Navelbine - infusioonilahuse kontsentraat (10mg 1ml)

ATC Kood: L01CA04
Toimeaine: vinorelbiin
Tootja: Pierre Fabre Medicament

Artikli sisukord

NAVELBINE
infusioonilahuse kontsentraat (10mg 1ml)


Pakendi infoleht: teave patsiendile

Navelbine, 10 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

Vinorelbiintartraat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

-Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

-Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile. Vt lõik 4.

Infolehes antakse ülevaade:

1.Mis ravim on Navelbine ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Navelbine kasutamist

3.Kuidas Navelbine’t kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Navelbine’t säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Navelbine ja milleks seda kasutatakse

Navelbine sisaldab toimainenea vinorelbiini (tartraadina) ja kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse vinka alkaloidideks, selle rühma toimeaineid kasutatakse vähi raviks.

Navelbine’t kasutatakse kopsuvähi ja mõnda tüüpi rinnanäärmevähi raviks üle 18-aastastel patsientidel.

2. Mida on vaja teada enne Navelbine kasutamist

Ärge kasutage Navelbine’t

-kui te olete allergiline (ülitundlik) vinorelbiini (toimeaine) või ükskõik millise vähiravis kasutatava Vinca alkaloidide rühma kuuluva ravimi suhtes

-kui te olete allergiline Navelbine mistahes muu koostisosa suhtes (vt käesoleva infolehe lõik 6)

-kui imetate last

-kui teil on madal valgete vererakkude (neutrofiilide) ja/või vereliistakute arv või teil on praegu või on hiljuti olnud raske nakkushaigus (viimase 2 nädala jooksul)

-kui teil on tulemas kollapalaviku vaktsineerimine või kui teid on just kollapalaviku vastu vaktsineeritud

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Navelbine kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

-kui teil on olnud südameatakk või tugev valu rinnus

-kui olete saanud kiiritusravi, mille ravivälja kuulus ka maks

-kui teil on infektsiooni nähud või sümptomid (näiteks palavik, külmavärinad, köha)

-kui teid on plaanis vaktsineerida. Nõrgestatud elusvaktsiine (nt leetrite, mumptsi, punetiste jt vaktsiinid) ei soovitata koos Navelbine’ga kasutada, sest on suureneneud oht vaktsiini poolt esile kutsutud eluohtliku haiguse tekkeks

-kui teie maksafunktsioon ei ole korras

-kui te olete rase

Enne ravi ja ravi ajal Navelbine’ga võetakse teil vereanalüüse vere komponentide analüüsimiseks, et veenduda, kas ravi on teile ohutu. Kui selle analüüsi tulemused ei ole rahuldavad, võidakse teie ravi edasi lükata ja kontrollida täiendavalt vereanalüüse kuni normaalsete väärtuste taastumiseni.

Lapsed ja noorukid

Alla 18-aastastel lastele ei soovitata kasutada.

Muud ravimid ja Navelbine

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Teie arst peab pöörama erilist tähelepanu, kui te võtate järgmisi ravimeid:

-ravimeid, mida kasutatakse vere vedeldamiseks (antikoagulante)

-krambivastast ravimit nimetusega fenütoiin

-seentevastast ravimit nimetusega itrakonasool

-vähivastast ravimit nimetusega mitomütsiin C või lapatiniib

-ravimeid, mis kahjustavad teie immuunsüsteemi, näiteks tsüklosporiin ja takroliimus

Navelbine kombinatsioon teiste ravimitega, mis on teadaolevalt luuüdi suhtes toksilised (mõjutavad teie valge- ja punavereliblesid ja vereliistakuid), võib samuti mõningaid kõrvaltoimeid halvendada.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga, sest esineb risk lapsele.

Navelbine võtmise ajal ei tohi te rinnaga last toita.

Viljakas eas naised peavad ravi ajal ja kuni 3 kuu jooksul pärast ravi lõppu kasutama tõhusat kontratseptsiooni (raseduse vältimise meetodit).

Navelbine’ga ravi saavatel meestel ei soovitatav ravi ajal ja kuni 3 kuud pärast viimast annust last eostada ning küsida sperma sügavkülmutamise alast nõustamist juba enne ravi alustamist, sest Navelbine võib mõjutata viljakust.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud. Kuid nagu alati, ei tohi te autot juhtida, kui tunnete ennast halvasti või kui arst on teil soovitanud seda mitte teha.

3.Kuidas Navelbine’t kasutada

Enne ravi ja ravi jooksul Navelbine’ga kontrollib arst vererakkude hulka teie veres. Vereanalüüside tulemustest sõltub, kas ja millal te võite ravi saada. Annus sõltub teie kehapikkusest ja kaalust ja teie üldisest seisundist. Arst arvutab teie keha pindala, mille järgi määrab teie annuse suuruse ja ütleb kui sageli kui kaua teid tuleb ravida.

Manustamisviis ja -tee

Enne manustamist tuleb Navelbine lahjendada. Navelbine’t tohib manustada ainult veeni. See manustatakse teile infusiooni teel, mis kestab 6 kuni 10 minutit. Pärast ravimi manustamist loputatakse veen hoolikalt läbi steriilse lahusega.

