Oksaliplatiin ebewe - infusioonilahuse kontsentraat (5mg 1ml) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: L01XA03
Toimeaine: oksaliplatiin
Tootja: Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Oksaliplatiin Ebewe 5 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 5 mg oksaliplatiini.

10 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 50 mg oksaliplatiini.

20 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 100 mg oksaliplatiini.

30 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 150 mg oksaliplatiini.

40 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 200 mg oksaliplatiini.

50 ml infusioonilahuse kontsentraati sisaldab 250 mg oksaliplatiini.

INN. Oxaliplatinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Infusioonilahuse kontsentraat

Läbipaistev, värvitu vedelik pH: 4,5...6,5

Osmolaarsus: ligikaudu 8 mOsmol/kg

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Oksaliplatiin kombinatsioonis 5-fluorouratsiili (5-FU) ja foliinhappega (FA) on näidustatud:

III (Duke’i C) staadiumi käärsoolevähi adjuvantravi pärast primaarse tuumori täielikku resektsiooni

Metastaatilise kolorektaalvähi ravi.

Annustamine ja manustamisviis

Tsütotoksiliste ainete süstelahuseid tohivad valmistada ainult koolitatud spetsialistid, kes omavad teadmisi kasutatava ravimi kohta ja oskavad seda kasutada tingimustes, mis tagavad ravimi terviklikkuse, keskkonnakaitse ning eriti ravimiga kokkupuutuva personali kaitse vastavalt haigla reeglitele. Selleks on vaja spetsiaalselt ravimi valmistamiseks mõeldud piirkonda. Selles alas on keelatud suitsetada, süüa või juua (täpne info vt lõik 6.6).

Annustamine

AINULT TÄISKASVANUTELE

Oksaliplatiini soovitatav annus adjuvantravis on 85 mg/m² intravenoosselt, korratuna iga kahe nädala tagant 12 tsüklit (6 kuu jooksul).

Soovituslik oksaliplatiini annus metastaatilise kolorektaalvähi ravis on 85 mg/m² intravenoosselt, korratuna iga kahe nädala järel kuni haiguse progresseerumiseni või mittevastuvõetava toksilisuseni.

Manustatav annus tuleb kohandada vastavalt taluvusele (vt lõik 4.4).

Oksaliplatiini peab alati manustama enne fluoropürimidiine, nt 5-fluorouratsiil (5FU).

Oksaliplatiini manustatakse 2... 6-tunnise intravenoosse infusioonina, lahustatuna 250...500 ml 5% glükoosilahuses, et oksaliplatiini kontsentratsioon oleks vahemikus 0,2 mg/ml kuni 0,70 mg/ml; 0,70 mg/ml on kliinilises praktikas kõrgeim kontsentratsioon oksaliplatiini annuse 85 mg/m² saavutamiseks.

Oksaliplatiini on kasutatud peamiselt kombinatsioonis 5-fluorouratsiili püsiinfusioonil põhinevate raviskeemidega. Kahenädalase ravitsükli korral kasutati 5-fluorouratsiili raviskeeme, milles kombineeriti manustamist booluse ja püsiinfusioonna.

Eripopulatsioonid

- Neerukahjustus

Oksaliplatiini ei tohi manustada raske neerukahjustusega patsientidele (vt lõigud 4.3 ja 5.2).

Kerge kuni mõõduka neerukahjustusega patsientide ravi võib alustada tavapärase soovitatud annusega (vt lõik 4.4 ja 5.2).

- Maksakahjustus:

I faasi uuringus maksakahjustuse erinevate raskusastmega patsientidel olid maksa-sapiteede kahjustused ilmselt seotud progresseeruva haiguse ja ebanormaalsete maksafunktsiooni laboratoorsete näitajatega ravieelselt. Normist erinevate maksafunktsiooni näitajatega patsientidel ei kohandatud annuseid kliinilise uuringu faasis.

- Eakad patsiendid

Toksilisuse tõusu ei täheldatud, kui oksaliplatiini kasutati üksikravimina või kombinatsioonis 5-fluorouratsiiliga üle 65-aastastel patsientidel. Sellest tulenevalt ei ole eakatel patsientidel vaja annust kohandada.

- Lapsed

Oksaliplatiini kasutamiseks lastel puudub vastav näidustus. Oksaliplatiini monoteraapia tõhusus soliidtuumorite ravis pediaatrilises populatsioonis ei ole kindlaks tehtud (vt lõik 5.1).

Manustamisviis

Oksaliplatiini manustatakse intravenoosse infusioonina.

Oksaliplatiini manustamine ei nõua hüperhüdreerimist.

250...500 ml 5% glükoosilahuses lahustatud oksaliplatiini, mille kontsentratsioon ei ole väiksem kui 0,2 mg/ml, tuleb 2...6 tunni jooksul tilgutada veeni tsentraalse või perifeerse kateetri kaudu. Oksaliplatiini infusioon peab alati toimuma enne 5-fluorouratsiili infusiooni.

Ekstravasatsiooni korral tuleb infusioon otsekohe lõpetada.

Kasutusjuhend

Enne kasutamist tuleb oksaliplatiini lahjendada. Infusioonilahuse kontsentraadi lahjendadamiseks tohib kasutada ainult 5% glükoosilahust (vt lõik 6.6).

Vastunäidustused

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

 • ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine(te) suhtes;
 • imetamine;
 • müelosupressioon enne esimese ravikuuri algust, mida näitab neutrofiilide arv < 2 × 10/l ja/või trombotsüütide arv <100 x 10/l;
 • perifeerne sensoorne neuropaatia koos funktsioonihäirega enne esimest ravikuuri;
 • raske neerufunktsiooni kahjustus (kreatiniini kliirens alla 30 ml/min) (vt lõik 5.2).

Oksaliplatiini tuleb kasutada vaid spetsialiseerunud onkoloogiaosakondades ning seda tohib manustada vaid kogenud onkoloogi järelvalve all.

Neerukahjustus

Kerge kuni mõõduka neerukahjustusega patsiente tuleb hoolikalt jälgida kõrvaltoimete suhtes ja kohandada annust vastavalt toksilisusele (vt lõik 5.2).

Ülitundlikkusreaktsioonid

Erijärelvalve tuleb tagada patsientidele, kellel on varem esinenud allergianähte teiste plaatinaühendite suhtes. Anafülaktiliste ilmingute korral peab infusiooni otsekohe katkestama ning alustama asjakohast sümptomaatilist ravi. Oksaliplatiini uuesti kasutamine sellistele patsientidele on vastunäidustatud.

Kõikide plaatinaühendite puhul on teatatud ristreaktsioone, mis mõnikord on lõppenud surmaga.

Ekstravasatsiooni korral tuleb infusioon viivitamatult peatada ning rakendada tavapärast lokaalset ravi.

Neuroloogilised sümptomid

Oksaliplatiini neurotoksilisust peab hoolikalt jälgima, eriti koosmanustamisel teiste neurotoksiliste ravimitega. Enne igat manustamist ning perioodiliselt pärast seda on vajalik neuroloogiline läbivaatus.

Patsientidele, kellel pärast 2-tunnist infusiooni mitme tunni vältel ilmneb äge larüngofarüngeaalne düsesteesia (vt lõik 4.8 ), peab järgnev oksaliplatiini infusiooni manustamine kestma 6 tundi.

Perifeerne neuropaatia

Kui tekivad neuroloogilised sümptomid (paresteesia, düsesteesia), peab oksaliplatiini annust kohandama olemasolevate sümptomite kestuse ja raskusastme järgi:

 • kui sümptomid kestavad kauem kui seitse päeva ning on häirivad, peab oksaliplatiini järgmist annust vähendama 85 mg/mlt 65 mg/mni (metastaatilise vähi raviskeem) või 75 mg/mni (adjuvantravi);
 • kui paresteesia ilma funktsioonihäireta kestab järgmise tsüklini, peab oksaliplatiini järgmist doosi vähendama 85 mg/mlt 65 mg/mni (metastaatilise vähi raviskeem) või 75 mg/mni (adjuvantravi);
 • kui paresteesia koos funktsionaalse häirega kestab järgmise tsüklini, peab oksaliplatiinravi katkestama;
 • kui need sümptomid leevenevad pärast oksaliplatiinravi katkestamist, võib kaaluda ravi taasalustamist.

Patsiente peab teavitama võimalikust perifeerse sensoorse neuropaatia püsimajäämisest ka pärast ravi lõppu. Lokaalne mõõdukas paresteesia või funktsionaalsust häiriv paresteesia võib püsida kuni 3 aastat pärast adjuvantravi lõppu.

