Olanzapin krka - tablett (5mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N05AH03
Toimeaine: olansapiin
Tootja: Krka, d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Olanzapin Krka, 2.5 mg tabletid

Olanzapin Krka, 5 mg tabletid

Olanzapin Krka, 7,5 mg tabletid

Olanzapin Krka, 10 mg tabletid

Olanzapin Krka, 15 mg tabletid

Olanzapin Krka 20 mg tabletid

Olansapiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja üksnes kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Olanzapin Krka ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Olanzapin Krka võtmist
 3. Kuidas Olanzapin Krka´t võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Olanzapin Krka’t säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Olanzapin Krka ja milleks seda kasutatakse

Olanzapin Krka sisaldab toimeainet olansapiin. Olanzapin Krka kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse antipsühhootikumideks ning mida kasutatakse järgmiste seisundite raviks:

 • Skisofreenia, haigus mille sümptomiteks on tegelikkusele mittevastavate asjade kuulmine, nägemine või tajumine, ekslikud tõekspidamised, ülemäärane kahtlustamine ning enesesse tõmbumine. Seda haigust põdevad inimesed võivad tunda ka masendust, ärevust või pinevust.
 • Mõõdukad kuni rasked mania episoodid, seisund, mille sümptomiks on erutus või eufooria.

On teada, et Olanzapin Krka hoiab ära nende sümptomite taastekke bipolaarse meeloluhäirega patsientidel, kellel mania episoodid on allunud olansapiin-ravile.

Mida on vaja teada enne Olanzapin Krka võtmist

Ärge võtke Olanzapin Krka´t:

 • kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6.1) suhtes allergiline. Allergilist reaktsiooni võib ära tunda nahalööbe, sügeluse, näo paistetuse, huulte paistetuse või õhupuuduse järgi. Kui teil tekib mõni neist nähtudest, rääkige sellest oma arstile.
 • kui teil on eelnevalt diagnoositud probleeme silmadega, nagu nt kindlad glaukoomi vormid (silmasisese rõhu tõus).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Olanzapin Krka kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

 • Olanzapin Krka`t ei soovitata eakatel dementsetel patsientidel kasutada, sest neil võivad tekkida tõsised kõrvaltoimed.
 • Seda tüüpi ravimid võivad põhjustada peamiselt näo või keele ebaharilikke liigutusi. Kui teil seesugused nähud pärast Olanzapin Krka manustamist esinevad, rääkige sellest oma arstile.
 • Väga harva põhjustavad seda tüüpi ravimid selliste sümptomite kombinatsiooni nagu palavik, kiirenenud hingamine, higistamine, lihasjäikus ja unisus või uimasus. Kui see peaks juhtuma, võtke kohe ühendust oma arstiga.
 • Olanzapin Krka`t kasutavatel patsientidel on täheldatud kehakaalu tõusu. Te peaksite koos arstiga regulaarselt oma kaalu jälgima. Vajadusel kaaluge konsulteerimist dietoloogiga või küsige abi toitumiskava koostamisel.
 • Olanzapin Krka`t kasutavatel patsientidel on täheldatud kõrge veresuhkru ja kõrge rasva tasemeid (triglütseriidid ja kolesterool). Regulaarselt ravi ajal ning enne Olanzapin Krka võtmise alustamist peaks arst peaks teie veresuhkru ja teatud rasvade tasemeid vereanalüüside teel kontrollima.
 • Rääkige oma arstile, kui teil või kellelgi teie perekonnast on esinenud verehüübeid, kuna selliseid ravimeid seostatakse verehüüvete tekkimisega.

