Ovestin - vaginaalsuposiit (500mcg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: G03CA04
Toimeaine: östriool
Tootja: Aspen Pharma Trading Limited

Artikli sisukord

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Ovestin 500 mikrogrammi vaginaalsuposiidid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 vaginaalsuposiit sisaldab 500 mikrogrammi östriooli. Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Vaginaalsuposiit.

Valged, torpeedokujulised vaginaalsuposiidid.

KLIINILISED ANDMED

4.1

Näidustused

Östrogeenide puudusest tingitud atroofilise vaginiidi hormoonasendusravi.

Tupeoperatsioonide eel- ja järelravi postmenopausis naistel.

4.2

Annustamine ja manustamisviis

Ovestin on ainult östrogeeni sisaldav ravim, mida võib anda nii emakaga kui emakata naistele.

Annustamine

Östrogeenide puudusest tingitud atroofilise vaginiidi ravi:

Ravi esimestel nädalatel 1vaginaalsuposiit ööpäevas, sellele järgneb annuse järk-järguline vähendamine vastavalt nähtude leevenemisele, kuni saavutatakse alalhoidev annus (näteks 1 vaginaalsuposiit kaks korda nädalas).

Tupeoperatsioonide eel- ja järelravi postmenopausis naistel:

1 vaginaalsuposiit ööpäevas 2 nädala vältel enne operatsiooni; 1 vaginaalsuposiit kaks korda nädalas 2 nädala vältel pärast operatsiooni.

Ununenud annus manustatakse niipea, kui see meenub, välja arvatud juhul, kui see meenub järgmise annuse manustamise päeval. Sel juhul jäetakse ununenud annus vahele ja järgmine annus manustatakse tavalisel ajal. Mitte kunagi ei manustata samal päeval kahte annust.

Manustamisviis

Ovestin vaginaalsuposiit manustatakse intravaginaalselt õhtul enne magamaminekut.

Postmenopausaalsete sümptomite ravi alustamiseks ja jätkamiseks peaks kasutama madalaimat toimivat annust lühima võimaliku aja jooksul (vt lõik 4.4).

Hormoonasendusravi (HAR) mittekasutavatel naistel ja neil, kes lõpetavad pideva, kombineeritud HAR preparaadi kasutamise, võib Ovestin-ravi alustada suvalisel päeval. Naised, kes lõpetavad tsüklilise HAR skeemi, peavad alustama Ovestin-ravi üks nädal pärast tsükli lõppu.

Vastunäidustused

Olemasolev, kahtlustatav või anamneesis rinnanäärmekasvaja

Olemasolev või kahtlustatav östrogeensõltuv pahaloomuline tuumor (näiteks endomeetriumikasvaja)

Diagnoosimata tupeveritsus

Ravimata endomeetriumi hüperplaasia

Anamneesis või olemasolev venoosne trombemboolia (süvaveenide tromboos, kopsuarteri emboolia)

Trombofiilne häire (näiteks C-valgu, S-valgu või antitrombiini puudulikkus, vt lõik 4.4)

Aktiivne või hiljutine arterite trombemboolne haigus (näiteks südame isheemiatõbi, müokardiinfarkt)

Äge maksahaigus või maksahaigus anamneesis, kui maksafunktsiooni testid ei ole normaliseerunud

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes

Porfüüria

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Postmenopausaalsete sümptomite raviks tohib HAR-i ordineerida ainult selliste sümptomite korral, mis halvendavad elukvaliteeti. Kõigil juhtudel tuleb vähemalt kord aastas hoolikalt hinnata võimaliku ohu ja loodetava kasu vahekorda ning HAR-i tohib jätkata ainult sel juhul, kui kasu ületab ohu.

HAR-ga seotud ohtude tõendusmaterjal enneaegse menopausi ravimisel on piiratud. Kuna noorematel naistel on absoluutse ohu tase madal, võib nende puhul kasu/riski suhe olla soodsam kui vanematel naistel.