Kui te kasutate Navelbine’t rohkem kui ette nähtud

Arst ja apteeker jälgivad ja kontrollivad hoolikalt teie Navelbine annust. Kui te saate rohkem Navelbine’t kui teile välja kirjutatud annus, pöörduge otsekohe oma arsti poole. Teil võivad tekkida rasked verekomponentidega seotud sümptomid ning võivad kujuneda infektsiooni nähud (nt palavik, külmavärinad, köha). Teil võib tekkida ka tugev kõhukinnisus. Kui see juhtub, pöörduge otsekohe oma arsti poole.

Kui te lõpetate Navelbine kasutamise

Arst otsustab, millal lõpetada teie ravi. Kui te soovite siiski varem ravi lõpetada, peate teiste võimaluste suhtes konsulteerima oma arstiga.

NAVELBINE_1069602_PIL_10696023x1

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Te peate otsekohe pöörduma oma arsti poole, kui teil tekib Navelbine kasutamise ajal mistahes järgnev sümptom:

-tugeva infektsiooni nähud nagu köha, palavik ja külmavärinad,

-tugev kõhukinnisus koos kõhuvaluga, kui teie kõht ei ole läbi käinud mitu päeva,

-tugev pearinglus, joobnud tunne püsti tõusmisel, see võib olla tugevalt langenud vererõhu sümptomiks,

-tugev valu rinnus, mida teil tavaliselt ei esine, sümptomid võivad tekkida südamefunktsiooni häirest, mis on põhjustatud ebapiisavast verevarustusest, nn südame isheemiatõbi,

-hingamisraskused, pearinglus, vererõhu langus, tervet keha hõlmav lööve või silmalaugude, näo, huulte või kõru turse, mis võivad olla allergilise reaktsiooni sümptomid.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada rohkem kui 1 inimest 10'st)

Iiveldus, oksendamine, punavereliblede arvu vähenemine (aneemia), mis võib muuta naha kahvatuks ja põhjustada nõrkust või hingeldust; alajäsemete nõrkus, mõningate reflekside vähenemine, aegajalt esinevad puutetundlikkuse häired, juuste väljalangemine (alopeetsia), mis ei ole pikaajalise ravi korral tavaliselt tõsine, põletik või haavandid suus või kõris (stomatiit), Navelbine'i manustamiskoha reaktsioonid, nagu nt punetus, põletav valutunne, veeni värvuse muutus, veenipõletik (lokaalne flebiit).

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10'st)

Vereliistakute arvu vähenemine, mis võib suurendada veritsuse ja verevalumite riski, liigesvalu (artralgia), lõuavalu, lihasvalu (müalgia), väsimus (asteenia, jõuetus), valu erinevates kohtades, nt rinnavalu ja kasvajavalu, kõhulahtisus.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 100'st)

Rasked liigustuste ja puutetundlikkuse häired (raske paresteesia), peavalu, pearinglus, ootamatu kuumatunne ja nahapunetus näol ja kaelal (kuumahood), külmatunne kätes ja jalgades, perifeerne külmatunne), hingamisraskused või hingeldamine (düspnoe ja bronhospasm).

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000'st)

Tugev valu rinnus, südamerabandus (südame isheemiatõbi, stenokardia, südamelihase infarkt, mõnikord surmaga lõppev), kopsuhaigus (mõnikord surmaga lõppev interstitsiaalne pneumopaatia), tugev kõhu ja seljavalu (kõhunäärmepõletik), madal naatriumisisaldus veres (mis võib põhjustada väsimust, segasust, lihastõmblusi ja teadvusetust), haavandid Navelbine süstekohal (paikne koenekroos), nahalööbed (generaliseerunud nahareaktsioonid).

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10000'st) Ebakorrapärane südamerütm (tahhükardia), südame pekslemine, südame rütmihäired.

Teadmata: sagedust ei saa olemasolevate andmete alusel hinnata

Söögiisu kadumine (anoreksia), käte ja jalgade punetus (erüteem).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga, Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Navelbine’t säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud viaalil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Navelbine’t tohib lahjendada ja säilitada ainult haiglapersonal.

Hoida külmkapis (2°C...8°C). Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Navelbine sisaldab

-Toimeaine on vinorelbiintartraat. Üks ml lahust sisaldab 10 mg vinorelbiini.

-Abiaine on süstevesi.

Kuidas Navelbine välja näeb ja pakendi sisu

Navelbine on selge värvitu kuni kahvatukollane lahus.

See ravimpreparaat on infusioonilahuse kontsentraat läbipaistvates klaasviaalides (1 või 5 ml), suletud butüül- või klorobutüülkorgiga. Kork on kaetud lainelisest alumiiniumist kaanega, millel on polüpropüleentihend.

Navelbine on saadaval:

Karbid sisaldavad 1 või 10 viaali.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Pierre Fabre Médicament 45 place Abel Gance

92100 Boulogne, Prantsusmaa

Tootja

Pierre Fabre Médicament Production Avenue du Béarn,

64320 Idron

Prantsusmaa

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgnev informatsioon on mõeldud ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajale:

Navelbine’t tohivad ette valmistada ja manustada ainult väljaõppinud töötajad. Töötaja peab kandma sobivaid silmade kaitsevahendeid, ühekordselt kasutatavaid kindaid, näomaski ja ühekordselt kasutatavat põlle. Maha voolanud või lekkinud preparaat tuleb ära pühkida.

