Oxycodone lannacher 5 mg - toimeainet prolongeeritult vabastav tablett (5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N02AA05
Toimeaine: oksükodoon
Tootja: G.L. Pharma GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Oxycodone Lannacher 5 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Oxycodone Lannacher 10 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Oxycodone Lannacher 20 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Oxycodone Lannacher 40 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Oxycodone Lannacher 80 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Oksükodoonvesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Oxycodone Lannacher ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Oxycodone Lannacher’i võtmist
 3. Kuidas Oxycodone Lannacher’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Oxycodone Lannacher’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Oxycodone Lannacher ja milleks seda kasutatakse

Oxycodone Lannacher on tugevatoimeline valuvaigisti, mis kuulub opioidide rühma.

Oxycodone Lannacher’i kasutatakse tugeva valu raviks kui on vajadus kasutada opioidvaluvaigistit, kuna teised valuvaigistid ei ole olnud efektiivsed.

Mida on vaja teada enne Oxycodone Lannacher’i võtmist

Ärge võtke Oxycodone Lannacher’i:

 • kui olete oksükodoonvesinikkloriidi, soja, maapähklite või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui teil esineb hingamisprobleeme, nt tavalisest aeglasem või nõrgem hingamine (respiratoorne depressioon);
 • kui süsihappegaasi sisaldus teie veres on liiga kõrge;
 • kui te põete raskekujulist kroonilist kopsuhaigust, millega kaasneb hingamisteede ahenemine (KOK = krooniline obstruktiivne kopsuhaigus);
 • kui teil on teatud tüüpi südamehaigus nagu cor pulmonale;
 • kui te põete astmat;
 • kui teil esineb teatud tüüpi soole obstruktsioon, mida nimetatakse paralüütiliseks iileuseks;
 • kui teil on äge ja tugev valu maos või mao tühjenemine on aeglustunud.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Oxycodone Lannacher’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga

 • kui te olete eakas või nõrgestatud (nõrk);
 • kui teie kopsu, maksa või neerude talitlus on tugevalt kahjustatud;
 • kui teil on teatud tüüpi kilpnäärme talitlushäire (müksödeem) või kui kilpnääre ei tooda piisavalt hormoone (passiivne kilpnääre);
 • kui teie neerupealised ei tooda piisavalt hormoone (Addison’i tõbi või neerupealiste puudulikkus);
 • kui teie eesnääre on suurenenud;
 • kui teil on alkoholisõltuvus või olete alkoholi võõrutusravil;
 • kui teil on või on olnud sõltuvus tugevatoimelistest valuvaigistitest (opioidid);
 • kui teil on kõhunäärmepõletik (pankreatiit) või teil esinevad sapipõie häired;
 • kui teil esineb raskusi või valu urineerimisel;
 • kui teie koljusisene rõhk on tõusnud;
 • kui teie vererõhk on madal või te tunnete pearinglust püsti tõustes;
 • kui teil esineb epilepsia või teil on kalduvus tõmbluste tekkeks;
 • kui te kasutate samuti teatud tüüpi ravimeid, mida nimetatakse MAO inhibiitoriteks (kasutatakse depressiooni või Parkinson’i tõve ravis).

Sõltuvus ja taluvus

Oxycodone Lannacher’i pikaajalisel kasutamisel võib tekkida taluvus ravimi suhtes. See tähendab seda, et võite vajada suuremaid annuseid valu vaigistamiseks.

Oxycodone Lannacher võib tekitada sõltuvust. Ravi järsul lõpetamisel võivad ilmneda ärajätunähud, nagu iiveldus, oksendamine, värisemine, vertiigo, kõhulahtisus, higistamine või külmavärinad, krambid, kiirenenud südame löögisagedus ja vererõhu tõus. Ravi lõpetamisel vähendab teie arst järk-järgult ööpäevast annust.

Ravimi eesmärgipärasel kasutamisel kroonilise valuga patsientidel on füüsilise ja psühholoogilise sõltuvuse tekkerisk madal. Arst otsustab võimaliku riski ja oodatud kasu üle. Kui teil on mingeid küsimusi selle kohta, pidage nõu oma arstiga.

Hoiatus dopingukontrolli kohta

Oxycodone Lannacher võib põhjustada dopingukontrollis positiivse vastuse.

Oxycodone Lannacher’i kasutamine dopinguainena võib olla tervist kahjustav.

