Olicard 40 mg - toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel (40mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: C01DA14
Toimeaine: isosorbiitmononitraat
Tootja: Mylan Healthcare GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Olicard 40 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

Olicard 60 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad kõvakapslid

Isosorbiitmononitraat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Olicard ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Olicard’i kasutamist
 3. Kuidas Olicard’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed

Kuidas Olicard’i säilitada

 1. Pakendi sisu ja muu teave
 2. Mis ravim on Olicard ja milleks seda kasutatakse

Isosorbiitmononitraat kutsub pikaajaliselt esile vereliikumise paranemise südames. Suureneb südamelihase hapnikuga varustatus ja suureneb südame töövõime. Isosorbiitmononitraat avaldab otsest lõõgastavat toimet veresoonte, eriti venoossete veresoonte silelihastesse, tekitades veresoonte laienemise. Südame eelkoormus väheneb. Sellega väheneb südame mõlema vatsakese täitumisrõhk, mõõtmed ja lihaspinge ning südamelihase hapnikutarbimine. Arterite laienemise tulemusena väheneb järelkoormus ja langeb vererõhk. Tähtis on ka südame pärgartereid laiendav toime. Isosorbiitmononitraat lõõgastab bronhide silelihaseid, kusejuhade, sapipõie ja -juhade, söögitoru, peen- ja jämesoole sulgurlihaseid.

Olicard’i kasutatakse stenokardia vältimiseks ja raviks.

Mida on vaja teada enne Olicard’i kasutamist

Ärge kasutage Olicard’i:

 • kui olete isosorbiitmononitraadi, teiste nitraatpreparaatide või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui teil on äge südamelihase infarkt koos madala täitumisrõhuga, äge vasaku vatsakese puudulikkus, äge tsirkulatoorne kollaps (šokk, veresoonte puudulikkus), raske vererõhulangus.
 • kui te põete rasket südamehaigust (hüpertroofiline obstruktiivne kardiomüopaatia, konstriktiivne perikardiit ja perikardiaalne tamponaad)
 • kui kasutate erektsioonihäirete raviks kasutatavaid preparaate (sildenafiili, vardenafiili või tadalafiili), sest need võimendavad isosorbiitmononitraadi vererõhku alandavat toimet (minestuse, südamelihase infarkti oht).
 • Olicard ei sobi ägeda stenokardiahoo raviks.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Olicard’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui te põete rasket südamehaigust (madal täitumisrõhk, nt ägeda südamelihaseinfarkti, vasaku vatsakese puudulikkuse korral); vältida tuleks süstoolse vererõhu langust alla 90 mmHg;
 • kui teil on aordistenoos ja/või mitraalstenoos;
 • kui teil on kalduvus püstiasendiga seotud vererõhulanguse tekkeks;
 • kui te põete haigust, millega kaasneb koljusisese rõhu tõus

Olicard ei sobi ägeda stenokardiahoo ja ägeda südamelihaseinfarkti raviks.

Olicard-ravi ei tohi järsku katkestada, vaid lõpetada kasutamine järk-järgult annust vähendades.

Lapsed ja noorukid

Olicard’i kasutamise ohutus ja efektiivsus alla 18-aastastel lastel ei ole tõestatud. Andmed puuduvad.

Muud ravimid ja Olicard

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Olicard’i hüpotensiivne toime tugevneb samaaegsel manustamisel koos teiste vasodilataatorite, kaltsiumikanali blokaatorite, β-adrenoblokaatorite, hüpertensioonivastaste ainete, närvisüsteemi mõjutavate ravimite, tritsükliliste antidepressantide või alkoholiga. Olicard võib samuti tugevdada dihüdroergotamiini vererõhku langetavat toimet. Isosorbiitmononitraadi manustamine koos erektsioonihäire ravimitega (sildenafiil, vardenafiil või tadalafiil) võimendab oluliselt Olicard’i vererõhku langetavat toimet (vt lõik „Ärge kasutage Olicard’i“).