Pöörduv posterioorne leukoentsefalopaatia sündroom (RPLS)

Oksaliplatiini ja keemiaravi kombinatsiooni saavatel patsientidel on teatatud pöörduva posterioorse leukoentsefalopaatia sündroomi juhtudest (RPLS, ka PRES, Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome). RPLS on harv, pöörduv, kiiresti arenev neuroloogiline seisund, millega kaasnevad krambid, hüpertensioon, peavalu, segasus, pimedus ja teised visuaalsed ning neuroloogilised häired (vt lõik 4.8).

RPLS-i diagnoos põhineb aju skanneerimisel, eelistatavalt MRI (magnetresonantstomograafiline uuring).

Iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, dehüdratsioon ja hematoloogilised muutused Oksaliplatiini toksiline toime seedetraktile, st sümptomid nagu iiveldus ja oksendamine, nõuab profülaktilise ja/või terapeutilise antiemeetilise ravi kasutamist (vt lõik 4.8).

Oksaliplatiini kombinatsioon 5-fluorouratsiiliga (5-FU) võib põhjustada profuusset diarröad ja oksendamist ning nendest tulenevat dehüdratsiooni, paralüütilist iileust, sooleobstruktsiooni, hüpokaleemiat, metaboolset atsidoosi ja neerupuudulikkust.

Oksaliplatiinraviga on teatatud seedetrakti isheemia, sealhulgas surmaga lõppenud juhtudest. Seedetrakti isheemia korral tuleb ravi oksaliplatiiniga lõpetada ja rakendada asjakohaseid meetmeid (vt lõik 4.8).

Kui ilmneb hematoloogiline toksilisus (neutrofiile <1,5 x 10/l või trombotsüüte <50 x 10/l), tuleb järgmine ravitsükkel edasi lükata, kuni hematoloogilised väärtused on taas aktsepteeritaval tasemel. Enne ravi algust ja iga järgnevat kuuri tuleb teha täisvereanalüüs koos valemiga.

Neil patsientidel, kes saavad samal ajal keemiaravi ka teiste preparaatidega, võivad tekkida aditiivsed müelosupressiivsed toimed. Raske ja püsiva müelosupressiooniga patsientidel on suur risk infektsioossete tüsistuste tekkeks. Oksaliplatiiniga ravitud patsientidel on teatatud sepsisest, neutropeenilisest sepsisest ja septilisest šokist, sealhulgas ka surmaga lõppenud juhtudest (vt lõik 4.8). Kui tekib mis tahes nimetatud seisunditest, tuleb ravi oksaliplatiiniga lõpetada.

Patsiente tuleb piisavalt teavitada oksaliplatiini ja 5-fluorouratsiili (5-FU) kombinatsiooni manustamise järgsest diarröa/oksendamise, mukosiidi/stomatiidi ja neutropeenia tekke riskist, et nad teaksid kiiresti ühendust võtta oma raviarstiga, saamaks vajalikku ravi.

Kui mukosiit/stomatiit ilmneb koos neutropeeniaga või ilma, tuleb järgmine ravikuur edasi lükata, kuni mukosiit/stomatiit on taandunud 1. raskusastmeni ja/või kuni neutrofiile on 1,5 x 10/l.

Oksaliplatiini kombinatsioonravis 5-fluorouratsiiliga (5-FU) (koos foliinhappega või ilma) kehtivad 5-fluorouratsiili toksilisusega seotud annuste korrigeerimisskeemid.

Kui tekib 4. raskusastme diarröa, 3….4. raskusastme neutropeenia (neutrofiile <1,0 x 10/l), febriilne neutropeenia (teadmata põhjustel ja ilma kliinilise mikrobioloogilise infektsioonita palavik, mille korral neurtofiile < 1,0 x 10/l , ühekordne temperatuuri tõus > 38,3 ºC või püsiv temperatuur > 38 ºC kauem kui tund aega) või 3…4. raskusastme trombotsütopeenia (trombotsüüte <50 x 10/l), tuleb oksaliplatiini annust vähendada 85 -ltmg/m 65 -nimg/m (metastaatilise vähi raviskeem) või

75 -nimg/m (adjuvantravi) lisaks vajalikule 5-fluorouratsiili (5-FU) annuse vähendamisele.

Toime kopsudele

Ebaselge etioloogiaga respiratoorsete juhtude korral, nt mitteproduktiivne köha, düspnoe, räginad või radioloogiliselt diagnoositavad infiltraadid kopsudes, tuleb oksaliplatiinravi katkestada, kuni uuringute abil on välistatud interstitsiaalne kopsuhaigus või pulmonaalne fibroos (vt lõik 4.8).

Vere häired

Hemolüütilis-ureemiline sündroom (hemolytic-uremic syndrome, HUS) on eluohtlik kõrvaltoime (esinemissagedus teadmata). Mikroangiopaatilisele hemolüütilisele aneemiale viitavate mis tahes esimeste tunnuste ilmnemisel (nagu kiiresti langev hemoglobiinisisalduse koos samaaegse trombotsütopeeniaga, seerumi bilirubiini- ja kreatiniinisisalduse, vere jääklämmastiku või LDH sisalduse suurenemine) tuleb ravi oksaliplatiiniga lõpetada. Neerupuudulikkus võib pärast ravi lõpetamist olla püsiv ning patsient võib vajada dialüüsi.

Oksaliplatiinraviga seoses on teatatud dissemineeritud intravaskulaarsest koagulatsioonist (DIK), sealhulgas surmaga lõppenud juhtudest. Kui esineb DIK, tuleb ravi oksaliplatiiniga lõpetada ja rakendada asjakohast ravi (vt lõik 4.8). Ettevaatus on vajalik nendel patsientidel, kellel esinevad DIK-iga seotud häired, näiteks infektsioonid, sepsis jne.

QT intervalli pikenemine

QT intervalli pikenemine võib põhjustada surmaga lõppeda võivate ventrikulaarsete arütmiate suuremat tekkeriski, sealhulgas torsades de pointes (vt lõik 4.8). Enne oksaliplatiini manustamist ja pärast seda tuleb regulaarselt hoolikalt jälgida QT intervalli. Ettevaatus on vajalik nendel patsientidel, kellel on anamneesis QT intervalli pikenemine või kellel on eelsoodumus selle tekkeks, kes võtavad ravimeid, mis teadaolevalt pikendavad QT intervalli, või need kellel on sellised elektrolüütide tasakaaluhäired nagu hüpokaleemia, hüpokaltseemia või hüpomagneseemia. QT intervalli pikenemise korral tuleb ravi oksaliplatiiniga lõpetada (vt lõigud 4.5 ja 4.8).

Rabdomüolüüs

Oksaliplatiiniga ravitud patsientidel on teatatud rabdomüolüüsist, sealhulgas surmaga lõppenud juhtudest. Kui tekivad lihasvalu ja turse koos nõrkuse, palaviku või tumeda värvusega uriiniga, tuleb ravi oksaliplatiiniga lõpetada. Kui rabdomüolüüs saab kinnituse, tuleb rakendada asjakohaseid meetmeid. Ettevaatus on vajalik, kui samal ajal oksaliplatiiniga manustatakse ravimeid, mis on seotud rabdomüolüüsi tekkega (vt lõigud 4.5 ja 4.8).

Seedetrakti haavand/verejooks ja perforatsioon

Ravi oksaliplatiiniga võib põhjustada seedetrakti haavandit ja võimalikke tüsistusi, näiteks seedetrakti verejooksu ja perforatsiooni, mis võivad lõppeda surmaga. Seedetrakti haavandi esinemise korral tuleb ravi oksaliplatiiniga lõpetada ja rakendada asjakohaseid meetmeid (vt lõik 4.8).

Toime maksale

Kui esineb kõrvalekaldeid maksafunktsiooni näitajates või portaalhüpertensiooni, mis ei ole selgelt tingitud maksa metastaasidest, peab arvestama väga harva esineva ravimtekkelise maksa vaskulaarse häirega.

Rasedus

Kasutamise kohta rasedatel vt lõik 4.6.

Fertiilsus

Prekliinilistes uuringutes täheldati oksaliplatiiniga genotoksilist toimet. Sellepärast soovitatakse meespatsientidel mitte eostada lapsi ravi jooksul ega 6 kuud pärast ravi lõpetamist ning küsida nõu sperma ravieelse konserveerimise osas enne ravi algust, sest oksaliplatiin võib põhjustada viljatust, mis võib olla püsiv.

Oksaliplatiiniravi ajal ei tohi rasestuda. Ravi ajal ja 4 kuud pärast ravi tuleb kasutada efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid (vt lõik 4.6).