Muud ravimid ja Oxycodone Lannacher

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Oxycodone Lannacher’i kasutamisel samaaegselt teiste ravimitega, mis mõjutavad aju funktsiooni, on suurenenud kõrvaltoimete tekkeoht. Näiteks võite tunda ennast väga unisena või hingamishäirete süvenemist.

Ravimid, mis mõjutavad aju talitlust on:

 • teised tugevatoimelised valuvaigistid (opioidid);
 • unerohud ja rahustid;
 • antidepressandid;
 • allergia, reisitõve või iivelduse vastu kasutatavad ravimid (antihistamiinikumid või antiemeetikumid);
 • teised närvisüsteemi mõjutavad ravimid (fenotiasiinid, neuroleptikumid);
 • Parkinson’i tõve ravimid (nn MAO inhibiitorid, vt ka lõik ”Hoiatused ja ettevaatusabinõud”).

Muud koostoimed võivad tekkida koos

 • tsimetidiiniga (kasutatakse maohappe tekke vähendamiseks). See võib pikendada Oxycodone Lannacher’i toimet teie organismis;
 • verehüübimisvastaste ravimitega (nt varfariin). Oxycodone Lannacher võib mõjutada nende toimet;
 • teatud antibiootikumidega, seenevastaste ravimitega ja ravimitega, mis sisaldavad naistepuna.

Oxycodone Lannacher koos toidu, joogi ja alkoholiga

Kui te tarbite alkoholi Oxycodone Lannacher’i võtmise ajal, võite te tunda ennast unisemalt või võib suureneda tõsiste kõrvaltoimete (nagu pindmine hingamine koos hingamisseisaku ja teadvusekaoga) tekkerisk. Soovitatav on Oxycodone Lannacher’i võtmise ajal alkoholi mitte tarbida.

Eelneva või olemasoleva alkoholi ja ravimsõltuvusega patsientidel tuleb vältida nende tablettide kasutamist. Greipfruudi mahl võib suurendada Oxycodone Lannacher’i sisaldust teie veres. Pidage nõu oma arstiga, kui te tarbite sageli greipfruudi mahla.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Raseduse ajal ei tohi Oxycodone Lannacher’i võtta. Oksükodooni kasutamise kohta rasedatel ei ole piisavalt andmeid.

Oksükodooni pikaajaline kasutamine raseduse ajal võib vastsündinul põhjustada ärajätusümptome. Vastsündinutel, kelle emad kasutasid oksükodooni 3...4 nädalat enne sünnitust, võib esineda raskekujulisi hingamishäireid.

Oxycodone Lannacher’i tohib kasutada raseduse ajal ainult siis, kui kasu on võimalikust riskist suurem.

Imetamine

Oksükodoon võib erituda rinnapiima ja võib põhjustada vastsündinul hingamishäireid. Seetõttu ei tohi Oxycodone Lannacher’i kasutada imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Oxycodone Lannacher võib kahjustada teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Oxycodone Lannacher võib vähendada tähelepanuvõimet ja reaktsioonikiirust sellisel määral, et te ei ole võimeline autot juhtima või masinate ja mehhanismidega töötama.

Pidage nõu oma arstiga enne autojuhtimist või masinatega töötamist.

Oxycodone Lannacher sisaldab letsitiini (soja)

Kui teil on allergia pähklite või soja suhtes, ärge kasutage seda ravimit.

Kuidas Oxycodone Lannacher’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

ANNUS

Annuse suuruste jaoks, mis ei ole sobivad selle ravimiga, on saadaval teised ravimitugevused.

Vastavalt valu intensiivsusele ja individuaalsele tundlikkusele määrab arst teile annuse.

Kui teil on tunne, et Oxycodone Lannacher’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Kui arst ei ole määranud teisiti, on soovitatav annus

 • täiskasvanutel ja noorukitel (üle 12aastased):

Tavaline algannus on 10 mg oksükodoonvesinikkloriidi iga 12 tunni järel.

 • lastel (alla 12aastased):

Kasutamine alla 12-aastastel lastel ei ole soovitatav, kuna Oxycodone Lannacher’i ohutust ja efektiivsust ei ole selles vanuserühmas uuritud.

 • eakatel (65aastased ja vanemad):

Normaalse maksa- ja/või neerufunktsiooniga eakad patsiendid võivad võtta eelpool mainitud täiskasvanutele mõeldud annuseid.