Kui teil esineb mõni alljärgnevatest haigustest, rääkige sellest võimalikult kiiresti oma arstile:

 • Ajuinsult või “mini” ajuinsult (ajutised insuldi sümptomid)
 • Parkinsoni tõbi
 • Eesnäärme probleemid
 • Soolesulgus (paralüütiline iileus)
 • Maksa või neeruhaigus
 • Muutused verepildis
 • Südamehaigus
 • Suhkurtõbi
 • Krambid
 • Kui te olete teadlik, et teil võib olla organismis soolakadu pikaajalise raske kõhulahtisuse ja oksendamise (halb enesetunne) või diureetikumide (vett väljutavad ravimid) kasutamise tõttu.

Kui te kannatate dementsuse all ja teil on kunagi olnud ajuinsult või „mini-insult“, siis peate te ise või peab teie hooldaja/sugulane arsti sellest teavitama.

Kui olete üle 65 aasta vana, võib arst tavapärast ettevaatust silmas pidades jälgida teie vererõhku.

Lapsed ja noorukid

Olanzapin Krka ei ole mõeldud alla 18-aastastele patsientidele.

Muud ravimid ja Olanzapin Krka

Olanzapin Krka´t kasutades võite teisi ravimeid kasutada ainult sel juhul, kui arst on seda lubanud. Kui olete manustanud Olanzapin Krka´t koos antidepressantidega või ravimitega, mis vähendavad ärevust või soodustavad und (trankvillisaatorid), võite tunda ennast unisena.

Teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Eriti oluline on arstile rääkida, kui te võtate:

 • Parkinsonitõve vastaseid ravimeid
 • Karbamasepiini (epilepsiavastane ja meeleolu stabiliseeriv ravim), fluvoksamiini (antidepressant) või tsiprofloksatsiini (antibiootikum) – võib olla on vaja teie Olanzapin Krka annust korrigeerida.

Olanzapin Krka koos alkoholiga

Kui olete manustanud Olanzapin Krka´t, siis ärge jooge mingeid alkohoolseid jooke, kuna Olanzapin Krka ja alkohol koos võivad tekitada unisust.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rinnaga toitmise perioodil ei tohi seda ravimit kasutada, kuna Olanzapin Krka väikesed kogused võivad jõuda rinnapiima.

Vastsündinutel, kelle emad on raseduse viimasel trimestril (raseduse kolme viimase kuu jooksul) kasutanud Olanzapin Krka`t, võib esineda järgmisi sümptomeid: värisemine, lihasjäikus ja/või nõrkus, unisus, rahutus, hingamisraskus ja raskused toitmisel. Kui teie vastsündinul tekib mõni nendest sümptomitest, tuleks võtta ühendust arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Olanzapin Krka kasutamise ajal võite tunda end uimasena. Kui see peaks esinema, siis ärge juhtige autot ega käsitsege mehhanisme ega masinaid. Rääkige sellest oma arstile.

Olanzapin Krka sisaldab laktoosi.

Kui teie arst on teile öelnud, et teil esineb mõnede suhkrute suhtes talumatust, konsulteerige enne selle ravimi võtmist oma arstiga.

Kuidas Olanzapin Krka`t võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Teie arst seletab teile mitu Olanzapin Krka tabletti tuleb võtta ning kui kaua peate ravimi kasutamist jätkama. Olanzapin Krka ööpäevane annus on vahemikus 5 mg...20 mg.

Kui haiguse sümptomid taastuvad, konsulteerige oma arstiga, kuid ärge katkestage Olanzapin Krka´i kasutamist enne kui arst pole teil seda teha palunud.

Olanzapin Krka tablette peate võtma üks kord ööpäevas, vastavalt arsti ettekirjutusele. Püüdke võtta tablette iga päev ühel ja samal kellaajal. Tablette võib võtta koos toiduga või ilma.

Tabletid tuleb alla neelata tervelt koos veega.