Meditsiiniline vaatlus/jälgimine

• Enne HAR-i alustamist või jätkamist tuleb koguda põhjalik isiklik ja perekonnaanamnees. Lähtuvalt sellest ning vastunäidustustest ja kasutamishoiatustest tuleb teostada füüsiline (sh vaagnasiseste organite ja rinnanäärme) läbivaatus. Ravi ajal soovitatakse läbi viia perioodilisi kontrolluuringuid, mille sagedus ja olemus kohandatakse individuaalselt igale naisele. Naistele tuleb selgitada, missugustest rinnanäärme muutustest nad peavad arsti või meditsiiniõde teavitama (vt allpool “Rinnanäärmevähk”). Uuringud, sh sobivate kuvamismeetodite kasutamine, näiteks mammograafia, tuleb läbi viia vastavalt kaasaegsetele sõeluuringu tavadele, mis on kohandatud individuaalse patsiendi kliinilistele vajadustele.

Jälgimist vajavad seisundid

• Patsienti tuleb hoolikalt jälgida, kui tal esinevad, on varem esinenud ja/või on raskenenud raseduse või eelneva hormoonravi ajal järgmised seisundid. Tuleb arvestada, et need seisundid võivad Ovestin- ravi ajal taastuda või süveneda:

 • leiomüoom (emaka fibroom) või endometrioos
 • trombemboolsete haigusete riskifaktorid (vt allpool)
 • östrogeensõltuvate tuumorite riskifaktorid – näiteks 1. astme pärilikkus rinnanäärmevähi suhtes
 • arteriaalne hüpertensioon
 • maksahaigused (näiteks maksa adenoom)
 • suhkrudiabeet vaskulaarsete tüsistustega või ilma
 • sapikivitõbi
 • migreen või (tugevad) peavalud
 • süsteemne lupus erythematosus
 • anamneesis endomeetriumi hüperplaasia (vt allpool)
 • epilepsia
 • bronhiaalastma
 • otoskleroos

Põhjused ravi koheseks lõpetamiseks:

Ravi tuleb lõpetada juhul, kui ilmneb vastunäidustus, samuti järgmistes olukordades:

ikterus või maksafunktsiooni halvenemine

vererõhu märkimisväärne tõus

migrenoidsete peavalude taastumine

rasedus

Endomeetriumi hüperplaasia ja kartsinoom

Endomeetriumi stimulatsiooni vältimiseks ei tohi ööpäevane annus ületada 1 manustamist (500 mikrogrammi östriooli) ning samuti ei tohi maksimaalset annust kasutada kauem kui mõned nädalad. Üks epidemioloogiline uuring on näidanud, et pikaajaline ravi suukaudse, kuid mitte vaginaalse östriooliga, võib suurendada endomeetriumi vähi riski. See risk on suurem vastavalt ravi pikenemisele ning kaob ühe aasta jooksul pärast ravi lõppu. Riski suurenemine oli seotud peamiselt vähem invasiivsete ja kõrgel määral diferentseerunud kasvajatega. Tupeveritsust ravi ajal tuleb alati uurida. Patsienti tuleb teavitada, et ta pöörduks tupeveritsuse korral arsti poole.

Rinnanäärmevähk

• Üldiselt on täheldatud, et östrogeeni-kollaskehahormooni kombineeritud HAR ja võib-olla ka ainult östrogeeni HAR-i kasutavatel naistel on suurem rinnanäärmevähi risk, mis sõltub HAR-i kasutamise kestvusest.

Östrogeeni-kollaskehahormooni kombineeritud ravi:

- Randomiseeritud platseebokontrolliga uuring (Naiste tervishoiu initsiatiivi uuring (Women's Health Initiative, WHI)) ja epidemioloogilised uuringud on püsivalt näidanud, et östrogeeni- kollaskehahormooni kombineeritud HAR-i kasutavatel naistel on suurem rinnanäärmevähi risk, mis ilmneb umbes 3 aasta möödudes (vt lõik 4.8).

Ainult östrogeeni ravi:

- WHI uuring ei näidanud rinnanäärmevähi suurenenud riski ainult östrogeeni HAR-i kasutavatel hüsterektoomiaga naistel. Vaatlusuuringud on tavaliselt näidanud mõnevõrra suurenenud ohtu rinnanäärmevähi diagnoosimiseks, mis on tunduvalt madalam kui östrogeeni- kollaskehahormooni kombineeritud ravi kasutajatel (vt lõik 4.8).