Tingimata tuleb vältida preparaadi silma sattumist. Silma sattumisel loputada silmi otsekohe rohke naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahusega. Pärast manustamise lõpetamist puhastada põhjalikult kokkupuutepind ning pesta käed ja nägu.

Pärast Navelbine lahjendamist naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahuses või glükoosi 5% süstelahuses on ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus tõestatud 1 päeva jooksul temperatuuril kuni 25°C , valguse eest kaitsmata; 40 päeva jooksul temperatuuril kuni 25°C , valguse eest kaitstult või 40 päeva jooksul külmkapis (2°C kuni 8°C), valguse eest kaitstult, neutraalses klaaspudelis, polüvinüülkloriid- või polüetüleen- või vinüülatsetaatkottides.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ega tohiks tavaliselt ületada 24 tundi temperatuuril 2°C kuni 8°C, välja arvatud juhul, kui lahjendamine/manustamiskõlblikuks muutmine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

Navelbine ja neutraalse klaaspudeli, PVC-koti, vinüülatsetaatkoti, polüetüleenkoti või PVC-toruga infusioonikomplekti vahel ei teki sisu ja anuma vahelist sobimatust.

Navelbine’t on soovitatav manustada infusiooni teel 6…10 minuti jooksul, pärast lahjendamist 20…50 ml-s naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahuses või glükoosi 5% süstelahuses. Pärast ravimi manustamist tuleb veen hoolega läbi loputada vähemalt 250 ml isotoonilise lahusega.

Navelbine’t manustatakse rangelt intravenoosselt: enne Navelbine infusiooni alustamist on väga tähtis veenduda, et kanüül on õigesti veenis. Kui manustamise ajal toimub ravimpreparaadi ekstravasatsioon ümbritsevatesse kudedesse, võib tekkida märkimisväärne paikne ärritus. Sellisel juhul tuleb ravimi manustamine katkestada, jätkata infusiooni veeni isotoonilise lahusega ja manustada ravimi ülejäänud osa teise veeni.

Ekstravasatsioonide korral võib flebiidi riski vähendamiseks manustada otsekohe intravenoosselt glükokortikoide.

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Navelbine, 10 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml sisaldab 10 mg vinorelbiini, mis vastab 13,85 mg vinorelbiintartraadile. 5 ml sisaldab 50 mg vinorelbiini, mis vastab 69,25 mg vinorelbiintartraadile.

INN. Vinorelbinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Infusioonilahuse kontsentraat.

Navelbine on selge värvitu kuni kahvatukollane lahus, mille pH on vahemikus 3,3…3,8.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Mitteväikerakk-kopsuvähk.

Kaugelearenenud rinnanäärmevähk.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Rangelt intravenoosseks manustamiseks pärast sobivat lahjendamist.

Navelbine intratekaalne manustamine võib lõppeda surmaga.

Kasutamis- ja käsitsemisjuhend: vt lõik 6.6.

Navelbine infusioon on soovitatav teostada 6…10 minuti jooksul pärast lahjendamist 20…50 ml-s naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahuses või 5% glükoosi süstelahuses.

Manustamisele peab alati järgnema infusioon vähemalt 250 ml isotoonilise lahusega, et veen läbi loputada.

- Mitteväikerakk-kopsuvähk ja kaugelearenenud rinnanäärmevähk

Monoteraapia puhul on tavaline manustatav annus 25…30 mg/m² üks kord nädalas. Kombineeritud keemiaravi puhul jäädakse tavaliselt hariliku annuse juurde (25…30 mg/m²), kuid

vähendatakse manustamise sagedust, nt vastavalt raviskeemile iga 3 nädala järel 1. ja 5. päeval või iga 3 nädala järel 1. ja 8. päeval.

- Manustamine eakatele

Kliinilised kogemused ei ole näidanud eakatel patsientidel ravivastuse olulisi erinevusi, kuid ei saa välistada mõne sellise patsiendi suuremat tundlikkust. Vanus ei muuda vinorelbiini farmakokineetikat (vt lõik 5.2).

- Manustamine maksapuudulikkusega patsientidele

Mõõduka või raske maksakahjustusega patsientidel jääb Navelbine farmakokineetika muutumatuks. Sellele vaatamata on raske maksakahjustusega patsientidel ettevaatusabinõuna soovitatav kasutada väiksemat annust (20 mg/m) ja jälgida hoolikalt hematoloogilisi parameetreid (vt lõigud 4.4 ja 5.2).

- Manustamine neerupuudulikkusega patsientidele

Renaalse eritumise vähesuse tõttu ei ole neerupuudulikkusega patsientidel Navelbine annuse vähendamine farmakokineetiliselt õigustatud (vt lõigud 4.4, 5.2).

- Manustamine lastele

Kuna lastel ei ole ohutus ja efektiivsus tõestatud, ei ole soovitatav seda ravimit lastele manustada.

4.3

Vastunäidustused

-

Ülitundlikkus vinorelbiini või teiste Vinca alkaloidide või ükskõik millise abiaine suhtes.

