Otrivin - ninasprei, lahus (1mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: R01AA07
Toimeaine: ksülometasoliin
Tootja: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Otrivin, 0,1% ninasprei, lahus

Ksülometasoliinvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Otrivin ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Otrivin’i kasutamist
 3. Kuidas Otrivin’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Otrivin’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Otrivin ja milleks seda kasutatakse

Otrivin 0,1% on mõeldud ninakinnisuse leevendamiseks. See on kasutamiseks täiskasvanutele ja üle 12- aastastele noorukitele.

Otrivin sisaldab toimeainet ksülometasoliini. See avab kiiresti kinnise nina ja aitab eemaldada liigse lima ning võimaldab vabamalt hingata. Otrivin’i kasutatakse ninakinnisuse leevendamiseks nohu korral.

Otrivin’i toime tekib 2 minuti jooksul ja püsib kuni 12 tundi. Ravim on hästi talutav, seda ka tundliku ninalimaskestaga patsientidele.

Teie arst võib Otrivin’i soovitada ka teistel näidustustel.

Laborianalüüsid on näidanud, et ksülometasoliin vähendab külmetusega seotud rinoviiruste aktiivsust.

Otrivin sisaldab lisaks pehmendavaid aineid, mis aitavad ära hoida nina limaskesta kuivuse ja ärritusnähtude tekke.

Mida on vaja teada enne Otrivin´i kasutamist

Ärge kasutage Otrivin’i

kui te olete ksülometasoliini või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6.1) suhtes allergiline,

kui te olete hiljuti läbiteinud operatsiooni, mis teostati nina kaudu (ajuoperatsioon, mis teostati nina või suu kaudu),

kitsanurga glaukoom

esineb krooniline nina põletik ja kuiv ninaõõs (RHINITIS SICCA või atroofiline riniit)

Kui eelpool nimetatu kehtib teie kohta, siis teavitage sellest oma arsti, kuna nendel juhtudel ei sobi Otrivin teile kasutamiseks.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Otrivin’i kasutamist rääkige oma arsti või apteekriga, kui teil on:

kõrgenenud vererõhk,

südamehaigused,

kilpnäärme ületalitlus (hüpertüreoidism),

suhkruhaigus,

eesnäärme suurenemine (prostata hüpertroofia),

adrenaliini ja noradrenaliini tootvate neerupealiste healoomuline kasvaja (feokromotsütoom),

kasutate või olete 2 viimase nädala jooksul kasutanud antidepressante, mida tuntakse MAO- inhibiitoritena.

Kui eelpool nimetatu kehtib teie kohta, siis ärge kasutage Otrivin´i enne kui olete nõu pidanud arsti või apteekriga.

Sarnaselt teistele nina läbitavust parandavatele ravimitele, võib ka Otrivin väga tundlikel patsientidel suurendada unehäireid, pearinglust ja lihasvärinat. Konsulteerige oma arstiga, kui kirjeldatud nähud hakkavad teile muret valmistama.

Sarnaselt teistele ninalimaskesta turset alandavatele ravimitele, tohib Otrivin’i kasutada järjest kuni 7 päeva. Sümptomite püsimisel pöörduge oma arsti poole. Ravimi pikaajaline või liiga suurtes annustes kasutamine võib põhjustada ninakinnisuse taasteket või sümptomite halvenemist.

Otrivin´i ei tohi manustada suhu või silma.

Ärge ületage lubatud annuseid, seda eelkõige laste ja eakate puhul.

Lapsed

Otrivin 0,1% ei tohi kasutada alla 12-aastastel lastel.

Muud ravimid ja Otrivin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui teie kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Eriti ei tohi te kasutada Otrivin´i kui te kasutate samaaegselt teatud depressiooniravimeid:

 • monoamiini oksüdaasi inhibiitoreid (MAOI): ärge kasutage Otrivin´i kui te kasutate või olete viimase 14 päeva jooksul kasutanud MAOinhibiitoreid
 • tritsüklilisi või tetratsüklilisi antidepressante.

Kui te kasutate mõnda ülalnimetatud ravimist, konsulteerige enne Otrivin´i kasutamist arstiga.