Suurenenud risk ilmneb mõne kasutamisaasta jooksul, kuid langeb tavalisele tasemele mõni aasta (kõige rohkem viis) pärast ravi lõpetamist.

HAR, eriti östrogeeni-kollaskehahormooni kombineeritud ravi, võib suurendada mammogrammil koe tihedust. See võib komplitseerida rinnanäärmevähi radioloogilist avastamist. Kliinilistes uuringutes täheldati, et östrioolravi saanud patsientidel oli mammogrammil koe tiheduse suurenemise tõenäosus väiksem kui neil, keda oli ravitud teiste östrogeenidega.

Seni ei ole teada, kas Ovestiniga kaasneb samasugune risk. Populatsioonipõhises jälgimisuuringus (case-control study), milles vaadeldi 3345 invasiivse rinnanäärmevähiga naist ja 3454 kontrollisikut, selgus, et östriool, vastandina teistele östrogeenidele, ei ole seotud rinnanäärmevähi suurenenud riskiga. Siiski ei ole selle leiu kliiniline tähtsus seni teada. Seetõttu on oluline, et patsiendiga arutletaks rinnanäärmevähki haigestumise riski ning võrreldaks teadaoleva HAR-st tuleneva kasuga.

Munasarjavähk

• Munasarjavähki esineb palju harvem kui rinnanäärmevähki. Munasarja vähi mõnevõrra suurenenud riski on seostatud ainult östrogeeni sisaldava HAR-preparaadi pikaajalise (vähemalt 5 kuni 10 aastat) kasutamisega (vt lõik 4.8). Mõned uuringud, sh WHI uuring, on näidanud, et kombineeritud HAR-i pikaajalisel kasutamisel on risk sama suur või mõnevõrra väiksem (vt lõik 4.8). Seni ei ole teada, kas nõrkade östrogeenide (näiteks Ovestini) pikaajalise kasutamisega kaasneb teistsugune risk kui ainult östrogeeni sisaldavate preparaatide korral.

Venoosne trombemboolia

HAR-ga kaasneb venoosse trombemboolia (VTE), sh süvaveenide tromboosi või kopsuarteri trombemboolia, 1,3- kuni 3-kordne risk. Sellise juhtumi esinemine on kõige tõenäolisem HAR esimesel aastal (vt lõik 4.8). Need uuringud ei hõlmanud Ovestini ning andmete puudumise tõttu ei ole teada, kas Ovestiniga kaasneb samasugune risk.

Patsientidel, kellel on trombofiilne häire, on suurem VTE risk, ja HAR võib seda riski suurendada. Seega on HAR nendel patsientidel vastunäidustatud (vt lõik 4.3).

VTE üldtunnustatud riskifaktoriteks on östrogeenide kasutamine, vanem iga, suurem operatsioon, pikaajaline liikumatus, ülekaalulisus (kehamassi indeks >30 kg/m), rasedus/sünnitusjärgne periood, süsteemne lupus erythematosus (SLE), ja vähk. Varikoossete veenide osatähtsuse kohta VTE arengus selge üksmeel puudub.

Nagu kõigi operatsioonijärgsete patsientide puhul, peab kaaluma profülaktiliste meetmete kasutamist, et ära hoida lõikusjärgset VTEd. Kui pikaajaline liikumatus järgneb plaanilisele operatsioonile, on soovitatav HAR 4 kuni 6 nädalat enne seda ajutiselt katkestada. Raviga ei tohi jätkata enne, kui naine on täielikult liikumisvõimeline.

Kui Ovestini kasutatakse näidustusel “Tupeoperatsioonide eel- ja järelravi”, tuleb tähelepanu pöörata tromboosi profülaktikale.

Naistel, kellel pole VTE esinenud isiklikus anamneesis, aga kelle esimese astme sugulasel on anamneesis tromboos noores eas, võib kaaluda sõeluuringu kasutamist pärast hoolikat nõustamist selle piirangutest (sõeluuringu käigus avastatakse ainult osa trombofiilsetest häiretest. Kui avastatakse trombofiilne häire, mis segregeerub koos mõnel perekonnaliikmel olnud tromboosiga, või kui häire on raske (näiteks antitrombiini, S-valgu või C-valgu puudulikkus, või mitu häiret korraga), on HAR vastunäidustatud.