Kui oksaliplatiini manustatakse intraperitoneaalselt (mitteregistreeritud manustamisviis), võib tekkida kõhukelme verejooks.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

 1. Patsientidel, kes on vahetult enne 5-fluorouratsiili manustamist saanud 85 mg/m2 oksaliplatiini, ei ole täheldatud 5-fluorouratsiili plasmakontsentratsiooni muutust.

In vitro ei põhjusta oksaliplatiini märkimisväärset väljatõrjumist sidemest plasmaproteiinidega järgmised ained: erütromütsiin, salitsülaadid, garnisetroon, paklitakseel ja naatriumvalproaat.

Ettevaatus on vajalik, kui oksaliplatiiniga samal ajal manustatakse ravimeid, mis teadaolevalt pikendavad QT intervalli. Selliste ravimitega kombineerimisel tuleb hoolikalt jälgida QT intervalli (vt lõik 4.4). Ettevaatus on vajalik, kui oksaliplatiini manustatakse samal ajal ravimitega, millel on teadaolev seostatus rabdomüolüüsi tekkega (vt lõik 4.4).

Lapsed

Koostoimete uuringud on läbi viidud ainult täiskasvanutel.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Seni ei ole saadaval andmeid oksaliplatiini kasutamise kohta rasedatel.

Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele. Seetõttu on oksaliplatiin vastunäidustatud raseduse ajal ning fertiilses eas naistele, kes ei kasuta efektiivset rasestumisvastast meetodit.

Oksaliplatiini kasutamist võib kaaluda alles pärast seda, kui patsienti on piisavalt teavitatud ohust lootele ja patsient on raviga nõus.

Ravi jooksul ja naistel 4 kuujooksul pärast ravi lõppu, tuleb kasutada efektiivseid rasestumisvastaseid meetodeid.

Imetamine

Eritumist rinnapiima pole uuritud. Oksaliplatiinravi ajal on rinnaga toitmine vastunäidustatud.

Fertiilsus

Oksaliplatiinil võib olla kahjulik toime fertiilsusele (vt lõik 4.4 "Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel").

Potentsiaalsete genotoksiliste toimete tõttu tuleb ravi ajal ja naistel 4 kuu jooksul, meestel 6 kuu jooksul pärast ravi lõppu kasutada efektiivseid rasestumisvastaseid meetodeid.

Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinatega töötamisele ei ole uuringuid tehtud. Kuna ravi oksaliplatiiniga võib siiski suurendada peapöörituse, iivelduse ja oksendamise riski, samuti muid neuroloogilisi sümptomeid, mis võivad põhjustada kõnnaku ja tasakaalu häireid, võib see mõjutada kergelt või mõõdukalt autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

Nägemishäired, eriti ajutine nägemisekaotus (pöörduv pärast ravi lõppu), võivad mõjutada patsiendi võimet juhtida autot ja käsitseda masinaid. Seega tuleb patsiente hoiatada autojuhtimise ja masinate käsitsemisvõimet mõjutavate sümptomite tekke suhtes.

Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Kõige sagedasemad oksaliplatiini ja 5-fluorouratsiili ja foliinhappe (5-FU ja FA) kombinatsioonravi kõrvaltoimed olid olemuselt gastrointestinaalsed (diarröa, iiveldus, oksendamine ja mukosiit), hematoloogilised (neutropeenia, trombotsütopeenia) ja neuroloogilised (äge ja kumulatiivsest annusest sõltuv perifeerne sensoorne neuropaatia). Üldiselt olid kõrvaltoimed kõige sagedamad ja kõige raskemad oksaliplatiini ja 5-FU/FA kombineerimisel, võrreldes 5-FU/FA monoteraapiaga.

Kõrvaltoimete loetelu

Esinemissagedused allolevas tabelis on saadud metastaatilise vähi raviskeemi ja adjuvantravi kliinilistest uuringutest (sh 416 ja 1108 patsienti vastavalt oksaliplatiin + 5-FU/FA raviskeemides) ja turuletulekujärgsel kogemusel.

Kõrvaltoimete esinemissagedused selles tabelis on defineeritavad järgmiselt: väga sage (> 1/10)

sage (> 1/100 kuni ≤ 1/10) aeg-ajalt (> 1/1000 kuni ≤ 1/100) harv (> 1/10 000 kuni ≤ 1/1000)

väga harv (≤ 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Täpsemad andmed on toodud tabeli all.

MedDRA

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Väga harv

Teadmata

klassifikatsioon

 

 

 

 

 

 

Infektsioonid ja

Infektsioon

Riniit

Sepsis+

 

 

 

infestatsioonid*

 

Ülemiste

 

 

 

 

 

 

hingamisteede

 

 

 

 

 

 

infektsioon

 

 

 

 

 

 

Neutropeenilin

 

 

 

 

 

 

e sepsis+

 

 

 

 

Vere ja

Aneemia

Febriilne

 

Hemolüütilin

 

Autoimmuun

lümfisüsteemi

Neutropeenia

neutropeenia

 

e aneemia

 

e

häired*

Trombo-

 

 

Immuno-

 

pantsütopeen

 

tsütopeenia

 

 

allergiline

 

a

 

Leukopeenia,

 

 

trombo-

 

 

 

Lümfopeenia

 

 

tsütopeenia

 

 

Immuunsüsteem

Allergia /

 

 

 

 

 

i häired*

allergiline

 

 

 

 

 

 

reaktsioon++

 

 

 

 

 

Ainevahetus- ja

Anoreksia

Dehüdratsioon

Metaboolne

 

 

 

toitumishäired

Hüperglükee

Hüpokaltseemi

atsidoos

 

 

 

 

mia

a

 

 

 

 

 

Hüpokaleemi

 

 

 

 

 

 

a

 

 

 

 

 

 

Hüpernatreem

 

 

 

 

 

 

ia

 

 

 

 

 

Psühhiaatri-

 

Depressioon

Närvilisus

 

 

 

lised häired

 

Unetus

 

 

 

 

Närvisüsteemi

Perifeerne

Peapööritus

 

Düsartria

 

 

häired*

sensoorne

Motoorne

 

Pöörduv

 

 

 

neuropaatia

neuriit

 

posterioorne

 

 

 

Peavalu

Meningism

 

leukoentsefal

 

 

 

Tundlikkuse

 

 

opaatia

 

 

 

häired

 

 

sündroom

 

 

 

Düsgeusia

 

 

(RPLS,

 

 

 

 

 

 

teatakse ka

 

 

 

 

 

 

kui PRES)**

 

 

Silma

 

Konjunktiviit

 

Ajutine

 

 

kahjustused

 

Nägemishäired

 

nägemisterav

 

 

 

 

 

 

use

 

 

 

 

 

 

halvenemine.

 

 

 

 

 

 

Nägemisvälj

 

 

 

 

 

 

a häired

 

 

 

 

 

 

Nägemisnärv

 

 

 

 

 

 

ipõletik

 

 

 

 

 

 

Ajutine

 

 

 

 

 

 

nägemise

 

 

 

 

 

 

kaotus

 

 

 

 

 

 

(taastub

 

 

 

 

 

 

pärast ravi

 

 

 

 

 

 

lõppu)

 

 

Kõrva ja

 

 

Ototoksilisus

Kurtus

 

 

labürindi

 

 

 

 

 

 

kahjutused

 

 

 

 

 

 

Vaskulaarsed

 

Hemorraagiad

 

 

 

 

häired

 

Õhetus

 

 

 

 

 

 

Süvaveenide

 

 

 

 

 

 

7/20

 

 

 

 

MedDRA

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Väga harv

Teadmata

klassifikatsioon

 

 

 

 

 

 

 

 

tromboos

 

 

 

 

 

 

Hüpertensioon

 

 

 

 

Respiratoor-sed,

Düspnoe

Luksumine

 

Interstitsiaaln

 

 

rindkere ja

Köha

Kopsuembol

 

e

 

 

mediastiinumi

Epistaksis

 

 

kopsuhaigus

 

 

häired

 

 

 

(mõnikord

 

 

 

 

 

 

fataalne)

 

 

 

 

 

 

Kopsufibroos

 

 

 

 

 

 

**

 

 

Seedetrakti

Kõhulahtisus

Düspepsia

Iileus

Koliit, sh

 

 

häired*

Iiveldus

Gastro-

Soole-

Clostridium

 

 

 

Oksendamine

ösofageaalne

obstruktsioon

difficile

 

 

 

Stomatiit/

refluks

 

diarröa

 

 

 

mukosiit

Verejooks

 

Pankreatiit

 

 

 

Kõhuvalu

seedetraktist

 

 

 

 

 

Kõhukinnisus

Verejooks

 

 

 

 

 

 

pärakust

 

 

 

 

Maksa ja

 

 

 

 

Maksa

 

sapiteede häired

 

 

 

 

sinusoidide

 

 

 

 

 

 

obstruktsioon

 