Kui te võtate Olanzapin Krka´t rohkem kui ette nähtud

Patsiendid, kes võtsid rohkem Olanzapin Krka´t kui ette nähtud, kogesid järgmisi sümptomeid: kiire südame löögisagedus, agiteeritus/agressiivsus, kõnehäired, ebaharilikud liigutused (peamiselt näo ja keele) ning teadvuse hägustumine. Muud sümptomid võivad olla: akuutne segasusseisund, krambid (epilepsia), kooma, kombinatsioon palavikust, kiirenenud hingamisest, higistamisest, lihasjäikusest ja unisusest või uimasusest, hingamise aeglustumine, aspiratsioon, kõrge või madal vererõhk, südame rütmihäired.

Võtke viivitamatult ühendust oma arsti või lähima haiglaga, kui teil tekib ükskõik milline ülalnimetatud sümptom. Näidake arstile oma tablettide pakendit.

Kui te unustate Olanzapin Krka võtta

Võtke oma tabletid niipea, kui see teile meenub. Ärge võtke samal päeval kahekordset annust.

Kui te lõpetate Olanzapin Krka võtmise

Ärge lõpetage tablettide kasutamist kohe, kui tunnete ennast paremini. Tähtis on, et jätkaksite tablettide võtmist niikaua, kui arst seda nõuab.

Kui te lõpetate järsult Olanzapin Krka võtmise, võivad teil tekkida mõningad sümptomid, nagu higistamine, uinumisraskused, värisemine, ärevus või iiveldus ja oksendamine. Teie arst võib soovitada annuse järk-järgulist vähendamist enne kui katkestate ravimi võtmise täielikult.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Olanzapin Krka põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Öelge koheselt oma arstile, kui teil tekivad:

 • ebatavalised liigutused (sageli esinev kõrvaltoime, mis võib tekkida kuni 1 inimesel 10st), peamiselt näo või keele liigutused;
 • verehüübed veenides (aegajalt esinev kõrvaltoime, mis võib tekkida kuni 1 inimesel 100st) eriti jalaveenides (selle sümptomid on jala turse, valu ja punetus), need hüübed võivad liikuda veresooni mööda kopsudesse, põhjustades valu rindkeres ja hingamisraskusi. Kui te täheldate selliseid sümptome, kutsuge kohe esmaabi.
 • sümptomite kombinatsioon, kuhu kuuluvad palavik, hingeldamine, higistamine, lihasjäikus ja uimasus või unisus (selle kõrvaltoime esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada enam kui 1 kasutajat 10-st) on kehakaalu tõus, unisus ning prolaktiini taseme tõus veres. Ravi varajases staadiumis võivad mõned inimesed tunda pearinglust või minestada (koos südametöö aeglustumisega), eriti kui nad tõusevad üles istuvast või lamavast asendist. Tavaliselt läheb see ise üle, kui aga mitte, rääkige sellest oma arstile.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 kasutajat 10-st) on mõnede vererakkude hulga ja ringlevate rasvade sisalduse muutused; ravi varajases staadiumis maksaensüümide aktiivsuse ajutine tõus, suhkrusisalduse tõus veres ja uriinis; kusihappe- ja kreatiinfosfokinaasitaseme tõus veres; näljatunne; pearinglus; rahutus; värisemine; ebatavalised liigutused (düskineesia); kõhukinnisus; suukuivus; nahalööve; jõuetus; äärmine väsimus; vedelikupeetus, mis võib viia käte, pahkluude või jalgade paistetuseni; palavik, liigesvalu; seksuaalsuse häired, nt libiido langus meestel ja naistel või erektsioonihäired meestel.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 kasutajat 100-st) on ülitundlikkus (nt suu- ja kõriturse, sügelus, lööve); suhkurtõbi või suhkurtõve halvenemine, millega kaasneb vahel ketoatsidoos (ketoained veres ja uriinis) või kooma; krambid, tavaliselt sellisel juhul, kui need on varem esinenud (langetõbi); lihasjäikus või spasmid (sh silma liigutused); rahutute jalgade sündroom; kõneprobleemid; aeglane pulsisagedus; tundlikkus päikesekiirgusele; ninaverejooks; kõhuseina pingsus; mälukaotus või unustamine; kusepidamatus; kusepeetus; juuste väljalangemine; menstruatsioonide puudumine või vähenemine; muutused rinnanäärmetes nii meestel kui naistel, nt ebatavaline piimanõristus rindadest või rinnanäärmete suurenemine.