Antikoagulatiivset ravi saavatel naistel tuleb HAR-preparaatide kasutamisest tulenevat kasu ja võimalikku riski hoolikalt kaaluda.

VTE arenemisel pärast ravi alustamist tuleb ravim ära jätta. Patsientidel tuleb paluda koheselt arsti poole pöörduda, kui nad märkavad endal võimalikke trombemboolia sümptomeid (näiteks jalavalu ja turse, järsku tekkinud valu rinnus, düspnoe).

Südame isheemiatõbi

Randomiseeritud kontrollitud uuringud ei ole andnud mingeid tõendeid südameinfarkti ärahoidmise kohta östrogeeni-kollaskehahormooni kombineeritud HAR-i või ainult östrogeeni HAR-i saanud naistel, kellel on või ei ole olemasolevat südame isheemiatõbe.

Östrogeeni-kollaskehahormooni kombineeritud ravi

Südame isheemiatõve suhteline risk östrogeeni-kollaskehahormooni kombineeritud HAR-i kasutamise ajal suureneb mõnevõrra. Kuna südame isheemiatõve algne absoluutne risk sõltub oluliselt vanusest, on südame isheemiatõve lisajuhtude arv östrogeeni-kollaskehahormooni kasutavate, menopausile lähenevate tervete naiste seas väga madal, kuid vanemas eas see tõuseb.

Ainult östrogeeni ravi:

Randomiseeritud kontrollitud uuringu andmed ei näidanud südame isheemiatõve suurenenud riski ainult östrogeeni ravi saavatel hüsterektoomiaga naistel.

Ajuinfarkt

• Östrogeeni-kollaskehahormooni kombineeritud ravi ja ainult östrogeeni ravi seostatakse isheemilise ajuinsuldi riski kuni 1,5-kordse suurenemisega. Suhteline risk ei muutu vanusega või menopausi algusest möödunud ajaga. Siiski, kuna isheemilise ajuinsuldi algne risk sõltub oluliselt vanusest, suureneb vanusega üldine isheemilise ajuinsuldi risk HAR-i kasutavate naiste seas (vt lõik 4.8).

C-hepatiidi kombineeritud ravi

Etünüülöstradiooli kasutamine C-hepatiidi viirusevastase ombitasviiri, paritapreviiri ja ritonaviiri (koos või ilma dasabuviirita) kombineeritud ravi ajal suurendab ALAT sisaldust rohkem kui 5 korda normi ülemisest piirist. Etünüülöstradioolist erinevaid östrogeene, nagu östriool ja konjugeeritud östrogeenid, kasutavatel naistel oli ALAT taseme tõus sarnane östrogeene mitte saavatele naistele; siiski, teisi östrogeene võtvate osalejate piiratud arvu tõttu on C-hepatiidi kombineeritud ravimirežiimi korral soovitatav rakendada ettevaatust (vt osa 4.5).

Muud seisundid

• Kuna östrogeenid võivad põhjustada vedelikupeetust, siis tuleb südame või neeru funktsioonihäirega patsiente hoolikalt jälgida.

Östriool on nõrk gonadotropiini inhibiitor, mis ei oma muid märkimisväärseid toimeid endokriinsüsteemile.

HAR ei paranda kognitiivset funktsiooni. On teatav kinnitus selle kohta, et naistel, kes alustavad püsiva kombineeritud HAR-i või ainult östrogeeni HAR-i kasutamist hiljem kui 65-aastaselt, esineb arvatava dementsuse suurenenud risk.

Ovestin ei ole rasestumisvastane vahend.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kliinilises praktikas ei ole teatatud Ovestini ja teiste ravimite koostoimetest. Vaatamata piiratud andmetele, võivad Ovestini ja teiste ravimite vahel esineda koostoimed. Kombineeritud suukaudsete kontratseptiivide kasutamisel on kirjeldatud järgmisi koostoimeid, ning see võib kehtida ka Ovestini puhul.

Östrogeenide metabolism võib suureneda, kui samal ajal kasutada ravimeid metaboliseerivate ensüümide, eriti tsütokroom P450 ensüümide indutseerijaid nagu antikonvulsandid (näiteks fenobarbitaal, fenütoiin, karbamasepiin) ja infektsioonivastased ained (näiteks rifampitsiin, rifabutiin, nevirapiin, efavirens).