 

 

 

 

 

i sündroom

 

 

 

 

 

 

(vt allpool)

 

Naha ja

Nahaproblee

Naha

 

 

 

Ülitundlikku

nahaaluskoe

mid

eksfoliatsioon

 

 

 

vaskuliit

kahjustused

Alopeetsia

(nn käte ja

 

 

 

 

 

 

jalgade

 

 

 

 

 

 

sündroom)

 

 

 

 

 

 

Erütematoosne

 

 

 

 

 

 

lööve

 

 

 

 

 

 

Lööve

 

 

 

 

 

 

Suurenenud

 

 

 

 

 

 

higistamine

 

 

 

 

 

 

Küünte häire

 

 

 

 

Lihas-skeleti,

Seljavalu

Artralgia

 

 

 

 

sidekoe ja luude

 

Luuvalu

 

 

 

 

kahjustused

 

 

 

 

 

 

Neerude ja

 

Hematuuria

 

 

Äge

 

kuseteede

 

Düsuuria

 

 

tubulaarne

 

häired

 

Mikturitsioon

 

 

nekroos

 

 

 

ebatavalise

 

 

Äge

 

 

 

sagedusega

 

 

interstitsiaaln

 

 

 

 

 

 

e nefriit

 

 

 

 

 

 

Äge

 

 

 

 

 

 

neerupuuduli

 

 

 

 

 

 

kkus

 

Üldised häired

Palavik+++

 

 

 

 

 

ja manustamis-

Süstekoha

 

 

 

 

 

koha

reaktsioon++

 

 

 

 

 

reaktsioonid+

++

 

 

 

 

 

 

Jõuetus

 

 

 

 

 

 

Asteenia

 

 

 

 

 

 

Valu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uuringud

Alkaalse

Kreatiniinisisa

 

 

 

 

 

 

8/20

 

 

 

 

MedDRA

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Harv

Väga harv

Teadmata

klassifikatsioon

 

 

 

 

 

 

 

fosfataasi

lduse

 

 

 

 

 

sisalduse

suurenemine

 

 

 

 

 

suurenemine

Kehakaalu

 

 

 

 

 

veres

langus

 

 

 

 

 

Bilirubiinisisa

(metastaaside

 

 

 

 

 

lduse

ravi)

 

 

 

 

 

suurenemine

 

 

 

 

 

 

veres

 

 

 

 

 

 

LDH

 

 

 

 

 

 

sisalduse

 

 

 

 

 

 

suurenemine

 

 

 

 

 

 

Maksaensüü

 

 

 

 

 

 

mide

 

 

 

 

 

 

sisalduse

 

 

 

 

 

 

suurenemine

 

 

 

 

 

 

Kehakaalu

 

 

 

 

 

 

tõus

 

 

 

 

 

 

(adjuvantravi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Vt täpsemat teavet allpool olevast jaotisest ** Vt lõik 4.4

+

Sealhulgas letaalse lõppega.

++

Väga sagedased on allergiad/allergilised reaktsioonid, mis avalduvad peamiselt infusiooni ajal, mõnikord

 

letaalsed. Sagedased allergilised reaktsioonid on nahalööve, eriti urtikaaria, konjunktiviit ja riniit.

 

Sagedased anafülaktilised või anafülaktoidsed reaktsioonid on bronhospasm, angioödeem, hüpotensioon,

 

valutunne rinnus ja anafülaktiline šokk. Oksaliplatiiniga seoses on teatatud ka hilisest

 

ülitundlikkusreaktsioonist tunde või isegi päevi pärast infusiooni.

+++

Väga sageli palavik, värinad (treemor), kas infektsioonist (febriilse neutropeeniaga või ilma) või

 

immunoloogiliste mehhanismidega seoses.

++++On teatatud süstekoha reaktsioonidest, sealhulgas lokaalsest valust, punetusest, tursest ja tromboosist. Ka ekstravasatsioon võib põhjustada süstekoha valu ja põletikku, mis võivad olla tugevad ja põhjustada tüsistusi, sh nekroos, eriti juhul kui oksaliplatiini on infundeeritud läbi perifeerse veeni (vt lõik 4.4).

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

Vere ja lümfisüsteemi häired

Esinemissagedus (%) patsientide ja raskusastmete järgi

Oksaliplatiin ja 5-FU/FA

Metastaatilise vähi ravi

 

Adjuvantravi

 

85 mg/m2 iga 2 nädala

Kõik

3.

4.

Kõik

3.

4.

tagant

raskus-

raskusaste

raskusaste

raskus-

raskusaste

raskusaste

 

astmed

 

 

astmed

 

 

Aneemia

82,2

< 1

75,6

0,7

0,1

Neutropeenia

71,4

78,9

28,8

12,3

Trombotsütopeenia

71,6

< 1

77,4

1,5

0,2

Febriilne neutropeenia

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Harv (> 1/10 000 kuni <1/1000)

Dissemineeritud intravaskulaarne koagulatsioon (DIK), sealhulgas surmaga lõppenud juhud (vt lõik 4.4).

Turuletulekujärgne kogemus, teadmata esinemissagedusega:

Hemolüütilis-ureemiline sündroom

Autoimmuunne pantsütopeenia

Infektsioonid ja infestatsioonid

Esinemissagedus patsiendi kohta (%)

Oksaliplatiin ja 5-FU/FA

Metastaatilise vähi ravi

Adjuvantravi

85 mg/m2 iga 2 nädala järel

Kõik raskusastmed

Kõik raskusastmed

Sepsis (sealhulgas sepsis ja

1,5

1,7

neutropeeniline sepsis)

 

 

Turuletulekujärgne kogemus teadmata esinemissagedusega:

Septiline šokk, sealhulgas letaalse lõppega.

Immuunsüsteemi häired

Allergiliste reaktsioonide esinemissagedus (%), patsienti kohta (%) raskusastmete järgi

Oksaliplatiin ja 5-FU/FA

Metastaatilise vähi ravi

 

Adjuvantravi

 

85 mg/m2 iga 2 nädala

Kõik

3.

4.

Kõik

3.

4.

tagant

raskus-

raskusaste

raskusaste

raskus-

raskusaste

raskusaste

 

astmed

 

 

astmed

 

 

Allergilised

9,1

< 1

10,3

2,3

0,6

reaktsioonid/allergia

 

 

 

 

 

 

Närvisüsteemi häired

 

 

 

 

 

 

Oksaliplatiini annust võib piirata neuroloogiline toksilisus. See tekitab sensoorse perifeerse neuropaatia, millele on iseloomulik jäsemete düsesteesia ja/või paresteesia krampidega või ilma. Neuropaatia vallandajaks on sageli kokkupuude külmaga. Need sümptomid esinevad kuni 95% patsientidest. Sümptomid tavaliselt vähenevad ravitsüklite vahelisel ajal ning tugevnevad iga järgneva tsükliga.

Valu ja/või funktsioonihäire teke viitab annuse korrigeerimise või isegi ravi katkestamise vajadusele, sõltuvalt sümptomite kestusest (vt lõik 4.4).

 1. Need funktsioonihäired hõlmavad peenmotoorika häireid ning on tõenäoliselt sensoorse neuropaatia tagajärg. Risk püsivate sümptomite tekkeks kumulatiivse annuse 850 mg/m2 (10 ravitsüklit) puhul on umbes 10% ning kumulatiivse annuse 1020 mg/m2 (12 ravitsüklit) puhul 20%.

Enamikul juhtudest neuroloogilised sümptomid vähenevad või kaovad ravi lõpetamisel täielikult.

6 kuud pärast käärsoolevähi adjuvantravi ei olnud 87% patsientidest enam ühtegi sümptomit või olid kergekujulised sümptomid. 3 aasta pärast oli 3% patsientidest mõõduka intensiivsusega püsivad lokaalsed paresteesiad (2,3%) või paresteesia, mis võib mõjutada funktsionaalset aktiivsust (0,5%).

