Oleomint - gastroresistentne pehmekapsel (182mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: A03AX83
Toimeaine: piparmündiõli
Tootja: Medana Pharma SA

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

OLEOMINT, gastroresistentsed pehmekapslid

Piparmündiõli (Menthae piperitae aetheroleum)

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 7...14 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on OLEOMINT ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne OLEOMINT’i võtmist
 3. Kuidas OLEOMINT’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas OLEOMINT’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on OLEOMINT ja milleks seda kasutatakse

OLEOMINT on piparmündiõli sisaldav taimne ravim, mis aitab taastada normaalset sooletegevust, lõõgastades sooleseina lihaste spasme. OLEOMINT on ette nähtud mao-sooletrakti kergete spasmide, kõhupuhituse (kõhugaaside) ja kõhuvalu sümptomaatiliseks leevendamiseks eeskätt patsientidel, kellel on soole ärritussündroom.

Kapslitel on spetsiifiline kate, mis võimaldab mao ja soolestiku alguse läbida nii, et kapsel jõuab soolestiku osani, kuhu see on mõeldud. Alles seal väljub piparmündiõli kapslist.

Kui pärast 7...14 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga

Mida on vaja teada enne OLEOMINT’i võtmist

Ärge võtke OLEOMINT’i

 • kui olete piparmündiõli või mentooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil on maksahaigus, sapiteede põletik, sapikivid või mis tahes muu sapiteede häire;
 • kui teil on seisund, mida nimetatakse akloorhüdriaks; sel juhul on häiritud toidu normaalne seedimine.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne OLEOMINT’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil jon kõrvetised või song, eriti juhul kui teil on vahelihasesong (diafragmaalsong), sest OLEOMINT’i võtmisel võib teie seisund halveneda. Kui kõrvetised või songa sümptomid halvenevad, siis te peate lõpetama OLEOMINT’i võtmise;
 • kui teil on esmakordselt mõni sellistest sümptomitest nagu kõhupuhitus, gaaside kogunemine kõhus või ebamugavustunne ja valu sooltes;
 • kui te olete üle 40aastane ja viimasel ajal ei esine enam soole ärritussündroomi või spastilise käärsoole sündroomi sümptomeid või kui teie sümptomite iseloom on muutunud;
 • kui teil on esinenud veritsust soolest;
 • kui teil on iiveldus või kui te olete oksendanud;
 • kui teie söögiisu on kadunud või kehakaal on vähenenud;
 • kui te olete kahvatu ja väsinud;
 • kui teil on tugev kõhukinnisus;
 • kui teil on kõrge kehatemperatuur (palavik);
 • kui teil esineb ebatavaline veritsus või voolus tupest;
 • kui teil esineb valulik või raskendatud urineerimine;
 • kui te olete hiljuti saabunud välisreisilt;
 • kui te olete rase või võite olla rase.

OLEOMINT kapslid tuleb neelata tervelt, neid ei tohi katki murda, närida ega võtta söögi ajal. Sedasi võib piparmündiõli kapslitest väljuda liiga vara ning põhjustada suu ja söögitoru ärritust.

Lapsed

Seda ravimit ei ole soovitatav kasutada alla 8-aastastel lastel.

Muud ravimid ja OLEOMINT

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, eeskätt:

 • ravimeid, mis vähendavad maohappe happesust (antatsiidid, histamiin2 blokaatorid, nagu ranitidiin, famotidiin ja prootonpumba inhibiitorid, nagu omeprasool, pantoprasool), sest nende toimel võib kapsli sisu väljuda kapslist liiga vara;
 • ravimeid, mille metabolismi juhib maksa ensüümisüsteem, mida nimetatakse tsütokroom P450 CYP3A4, näiteks:
 • tsüklosporiin (kasutatakse elundi äratõukereaktsiooni ennetamiseks pärast organi siirdamist);
 • felodipiin (kasutatakse kõrgvererõhutõve raviks);
 • lovastatiin (kasutatakse vere kolesteroolitaseme langetamiseks);
 • ketokonasool (kasutatakse seeninfektsioonide raviks);
 • triasolaam (kasutatakse unetuse raviks).

See koostoime võib viia ravimi kontsentratsioonide kontrollimatu suurenemiseni veres ning potentsiaalselt ohtlike kõrvaltoimete tekkeni.

