Olmesartan medoxomilamlodipine teva - õhukese polümeerikattega tablett (5mg +40mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C09DB02
Toimeaine: olmesartaanmedoksomiil +amlodipiin
Tootja: Teva B.V.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva, 40 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva, 40 mg/10 mg õhukese polümeerikattega tabletid olmesartanum medoxomilum/amlodipinum

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva võtmist
 3. Kuidas Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva’t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva ja milleks seda kasutatakse

Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva sisaldab kahte toimeainet, olmesartaanmedoksomiili ja amlodipiini (amlodipiinbesilaadina). Mõlemad toimeained langetavad kõrget vererõhku.

Olmesartaanmedoksomiil kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse angiotensiin II retseptorite antagonistideks. Need ravimid langetavad vererõhku veresoonte lõõgastamise teel.

Amlodipiin kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse kaltsiumikanalite blokaatoriteks. Amlodipiin takistab kaltsiumiioonide liikumist veresoonte seina, mistõttu veresooned ei ahene ja vererõhk langeb.

Mõlemad nimetatud toimeained takistavad veresoonte ahenemist, mistõttu veresooned lõõgastuvad ja vererõhk langeb.

Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva’t kasutatakse kõrgvererõhutõve raviks patsientidel, kelle vererõhk ei ole ainult olmesartaanmedoksomiili või amlodipiini kasutamisel piisavalt langenud.

Mida on vaja teada enne Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva võtmist

Ärge võtke Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva’t:

kui olete olmesartaanmedoksomiili või amlodipiini või teatud kaltsiumikanali blokaatorite rühma suhtes, mida nimetatakse dihüdropüridiinideks, või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Kui te arvate, et teil võib olla ravimi suhtes allergia, siis rääkige enne Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva võtmist oma arstiga;

kui te olete rohkem kui 3 kuud rase (samuti on parem vältida Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva kasutamist raseduse alguses, vt lõik „Rasedus ja imetamine“);

kui teil on suhkurtõbi (diabeet) või neerutalitluse häire ja te saate ravi vererõhku langetava ravimiga, mis sisaldab aliskireeni;

kui teil on raske maksahaigus, kui sapi sekretsioon on häiritud või sapi vool sapipõiest on takistatud (nt sapikivide tõttu) või teil esineb kollatõbi (naha ja silmavalgete kollasus);

kui teil on väga madal vererõhk;

kui teie kudede verevarustus on ebapiisav, mille sümptomiteks on nt madal vererõhk, aeglane pulss, kiired südamelöögid (šokk, sh kardiogeenne šokk). Kardiogeenne šokk on tingitud tõsistest südameprobleemidest;

kui verevool südamest on takistatud (nt aordi kitsenemise (aordistenoos) tagajärjel);

kui teie südame väljutusmaht on väike (mille tagajärjel tekib õhupuudus või perifeersed tursed) pärast südameatakki (äge südameinfarkt).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Rääkige oma arstile, kui te võtate mõnda alljärgnevat ravimit kõrge vererõhu raviks:

AKE-inhibiitor (nt enalapriil, lisinopriil, ramipriil), eriti kui teil on suhkurtõvest tingitud neeruprobleemid;

aliskireen.

Teie arst võib regulaarsete ajavahemike järel kontrollida teie neerutalitlust, vererõhku ja elektrolüütide (nt kaalium) sisaldust veres.

Vt ka teavet lõigus „Ärge võtke Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva’t“

Teatage oma arstile, kui teil esineb ükskõik milline järgmine terviseprobleem:

neeruhaigus või siiratud neer;

maksahaigus;

südamepuudulikkus või probleemid südameklappide või südamelihasega;

raskekujuline oksendamine, kõhulahtisus, ravi vett väljutavate ravimite (diureetikumid) suurte annustega või kui te olete soolavabal dieedil;

veres kaaliumi sisalduse tõus;

neerupealiste (neerude ülaosas asuvad hormoone tootvad näärmed) probleemid.

Rääkige oma arstile, kui teil tekib raske kõhulahtisus, mis on püsiv ja põhjustab olulist kehakaalu langust. Arst hindab sümptomeid ja otsustab, kuidas teie vererõhu ravi jätkata.