Teatatud on ägedatest neurosensoorsetest reaktsioonidest (vt lõik 5.3). Need tekivad paari tunni jooksul alates manustamisest ning on sageli seotud kokkupuutest külmaga. Need esinevad harilikult mööduvate paresteesiatena, düsesteesia ja hüpesteesiana või ägeda farüngolarüngeaalse düsesteesia sündroomina. Ägedat farüngolarüngeaalset düsesteesiasündroomi esineb 1...2% patsientidest ning sellega kaasnevad düsfaagia või düspnoe/lämbumise tunde subjektiivsed aistingud ilma objektiivsete respiratoorse distressi nähtudeta (ei esine tsüanoosi ega hüpoksiat) ning larüngo- või bronhospasmita (ei esine striidorit ega vilistavat hingamist). Kuigi sellistel juhtudel on manustatud antihistamiine ja bronhodilataatoreid, kaovad sümptomid kiiresti ka ilma ravita. Infusiooniaja pikendamine aitab selle sündroomi esinemissagedust vähendada (vt lõik 4.4). Lisaks on vahel täheldatud ka järgmisi sümptomeid: lõualihase spasm, lihaste spasm, tahtevastased lihaskontraktsioonid, lihaste tõmblemine, müokloonus, koordinatsioonihäired, ebanormaalne kõnnak, ataksia, tasakaaluhäired, kitsus-/surumis-

/ebamugavus-/valutunne kurgus või rinnus. Sellega seoses või ka sõltumatult võib esineda koljunärvi häireid, sh ptoos, diploopia, afoonia/düsfoonia/kähedus, vahel kirjeldatud häälepaelte halvatusena, ebanormaalne keeletundlikkus või düsartria, vahel kirjeldatud afaasiana, kolmiknärvineuralgia, näovalu, silmavalu, nägemisteravuse halvenemine, nägemisväljade häired.

Oksaliplatiinravi ajal on neuroloogilistest sümptomitest teatatud veel kõõlusreflekside kadumisest ja Lhermitte’i sümptomi tekkest. Harva on teatatud nägemisnärvi neuriidi juhtumitest.

Turustamisjärgne kogemus, esinemissagedus teadmata:

Tõmblused

Südame häired

Turuletulekujärgse kogemuse põhjal teadmata sagedusega:

QT intervalli pikenemine, mis võib põhjustada surmaga lõppeda võivate ventrikulaarsete arütmiate teket, sealhulgas torsade de pointes (vt lõik 4.4).

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Turuletulekujärgse kogemuse põhjal teadmata sagedusega:

Larüngospasm

Seedetrakti häired

Esinemissagedus (%) patsientide ja raskusastmete järgi

Oksaliplatiin ja 5-FU/FA

Metastaatilise vähi ravi

 

Adjuvantravi

 

85 mg/m2 iga 2 nädala

Kõik

3.

4.

Kõik

3.

4.

tagant

raskus-

raskusaste

raskusaste

raskus-

raskusaste

raskusaste

 

astmed

 

 

astmed

 

 

Iiveldus

69,9

< 1

73,7

4,8

0,3

Kõhulahtisus

60,8

56,3

8,3

2,5

Oksendamine

49,0

47,2

5,3

0,5

Mukosiit/stomatiit

39,9

< 1

42,1

2,8

0,1

Näidustatud on profülaktiline ja/või terapeutiline ravi tugevatoimeliste antiemeetikumidega.

Oksaliplatiini kombinatsioon 5-fluorouratsiiliga (5-FU) võib põhjustada profuusset diarröad ja oksendamist ning nendest tulenevat dehüdratsiooni, paralüütilist iileust, sooleobstruktsiooni, hüpokaleemiat, metaboolset atsidoosi ja neerukahjustust (vt lõik 4.4).

Turuletulekujärgse kogemuse põhjal teadmata sagedusega:

Seedetrakti isheemia, sealhulgas surmaga lõppenud juhud (vt lõik 4.4);

Seedetrakti haavand ja perforatsioon, mis võivad lõppeda surmaga (vt lõik 4.4).

Maksa ja sapiteede häired

Väga harv (≤ 1/10 000)

Täheldatud on maksa sinusoidide obstruktsiooni sündroomi ehk maksa venooklusiivset haigust või sellise maksakahjustusega seotud patoloogilisi ilminguid, sh maksa pelioos, nodulaarne regeneratiivne hüperplaasia ja perisinusoidaalne fibroos. Kliiniliste ilmingutena võib esineda portaalhüpertensiooni ja/või transaminaaside aktiivsuse tõusu.

Lihas-skeleti ja sidekoe häired

Turuletulekujärgse kogemuse põhjal teadmata sagedusega:

Rabdomüolüüs, sealhulgas surmaga lõppenud juhud (vt lõik 4.4).

Neerude ja kuseteede häired

Väga harv (< 1/10 000)

Äge tubulaarnekroos, äge interstitsiaalne nefriit ja äge neerupuudulikkus.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Turuletulekujärgse kogemuse põhjal teadmata sagedusega: allergiline vaskuliit

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Sümptomid

Oksaliplatiinile pole teadaolevat spetsiifilist antidooti. Üleannustamise puhul võib oodata kõrvaltoimete tugevnemist.

Ravi

Peab jälgima hematoloogilisi näitajaid ning ravida sümptomaatiliselt.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: teised kasvajavastased ained, plaatinaühendid,

ATC kood: L01XA03

Toimemehhanism

Oksaliplatiin on kasvajavastane aine, mis kuulub uude plaatinaühendite klassi, kus plaatina-aatom on ühendatud 1,2-diaminotsükloheksaani (DACH) ja oksalaadigrupiga.

Oksaliplatiin on üksik enantiomeer, Cis-[oksalaato(trans-l-1,2- DACH) plaatina].

Oksaliplatiinil on laia spektriga nii in vitro tsütotoksilisus kui ka in vivo kasvajavastane aktiivsus mitmete kasvajate mudelsüsteemidel, sh inimese kolorektaalvähi mudelis. Oksaliplatiinil on leitud nii in vitro kui ka in vivo aktiivsust mitmetel tsisplatiin-resistentsetel mudelitel.

Kombinatsioonis 5-fluorouratsiiliga on leitud sünergistlikku tsütotoksilisust nii in vitro kui ka in vivo. Oksaliplatiini toimemehhanismi kohta tehtud uuringud, mis pole veel lõpuni lahti seletatud, on näidanud, et oksaliplatiini biotransformatsioonist tulenevad vee-derivaadid toimivad DNA-le, moodustades nii ahelatevahelisi kui ka ahelatesiseseid ristühendusi, mille tulemuseks on DNA sünteesi häire, mis annab tsütotoksilise ja kasvajatevastase toime.

Kliiniline efektiivsus ja ohutus

 1. Metastaatilist kolorektaalvähki põdevatel patsientidel on oksaliplatiini (85 mg/m2 iga kahe nädala tagant) ja 5-fluorouratsiili/foliinhappe (5-FU/FA) kombinatsiooni efektiivsust näidanud kolm kliinilist uuringut:
 • Esmase ravitsükli käigus viidi läbi 2 rühmaga III faasi uuring (de Gramont, A. et al., 2000), kus 420 patsienti randomiseeriti järgmistesse gruppidesse: 5FU/FA üksi (LV5FU2, N = 210) või oksaliplatiini kombinatsioon 5FU/FAga (FOLFOX4, N = 210).
 • Eelnevalt ravitud patsientide puhul teostati kolme rühmaga III faasi võrdlusuuring (Rothenberg, M. L. et al., 2003), kus 821 patsienti randomiseeriti järgmistesse gruppidesse: irinotekaan (CPT 11) + 5FU/FA kombinatsioon ja 5FU/FA üksi (LV5FU2, N = 275), oksaliplatiin üksi (N = 275) või kombineerituna 5FU/FAga (FOLFOX4, N = 271).
 • Mittekontrollitud II faasi uuringusse (André, T. et al., 1999) võeti patsiendid, kes ei allunud 5FU/FA monoteraapiale ning keda nüüd raviti oksaliplatiini ja 5FU/FA kombinatsiooniga (FOLFOX4, N = 57)

Kaks randomiseeritud kliinilist uuringut esmase ravi kohta (de Gramont, A. et al.) ja eelnevalt ravitud patsientide kohta (Rothenberg, M. L. et al.) näitasid märkimisväärselt suuremat ravivastust ja pikemat haiguse progressioonivaba elulemust (progression free survival, PFS) ning pikemat aega haiguse progresseerumiseni (time to progression, TTP) kui monoteraapia 5-FU/FA-ga. Rothenbergi jt teostatud uuringus, kus uuriti eelnevalt ravitud ja ravile raskesti alluvaid patsiente, ei paranenud oksaliplatiini ja 5FU/FA kombinatsioonravi korral üldine elulemus (overall survival, OS) 5-FU/FA monoteraapiaga võrreldes statistiliselt olulisel määral.