-

Neutrofiilide arv < 1500/mm3 või raske infektsioon hetkel või hiljuti (eelmise 2 nädala jooksul)

-

Trombotsüütide arv < 100 000/mm

-

Kombinatsioonis kollapalaviku vaktsiiniga (vt lõik 4.5)

-

Imetamine (vt lõik 4.6)

4.4

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoiatused

Navelbine’t tuleb manustada keemiaravi kasutamise kogemustega arsti järelevalve all.

Peamine Navelbine kasutamisega seotud risk on vereloomesüsteemi pärssimine, seega tuleb patsienti ravi ajal hoolikalt hematoloogiliselt jälgida (määrata hemoglobiini ja leukotsüütide, neutrofiilide ja trombotsüütide sisaldus igal manustamise päeval).

Peamine annust piirav kõrvaltoime on neutropeenia. See toime ei ole kumulatiivne, olles madalaim 7…14 päeva pärast manustamist ja taandub kiiresti 5…7 päeva jooksul. Kui neutrofiilide arv on alla 1500/mm3 ja/või trombotsüütide arv alla 100 000/mm, tuleb ravi paranemiseni edasi lükata.

Kui patsiendil tekivad infektsioonile viitavad nähud või sümptomid, tuleb patsienti kohe uurida.

Ettevaatusabinõud

Eriti hoolikas peab olema ravimi määramisel patsientidele, kellel on südame isheemiatõbi (vt lõik 4.8).

Mõõduka või raske maksakahjustusega patsientidel Navelbine farmakokineetika ei muutu. Annuse kohandamise kohta selles patsientide erigrupis vt lõik 4.2.

Kuna renaalne eritumine on vähene, puudub farmakokineetiline põhjendus Navelbine annuse vähendamisele neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel (vt lõik 4.2).

Navelbine’t ei tohi manustada samaaegselt kiiritusraviga, kui ravivälja kuulub ka maks.

Eriti vastunäidustatud on selle ravimi kasutamine koos kollapalaviku vaktsiiniga ning samaaegne kasutamine teiste nõrgestatud elusvaktsiinidega ei ole soovitatav.

Navelbine kombineerimisel CYP3A4 tugevate inhibeerijate või indutseerijatega (vt lõik 4.5 - „Vinorelbiini spetsiifilised koostoimed“) tuleb rakendada ettevaatust; kombinatsioon fenütoiiniga (nagu kõigi tsütotoksiliste ainetega) ja itrakonasooliga (nagu kõigi Vinca alkaloididega) ei ole soovitatav.

Tuleb rangelt vältida igasugust kontakti silmadega: see võib põhjustada tugevat ärritust ja isegi sarvkesta haavandit, kui ravimit piserdada surve all. Kui ravimit satub silma, tuleb silma otsekohe pesta naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahusega.

Jaapanlastel on sagedamini teatatud interstitsiaalsest kopsuhaigusest. Sellel populatsioonil on vajalik rakendada erilist tähelepanu.

4.5 Koostoime teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kõigile tsütotoksilistele ainetele omased koostoimed:

Kasvajatega kaasneva tromboosiriski suurenemise tõttu kasutatakse sageli antikoagulantravi. Et haiguspuhune koaguleerumise varieerumine on suur ja arvestada tuleb ka koostoimeid suukaudsete antikoagulantide ning vähivastaste kemoterapeutikumide vahel, on nõutav INR-i (International Normalised Ratio) väärtuste sagedasem jälgimine, kui patsienti otsustatakse ravida suukaudsete antikoagulantidega.

-Samaaegne kasutamine on vastunäidustatud:

Kollapalaviku vaktsiin: risk generaliseerunud fataalse vaktsiinhaiguse tekkeks (vt lõik 4.3).

-Samaaegne kasutamine ei ole soovitatav:

Nõrgestatud elusvaktsiinid (kollapalaviku vaktsiin vt „Samaaegne kasutamine on vastunäidustatud“): risk generaliseerunud vaktsiinhaiguse tekkeks, mis võib lõppeda surmaga. See risk on suurenenud patsientidel, kelle immuunsus on juba vähenenud olemasoleva haiguse tõttu. Soovitatav on kasutada inaktiveeritud vaktsiini, kui see on olemas (poliomüeliit) (vt lõik 4.4).

Fenütoiin: esineb risk krampide ägenemiseks, sest tsütotoksilise ravimi mõjul on vähenenud fenütoiini imendumise seedetraktist või toime nõrgenemiseks, sest fenütoiini mõjul suureneb tsütotoksilise ravimi metabolism maksas.

-Samaaegsel kasutamisel tuleb olla ettevaatlik:

Tsüklosporiin, takroliimus: ülemäärane immuunsupressioon koos lümfoproliferatsiooni riskiga.

Vinca alkaloidide spetsiifilised koostoimed:

-Samaaegne kasutamine ei ole soovitatav:

Itrakonasool: Vinca alkaloidide neurotoksilisuse suurenemine, mille põhjuseks on nende metabolismi vähenemine maksas.