Ritonaviir ja nelfinaviir, mida tuntakse küll tugevate inhibiitoritena, avaldavad steroidhormoonidega samaaegsel kasutamisel vastupidiselt indutseerivaid omadusi.

Ravimtaime liht-naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavad preparaadid võivad indutseerida östrogeenide metabolismi.

Östrogeenide metabolismi suurenemine võib kliiniliselt avalduda toime vähenemises ja menstruaalveritsuse profiili muutuses.

C-hepatiidi viirusevastase ombitasviiri, paritapreviiri ja ritonaviiri (koos või ilma dasabuviirita) kombineeritud ravi kliinilistes uuringutes esines ALAT sisalduse suurenemist, mis ületas rohkem kui 5 korda normi ülemist piiri, oluliselt sagedamini naistel, kes kasutasid etünüülöstradiooli sisaldavaid kombineeritud hormonaalseid kontratseptiive. Etünüülöstradioolist erinevaid östrogeene, nagu östriool ja konjugeeritud östrogeenid, kasutavatel naistel oli ALAT taseme tõus sarnane östrogeene mitte saavatele naistele; siiski, teisi östrogeene võtvate osalejate piiratud arvu tõttu on C-hepatiidi kombineeritud ravimirežiimi korral soovitatav rakendada ettevaatust (vt osa 4.4)

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsus

Ovestin on mõeldud ainult postmenopausis (nii loomulikul teel avaldunud kui kirurgiliselt esile kutsutud) naiste raviks.

Rasedus

Ovestin ei ole raseduse ajal näidustatud. Juhul kui rasestumine toimub Ovestin-ravi ajal, tuleb ravi kohe lõpetada. Enamiku tänaseni läbiviidud epidemioloogiliste uuringute tulemused seoses östrogeenide mittetahtliku mõjuga lootele ei ole näidanud mingeid teratogeenseid ega fetotoksilisi toimeid.

Imetamine

Ovestin ei ole imetamise ajal näidustatud. Östriool eritub rinnapiima ja võib vähendada piima produktsiooni.

Toime reaktsioonikiirusele

Puudub teave, mis näitaks, et Ovestin mõjutab patsiendi autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kõrvaltoimed

Kirjanduses ja ohutusjärelevalve uuringutes on tuvastatud järgmisi kõrvaltoimeid:

Organsüsteemi klass

Kõrvaltoimed

Ainevahetus- ja toitumishäired

Vedelikupeetus

Seedetrakti häired

Iiveldus

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Ebamugavustunne ja valu rindades

 

Menopausijärgne veritsus

 

Eritis emakakaelast

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Manustamiskoha ärritus ja sügelus

 

Gripilaadsed sümptomid

Need kõrvaltoimed on tavaliselt mööduvad, kuid võivad osutada ka liiga suurele annusele.

Muid kõrvaltoimeid on registreeritud östrogeeni/kollaskehahormooni ravi korral:

Hea- ja pahaloomulised östrogeensõltuvad kasvajad, näiteks endomeetriumi vähk. Täiendavat informatsiooni vt lõik 4.3 ja 4.4.

Müokardiinfarkt ja ajuinfarkt

Sapipõiehaigus

Naha ja nahaaluskoe kahjustused: kloasmid, multiformne erüteem, sõlmeline erüteem, vaskulaarne purpur

Võimalik dementsus üle 65-aastastel (vt lõik 4.4)

Rinnavähi risk

 • Uuringud on näidanud, et üle 5 aasta östrogeenikollaskehahormooni kombineeritud ravi saanud naiste seas on rinnavähi risk kuni 2 korda suurem.
 • Ainult östrogeeni ravi kasutajatel on igasugune suurenenud risk tunduvalt väiksem kui östrogeenikollaskehahormooni kombineeritud ravi kasutajatel.
 • Riski suurus sõltub ravi kestusest (vt lõik 4.4).
 • Suurima randomiseeritud platseebokontrolliga uuringu (WHI uuring) ja suurima epidemioloogilise uuringu (Miljoni naise uuring (Million Women Study, MWS)) tulemused on esitatud allpool.