Ravivastuse võrdlus FOLFOX4 ja LV5FU2 puhul

Ravivastuse määr,% (95%

 

LV5FU2

 

 

FOLFOX4

 

Oksaliplatiin

CI)

 

 

 

 

 

 

 

 

sõltumatu radioloogilise

 

 

 

 

 

 

 

monoteraapia

ülevaatuse ITT analüüs

 

 

 

 

 

 

 

 

Esmane ravi

 

 

 

 

 

 

(de Gramont, A. et al., 2000)

 

(16...27)

 

 

(42...46)

 

 

NA*

Ravivastuse hindamine iga 8

 

p väärtus = 0,0001

 

 

 

 

nädala järel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eelnevalt ravitud patsiendid

 

0,7

 

 

11,1

 

 

1,1

(Rothenberg, M. L. et al.,

 

 

 

 

 

 

(0,0...2,7)

 

 

(7,6...15,5)

 

 

(0,2...3,2)

2003)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(resistentne kombinatsioonile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPT-11 + 5-FU/FA)

 

p väärtus = 0,0001

 

 

Ravivastuse hindamine iga 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nädala järel

 

 

 

 

 

 

 

 

Eelnevalt ravitud patsiendid

 

 

 

 

 

 

 

 

(André, T. et al., 1999)

 

 

 

 

 

 

 

(resistentne 5-FU/FA-le)

 

NA*

 

 

 

 

NA*

 

 

 

(13...36)

 

 

Ravivastuse hindamine iga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 nädala järel

 

 

 

 

 

 

 

 

* NA: Ei ole kohaldatav

 

 

 

 

 

 

 

Mediaanne progressioonivaba elulemus (PFS)/aeg progresseerumiseni (TTP)

 

FOLFOX4 võrdlus LV5FU2-ga

 

 

 

 

 

 

 

PFS/TTP mediaan,

 

LV5FU2

 

 

FOLFOX4

 

Oksaliplatiin

Kuudes (95% CI)

 

 

 

 

 

 

 

monoteraapia

sõltumatu radioloogilise

 

 

 

 

 

 

 

 

ülevaatuse ITT-analüüs

 

 

 

 

 

 

 

 

Esmane ravi

 

6,0

 

8,2

 

 

 

(de Gramont, A. et al.,

 

(5,5...6,5)

 

(7,2...8,8)

 

 

NA*

2000) (PFS)

 

Logaritmilise astaktesti p väärtus = 0,0003

 

 

Eelnevalt ravitud patsiendid

 

2,6

 

5,3

 

 

2,1

(Rothenberg, M. L. et al.,

 

 

 

 

 

 

(1,8...2,9)

 

(4,7...6,1)

 

 

(1,6...2,7)

2003) (TTP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(resistentne

 

 

 

 

 

 

 

 

kombinatsioonile

 

Logaritmilise astaktesti p väärtus = 0,0001

 

 

CPT-11 + 5-FU/FA)

 

 

 

 

 

 

 

 

(Eelnevalt ravitud

 

 

 

 

 

 

 

 

patsiendid

 

NA*

 

5,1

 

 

NA*

(André, T. et al., 1999)

 

 

 

(3,1...5,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

(resistentne 5-FU/FA-le)

 

 

 

 

 

 

 

 

* NA: Ei ole kohaldatav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/20

 

 

 

 

 

Mediaanne elulemus (OS) FOLFOX4 võrreldes LV5FU2-ga

Mediaanne OS, kuudes

LV5FU2

FOLFOX4

Oksaliplatiin

(95% CI)

 

 

monoteraapia

ITT-analüüs

 

 

 

Esmane ravi

14,7

16,2

 

(de Gramont, A. et al.,

(13,0...18,2)

(14,7...18,2)

NA*

2000)

Logaritmilise astaktesti p väärtus = 0,12

 

Eelnevalt ravitud patsiendid

8,8

9,9

8,1

(Rothenberg, M. L. et al.,

(7,3...9,3)

(9,1...10,5)

(7,2...8,7)

2003) (TTP)

 

 

 

(resistentne

 

 

 

kombinatsioonile

Logaritmilise astaktesti p väärtus = 0,09

 

CPT-11 + 5-FU/FA)

 

 

 

Eelnevalt ravitud patsiendid

 

10,8

 

(André, T. et al., 1999)

NA*

NA*

(93...12,8)

(resistentne 5-FU/FA-le)

 

 

 

 

 

* NA: Ei ole kohaldatav

 

 

 

Eelnevalt ravitud patsientide puhul (Rothenberg, M. L. et al., 2003), kellel sümptomid esinesid enne ravi algust, tekkis suurem paranemine haigusega seotud sümptomite osas oksaliplatiini ja 5-FU/FA kombinatsioonravi grupis, võrreldes patsientidega 5-FU/FA monoteraapia grupist (27,7% ja 14,6%, p = 0,0033).

Eelnevalt ravimata patsientide puhul (de Gramont, A. et al., 2000) ei leitud kahe ravigrupi vahel statistiliselt olulist erinevust elukvaliteedi osas. Elukvaliteedi skoor oli kontrollgrupis üldise tervis ja valu osas siiski üldiselt kõrgem ning oksaliplatiini grupis madalam oksendamise ja iivelduse tõttu.

Adjuvantravi puhul randomiseeriti III faasi MOSAIC-uuringu 2246 patsienti (899 II staadium / Duke’i B2 ja 1347 III staadium / Duke’i C) gruppidesse: käärsoolevähi primaarse tuumori täielik resektsioon 5-FU/FA monoteraapia foonil (LV5FU2, N = 1123 (B2 / C = 448 / 675) või oksaliplatiini ja 5-FU/FA kombinatsioonravi foonil (FOLFOX4, N = 1123 (B2 / C) = 451 / 672).

MOSAIC; 3-aastane haigusvaba elulemus (ITT-analüüs)* üldpopulatsiooni kohta

Ravigrupp

LV5FU2

 

FOLFOX4

 

 

 

 

3-aastane haigusvaba elulemus, %

73,3

 

78,7

(95% CI)

(70,6...75,6)

 

(76,2...81,1)

Riskisuhe (95% CI)

 

0,76

 

 

(0,64...0,89)

Stratifitseeritud logaritmiline

 

p = 0,0008

astaktest

 

 

 

 

* järelkontrolli mediaan kuni 44,2 kuu jooksul (kõiki patsiente jälgiti vähemalt 3 aastat)

Uuring näitas haigusvaba elulemuse üldist märkimisväärset paranemist oksaliplatiini ja 5-FU/FA kombinatsioonravi puhul (FOLFOX4) rohkem kui 5-FU/FA monoteraapia puhul (LV5FU2).

MOSAIC; 3-aastane haigusvaba elulemus (ITT-analüüs)* vastavalt haiguse staadiumile

Haiguse staadium

II staadium

III staadium

 

(Duke'i B2)

(Duke'i C)

Ravirühm

LV5FU2

 

FOLFOX4

LV5FU2

 

FOLFOX4

3-aastane haigusvaba elulemus, %

84,3

 

87,4

65,8

 

72,8

(95% CI)

(80,9...87,7)

 

(84,3...90,5)

(62,1...69,5)

 

(69,4...76,2)

Riskisuhe (95% CI)

 

0,79

 

0,75

 

(0,57-1,09)

(0,62-0,90)

Stratifitseeritud logaritmiline

p

= 0,151

p

= 0,002

astaktest

 

 

 

 

 

 

 

14/20

 

 

 

 

* järelkontrolli mediaan kuni 44,2 kuu jooksul (kõiki patsiente jälgiti vähemalt 3 aastat)

Üldine elulemus (ITT-analüüs)

3 aasta haigusevaba elulemuse, mis oli MOSAIC uuringu esmaseks tulemusnäitajaks, analüüsi ajal oli FOLFOX4 rühmas 85,1% patsientidest veel elus võrreldes 83,8%-ga LV5FU2 rühmas. Ülekantuna üldisesse suremuse riski langusesse 10% FOLFOX4 rühma kasuks pole statistiliselt oluline erinevus (riskimäär = 0,90). Arvud olid vastavalt 92,2% versus 92,4% II staadiumi (Duke’s B2) alagrupis (riskimäär = 1,01) ja 80,4% versus 78,1% III staadiumi (Duke’s C) alagrupis (riskimäär = 0,87) FOLFOX4 ja LV5FU2 raviskeemis.