Samaaegsel kasutamisel tuleb olla ettevaatlik:

Mitomütsiin C: bronhospasmi ja düspnoe risk on suurenenud, harvadel juhtudel on täheldatud interstitsiaalset pneumooniat.

- Vinca alkaloidid on tuntud P-glükoproteiini substraadid ning spetsiifilisi uuringuid ei ole läbi viidud, mistõttu tuleb rakendada ettevaatust Navelbine kombineerimisel selle membraanitransporteri tugevate modulaatoritega.

Vinorelbiini spetsiifilised koostoimed:

-Navelbine kombineerimisel teiste teadaolevalt luuüdile toksiliselt mõjuvate ravimitega ägenevad tõenäoliselt müelosupressioonina väljenduvad kõrvaltoimed.

-Kuna vinorelbiini metabolismis osaleb põhiliselt CYP 3A4, võib vinorelbiini kombineerimisel selle isoensüümi tugevate inhibeerijatega (nt ketokonasooli, itrakonasooliga) vinorelbiini

sisaldus veres suureneda ning kombineerimisel selle isoensüümi tugevate indutseerijatega (nt rifampitsiini, fenütoiiniga) võib vinorelbiini sisaldus veres väheneda.

-Navelbine kombineerimisel tsisplatiiniga mitme ravitsükli jooksul ei teki vastastikust farmakokineetilist koostoimet. Kuid Navelbine kasutamisel kombinatsioonis tsisplatiiniga tekib granulotsütopeenia sagedamini kui Navelbine kasutamisel ainsa ravimina.

Intravenoosse vinorelbiini ja lapatiniibi kooskasutamisel ühes I faasi kliinilises uuringus täheldati 3. ja 4. astme neutropeenia suurenenud esinemissagedust. Selles uuringus oli intravenoosse vinorelbiini soovitatav annus 3-nädalases raviskeemis 1. päeval ja 8. päeval 22,5 mg/m2 kombinatsioonis igapäevaselt manustatava lapatiniibiga annuses 1000 mg. Sellist kombinatsiooni tuleb manustada ettevaatusega.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Vinorelbiini kasutamisest rasedatel naistel on vähe andmeid. Loomuuringud on näidanud embrüotoksilisust ja teratogeensust (vt lõik 5.3). Loomuuringute andmete ja ravimi farmakoloogilise toime põhjal esineb risk embrüo- ja lootetoksilisuse tekkeks.

Vinorelbiini ei tohi seetõttu kasutata raseduse ajal, välja arvatud juhul, kui oodatav individuaalne kasu ületab selgelt võimalikud riskid. Kui patsient rasestub ravi ajal, tuleb teda informeerida riskidest sündimata lapsele ning hoolikalt jälgida. Kaaluda tuleb geneetilise konsultatsiooni läbiviimist.

Fertiilses eas naised

Fertiilses eas naised peavad ravi ajal ja kuni 3 kuud pärast ravi kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid meetodeid.

Imetamine

Ei ole teada, kas Navelbine eritub inimese rinnapiima. Navelbine eritumise kohta rinnapiima ei ole loomkatseid läbi viidud. Riski rinnaga toidetavale lapsele ei saa välistada, seetõttu tuleb rinnaga toitmine lõpetada enne ravi alustamist Navelbine’ga (vt lõik 4.3).

Fertiilsus

Meestel, kes saavad ravi Navelbine’ga, ei ole soovitatav eostada last ravi ajal ja kuni 3 kuud pärast ravi. Enne ravi tuleb pakkuda konsultatsiooni sperma konserveerimise suhtes, kuna esineb võimalus pöördumatu viljatuse kujunemiseks vinorelbiinravi tagajärjel.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele ei ole uuringuid läbi viidud, kuid farmakodünaamilise profiili alusel ei oma vinorelbiin toimet autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele. Arvestades mõningaid ravimi kõrvaltoimeid on vinorelbiinravi saavatel patsientidel siiski vajalik ettevaatus.

4.8Kõrvaltoimed

Allpool on organsüsteemi klassi ja esinemissageduse järgi loetletud kõrvaltoimed, millest on teatatud rohkem kui üksikjuhtudel. Esinemissagedus on määratletud järgmiselt: väga sage (> 1/10), sage

(> 1/100, < 1/10), aeg-ajalt (> 1/1000, < 1/100), harv (> 1/10 000, < 1/1000), väga harv (< 1/10 000), vastavalt MedDRA esinemissageduste konventsioonile ja organsüsteemide klassifikatsioonile.

Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed on luuüdi supressioon koos neutropeenia, aneemia, neuroloogiliste häirete, seedetrakti toksilisuse ja iivelduse, oksendamise, stomatiidi ning kõhukinnisusega; maksafunktsiooni analüüsiväärtuste mööduva suurenemisega, alopeetsia ja lokaalse flebiidiga.

Turuletulekujärgselt teatatud täiendavad kõrvaltoimed on lisatud esinemissagedusega Teadmata vastavalt MedDRA klassifikatsioonile.