Miljoni naise uuring – rinnavähi hinnanguline täiendav risk pärast 5 aasta pikkust ravi kasutamist

 

Lisajuhud 1000 varem

 

Lisajuhud 1000 HAR

Vanusevahemik

mitte HAR kasutanu

Riskikoefitsient#

kasutanu kohta pärast 5

(aastates)

kohta pärast 5 aastat

 

aastat kestnud ravi

 

kestnud ravi*

 

(95% CI (Confidence

 

 

 

Interval,

 

 

 

usaldusvahemik))

Ainult östrogeeni HAR

 

 

 

50 – 65

9 – 12

1,2

1 – 2 (0 – 3)

Östrogeeni-kollaskehahormooni kombineeritud HAR

 

50 – 65

9 – 12

1,7

6 (5 – 7)

# Üldine riskikoefitsient. Riskikoefitsient ei ole püsiv, vaid suureneb ravi kestuse pikenemisel. * Lähtuvalt algsest esinemismäärast arenenud maades.

WHI uuringud USA-s – rinnavähi täiendav risk pärast 5 aasta pikkust ravi kasutamist

 

Esinemus 1000 naise

 

Lisajuhud 1000 HAR

Vanusevahemik

kohta platseebo rühmas

Riskikoefitsient ja

kasutanu kohta pärast 5

(aastates)

pärast 5 aastat kestnud

95% CI

aastat kestnud ravi

 

ravi

 

(95% CI)

Ainult östrogeen (CEE)

50 – 79

0,8 (0,7 – 1,0)

-4 (-6 – 0)*

Östrogeen-kollaskehahormoon (CEE + MPA) #

 

 

50 – 79

1,2 (1,0 – 1,5)

+4 (0 – 9)

# Kui uuriti naisi, kes ei olnud enne uuringut HAR kasutanud, ei ilmnenud esimese 5 raviaasta jooksul riski suurenemist: pärast 5 aastat oli risk suurem kui mittekasutajate seas.

* WHI uuring eemaldatud emakaga naiste kohta, kellel ei esinenud rinnavähi riski suurenemist.

Munasarja vähk

Munasarja vähi mõnevõrra suurenenud riski on seostatud ainult östrogeeni HAR ja östrogeeni- kollaskehahormooni kombineeritud HAR-i pikaajalise kasutamisega. Miljoni naise uuringus oli 5 aastat kestnud HAR korral 1 lisajuht 2500 kasutaja kohta.

Venoosse trombemboolia risk

HAR-ga kaasneb venoosse trombemboolia (VTE), sh süvaveenide tromboosi või kopsuarteri trombemboolia, 1,3- kuni 3-kordne suhteline risk. Sellise juhtumi esinemine on kõige tõenäolisem HAR esimesel aastal (vt lõik 4.4). WHI uuringute tulemused on esitatud allpool:

WHI uuringud – VTE täiendav risk pärast 5 aasta pikkust ravi kasutamist

 

Esinemus 1000 naise

 

 

 

Vanusevahemik

kohta platseebo rühmas

Riskikoefitsient ja

Lisajuhud 1000 HAR

(aastates)

pärast 5 aastat kestnud

95% CI

 

kasutanu kohta

 

ravi

 

 

 

Ainult östrogeen, suukaudne*

 

 

 

50 – 59

1,2 (0,6 – 2,4)

(-3 – 10)

Östrogeen-kollaskehahormoon, suukaudne

 

 

 

50 – 59

2,3 (1,2 – 4,3)

(1 – 13)

* Uuring eemaldatud emakaga naiste kohta.

Südame isheemiatõve risk

Südame isheemiatõve risk on mõnevõrra suurem üle 60-aastastel östrogeeni-kollaskehahormooni kombineeritud HAR kasutajatel (vt lõik 4.4).

Ajuinfarkti risk

Östrogeeni-kollaskehahormooni kombineeritud ravi ja ainult östrogeeni ravi seostatakse isheemilise ajuinsuldi riski kuni 1,5-kordse suurenemisega. Hemorraagilise insuldi risk ei suurene HAR-i kasutamisel.

See suhteline risk ei sõltu vanusest ega ravi kestusest, aga kuna algne risk sõltub oluliselt vanusest, suureneb vanusega üldine isheemilise ajuinsuldi risk HAR-i kasutavate naiste seas, vt lõik 4.4.