Lapsed

Oksaliplatiini monoteraapiana on uuritud lastel kahes I faasi uuringus (69 patsienti) ja kahes II faasi uuringus (166 patsienti). Kokku on ravitud 235 soliidtuumoriga last (7 kuu kuni 22 aasta vanused). Oksaliplatiini monoteraapia efektiivsuse kohta soliidtuumorite ravis lastel ei ole piisavalt andmeid. Patsientide sisselülitamine mõlemasse II faasi uuringusse peatati kasvaja vastuse puudumise pärast.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine ja jaotumine

Annus

Cmax

0-48AUC

AUC

t1/2α

t1/2β

t1/2γ

Vss

CL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

µg/ml

µg * h / ml

µg * h / ml

h

h

h

l

l/h

85 mg/m

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskmine

0,814

4,19

4,68

0,43

16,8

17,4

SD

0,193

0,647

1,40

0,35

5,74

6,35

130 mg/m

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskmine

1,21

8,20

11,9

0,28

16,3

10,1

SD

0,10

2,40

4,60

0,06

2,90

19,0

3,07

 1. Aktiivsete toimeainete farmakokineetikat pole uuritud. Oksaliplatiini infusiooni järgselt annuses 130 mg/m2 iga kolme nädala järel 1 kuni 5 tsükli jooksul ja oksaliplatiini infusiooni järgselt annuses
 2. mg/m2 on ultrafiltreeritava plaatina farmakokineetika (vastab kõikidele sidumata, aktiivsete ja mitteaktiivsetele plaatinasegudele) järgmine:
 3. Kokkuvõte plaatina farmakokineetiliste parameetrite umbkaudsetest väärtustest ultrafiltraadi puhul oksaliplatiini mitmekordse manustamise järgselt annuses 85 mg/m2 iga kahe nädala järel või 130 mg/m2 iga kolme nädala järel
 4. Keskmised AUC0-48 ja Cmax väärtused määrati tsüklis 3 (85 mg/m) või tsüklis 5 (130 mg/m). Keskmised AUC, Vss , CL, ja CLR0-48 väärtused määrati tsüklis 1.

Cend, Cmax, AUC, ,0-48AUC Vss ja CL väärtused määrati mitte-kompartmentanalüüsi abil. t1/2α, t1/2β, t1/2γ määrati kompartmentanalüüsi abil (kombineeriti tsüklid 1...3).

 1. -tunnise infusiooni lõpul on 15% manustatud plaatinast vereringes, ülejäänud 85% jaguneb kiiresti kudedesse või eritatakse uriiniga. Tulenevalt pöördumatust seondumisest erütrotsüütide ja plasmavalkudega on poolväärtusajad võrdsed erütrotsüütide loomuliku eluea ja seerumi albumiini elueaga. Pärast annuse 85 mg/m2 manustamist iga kahe nädala järel või 130 mg/m2 iga kolme nädala järel ei täheldatud plasma ultrafiltraadis kuhjumist ning esimese tsükliga saavutati selles püsitasakaalu seisund. Variaablus isikute vahel ja sama isiku puhul on üldiselt madal.

Biotransformatsioon

In vitro biotransformatsioon arvatakse olevat mitteensümaatilise lagunemise tulemus ning pole tõendeid, et diaminotsükloheksaanrõnga (DACH) lagundaks tsütokroom-P450.

Oksaliplatiin läbib patsiendi organismis ulatusliku biotransformatsiooni ning 2-tunnise infusiooni lõpus ei tuvastatud plasma ultrafiltraadis ravimit muutumatul kujul. Vereringest on hiljem leitud mitmeid tsütotoksilisi biotransformatsiooniprodukte, sh monokloro-, dikloro- ja diakvo-DACH plaatinaühendeid koos mitmete inaktiivsete konjugaatidega.

Eritumine

Plaatina eritub peamiselt uriiniga, kliirensiga peamiselt 48 tundi pärast manustamist. 5. päeva lõpuks on uriini eritunud 54% kogu annusest ning <3% on eritunud roojaga.

Neerukahjustuse korral on kliirens märkimisväärselt vähenenud, olles langenud väärtuselt 17,6 ± 2,18 l/h väärtusele 9,95 ± 1,91 l/h ning sellele kaasnes statistiliselt oluline jaotusruumala vähenemine väärtuselt 330 ± 40,9 väärtusele 241 ± 36,1 l.

Eripopulatsioonid

Neerukahjustus

 1. Erineva neerufunktsiooni tasemega patsientidel uuriti neerukahjustuse mõju oksaliplatiini jaotumisele. Oksaliplatiini manustati annuses 85 mg/m2 normaalse neerufunktsiooniga kontrollgrupis (CLcr > 80 ml/min, n=12) ja kerge neerukahjustuse (CLcr = 50...80 ml/min, n=13) ning mõõduka neerukahjustusega (CLcr = 30...49 ml/min, n=11)) patsientidele. Raske neerukahjustusega patsientidele (CLcr < 30 ml/min, n=5) manustati oksaliplatiini annuses 65 mg/m2 . Mediaanne oksaliplatiini ekspositsioon oli vastavalt 9, 4, 6 ja 3 tsüklit, ning farmakokineetika andmed koguti esimeses tsüklis vastavalt 11, 13, 10 ja 4 patsiendilt. Neerukahjustuse raskuse tõusuga seoses täheldati plasma ultrafiltraadi (PUF) plaatina AUC ja AUC/annus tõusu ning totaalse neerukliirensi ja Vss langust, eriti raske neerukahjustusega patsientide (väikeses) grupis. Neerupuudulikkuse raskuse vs. normaalse neerufunktsiooni AUC/annuse hinnanguliste keskmiste väärtuste punkthinnang (90% usaldusvahemik) oli vastavalt kerge, mõõduka ning raske neerukahjustusega patsientidel 1,36 (1,08; 1,71); 2,34 (1,82; 3,01) ja 4,81 (3,49; 6,64).

Oksaliplatiini eliminatsioon korreleerub olulisel määral kreatiniini kliirensiga. Totaalne PUF plaatina kliirens oli kerge, mõõduka ja raske neerupuudulikkusega patsientidel vastavalt 0,74 (0,59; 0,92); 0,43 (0,33; 0,55) ja 0,21 (0,15; 0,29) ning Vss vastavalt 0,52 (0,41; 0,65), 0,73 (0,59; 0,91) ja 0,27 (0,20; 0,36). PUF plaatina kogukliirens vähenes normaalse neerufunktsiooniga patsientidega võrreldes 26% kerge, 57% mõõduka ja 79% raske neerukahjustusega patsientidel. Normaalse neerufunktsiooniga patsientidega võrreldes vähenes PUF plaatina neerukliirens neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel 30% kerge, 65% mõõduka ja 84% raske neerukahjustuse korral.

Neerufunktsiooni kahjustuse raskuse tõusuga kaasnes PUF plaatina beeta poolväärtusaja tõus, peamiselt raske neerupuudulikkuse grupis. Vaatamata raske neerufunktsiooni kahjustusega patsientide väikesele arvule on need andmed raske neerupuudulikkusega patsientide puhul olulised ja nendega tuleb arvestada oksaliplatiini määramisel neerufunktsiooni kahjustusega patsientidele (vt lõigud 4.2, 4.3 ja 4.4).

Prekliinilised ohutusandmed

Mittekliinilistel liikidel (hiired, rotid, kassid ja/või ahvid) ühekordse ja korduvmanustamise uuringutes tuvastatud sihtorganid olid luuüdi, seedetrakt, neerud, munandid, närvisüsteem ja süda. Loomadel uuritud toksilisus sihtorganite suhtes ühtib teiste plaatina sisaldavate ja DNA-d kahjustavate tsütotoksiliste, inimese vähi ravis kasutatud ravimite toksilisusega, v.a toksilisus südamele. Mõju südamele leiti vaid koertel ning see ilmnes elektrofüsioloogilistest häiretest kuni letaalse ventrikulaarse fibrillatsioonini. Kardiotoksilisus arvatakse olevat spetsiifiline koertele, mitte ainult seetõttu, et seda leiti vaid koertel, vaid ka seetõttu, et teiste ravimite koertel letaalsena mõjuvad annused (150 mg/m) on inimesele hästi talutavad. Mittekliinilised uuringud, kus uuriti roti sensoorseid neuroneid, näitavad, et oksaliplatiini tekitatud ägedad neurosensoorsed sümptomid võivad olla tingitud toimest Na+ -kanalitele.

Oksaliplatiin osutus imetajate testsüsteemides mutageenseks ja klastogeenseks ning põhjustas rottidel embrüofetaalset toksilisust. Oksaliplatiin arvatakse olevat kantserogeen, kuigi kantserogeensuse uuringuid pole teostatud.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Süstevesi

Sobimatus

Lahjendatud ravimpreparaati ei tohi samas infusioonikotis või -süsteemis segada teiste ravimitega. Vastavalt lõigus 6.6 välja toodud kasutamisjuhistele tohib oksaliplatiini manustada koos foliinhappega, kasutades selleks Y-toru.

Kõlblikkusaeg

 • MITTE segada aluseliste ravimite või lahustega, eriti 5fluorouratsiili, abiainena trometamooli sisaldavate foliinhappe toodete ja muude ravimite trometamoolsooladega. Aluselised ravimid ja lahused kahjustavad oksaliplatiini stabiilsust (vt lõik 6.6).
 • MITTE lahjendada oksaliplatiini soola või muu kloriidiioone sisaldava lahusega (sh kaltsium, kaalium või naatriumkloor).
 • MITTE kasutada samas infusioonikotis või voolikus koos teiste ravimitega (vt lõik 6.6, kus leiate juhiseid samaaegseks manustamiseks foliinhappega).
 • MITTE kasutada alumiiniumi sisaldavaid süstimisvahendeid.

