaldavad 2,5 mg, 5 mg või 10 mg felodipiini.
 • Teised koostisosad on laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, hüpromelloos 2910/50 (E 464), hüpromelloos 2910/6 (E 464), povidoon 25, propüülgallaat (E 310), kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat (E 470 B), kollane raudoksiid (E 172), punane raudoksiid

(Presid 5 mg ja 10 mg tablettides) (E 172), titaandioksiid (E 171), talk (E 553 B), propüleenglükool (E 1520).

Kuidas Presid välja näeb ja pakendi sisu

Presid 2,5 mg: kollased, ümara kujuga, kaksikkumerad toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid, mille ühel küljel on kiri “2,5”.

Presid 5 mg: roosad, ümara kujuga, kaksikkumerad toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid, mille ühel küljel on kiri “5”.

Presid 10 mg: punakaspruunid, ümara kujuga, kaksikkumerad toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid, mille ühel küljel on kiri “10”.

Pakendi suurused: 30 või 100 toimeainet prolongeeritult vabastavat tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Teva B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Holland

Tootjad:

TEVA Czech Industries s.r.o. Ostravská 29

747 70 Opava-Komárov Tšehhi Vabariik

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle Straße 3

89143 Blaubeuren

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal Hallivanamehe 4

11317 Tallinn Tel.: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2018.