Ühendatud WHI uuringud – ajuinfarkti* täiendav risk pärast 5 aasta pikkust ravi kasutamist

 

Esinemus 1000 naise

 

 

Vanusevahemik

kohta platseebo rühmas

Riskikoefitsient ja

Lisajuhud 1000 HAR

(aastates)

pärast 5 aastat kestnud

95% CI

kasutanu kohta

 

ravi

 

 

50 – 59

1,3 (1,1 – 1,6)

3 (1 – 5)

* Isheemilist ja hemorraagilist insulti ei eristatud.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Östriooli äge toksilisus on loomadel väga madal. Ovestini üleannustamine vaginaalse manustamise korral on ebatõenäoline. Juhul kui on manustatud suuri koguseid, võivad esineda iiveldus, oksendamine ja võimalik on vereeritus. Spetsiifilist antidooti ei ole, vajaduse korral võib rakendada sümptomaatilist ravi.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: looduslikud ja poolsünteetilised östrogeenid, ATC-kood: G03CA04

Toimemehhanism

Ovestin sisaldab looduslikku naissuguhormooni östriooli. Erinevalt teistest östrogeenidest on östriool lühikese toimeajaga, kuna poolväärtusaeg endomeetriumi rakkude tuumades on lühike. See asendab östrogeeni produktsiooni lakkamist menopausis naistel ning leevendab menopausi sümptomeid. Östriool on eriti efektiivne urogenitaalsete kaebuste raviks. Alumise urogenitaaltrakti atroofia korral indutseerib östriool urogenitaalse epiteeli normaliseerumise ja aitab taastada tupe normaalse mikrofloora ja füsioloogilise pH. Selle tulemusena suureneb urogenitaalsete epiteelirakkude vastupanuvõime infekstioonidele ja põletikele, vähendades samal ajal vaginaalvaevusi nagu düspareuunia, kuivus, sügelus, tupe ja kuseteede infektsioonid, miktsioonihäired ja kerge uriinipidamatus.

Informatsioon kliinilistest uuringutest

Vaginaalsed sümptomid leevenesid ravi esimeste nädalate jooksul.

Ainult harva on täheldatud tupeveritsust pärast ravi Ovestiniga.

.Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Östriooli intravaginaalne manustamine tagab optimaalse saadavuse toimekohas. Östriool imendub ka üldvereringesse, nagu näitab konjugeerimata östriooli kontsentratsiooni kiire tõus vereplasmas.

Jaotumine

Konjugeerimata östriooli maksimaalne kontsentratsioon vereplasmas saabub 1...2 tunni jooksul pärast manustamist. Pärast 500 mikrogrammi östriooli vaginaalset manustamist on CMAX ligikaudu 100 pg/ml,

CMIN ligikaudu 25 pg/ml ja CKESKMINE ligikaudu 70 pg/ml. Pärast kolmenädalast 500 mikrogrammi östriooli igapäevast manustamist on CKESKMINE vähenenud kuni 40 pg/ml.

Biotransformatsioon

Peaaegu kogu östriool (90%) seotakse plasma albumiiniga ja erinevalt teistest östrogeenidest seotakse väga vähe suguhormoone siduva globuliiniga. Östriooli metabolism koosneb peamiselt konjugatsioonist ja dekonjugatsioonist enterohepaatilise tsirkulatsiooni käigus.

Eritumine

Östriool, metabolismi lõpp-produkt, eritub konjugeeritud vormina peamiselt uriini kaudu. Väike osa (2%) eritatakse väljaheidetega, peamiselt konjugeerimata östrioolina.

Prekliinilised ohutusandmed

Olulised üksikasjad puuduvad.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Tahke rasv.

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Ovestin vaginaalsuposiidid on pakitud polüvinüülkloriidist (PVC-PE) valmistatud blistritesse. Igas blistris on 5 vaginaalsuposiiti. Blistrid on pakitud pappkarpidesse.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Aspen Pharma Trading Limited,

3016 Lake Drive,

Citywest Business Campus,

Dublin 24,

Iirimaa

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

04.1999/ 31.03.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Jaanuar 2017