Nagu kõigi vererõhku langetavate ravimite korral, võib ülemäärane vererõhu langus südame või aju verevarustuse häiretega patsientidel põhjustada südameataki või ajuinsuldi. Seetõttu jälgib arst hoolikalt teie vererõhku.

Te peate ütlema oma arstile, kui te arvate, et olete rase (või võite rasestuda). Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva’t ei soovitata raseduse varasel perioodil kasutada ja pärast kolmandat raseduskuud ei tohi seda kasutada, sest selles staadiumis kasutades võib see tõsiselt kahjustada veel sündimata last (vt lõik „Rasedus ja imetamine“).

Lapsed ja noorukid

Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva’t ei soovitata lastele ja alla 18-aastastele noorukitele.

Muud ravimid ja Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mõnda allpool nimetatud ravimitest:

Teised vererõhku langetavad ravimid (hüpertooniavastased ravimid), sest Olmesartan

medoxomil/Amlodipine Teva toime võib tugevneda. Teie arst võib muuta teie ravimi annust ja/või rakendada teisi ettevaatusabinõusid:

kui te võtate AKE-inhibiitorit või aliskireeni (vt ka teavet lõikudes „Ärge võtke Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva’t“ ning „Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Kaaliumipreparaadid, kaaliumi sisaldavad soolaasendajad, diureetikumid (vett väljutavad ravimid) või hepariin (verd vedeldav ja verehüüvete teket takistav ravim). Nende ravimite samaaegne kasutamine koos Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva’ga võib suurendada vere kaaliumi sisaldust.

Liitium (meeleoluhäirete ja teatud depressioonivormide raviks kasutatav ravim): samaaegsel kasutamisel koos Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva’ga võib suureneda liitiumi toksiline toime. Kui te peate liitiumi võtma, siis kontrollib arst teie vere liitiumi sisaldust.

Mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA-d; ravimid, mida kasutatakse valu, turse ja muude põletiku sümptomite raviks, sealhulgas artriidi raviks): samaaegsel kasutamisel koos Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva’ga võib suureneda neerupuudulikkuse tekkerisk. MSPVA-d võivad vähendada Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva toimet.

Kolesevelaamvesinikkloriid, ravim, mis langetab kolesterooli sisaldust teie veres, võib vähendadaOlmesartan medoxomil/Amlodipine Teva toimet. Arst võib soovitada teil võtta Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva’t vähemalt 4 tundi enne kolesevelaamvesinikkloriidi.

Teatud antatsiidid (ravimid, mida kasutatakse seedehäire või kõrvetiste korral): Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva toime võib veidi väheneda.

HIV-i/AIDS-i ravimid (nt ritonaviir, indinaviir, nelfinaviir) või seeninfektsioonide raviks kasutatavad ravimid (nt ketokonasool, itrakonasool).

Diltiaseem, verapamiil (südame rütmihäirete ja kõrgvererõhutõve ravimid).

Rifampitsiin, erütromütsiin, klaritromütsiin (antibiootikumid).

Liht-naistepuna (Hypericum perforatum), taimne ravim.

Dantroleen (infusioon kehatemperatuuri raskete kõrvalekallete korral).

Simvastatiin, ravim, mida kasutatakse vere kolesterooli- ja rasva- (triglütseriidid) sisalduse vähendamiseks.

Takroliimus, tsüklosporiin, mida kasutatakse teie keha immuunvastuse kontrollimiseks, et võimaldada kehal siiratud elund vastu võtta.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva koos toidu ja joogiga

Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva’t võib võtta koos toiduga või ilma. Tablett tuleb neelata alla koos piisava koguse vedelikuga (nt klaasitäie veega). Kui võimalik, võtke ravimit iga päev ühel ja samal ajal (näiteks hommikusöögi ajal) (vt lõik 3).

Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva võtmise ajal ei tohi juua greibimahla ega süüa greipe. Selle põhjuseks on asjaolu, et nii greibimahl kui greip võivad põhjustada toimeaine amlodipiini kontsentratsiooni suurenemist veres, mis võib põhjustada Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva vererõhku langetava toime tugevnemist teadmata määral.

Eakad

Kui te olete üle 65-aastane, kontrollib teie arst ravimi annuste suurendamisel alati regulaarselt teie vererõhku ja veendub, et see ei langeks liiga madalale.