Rasedus ja imetamine

Ärge kasutage Otrivin 0,1% raseduse ajal. Kui te toidate last rinnaga, siis võib Otrivin 0,1% kasutada vaid arsti soovitusel. Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinate käsitsemine

Otrivin 0,1% ei oma märkimisväärset toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Kuidas Otrivin´i kasutada

Kasutage Otrivin´i nii nagu allpool soovitatud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Otrivin 0,1% ei tohi kasutada alla 12-aastastel lastel.

Vanus

Annustamine

Täiskasvanud ja üle 12-aastased noorukid

1 pihustus annustatud ninapihusega mõlemasse

 

ninasõõrmesse 3 korda päevas, vastavalt

 

vajadusele. Mitte manustada mõlemasse

 

ninasõõrmesse üle kolme ravimiannuse päevas.

 

Viimase ravimiannuse võib manustada vahetult

 

enne magamaminekut.

 

 

 1. Ärge lõigake otsikut. Annustatud ninasprei tuleb enne kasutamist aktiveerida.
 2. Nuusake nina tühjaks.
 3. Eemaldage kattekork.
 4. Enne esimest manustamist valmistage pumppihus ette, tehes paar pumpavat liigutust kuni väljub ühtlane pihusejuga. Järgmistel manustamiskordadel on annustav pihusti valmis koheseks kasutamiseks. Vältige manustamist silma ja suhu.
 5. Hoidke pudel püstises asendis, asetades pöidla pudeli põhjale ning otsiku 2 sõrme vahele.
 6. Kallutage ennast kergelt ettepoole ja sisestage otsik ninasõõrmesse.
 7. Vajutage pumbale, ise samaaegselt sisse hingates.
 8. Korrata sama teise ninasõõrmega.
 9. Puhastage ja kuivatage otsik ja asetage kork kohe pärast ravimi manustamist tagasi pudelile.
 10. Võimaliku infektsioonileviku vältimiseks, tohib ühte pudelit kasutada üks inimene.

Kui te manustate Otrivin’i rohkem kui ette nähtud:

Kui te olete kasutanud Otrivin 0,1% rohkem kui ette nähtud või kogemata ravimit allaneelanud, võtke otsekohe ühendust oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate Otrivin’i manustada

Kui olete annuse vahele jätnud, ärge manustage topeltannust.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Otrivin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgmiste nähtude tekkimisel lõpetage koheselt Otrivin 0,1% kasutamine ja pöörduge arsti poole, kuna need võivad olla allergilise reaktsiooni sümptomid:

 • Hingamis või neelamisraskused
 • Näo, huulte, keelevõi kõriturse
 • Raske nahasügelus koos punetava ja kublalise lööbega

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st):

Nina limaskesta ärritusnähud või kuivus, iiveldus, peavalu, lokaalne kõrvetustunne.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada vähem kui 1 inimest 10000-st):

Allergilised reaktsioonid (nahalööve, -sügelemine), nägemise hägustumine, südamerütmihäired või pulsi kiirenemine.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Otrivin´i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Pärast esmast avamist kasutada ära 1 kuu jooksul.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja pudelil pärast 'Kõlblik kuni:'. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Otrivin 0,1% ninasprei, lahus sisaldab

Otrivin 0,1 % (niisutava koostisega) sisaldab toimeainena 1 mg/ml ksülometasoliinvesinikkloriidi. Abiained: bensalkooniumkloriid, dinaatriumedetaat, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat, dinaatriumfosfaatdodekahüdraat, naatriumkloriid, vedel sorbitool (mittekristalliline), hüpromelloos, puhastatud vesi.

Kuidas Otrivin välja näeb ja pakendi sisu

Otrivin 0,1% ninasprei on selge värvuseta peaaegu lõhnata lahus pipetiga pudelis. Pakend sisaldab 10 ml ravimit.

Müügiloa hoidja:

GlaxoSmithKline Consumer HealthCare (UK) Trading Ltd. 980 Great West Road, Brentford

Middlesex, TW8 9GS Ühendkuningriik

Tootja:

Novartis Consumer Health GmbH,

Zielstattstrasse 40,

81379 München,

Saksamaa.

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG

Barthstraße 4

80339 München,

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel Otrivin’i kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel.: +372 6676 900 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati kooskõlastatud oktoobris 2016