Nolicin - õhukese polümeerikattega tablett (400mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: J01MA06
Toimeaine: norfloksatsiin
Tootja: KRKA d.d., Novo mesto

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Nolicin, 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Norfloksatsiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Nolicin ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Nolicin tablettide võtmist
 3. Kuidas Nolicin tablette võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Nolicin tablette säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Nolicin ja milleks seda kasutatakse

Nolicin on kinoloonide gruppi kuuluv kemoterapeutikum. Ta hävitab inimorganismis erinevaid infektsioone põhjustavaid baktereid.

Nolicin tablette kasutatakse sellele ravimile tundlike bakterite poolt põhjustatud infektsioonide raviks. Peamiselt kasutatakse Nolicin tablette kuseteede infektsioonide, eesnäärme infektsioonide ja gonorröa raviks.

Mida on vaja teada enne Nolicin`i võtmist

Ärge võtke Nolicin tablette:

 • kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Nolicin'i ei tohi anda lastele ja kasvueas noorukitele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Nolicin`i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Rääkige oma arstile, kui te põete langetõbe või teil esineb mõni muu kesknärvisüsteemi häire (eriti siis, kui on tegemist krambivalmidust suurendava häirega). Sellisel juhul võib teil Nolicin'i kasutamisel sagedamini kõrvaltoimeid esineda.

Nolicin-ravi ajal võib teil tekkida ülitundlikkus päikesevalguse ja kunstliku ultraviolettkiirguse suhtes. Seetõttu on ravi ajal soovitatav vältida üleliigset otsese päikesevalguse ja kunstliku ultraviolettkiirguse käes viibimist.

Kui teie nägemine halveneb või kui teil esineb teisi silmakahjustusi, pöörduge kohe silmaarsti poole.

Kui teil on neerupuudulikkus, vähendab arst vajalikul määral teie annuseid.

Nolicin-ravi ajal on soovitatav juua palju vedelikku. Küsige oma arstilt, kui palju vedelikku te peaksite

päevas tarbima.

Kui teil tekib Nolicin-ravi ajal valu kõõluste piirkonnas, pöörduge oma arsti poole. Vältige füüsilist pingutust. Mõnedel eakatel patsientidel, kes said samaaegselt ravi ka kortikosteroididega, on Nolicin- ravi ajal esinenud kõõlusepõletikku või -rebendeid (eriti Achilleuse kõõlusel).

Ettevaatus on vajalik juhtudel, kui teil on kaasasündinud QT intervalli pikenemine (on näha EKG-l) või teie perekonnas on seda esinenud, soolade tasakaaluhäired veres (eriti vere madal kaaliumi- või magneesiumitase), väga aeglane südamerütm (nimetatakse“bradükardia“), nõrk süda (südamepuudulikkus), on esinenud südameatakk (müokardiinfarkt), te olete naissoost või eakas või te võtate teisi ravimeid, mis võivad telitada muutuseid EKG-s (vt lõik „Muud ravimid ja Nolicinˮ).

Muud ravimid ja Nolicin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Kui te võtate kõrvetistevastaseid ravimeid (antatsiidid, sukralfaat) või ravimeid, mis sisaldavad rauda, alumiiniumit, vismutit, magneesiumi, kaltsiumi või tsinki, on norfloksatsiini imendumine seedetraktist vähenenud. Seetõttu on soovitatav võtta Nolicin tablette 2 tundi enne nimetatud ravimite manustamist.

Kui te võtate Nolicin'i samaaegselt teofülliini või tsüklosporiiniga, võivad teofülliini või tsüklosporiini kontsentratsioonid veres suureneda. Seetõttu võivad tekkida teofülliinist või tsüklosporiinist tingitud kõrvaltoimed. Arst kontrollib teil nende ravimite veretaset ning võib nende ravimite annuseid vähendada.

Nolicin'i samaaegne kasutamine vere hüübimist pärssivate ravimitega (antikoagulantidega) võib nende ravimite toimet tugevdada - seetõttu võib teil veritsusi esineda.

Nolicin'i ja kortikosteroidide samaaegne kasutamine võib suurendada kõõlusepõletike või kõõluserebendite tekkeohtu.

Teatud ravimite (sulfonüüluurea preparaatide) vere glükoosisisaldust vähendav toime võib Nolicin- ravi ajal suureneda.

Ärge võtke Nolicin'i koos nitrofurantoiiniga – sellisel juhul väheneb mõlema ravimi toime.

Te peate informeerima oma arsti, kui te võtate ravimeid, mis võivad mõjutada teie südame rütmi: ravimid, mis kuuluvad antiarütmikumide hulka (kinidiin, hüdrokinidiin, disopüramiid, amiodaroon, sotalool, dofetiliid, ibutiliid), tritsüklilised antidepressandid, mõned mikroobidevastased ained (mis kuuluvad makroliidide gruppi), mõned antipsühhootikumid.

Nolicin'i võtmine koos toidu, joogi ja alkoholiga

Nolicin'i võib võtta nii tühja kõhuga kui ka söögi ajal. Te ei tohi seda ravimit võtta koos piima või jogurtiga, kuna vedelad piimatooted vähendavad seedetraktist vereringesse jõudva norfloksatsiini hulka. Võtke Nolicin'i 1 tund enne või 2 tundi pärast piimatoodete tarvitamist. Ravi ajal ei ole soovitatav alkoholi tarvitada.

Rasedus, imetamine ja fertiilsus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Lootel tekkivate kõrvaltoimete ohtu ei saa välistada. Kui te olete rase, võib arst teile Nolicin'i välja kirjutada ainult erakorralistel juhtudel, kui ravist saadav oodatav kasu teile ületab võimalikud ohud lootele.