Mustanahalised patsiendid

Nagu teiste sarnaste ravimite puhul, võib ka Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva toime mustanahalistel patsientidel olla mõnevõrra nõrgem.

Rasedus ja imetamine

Rasedus: te peate ütlema oma arstile, kui te arvate, et olete rase (või võite rasestuda). Arst soovitab üldjuhul teil Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva kasutamise lõpetada juba enne rasestumist või niipea, kui saate teadlikuks oma rasedusest, ning soovitab teil Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva asemel hakata võtma mõnda muud ravimit. Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva’t ei soovitata kasutada raseduse varasel perioodil ning seda ei tohi kasutada, kui olete rohkem kui 3 kuud rase, kuna kasutamisel pärast kolmandat raseduskuud võib see tõsiselt kahjustada veel sündimata last.

Kui te rasestute ravi ajal Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva’ga, siis informeerige sellest kohe oma arsti.

Imetamine: amlodipiin eritub teadaolevalt väikestes kogustes rinnapiima. Rääkige oma arstile, kui te imetate last või plaanite hakata imetama. Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva ei ole imetavale

emale soovitatav ning kui te soovite last imetada, võib arst valida mõne sobivama raviviisi, eriti kui teie laps on vastsündinu või sündinud enneaegselt.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Vererõhku langetavad ravimid võivad põhjustada uimasust, iiveldust, pearinglust või peavalu. Sellisel juhul ärge juhtige nende sümptomite kadumiseni autot ega töötage liikuvate masinatega. Pidage nõu oma arstiga.

Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva’t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva annus on üks tablett ööpäevas.

Tablette võib võtta koos toiduga või ilma. Tablett tuleb neelata koos piisava koguse vedelikuga (nt klaasitäie veega). Tablette ei tohi närida. Ärge võtke tablette greibimahlaga.

Kui võimalik, võtke ravimit iga päev ühel ja samal ajal (nt hommikusöögi ajal).

Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva 40 mg/5 mg tabletid: poolitusjoon on ainult poolitamise kergendamiseks, et hõlbustada ravimi allaneelamist.

Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva 40 mg/10 mg tabletid: tableti saab jagada võrdseteks annusteks. Seega on võimalik manustada 20 mg/5 mg annus, kui 40 mg/10 mg tablett poolitatakse võrdseteks annusteks ja võetakse pool tabletti iga päev.

Kui te võtate Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva’t rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate rohkem tablette kui ette nähtud, võib teie vererõhk langeda liiga madalale ja võivad tekkida sellised sümptomid nagu pearinglus ning liiga kiire või aeglane südame löögisagedus.

Kui te võtsite rohkem tablette kui ette nähtud või kui laps on kogemata tablette neelanud, pöörduge kohe oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võtke kaasa ravimi pakend või infoleht.

Kui te unustate Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva’t võtta

Kui te unustate Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva’t võtta, võtke oma tavaline annus järgmisel päeval tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva võtmise

On oluline, et te võtate Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva’t nii kaua, kui arst on teile öelnud. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kui kõrvaltoimed tekivad, siis on need tavaliselt kerged ega nõua ravi katkestamist.

Ehkki need kõrvaltoimed tekivad vähestel inimestel, võivad järgmised kõrvaltoimed olla tõsised:

Ravi ajal Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva’ga võivad tekkida allergilised reaktsioonid, mis võivad haarata kogu keha ja millega kaasneb näo-, suu- ja/või kõriturse koos nahasügeluse ja lööbega. Rasked nahareaktsioonid, sh intensiivne nahalööve, nõgestõbi, nahapunetus kogu kehal, tugev sügelus,

villide teke, naha ketendus ja turse, limaskestapõletik (Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs). Sellisel juhul lõpetage Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva võtmine ja võtke kohe ühendust oma arstiga.

Tundlikel inimestel võib Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva langetada ülemäära palju vererõhku, mis võib olla ka allergilise reaktsiooni tagajärg. See võib põhjustada tugevat uimasust või minestust. Sellisel juhul lõpetage Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva võtmine, võtke kohe ühendust oma arstiga ja heitke pikali.

Muud võimalikud Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva kõrvaltoimed Sage (võivad esineda kuni 1-l inimesel 10-st):

Pearinglus; peavalu; turse pahkluude piirkonnas, jalalabadel, säärtel või kätel; väsimus.