Üksikasjalik teave kõrvaltoimete kohta:

Kõrvaltoimeid on kirjeldatud vastavalt WHO klassifikatsioonile (1. aste = G1; 2. aste = G2; 3. aste = G3; 4. aste = G4; 1…4. aste = G1…4; 1…2. aste = G1…2; 3…4. aste = G3…4)

Infektsioonid ja infestatsioonid

Sage: - Kerge kuni mõõdukas ja tavaliselt sobiva raviga taanduv bakteriaalne, viiruslik või seeninfektsioon erinevates kohtades (hingamisteedes, kuseteedes, seedetraktis).

Aeg-ajalt: - Raske sepsis koos siseelundite puudulikkusega. - Septitseemia.

Väga harv: - Komplitseeritud ja mõnikord surmaga lõppev septitseemia.

Teadmata: - Neutropeeniline sepsis.

Vere ja lümfisüsteemi häired

Väga sage: - Luuüdi depressioon, mis põhjustab põhiliselt neutropeeniat (G3: 24,3%; G4: 27,8%), taandub 5...7 päevaga ja ei kumuleeru aja jooksul.

- Aneemia (G3…4; 7,4%).

Sage:

- Võib tekkida trombotsütopeenia (G3…4: 2,5%), kuid see on harva raske.

Teadmata: - Febriilne neutropeenia. - Pantsütopeenia.

Immuunsüsteemi häired

Teadmata: - Süsteemsed allergilised reaktsioonid anafülaksia, anafülaktilise šoki või anafülaktoidset tüüpi reaktsiooni kujul.

Endokriinsed häired

Teadmata: - Antidiureetilise hormooni liignõristuse sündroom (SIADH).

Ainevahetus- ja toitumishäired

Harv: - Raske hüponatreemia.

Teadmata: - Isutus.

Närvisüsteemi häired

Väga sage: - Neuroloogilised häired (G3…4: 2,7%), kaasa arvatud kõõlusperiostaalreflekside kadumine.

- Pärast pikaajalist keemiaravi on teatatud alajäsemete nõrkusest.

Aeg-ajalt: - Harva esineb rasket paresteesiat koos sensoorsete ja motoorsete sümptomitega.

Need toimed on üldiselt pöörduvad.

Südame häired

Harv: - Südame isheemiatõbi (stenokardia, müokardiinfarkt, mõnikord letaalne).

Väga harv: - Tahhükardia, südamepekslemine ja südame rütmihäired.

Vaskulaarsed häired

Aeg-ajalt: - Hüpotensioon, hüpertensioon, õhetus ja perifeerne külmatunne.

Harv:

- Raske hüpotensioon, kollaps.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Aeg-ajalt: - Nagu teistegi Vinca alkaloidide puhul, võivad seoses Navelbine kasutamisega tekkida düspnoe ja bronhospasm.

Harv:

- On teatatud interstitsiaalsest pneumopaatiast, mõnikord letaalne).

Seedetrakti häired

Väga sage: - Stomatiit (G1…4: 15% Navelbine kasutamisel ainsa ravimina).

-Iiveldus ja oksendamine (G1…2: 30,4% ja G3…4: 2,2%). Nende esinemist võib vähendada antiemeetiline ravi.

-Põhiline sümptom on kõhukinnisus (G3…4: 2,7%), mis harva progresseerub paralüütiliseks iileuseks Navelbine kasutamisel ainsa ravimina ja (G3…4: 4,1%) Navelbine kombineerimisel teiste keemiaravi ravimitega.

Sage:

- Võib esineda kõhulahtisus, mis on tavaliselt kerge kuni mõõdukas

Harv:

-Paralüütiline iileus, ravi võib jätkata pärast soolte normaalse peristaltika taastumist.

 

-On teatatud pankreatiidist.

Maksa ja sapiteede häired

Väga sage: - On teatatud maksafunktsiooni analüüside näitajate ajutisest tõusust (G1…2) ilma kliiniliste sümptomiteta (SGOT 27,6%-l ja SGPT 29,3%-l).

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Väga sage: - Võib esineda alopeetsiat, mis on tavaliselt kerge (G3…4: 4,1% Navelbine kasutamisel ainsa keemiaravi ravimina).

Harv:

- Navelbine kasutamisel on teatatud generaliseerunud nahareaktsioonidest.

Teadmata: - palmaar-plantaarne erütrodüsesteesia sündroom .

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Sage: - Artralgia, sealhulgas valu lõualuus ja müalgia.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Väga sage: - Süstekoha reaktsioonideks võivad olla erüteem, põletav valu, veenide värvimuutus ja lokaalne flebiit (G3…4: 3,7% Navelbine kasutamisel ainsa keemiaravi ravimina).

Sage:

- Navelbine-ravi saanud patsientidel on esinenud asteenia, väsimus, palavik, valu

 

erinevates kohtades, sh valu rinnus ja valu kasvajakohas.

Harv:

- On täheldatud kohalikku nekroosi. Neid toimeid võib vähendada intravenoosse nõela

 

või kateetri õige paigaldamisega ning boolussüstile järgneva veeni ohtra

 

läbiloputamisega.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Sümptomid

Navelbine üleannustamine võib põhjustada luuüdi hüpoplaasiat, millega mõnikord kaasnevad infektsioon, palavik ja paralüütiline iileus.

Vältimatu abi

Tuleb alustada üldist toetavat ravi koos vereülekande, kasvufaktorite ja laia spektriga antibiootikumraviga, nagu arst vajalikuks peab.