Olicard koos toidu ja joogiga

Olicard 40 mg ja Olicard 60 mg kapsleid võetakse pärast hommikusööki, neelates need tervelt vedelikuga alla.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ajal võib Olicard’i kasutada ainult juhul, kui oodatav kasu emale ületab riskiohu lootele.

Rinnaga toitmise ajal võib Olicard’i kasutada ainult juhul, kui oodatav kasu emale ületab riskiohu lootele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Vaatamata manustamisjuhiste jälgimisele võib Olicard mõjutada liiklusvahendite ja masinate juhtimisvõimet, eriti ravi alguses, annuse suurendamisel, teise ravimi manustamisele üleminekul ja koos alkoholiga.

Olicard sisaldab sahharoosi

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Olicard’i kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Olicard 40 mg soovitatav annus on 1 kapsel päevas. Vajadusel võib annust suurendada 2 kapslini päevas (vastab 80 mg isosorbiitmononitraadile). Täieliku ravitoime säilitamiseks tuleks kaks eraldi annust manustada 6 tunnise vahega, st teine kapsel tuleks sisse võtta mitte hiljem kui 6 tundi pärast esimest annust.

Olicard 60 mg: 1 kapsel päevas.

Annuse suurendamisel ja/või manustamisintervalli muutmisel võib raviefekt väheneda või kaduda.

Ravi kestuse määrab arst.

Kui teil on tunne, et Olicard’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Olicard’i rohkem kui ette nähtud

Võib tekkida vererõhu langus, püstiasendist tingitud vererõhu regulatsioonihäire, südamepekslemine ja peavalu, väsimus, pearinglus, unisus, näopunetus, iiveldus, oksendamine ja kõhulahtisus. Suurte annuste korral võib tekkida isosorbiitmononitraadi lagunemise tõttu methemoglobiinveresus, sinikus, hingamisraskus ja kiirhingamine. Väga suurte annuste korral võib tekkida koljusisese rõhu tõus koos ajutegevuse häirete sümptomitega. Kroonilise üleannustamise korral suureneb methemoglobiini hulk veres.

Üleannustamise kahtluse korral pöörduge koheselt arsti poole.

Kui te unustate Olicard’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete esinemissagedused on defineeritud järgnevalt: väga sage (≥1/10); sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10 000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10 000); teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmte alusel).

Närvisüsteemi häired

Väga sage: peavalu

Sage: pearinglus

Teadmata: unisus

Südame häired

Teadmata: stenokardia (süvenemine), bradüarütmia, ortostaatiline hüpotensioon, reflektoorne tahhükardia

Vaskulaarsed häired

Aeg-ajalt: õhetus

Teadmata: minestus, vereringe kollaps

Seedetrakti häired

Teadmata: iiveldus, oksendamine

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Teadmata: eksfoliatiivne dermatiit, allergilised nahareaktsioonid

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid Sage: kurnatus

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Olicard’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast “EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Olicard sisaldab

 • Toimeaine on isosorbiitmononitraat. Üks kapsel sisaldab toimeainena 40 mg või 60 mg isosorbiitmononitraati.
 • Abiained on etüültselluloos, želatiin, maisitärklis, sahharoos, talk, titaandioksiid (E171).

Kuidas Olicard välja näeb ja pakendi sisu

Valged läbipaistmatud želatiinist kõvakapslid PVC-alumiinium blisterpakendis.

40 mg: Pappkarbis on 20, 50 või 100 kapslit. 60 mg: Pappkarbis on 20, 30, 50 või 100 kapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Mylan Healthcare GmbH Freundallee 9A

30173 Hannover Saksamaa

Tootja

Temmler Pharma GmbH

Temmlerstraße 2

35039 Marburg

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal Liivalaia 13/15

10118 Tallinn

Tel: + 372 6363 052

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2018.