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1-l inimesel 100-st):

Pearinglus püstitõusmisel; jõuetus; käte või jalgade kirvendamine või tuimus; peapööritus; enda südamelöökide tunnetamine; kiire südamerütm; madal vererõhk koos selliste sümptomitega, nagu uimasus ja pearinglus; hingamisraskus; köha; iiveldus; oksendamine; seedehäire; kõhulahtisus; kõhukinnisus; suukuivus; ülakõhuvalu; nahalööve; krambid; valu kätes ja jalgades; seljavalu; sagenenud urineerimine; libiido vähenemine; võimetus saavutada või säilitada erektsiooni; nõrkus. On täheldatud ka muutusi vereanalüüside tulemustes, milleks on: vere suurenenud või vähenenud kaaliumi sisaldus, vere suurenenud kreatiniini sisaldus, suurenenud kusihappe sisaldus, maksafunktsiooni iseloomustavate ensüümide (gammaglutamüültransferaas) aktiivsuse tõus.

Harv (võivad esineda kuni 1-l inimesel 1000-st):

Ravimiallergia; minestus; kuumatunne näos ja näopunetus; punased sügelevad kublad (nõgeslööve); näoturse.

Kõrvaltoimed, mida on täheldatud ainult olmesartaanmedoksomiili või amlodipiini kasutamisel, kuid mitte Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva’ga või suurema esinemissagedusega:

Olmesartaanmedoksomiil

Sage (võivad esineda kuni 1-l inimesel 10-st):

Bronhiit; kurguvalu; nohu või ninakinnisus; köha; kõhuvalu; kõhugripp; kõhulahtisus; seedehäire; iiveldus; valu liigestes või luudes; seljavalu; vere esinemine uriinis; kusetrakti nakkus; valu rinnus; gripitaolised sümptomid; valu. Muutused vereanalüüside tulemustes, näiteks rasvasisalduse suurenemine (hüpertriglütserideemia), vere uurea- või kusihappesisalduse suurenemine ning maksa- ja lihasfunktsiooni iseloomustavate ensüümide aktiivsuse tõus.

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1-l inimesel 100-st):

Vereliistakute (teatud tüüpi vererakud ehk trombotsüüdid) arvu vähenemine, millega võivad kaasneda veritsused või vere hüübimisaja pikenemine; kiire allergiline reaktsioon, mis võib haarata kogu keha ja võib põhjustada hingamisraskusi ning kiiret vererõhu langust, isegi minestust (anafülaktilised reaktsioonid); stenokardia (valu või ebamugavustunne rinnus); sügelus; nahalööve; allergiline nahalööve; lööve kupladena; näoturse; lihasevalu; üldine halb enesetunne.

Harv (võivad esineda kuni 1-l inimesel 1000-st):

Näo-, suu- ja/või kõri- (hääleaparaadi) turse; äge neerukahjustus ja neerupuudulikkus; letargia.

Amlodipiin

Väga sage (võib esineda rohkem kui ühel inimesel 10-st):

Turse (vedelikupeetus).

Sage (võivad esineda kuni 1-l inimesel 10-st):

Kõhuvalu; iiveldus; turse pahkluude piirkonnas; unisus; kuumatunne näos ja näopunetus; nägemishäired (sh topeltnägemine ja hägustunud nägemine); enda südamelöökide tunnetamine; kõhulahtisus; kõhukinnisus; seedehäire; krambid; nõrkustunne; hingamisraskus.

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1-l inimesel 100-st):

Raskus uinumisel; unehäired; meeleolumuutused, sh ärevus; depressioon; ärrituvus; värinad; maitsetundlikkuse muutused; minestus; helin kõrvus (tinnitus); stenokardia halvenemine (valu või ebamugavustunne rinnus); ebaregulaarne südametöö; nohu või ninakinnisus; juuste väljalangemine; violetsed täpid või laigud nahal, mis on tingitud täppverevalumitest (purpur); naha värvuse muutused; ülemäärane higistamine; nahalööve; sügelus; punased sügelevad kublad (nõgeslööve); liigese- või lihasevalu; urineerimishäired; vajadus öösel urineerida; urineerimisvajaduse suurenemine; rindade suurenemine meestel; rindkerevalu; valu, üldine halb enesetunne; kehakaalu suurenemine või vähenemine.