- neeru- ja/või maksafunktsiooni häirega patsientidel või madala kehakaaluga patsientidel:

Arst võib määrata väiksema algannuse.

Eelnevalt teiste tugevatoimeliste valuvaigistitega (opioidid) ravi saanud patsientidel võib arst määrata suurema algannuse.

Arst määrab teile sobiva annuse igaks päevaks ning määrab, kuidas päevast annust jaotada hommikuse ja õhtuse annuse vahel. Arst annab teile samuti nõu juhul, kui on vaja annust kohandada ravi vältel.

Vähivaluga patsiendid vajavad tavaliselt oksükodoonvesinikkloriidi ööpäevast annust vahemikus 80...120 mg. Üksikjuhtudel võib arst annust suurendada kuni 400 mg ööpäevas.

Mitte-vähivalu korral on oksükodoonvesinikkloriidi annus 40 mg ööpäevas tavaliselt piisav, kuid mõnedel juhtudel võivad olla vajalikud suuremad annused.

Kui te tunnete valu Oxycodone Lannacher’i annuste vahel, võib olla vajalik kasutada lisaks kiiresti toimivat valuvaigistit.

Oxycodone Lannacher ei ole selleks sobiv. Sel juhul pidage nõu oma arstiga.

Arst hindab regulaarselt teie ravi.

MANUSTAMISVIIS

Neelake toimeainet prolongeeritult vabastav tablett tervelt alla koos piisava koguse vedelikuga (nt ½ klaasi veega) hommikul ja õhtul, iga 12 tunni järel (näiteks üks tablett hommikul kell 8 ja järgmine õhtul kell 20). Tablette võib võtta koos toiduga või ilma.

Ärge poolitage, närige või purustage tablette. Nii tehes võib tableti sisu imenduda teie organismi korraga, mille tulemuseks võib olla üleannustamine ning isegi surm (vt ka lõik „Kui te võtate Oxycodone Lannacher’i rohkem kui ette nähtud“).

Kui te võtate Oxycodone Lannacher’i rohkem kui ette nähtud

Võtke otsekohe ühendust arstiga kui olete võtnud rohkem tablette kui teile on määratud. Üleannuse sümptomid: silmapupillide ahenemine, hingamishäired, lihaste nõrkus (madal lihastoonus, hüpotoonia) ja vererõhu langus. Rasketel juhtudel võivad esineda unisus või minestamine tingituna vereringesüsteemi häiretest (tsirkulatoorne kollaps), mõtlemise ja liikumise häire, teadvusekadu (kooma), aeglane pulss ja vedeliku kogunemine kopsudes (koos sümptomitega nt raskendatud hingamine, eriti pikali heites, ja produktiivne köha vahutava rögaga, mis võib olla roosa või verine, rohke higistamine, ärevus ja kahvatu nahk). Oxycodone Lannacheri kasutamine suurtes annustes võib põhjustada surma.

Kui te unustate Oxycodone Lannacher’i võtta

Kui te võtsite ettenähtust väiksema annuse Oxycodon Lannacher’i või kui annus jäi vahele, siis tõenäoliselt valuvaigistavat toimet ei ilmne.

Kui te unustate ühe annuse võtta, võite seda teha niipea, kui see teile meenub. Pidage meeles, et tablette peab võtma 12-tunniste vahedega (kaks korda ööpäevas).

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Oxycodone Lannacher’i võtmise

Ärge lõpetage ravi enne kui olete sellest rääkinud oma arstiga, sest võivad tekkida ärajätusümptomid.

 1. Kui te ei vaja enam ravi Oxycodone Lannacher’iga, vähendab arst järk-järgult teie annust, et vältida ärajätusümptomite teket.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võtke otsekohe ühendust arstiga, kui ilmneb mõni järgnevatest sümptomitest:

 • väga aeglane või nõrk hingamine (hingamisedepressioon). See on selliste ravimite, nagu Oxycodone Lannacher, (opioid) kõige tõsisem kõrvaltoime ning suurte annuste korral võib olla isegi surmav.

Muud kõrvaltoimed

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 kasutajal 10-st)

 • uimasus, pearinglus, peavalu;
 • kõhukinnisus, iiveldus, oksendamine. Arst määrab teile nende sümptomite vastu asjakohase ravimi;
 • sügelemine.