OLEOMINT koos toidu, joogi ja alkoholiga

Piparmündiõli koostoimeid alkoholiga ei ole spetsiifiliselt uuritud. Kui joote alkoholi selle ravimi võtmise ajal, siis on kõrvaltoimete teke tõenäolisem.

Vt ka lõik 3.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

OLEOMINT’i ei ole soovitatav kasutada raseduse ja imetamise ajal.

Puuduvad andmed ravimi mõju kohta viljakusele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravimi mõju autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele ei ole uuritud.

Kuidas OLEOMINT’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Üle 12-aastased noorukid, täiskasvanud, eakad

1...2 kapslit kuni kolm korda ööpäevas, sõltuvalt sümptomite raskusest.

Lapsed

8...12-aastased lapsed

1 kapsel kuni kolm korda ööpäevas.

Alla 8-aastased lapsed

Seda ravimit ei ole soovitatav kasutada alla 8-aastastel lastel.

Neerukahjustusega patsiendid

Neerukahjustusega patsientidele sobivaid annuseid ei ole kindlaks tehtud.

Maksakahjustusega patsiendid

OLEOMINT’i ei tohi kasutada maksahaigusega patsientidel.

Manustamisviis

Ravimit tuleb võtta suukaudselt. Võtke kapsel enne toidukorda (30...60 minutit enne sööki) koos väikese koguse veega. Ärge võtke kapsleid vahetult pärast söömist.

Neelake kapslid tervena, ärge närige ega murdke katki, sest sedasi võite rikkuda spetsiifilise katte, mis võimaldab ravimil jõuda õigesse kohta teie soolestikus.

Ravi kestus

OLEOMINT’i võetakse kuni sümptomite leevendumiseni.

Kui teie seisund ei ole siiski kahe nädalaga paranenud, siis peate konsulteerima oma arstiga, kes võib otsustada pikendada teie ravi kuni kolme kuuni.

Kui te võtate OLEOMINT’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate soovitatavast suurema annuse, pöörduge kohe oma arsti poole või haigla erakorralise meditsiini osakonda.

Üleannustamise sümptomiteks on raske maoärritus, kõhulahtisus, pärakuümbruse nahahaavandid (rektaalhaavandid), krambid, teadvuskadu, hingamisraskus, iiveldus ja südame rütmihäired.

Kui te unustate OLEOMINT’i võtta

Kui te unustate ravimiannuse võtmata, siis võtke järgmine annus määratud ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võimalikud on järgmised kõrvaltoimed:

 • allergilised reaktsioonid (lööve, sügelus või hingeldus), anafülaktiline šokk (tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab hingamisraskust, pearinglust, järsku vererõhu langust ja teadvuskaotust);
 • peavalu;
 • värisemine;
 • tasakaaluhäired;
 • hägune nägemine;
 • aeglane südame löögisagedus;
 • mentooli lõhnaga uriin ja väljaheide;
 • kõrvetised;
 • põletustunne päraku ümbruses;
 • iiveldus;
 • oksendamine;
 • nahalööve;
 • valulik või raskendatud urineerimine;
 • sugutipea põletik.

Nende kõrvaltoimete esinemissagedus on teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas OLEOMINT’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida OLEOMINT sisaldab

 • Toimeaine on piparmündiõli. Üks kapsel sisaldab 182 mg (0,2 ml) piparmündiõli (Mentha x piperita L., aetheroleum).
 • Teised koostisosad on:

kapsli kest: želatiin, glütserool, titaandioksiid (E171), naatriumvaskklorofülliin (E141), puhastatud vesi;

gastroresistentne kate: metakrüülhappe/etüülakrülaadi kopolümeer, naatriumkarboksümetüültselluloos, talk, keskmise ahelaga triglütseriidid, trietüültsitraat.

Kuidas OLEOMINT välja näeb ja pakendi sisu

Heleroheline, keskelt keevisejoonega, mati välispinnaga kapsel mõõtudega ligikaudu 7 mm x 11 mm, mis sisaldab õlist vedelikku.

OLEOMINT on pakendatud alumiiniumfooliumiga kaetud PVC/PVDC blistritesse ja karpidesse. Ühes karbis on 30, 60 või 90 kapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Medana Pharma SA Władysława Łokietka 10 Street 98-200 Sieradz

Poola

Infoleht on viimati uuendatud mais 2018.