Ravim müügipakendis 24 kuud

Stabiilsus pärast lahjendamist

Mikrobioloogilise ohu tõttu tuleb infusioonilahust kasutada viivitamatult.

Kui lahust kohe ei kasutata, jäävad säilitamisaeg ja –tingimused kasutaja vastutusele ning säilitamisaeg ei tohi olla pikem kui 24 tundi temperatuuril 2 °C...8 °C, juhul kui lahjendamine ei ole toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

On näidatud, et lahus on pärast lahjendamist 5%-lises glükoosilahuses kontsentratsioonini 0,2 mg/ml ja 2,0 mg/ml keemiliselt ja füüsikaliselt stabiilne 48 tundi temperatuuril 2 °C...8 °C, samuti pärast lahjendamist 5%-lises glükoosilahuses kontsentratsioonini 0,2 mg/ml ja 2,0 mg/ml 6 tundi temperatuuril 20 °C...25 °C.

Säilitamise eritingimused

Hoida viaal välispakendis valguse eest kaitstult. Mitte lasta külmuda.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmist ja lahjendamist vt lõik 6.3.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Värvitust klaasist viaalid halli halobutüülkummist korgiga ja alumiiniumist katte ja ärarebitava plastikust sulguriga, koos plastikust kaitsva ümbriskattega (OncoSafe®) või ilma.

Pakendi suurused:

50 mg/10ml: 1 viaal, 5 viaali, 10 viaali

100 mg/20ml: 1 viaal

150 mg/30 ml: 1 viaal

200 mg/40ml: 1 viaal 250mg/50ml: 1 viaal

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Nagu teistegi potentsiaalselt toksiliste ainetega, tuleb oksaliplatiini lahuse käitlemisel ja valmistamisel olla ettevaatlik.

Käsitlemisjuhised

Selle tsütotoksilise aine käitlemisel meditsiiniõe või meditsiinipersonali poolt peab rakendama kõiki ettevaatusabinõusid, tagamaks käitleja ja ümbruskonna kaitset.

Tsütotoksiliste ainete süstelahuseid tohivad valmistada koolitatud spetsialistid, kellel on vastavad teadmised kasutatava ravimi kohta, tingimustes, mis tagavad keskkonnakaitse ning eriti ravimiga kokkupuutuva personali kaitse, vastavalt haigla reeglitele. Selleks on vaja spetsiaalselt selleks eesmärgiks mõeldud valmistusala. Selles alas on keelatud suitsetada, süüa või juua.

Personalil peavad olemas olema asjakohased käitlemisvahendid, nagu pikkade käistega kitlid, kaitsemaskid, mütsid, kaitseprillid, steriilsed ühekordselt kasutatavad kindad, tööpiirkonna kaitsekatted, prügi jaoks kogumiskotid ja -kastid.

Ekskremente ja okset tuleb käsitseda ettevaatlikult.

Rasedaid tuleb hoiatada, et nad väldiksid tsütotoksiliste ainetega töötamist.

Iga katkise jäätmekasti käsitsemisel tuleb arvestades samu ettevaatusabinõusid kui kontamineeritud prügi korral. Kontamineeritud jäätmed tuleb vastavalt sildistatud tugevates konteinerites põletada. Vt lõik „Jäätmekäitlus” allpool.

Kui oksaliplatiini pulber, valmistatud lahus või infusioonilahus puutub kokku nahaga, peske nahka kohe rohke veega.

Kui oksaliplatiini pulber, valmistatud lahus või infusioonilahus puutub kokku limaskestadega, peske neid kohe rohke veega.

Manustamise eritingimused

 • MITTE kasutada alumiiniumi sisaldavat süstematerjali.
 • MITTE manustada ravimit lahjendamata.
 • Lahustina kasutada ainult 5%list glükoosi infusioonilahust MITTE valmistada ega lahjendada infusiooniks naatriumkloori või kloori sisaldavate lahustega.
 • MITTE segada samas infusioonikotis teiste ravimitega ega manustada samas infusioonivoolikus koos teiste ravimitega.
 • MITTE segada aluseliste ravimite ega lahustitega, eriti 5fluorouratsiili, abiainena trometamooli sisaldavate foliinhappe toodete või muude ravimite trometamoolsooladega. Aluselised ravimid ja lahustid kahjustavad oksaliplatiini stabiilsust.

Juhised oksaliplatiini kasutamiseks foliinhappega (kaltsiumfolinaat või dinaatriumfolinaat)

250 ... 500 ml 5%-lises glükoosilahuses (50 mg/ml) oksaliplatiini 85 mg/m² veenisisene infusioon manustatakse koos 5%-lises glükoosilahuses lahustatud foliinhappe veenisisese infusiooniga 2...6 tunni jooksul, kasutades selleks kohe süstekoha ette paigutatud Y-toru.

Neid kahte ravimit ei tohi panna koos samasse infusioonikotti. Foliinhape ei tohi sisaldada abiainena trometamooli ja seda tuleb lahustada ainult isotoonilise 5%-lise glükoosilahusega ja mitte kunagi aluselise lahuse ega naatriumkloori või kloori sisaldava lahusega.

Juhised oksaliplatiini kasutamiseks 5-fluorouratsiiliga

Oksaliplatiini tuleb alati manustada enne fluoropürimidiine - st 5-fluorouratsiil.

Pärast oksaliplatiini manustamist tuleb infusioonivoolikut loputada ja siis manustada 5-fluorouratsiili. Lisainformatsiooni saamiseks oksaliplatiiniga koosmanustatavate ravimite kohta vaadake tootja poolt välja antud ravimi omaduste kokkuvõtet.

Infusioonilahuse kontsentraat

Enne kasutamist tuleb visuaalselt kontrollida. Kasutada tohib ainult nähtavate osakestevaba, läbipaistvat lahust.

See ravimpreparaat on ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata kontsentraat tuleb hävitada.

Infusioonieelne lahjendamine

Tõmmake vajalik annus kontsentraatlahust viaalist süstlasse ning lahjendage see 250 ml ... 500 ml 5%-lises glükoosilahuses, et saada oksaliplatiini lahuse kontsentratsioon mitte vähem kui 0,2 mg/ml.

Manustamine veenisisese infusioonina.

Mikrobioloogilise ohu tõttu tuleb infusioonilahust kasutada viivitamatult.

Kui lahust kohe ei kasutata, jäävad säilitamisaeg ja –tingimused kasutaja vastutusele ning säilitamisaeg ei tohi olla pikem kui 24 tundi temperatuuril 2°C...8°C, juhul kui lahjendamine ei ole toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

On näidatud, et lahus on keemiliselt ja füüsikaliselt stabiilne kuni 48 tundi pärast lahjendamist 5%- lises glükoosilahuses kontsentratsioonini 0,2 mg/ml ja 2,0 mg/ml säilitatuna temperatuuril 2 °C...8 °C, samuti kuni 6 tundi pärast lahjendamist 5%-lises glükoosilahuses kontsentratsioonini 0,2 mg/ml ja 2,0 mg/ml säilitatuna temperatuuril 20 °C...25 °C.

Enne kasutamist tuleb visuaalselt kontrollida. Kasutada tohib ainult nähtavate osakeste vaba, läbipaistvat lahust.

See ravimpreparaat on ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata infusioonilahus tuleb hävitada (vt lõik hävitamise kohta).

MITTE KUNAGI ei tohi lahjendamiseks kasutada naatriumkloriidilahust.

Infusioon

Oksaliplatiini manustamine manustamine ei nõua eelnevat hüdreerimist.

250...500 ml 5%-lises glükoosilahuses lahjendatud oksaliplatiini kontsentratsioonis mitte alla

0,2 mg/ml tuleb infundeerida kas perifeersesse või tsentraalsesse veeni 2...6 tunni vältel. Oksaliplatiini manustamisel koos 5-fluorouratsiiliga peab oksaliplatiini infusioon eelnema 5-fluorouratsiili manustamisele.

Jäätmekäitlus

Ravimijäägid, samuti kõik lahjendamisel ning manustamisel kasutatud materjalid tuleb hävitada vastavalt haigla tavapärastele protseduurireeglitele, mis kehtivad tsütotoksiliste ainete puhul ning vastavad kohalikele ohtlike jäätmete käitlust puudutavatele seadustele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Sandoz d.d. Verovškova 57

SI-1000 Ljubljana

Sloveenia

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 22.12.2010

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 06.12.2017

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

september 2018