Sage (võib esineda kuni 1 kasutajal 10-st)

 • meeleoluhäired (ärevus, segasus, depressioon, närvilisus, unehäired, ebatavalised mõtted);
 • kontrollimatu värisemine või vappuvad liigutused ühes või mitmes kehaosas, nõrkustunne;
 • vererõhu langus, harva kaasuvad sümptomid nagu südamelöökide tugevnemine või minestamine;
 • hingamisraskus või vilistav hingamine;
 • suukuivus, harva kaasuvad janu ja neelamisraskus, seedehäire üldised sümptomid, nagu valu maos, kõhulahtisus, kõrvetised;
 • nahalööve, rohke higistamine;
 • higistamine, nõrkus;

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 kasutajal 100-st)

 • allergilised reaktsioonid;
 • teatud hormooni (ADH = antidiureetiline hormoon) sisalduse suurenemine veres koos sümptomitega, nagu peavalu, ärrituvus, letargia, iiveldus, oksendamine, segasus ja teadvushäired;
 • vedeliku vähesus kehas (dehüdratsioon);
 • rahutus, meeleolu muutused, hallutsinatsioonid, eufooriline tuju, libiido langus;
 • amneesia, torkiv tunne või tundetus (nt kätes või jalgades), krambid, lihastoonuse suurenemine või vähenemine, tõmblused, valu või puutetundlikkuse vähenemine, maitsetundlikkuse muutused;
 • nägemishäired, pupilli suuruse vähenemine;
 • pöörlemis või keerlemistunne (vertigo);
 • ebameeldiv tunne südamerütmi ebakorrapärasusest ja/või väljendunud tugevatest löökidest, pulsisageduse tõus;
 • veresoonte laienemine, mis põhjustab vererõhu langust;
 • hingeldus, köha tugevnemine, kurguvalu, eritis ninast, häälemuutused;
 • neelamisraskus, suuhaavandid, valulikud igemed, puhitus (üleliigne gaasi moodustumine maos või sooltes), röhatised, sooleummistus (iileus);
 • teatud maksaensüümide taseme tõus veres;
 • nahakuivus;
 • suguiha vähenemine ja võimetus saavutada või säilitada erektsiooni seksuaalse vahekorra ajal;
 • külmavärinad, iiveldus, õnnetusjuhtumi käigus saadud vigastused, mis on tingitud tähelepanu langusest, valu (nt valu rindkeres), vedeliku kogunemine (ödeem), migreen, janu, füüsiline sõltuvus koos ärajätusümptomitega, taluvuse teke.

Harv (võib esineda kuni 1 kasutajal 1000-st)

 • lümfisõlmede haigus;
 • lihaskrambid, epileptilised krambid (tõmblused), eriti epilepsiat põdevatel või krampide kalduvusega patsientidel;
 • vererõhu langus;
 • veritsevad igemed, söögiisu suurenemine, tumeda värvusega väljaheide;
 • nahasügelus, villid nahal ja limaskestadel (külmavillid või herpes), suurenenud tundlikkus valguse suhtes;
 • veri uriinis;
 • kehakaalu muutused (langus või tõus), nahapõletik.

Väga harv (võib esineda kuni 1 kasutajal 10 000-st)

 • kõnehäired;
 • soomuseline lööve;
 • sojaletsitiin võib tekitada allergilisi reaktsioone.

Teadmata esinemissagedus (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

 • rasked allergilised reaktsioonid;
 • valutundlikkuse suurenemine;
 • hambaaugud või hammaste lagunemine;
 • sapinõristuse takistus, sapikoolikud (põhjustab kõhuvalu).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Oxycodone Lannacher’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Oxycodone Lannacher sisaldab

Oxycodone Lannacher 5 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

 • Toimeaine on oksükodoonvesinikkloriid. Üks tablett sisaldab 5 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 4,48 mg oksükodoonile.
 • Teised koostisosad on

Tableti sisu: kollidon SR (sisaldab polüvinüülatsetaati, povidooni (K=27,0...32,4), naatriumlaurüülsulfaati, räni), mikrokristalliline tselluloos, veevaba kolloidne ränidioksiid, taimne magneesiumstearaat.

Tableti kate: polüvinüülalkohol, talk (E 553b), titaandioksiid (E 171), makrogool 3350, letsitiin (soja) (E 322), kollane raudoksiid (E 172), must raudoksiid (E 172), indigokarmiin (E 132).