Nolicin’i võtmise ajaks tuleb rinnaga toitmine katkestada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Nolicin võib vähendada teie tähelepanuvõimet. Te peaksite autojuhtimisel ja mehhanismide käsitsemisel ettevaatlik olema, kuni pole selge, kuidas teie organism ravimile reageerib. Alkoholi samaaegsel tarvitamisel on kõrvaltoimete tekkeoht suurem.

Nolicin sisaldab asovärvainet E110

Asovärvaine E110 võib põhjustada ülitundlikkusreaktsioonide, sealhulgas astma teket. Ülitundlikkusreaktsioonid tekivad sagedamini inimestel, kes on ülitundlikud ka atsetüülsalitsüülhappe (aspiriini) suhtes.

Kuidas Nolicin`i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Ärge muutke ravimi annuseid ega lõpetage ravi ilma eelnevalt arstiga konsulteerimata.

Annused ja ravikestuse määrab vastavalt teie haigusele alati arst. Võtke iga tablett sisse koos klaasitäie vee või teega.

Nolicin'i võetakse annuses 400 mg kaks korda ööpäevas. Ravi kestab 3…14 päeva, ägeda bakteriaalse eesnäärmepõletiku korral aga mitu nädalat.

Kui teil on neerupuudulikkus, vähendab arst vajalikul määral teie annuseid.

Kui teil on tunne, et Nolicin'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Nolicin`i ei tohi kasutada lastel ja noorukitel kasvuperioodil.

Kui te võtate Nolicin'i rohkem, kui ette nähtud

Liiga suurte annuste manustamine võib põhjustada iiveldust, oksendamist, kõhulahtisust ning raskematel juhtudel ka pearinglust, väsimust, segasust ja krampe.

Kui te olete võtnud ravimit suuremas annuses kui ette nähtud, pöörduge otsekohe oma arsti või apteekri poole.

Kui te unustate Nolicin'i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te olete unustanud tabletti võtta, võtke see niipea kui see teile meenub, väljaarvatud juhul, kui on juba peaaegu käes aeg võtta järgmine ettenähtud annus.

Kui te lõpetate Nolicin'i võtmise

Kui te lõpetate ravi liiga vara, võib haigus tagasi tulla.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

 • Väga sage: võib mõjutada rohkem kui 1 inimest 10st
 • Sage: võib mõjutada kuni 1 inimest 10st
 • Aegajalt: võib mõjutada kuni 1 inimest 100st
 • Harv: võib mõjutada kuni 1 inimest 1000st
 • Väga harv: võib mõjutada kuni 1 inimest 10 000st
 • Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

Tekkida võivad seedetrakti häired, nagu iiveldus, isutus ja kõhulahtisus. Püsivat kõhulahtisust esineb

ainult erandjuhtudel, kuid siis võib see osutada erilisele soolepõletiku vormile (pseudomembranoossele koliidile). Püsiva kõhulahtisuse esinemisel pöörduge oma arsti poole. Tekkida võivad ülitundlikkusreaktsioonid, näiteks sügelus, nahalööve ja nõgestõbi, kuid võimalik on ka raskemate ülitundlikkusreaktsioonide (näiteks anafülaktilise šoki) teke.

Kesknärvisüsteemi häireid (peavalu, pearinglust, väsimust, unisust, segasust, rahutust, ärrituvust, hirmutunnet, hallutsinatsioone, depressiooni ning kuminat kõrvus) esineb peamiselt eakatel patsientidel. Võib esineda maitsmis- või nägemishäireid.

Nolicin-ravi ajal esineb väga harva kõõlusepõletikke või -rebendeid ning tavaliselt tekivad need ka teiste riskifaktorite olemasolul.

Nolicin võib mõjutada mõnede laboritestide tulemusi. Esineda võib eosinofiiliat ja leukopeeniat (teatud vererakkude arvu muutused), uriini ja vereseerumi suurenenud kreatiniinisisaldust, transaminaaside, alkaalse fosfataasi ja laktaatdehüdrogenaasi (teatud ensüümid) aktiivsuse tõusu ning hematokriti (vererakkude protsentuaalne sisaldus veres) vähenenud väärtusi.

Võimalik on Myasthenia gravis’e ägenemine.

Ebanormaalselt kiire südamerütm, eluohtlik ebaregulaarne südamerütm, muutunud südamerütm (nimetatakse „QT intervalli pikenemine“, mis on näha EKG-l) võib esineda teadmata esinemissagedusega.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Nolicin`i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Nolicin sisaldab

 • Toimeaine on norfloksatsiin. Üks tablett sisaldab 400 mg norfloksatsiini.
 • Teised koostisosad on povidoon, naatriumtärklisglükolaat (tüüp A), mikrokristalliline tselluloos, kolloidne veevaba ränidioksiid, magneesiumstearaat ja puhastatud vesi tableti sisus ja hüpromelloos, talk, titaandioksiid (E171), päikeseloojangukollane FCF (E110) ja propüleenglükool (E1520) tableti kattes.

Kuidas Nolicin välja näeb ja pakendi sisu

Õhukesed polümeerikattega tabletid on oranžid, ümmargused, kergelt kaksikkumerad, mille ühel küljel on poolitusjoon.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Nolicin on saadaval karpides, 20 õhukese polümeerikattega tabletti blisterpakendis. Karbis on kaks blisterpakendit 10 tabletiga.

Müügiloa hoidja ja tootja

KRKA d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Sloveenia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KRKA, d.d., Novo Mesto Eesti filiaal Pärnu mnt 141

11314 Tallinn Tel. +372 6671658

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2018.