Antidoot

Navelbine üleannustamisele teadaolev antidoot puudub.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Vinca (igihalja) alkaloidid ja nende analoogid, ATC-kood: L01CA04

Navelbine on Vinca alkaloidide rühma kuuluv antineoplastiline ravim, kuid erinevalt kõigist teistest Vinca alkaloididest on vinorelbiini katarantiini variant teistsuguse struktuuriga. Molekuli tasandil mõjutab see tubuliini dünaamilist tasakaalu raku mikrotuubulite struktuuris. See pärsib tubuliini polümerisatsiooni ja seondub eelistavalt mitootiliste mikrotuubulitega, kahjustades aksonaalseid mikrotuubuleid ainult suurtes kontsentratsioonides. Tubuliini spiraliseerumist indutseeritakse vähem kui vinkristiini mõjul.

Navelbine blokeerib mitoosi G2-M juures, põhjustades rakkude suremist vahepealses faasis või järgmises mitoosis.

Navelbine ohutust ja efektiivsust pediaatrilistel patsientidel ei ole kindlaks tehtud. Kahes II faasi üksikgrupiga uuringus 33 ja 46 lapspatsiendil, kellel oli diagnoositud korduvaid soliidtuumoreid (sh rabdomüosarkoom, teiste pehmete kudede sarkoom, Ewingi sarkoom, liposarkoom, sünoviaalsarkoom, fibrosarkoom, kesknärvisüsteemi vähkkasvaja, osteosarkoom, neuroblastoom), manustati intravenoosselt vinorelbiini annuseid 30 kuni 33,75 mg/m2 päevadel 1 ja 8 iga kolme nädala järel või üks kord nädalas kuue nädala jooksul iga 8 nädala järel. Uuringuandmed ei näidanud märkimisväärset kliinilist aktiivsust. Toksilisus oli sarnane täiskasvanud patsientidel täheldatuga (vt lõik 4.2).

5.2Farmakokineetilised omadused

Vinorelbiini farmakokineetilisi omadusi on hinnatud veres.

JAOTUMINE

Jaotusruumala püsiseisundi tingimustes on suur, keskmiselt 21,2 l/kg (vahemik: 7,5…39,7 l/kg), mis näitab ulatuslikku jaotumist kudedes.

Seondub vähe vereplasma valkudega (13,5%). Samas seondub vinorelbiin tugevasti vererakkudega, eriti trombotsüütidega (78%).

Nagu näitavad kirurgilised kopsubiopsiad, vinorelbiini omastatakse oluliselt kopsudes, kus selle kontsentratsioon oli kuni 300 korda kõrgem kui seerumis. Kesknärvisüsteemis vinorelbiini ei leidu.

BIOTRANSFORMATSIOON

Kõik vinorelbiini metaboliidid moodustuvad tsütokroom P450 alavormi CYP3A4 vahendusel, välja arvatud 4-O-deatsetüülvinorelbiin, mis moodustub tõenäoliselt karboksüülesteraaside vahendusel. 4- O-deatsetüülvinorelbiin on ainus aktiivne metaboliit ja põhiline, mida on leitud veres.

Sulfoon- ega glükuroonhappe konjugaate ei ole leitud.

ELIMINATSIOON

Vinorelbiini keskmine lõplik poolväärtusaeg on ligikaudu 40 tundi. Kliirens verest on kõrge, läheneb maksa verevoolule, ning see on keskmiselt 0,72 l/h/kg (vahemik: 0,32…1,26 l/h/kg).

Eliminatsioon neerude kaudu on vähene (< 20% manustatud intravenoossest annusest) ja põhiliselt elimineerib lähteühend. Nii metaboliidid kui muutumatul kujul vinorelbiin, mis on põhiline väljuv ühend, erituvad põhiliselt sapiga.

Patsientide erirühmad

Neeru- ja maksakahjustused

Neerude funktsioonihäire mõju vinorelbiini jaotumisele ei ole hinnatud. Kuid vähese neerude kaudu elimineerumise tõttu ei ole annuse vähendamine langenud neerufunktsiooni korral näidustatud.

Esimeses uuringus uuriti maksakahjustuse mõju vinorelbiini farmakokineetikale. See uuring viidi läbi rinnanäärmevähist põhjustatud maksa metastaasidega patsientidega ning selle tulemusena järeldati, et vinorelbiini keskmise kliirensi muutumist täheldati ainult sel juhul, kui oli haaratud üle 75% maksast. Maksa funktsioonihäiretega patsientidega viidi läbi I faasi farmakokineetiline uuring annuse kohandamisega: 6 mõõduka funktsioonihäirega patsiendi (bilirubiin ≤ 2 x ULN (normi ülempiir) ja transaminaasid ≤ 5 x ULN) ravis kasutati annust kuni 25 mg/m² ja 8 raske funktsioonihäirega patsiendi (bilirubiin > 2 x ULN ja/või transaminaasid > 5 x ULN) ravis annust kuni 20 mg/m². Nende kahe patsiendirühma keskmine kliirens oli kokkuvõttes sarnane normaalse maksafunktsiooniga patsientide omaga. Seepärast mõõduka või raske maksakahjustusega patsientidel vinorelbiini farmakokineetika ei muutu. Hoolimata sellest soovitatakse raske maksakahjustusega patsientidel ettevaatusabinõuna kasutada vähendatud annust 20 mg/m2 ja jälgida hoolikalt hematoloogilisi parameetreid (vt lõigud 4.4 ja 5.2).