Oxycodone Lannacher 10 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

 • Toimeaine on oksükodoonvesinikkloriid. Üks tablett sisaldab 10 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 8,97 mg oksükodoonile.
 • Teised koostisosad on

Tableti sisu: kollidon SR (sisaldab polüvinüülatsetaati, povidooni (K=27,0...32,4), naatriumlaurüülsulfaati, räni), mikrokristalliline tselluloos, veevaba kolloidne ränidioksiid, taimne magneesiumstearaat.

Tableti kate: polüvinüülalkohol, talk (E 553b), titaandioksiid (E 171), makrogool 3350, letsitiin (soja) (E322).

Oxycodone Lannacher 20 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

 • Toimeaine on oksükodoonvesinikkloriid. Üks tablett sisaldab 20 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 17,93 mg oksükodoonile.
 • Teised koostisosad on

Tableti sisu: kollidon SR (sisaldab polüvinüülatsetaati, povidooni (K=27,0...32,4), naatriumlaurüülsulfaati, räni), mikrokristalliline tselluloos, veevaba kolloidne ränidioksiid, taimne magneesiumstearaat.

Tableti kate: polüvinüülalkohol, talk (E 553b), titaandioksiid (E 171), makrogool 3350, letsitiin (soja) (E 322), kollane raudoksiid (E 172), must raudoksiid (E 172), punane raudoksiid (E 172).

Oxycodone Lannacher 40 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

 • Toimeaine on oksükodoonvesinikkloriid. Üks tablett sisaldab 40 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 35,86 mg oksükodoonile.
 • Teised koostisosad on

Tableti sisu: kollidon SR (sisaldab polüvinüülatsetaati, povidooni (K=27,0...32,4), naatriumlaurüülsulfaati, räni), mikrokristalliline tselluloos, veevaba kolloidne ränidioksiid, taimne magneesiumstearaat.

Tableti kate: polüvinüülalkohol, talk (E 553b), titaandioksiid (E 171), makrogool 3350, letsitiin (soja) (E 322), kollane raudoksiid (E 172), must raudoksiid (E 172), punane raudoksiid (E 172).

Oxycodone Lannacher 80 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

 • Toimeaine on oksükodoonvesinikkloriid. Üks tablett sisaldab 80 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 71,72 mg oksükodoonile.
 • Teised koostisosad on

Tableti sisu: kollidon SR (sisaldab polüvinüülatsetaati, povidooni (K=27,0...32,4), naatriumlaurüülsulfaati, räni), mikrokristalliline tselluloos, veevaba kolloidne ränidioksiid, taimne magneesiumstearaat.

Tableti kate: polüvinüülalkohol, talk (E 553b), titaandioksiid (E 171), makrogool 3350, letsitiin (soja) (E 322), kollane raudoksiid (E 172), must raudoksiid (E 172), indigokarmiin (E 132).

Kuidas Oxycodone Lannacher välja näeb ja pakendi sisu

Oxycodone Lannacher 5 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Helehallid, ümarad ja kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid Blisterpakendis 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72, 98 ja 100 tabletti või üheannuselises blisterpakendis 30x1, 50x1, 60x1, 72x1, 98x1 ja 100x1 tabletti.

Oxycodone Lannacher 10 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Valged, ümarad ja kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid

Blisterpakendis 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72, 98 ja 100 tabletti või üheannuselises blisterpakendis 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 72x1, 98x1 ja 100x1 tabletti.

Oxycodone Lannacher 20 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Kahvaturoosad, ümarad ja kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid Blisterpakendis 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72, 98 ja 100 tabletti või üheannuselises blisterpakendis 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 72x1, 98x1 ja 100x1 tabletti.

Oxycodone Lannacher 40 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Beežid, ümarad ja kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid

Blisterpakendis 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72, 98 ja 100 tabletti või üheannuselises blisterpakendis 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 72x1, 98x1 ja 100x1 tabletti.

Oxycodone Lannacher 80 mg, toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Kahvaturohelised, ümarad ja kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid Blisterpakendis 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72, 98 ja 100 tabletti või üheannuselises blisterpakendis 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 72x1, 98x1 ja 100x1 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

G.L. Pharma Ges.m.b.H., Schlossplatz 1

8502 Lannach, Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Covalent OÜ,

Pärnu mnt 102c, Tallinn 1112, Eesti

Telefon 6600945, faks 6600946

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2014