Harv (võib esineda kuni 1-l inimesel 1000-st):

Segasus.

Väga harv (võivad esineda kuni 1-l inimesel 10 000-st):

Valgete vererakkude arvu vähenemine, mis võib suurendada infektsioonide ohtu; teatud tüüpi vererakkude - trombotsüütide - arvu vähenemine, mistõttu võib kergemini tekkida verevalumeid ja pikeneda veritsusaeg; vere suhkrusisalduse tõus; lihaste jäikuse suurenemine või suurenenud vastupanu passiivsete liigutuste suhtes (hüpertoonia); käte või jalgade kirvendamine või tuimus; südameatakk; veresoonte põletik; kõhunäärme- või maksapõletik; mao limaskesta põletik; igemete paksenemine; maksaensüümide aktiivsuse tõus; naha ja silmade kollasus; naha suurenenud valgustundlikkus; allergilised reaktsioonid: sügelus, nahalööve, näo-, suu- ja/või kõriturse koos sügeluse ja nahalööbega, rasked nahareaktsioonid, sh intensiivne nahalööve, nõgestõbi, nahapunetus üle terve kehapinna, tugev sügelus, naha villiline kahjustus, naha koorumine ja turse, limaskestade põletik, mis võivad vahel olla eluohtlikud.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva’t võtvatel patsientidel on teatatud ka järgmistest kõrvaltoimetest: häired, mille korral esineb lihasjäikuses, -värinad ja/või liigutushäired, värisemine, jäik kehahoiak, maskilaadne näoilme, aeglased liigutused ja lohisev, ebastabiilne kõnnak.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil, pudelil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva sisaldab

Toimeained on olmesartaanmedoksomiil ja amlodipiin (amlodipiinbesilaadina).

Üks tablett sisaldab 40 mg olmesartaanmedoksomiili ja 5 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina). Üks tablett sisaldab 40 mg olmesartaanmedoksomiili ja 10 mg amlodipiini (amlodipiinbesilaadina).

Teised koostisosad on mikrokristalliline tselluloos, laktoosmonohüdraat, krospovidoon, povidoon, naatriumtärklisglükolaat (kartul), hüdreeritud kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat.

Teised koostisosad õhukeses polümeerikattes on osaliselt hüdrolüüsitud polüvinüülalkohol (E1203), makrogool (E1521, polüetüleenglükool), talk (E553b), punane raudoksiid (E172) (ainult Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva 40 mg/10 mg õhukese polümeerikattega tabletid), titaandioksiid (E171) (ainult Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva 40 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid), kollane raudoksiid (E172) (ainult Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva 40 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid).

Kuidas Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva välja näeb ja pakendi sisu

Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva 40 mg/5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on kollakad ümmargused standardse kaksikkumerusega õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on pimetrükk „5“ ja teisel küljel on poolitusjoon, pimetrükk „4“ vasakul ja „0“ paremal pool poolitusjoont.

Olmesartan medoxomil/Amlodipine Teva 40 mg/10 mg õhukese polümeerikattega tabletid on pruunikaspunased ümmargused standardse kaksikkumerusega õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on pimetrükk „10“ ja teisel küljel on poolitusjoon, pimetrükk „4“ vasakul ja „0“ paremal pool poolitusjoont.

Saadaval on järgmised pakendi suurused:

OPA/alumiinium/PE+ kuivatusaine – alumiiniumblisterpakendid

40 mg/5 mg blister: pakendi suurused: 28, 28 (28x1), 30, 30 (30x1), 56, 90, 98, 98 (98x1), 120 õhukese polümeerikattega tabletti.

40 mg/10 mg blister: pakendi suurused: 28, 28 (28x1), 30, 30 (30x1), 56, 90, 98, 98 (98x1), 120 õhukese polümeerikattega tabletti.

Pudel

100 õhukese polümeerikattega tabletti HDPE pudelis. Igas pudelis on kuivatusaine pakike, mis aitab hoida tabletid kuivana.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Teva B.V. Swensweg 5 Haarlem 2031GA Holland

Tootjad Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3, Blaubeuren Baden-Wuerttemberg

89143 Saksamaa

Balkanpharma Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str.

Dupnitsa 2600

Bulgaria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Hallivanamehe 4

11317 Tallinn

Tel: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2018.