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 kasutajat 1000-st) on normaalse kehatemperatuuri alanemine; ebaregulaarsed südamerütmid; seletamatu äkksurm; pankreatiit, mis põhjustab tugevat kõhuvalu, palavikku ja iiveldust; maksahaigus, mis ilmneb naha ja silmavalgete kollasusega; lihastehaigus, millele on iseloomulikud seletamatud valud; kauakestev ja/või valulik erektsioon.

Väga harva esinevate kõrvalnähtude hulka kuuluvad rasked allergilised reaktsioonid, nt eosinofiilia ja süsteemsed sümptomid (DRESS). DRESS avaldub esialgu gripilaadsete sümptomitena ja lööbega näol, seejärel levib lööve mujale ning tekib kõrge palavik, lümfisõlmede suurenemine, maksaensüümide sisalduse suurenemine veres ja eosinofiilide ehk vere teatud valgeliblede sisalduse suurenemine.

Olansapiini kasutavatel eakatel dementsusega patsientidel võivad esineda ajuinsult, kopsupõletik, kusepidamatus, kukkumine, äärmine väsimus, nägemismeelepetted, palavik, naha punetus ja kõndimisraskused. Selles patsiendigrupis on esinenud üksikuid surmajuhtumeid.

Parkinsoni tõbe põdevatel haigetel võib Olanzapin Krka sümptomeid halvendada.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada

www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Olanzapin Krka`t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida originaalpakendis, niiskuse ja valguse eest kaitstult. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Olanzapin Krka sisaldab

 • Toimeaine on olansapiin. Üks tablett sisaldab 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg või 20 mg olansapiini.
 • Teised koostisosad on laktoosmonohüdraat, pulbristatud tselluloos, preželatiniseeritud tärklis, maisitärklis, kolloidne veevaba räni, magneesiumstearaat.

Kuidas Olanzapin Krka välja näeb ja pakendi sisu

Olanzapin Krka 2,5 mg tabletid on: ümmargused (diameeter = 5,5 mm), kergelt kaksikkumerad, õrnkollase värvusega ning võimalike üksikute kollaste täppidega tabletid.

Olanzapin Krka 5 mg tabletid on: ümmargused (diameeter = 7 mm), kergelt kaksikkumerad, õrnkollase värvusega ning võimalike üksikute kollaste täppidega tabletid, millele on märgitud “5”. Olanzapin Krka 7,5 mg tabletid on: ümmargused (diameeter = 8 mm), kergelt kaksikkumerad, õrnkollase värvusega ning võimalike üksikute kollaste täppidega tabletid, millele on märgitud “7,5”. Olanzapin Krka 10 mg tabletid on: ümmargused (diameeter = 9 mm), kergelt kaksikkumerad, õrnkollase värvusega ning võimalike üksikute kollaste täppidega tabletid, millele on märgitud “10”. Olanzapin Krka 15 mg tabletid on: ümmargused (diameeter = 11 mm), kergelt kaksikkumerad, õrnkollase värvusega ning võimalike üksikute kollaste täppidega tabletid, millele on märgitud “15”. Olanzapin Krka 20 mg tabletid on: ümmargused (diameeter = 12 mm), kergelt kaksikkumerad, õrnkollase värvusega ning võimalike üksikute kollaste täppidega tabletid, millele on märgitud “20”.

Olanzapin Krka tabletid on saadaval blisterpakendis ja karbis 7 (ainult 10 mg), 14, 28, 35, 56 või 70 tableti kaupa.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

Tootjad:

KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto Sloveenia

KRKA Polska Sp. z o.o.

ul. Równoległa 5 02-235 Varssavi Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn

Tel. 6671658

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2018.