Eakad patsiendid

Uuring Navelbine suukaudse kasutamisega mitteväikerakk-kopsuvähiga eakatel patsientidel

(≥ 70 aastat) näitas, et vanus vinorelbiini farmakokineetikat ei mõjuta. Kuna eakad patsiendid on õrnad, tuleb Navelbine annuse suurendamisel siiski rakendada ettevaatust (vt lõik 4.2).

Farmakokineetika/farmakodünaamika suhe

On tõestatud, et vinorelbiini sisaldus veres on tugevalt seotud leukotsüütide või PMN-de vähenemisega.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Ames’i testis kutsus vinorelbiin esile kromosoomide kahjustusi, kuid ei olnud mutageenne. Eeldatakse, et Navelbine võib avaldada inimesele mutageenset toimet (kutsuda esile aneuploidsust ja polüploidsust).

Reproduktiivsuse loomkatsetes omas Navelbine letaalset mõju embrüole ja lootele ning oli teratogeenne.

Maksimaalset talutavat vinorelbiini annust saanud koertel hemodünaamilist toimet ei ilmnenud; täheldati ainult väiksemaid ebaolulisi repolarisatsioonihäireid, nagu teistegi testitud Vinca alkaloidide puhul. Primaatidel, kellele manustati 39 nädala jooksul Navelbine korduvaid annuseid, toimet südamele ja veresoonkonnale ei täheldatud.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Süstevesi

6.2Sobimatus

Navelbine’t ei tohi lahjendada leeliseliste lahustega (sadestumisoht).

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõigus 6.6.

6.3Kõlblikkusaeg

Müügipakendis ravimpreparaadi kõlblikkusaeg on 3 aastat.

Pärast Navelbine lahjendamist naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahuses või glükoosi 5% süstelahuses on ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus tõestatud 1 päeva jooksul temperatuuril kuni 25°C, valguse eest kaitsmata; 40 päeva jooksul temperatuurilkuni 25°C, valguse eest kaitstult või 40 päeva jooksul külmkapis (2°C kuni 8°C), valguse eest kaitstult, neutraalses klaaspudelis, polüvinüülkloriid- või polüetüleen- või vinüülatsetaatkottides.

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, on kõlblikkusaeg ja säilitamistingimused kasutaja vastutusel ega tohiks tavaliselt ületada 24 tundi temperatuuril 2°C kuni 8°C, välja arvatud juhul, kui lahjendamine/manustamiskõlblikuks muutmine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2°C...8°C).

Mitte lasta külmuda.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Navelbine on müügil 1 ml ja 5 ml (I tüüpi) klaasist viaalides, mis on suletud butüül- või klorobutüülkorgiga. Kork on kaetud lainelisest alumiiniumist kaanega, millel on polüpropüleenist tihend.

Karbid sisaldavad 1 või 10 viaali.

6.6Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Navelbine’t tohivad ette valmistada ja manustada ainult väljaõppinud töötajad. Töötaja peab kandma sobivaid silmade kaitsevahendeid, ühekordselt kasutatavaid kindaid, näomaski ja ühekordselt kasutatavat põlle. Maha voolanud või lekkinud preparaat tuleb ära pühkida.

Tingimata tuleb vältida preparaadi silma sattumist. Silma sattumisel loputada silmi otsekohe rohke naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahusega.

Pärast manustamise lõpetamist puhastada põhjalikult kokkupuutepind ning pesta käed ja nägu. Navelbine ja neutraalse klaaspudeli, polüvinüülkoti, vinüülatsetaatkoti, polüetüleenkoti või polüvinüültoruga infusioonikomplekti vahel ei teki sisu ja anuma vahelist sobimatust. Navelbine’t on soovitatav manustada infusiooni teel 6…10 minuti jooksul, pärast lahjendamist 20…50 ml-s naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahuses või glükoosi 5% süstelahuses. Pärast ravimi manustamist tuleb veen hoolega läbi loputada vähemalt 250 ml isotoonilise lahusega.

Navelbine’t manustatakse rangelt intravenoosselt: enne Navelbine infusiooni alustamist on väga tähtis veenduda, et kanüül on õigesti veenis. Kui manustamise ajal toimub ravimpreparaadi ekstravasatsioon ümbritsevatesse kudedesse, võib tekkida märkimisväärne paikne ärritus. Sellisel juhul tuleb ravimi manustamine katkestada, jätkata infusiooni veeni isotoonilise lahusega ja manustada ravimi ülejäänud osa teise veeni.

Ekstravasatsioonide korral võib flebiidi riski vähendamiseks manustada otsekohe intravenoosselt glükokortikoide.

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

PIERRE FABRE MEDICAMENT 45, place Abel Gance

92100 BOULOGNE Prantsusmaa

8.MÜÜGILOA NUMBER

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 26.04.2000/3.05.2011

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud aprillis 2014