Novynette - õhukese polümeerikattega tablett (0,15mg +0,02mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: G03AA09
Toimeaine: desogestreel +etünüülöstradiool
Tootja: Gedeon Richter Plc.

Artikli sisukord

RAVIMIOMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Novynette, 150/20 mikrogrammi õhukese polümeerikattega tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 150 mikrogrammi desogestreeli ja 20 mikrogrammi etünüülöstradiooli.

Teadaolevat toimet omav abiaine: 64,3 mg laktoosi (laktoosmonohüdraadina).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Õhukese polümeerikattega tablett.

Õrnkollane ümmargune kumer 6 mm läbimõõduga õhukese polümeerikattega tablett, mille ühel küljel on märgistus „P9” ja teisel küljel „RG”.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Raseduse vältimine.

Novynette´i väljakirjutamisel tuleb võtta arvesse konkreetsel naisel käesoleval hetkel esinevaid riskifaktoreid, eriti venoosse trombemboolia (VTE) riskifaktoreid ning VTE riski koos selle ravimiga võrreldes teiste kombineeritud hormonaalsete kontratseptiividega (KHK) (vt lõigud 4.3 ja 4.4).

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Kuidas Novynette´i võtta

Tablette tuleb võtta pakendil märgitud järjekorras iga päev umbes samal kellaajal, vajadusel koos vedelikuga. 21 järjestikuse päeva jooksul võetakse iga päev 1 tablett. Iga järgmist pakendit alustatakse pärast 7-päevast tabletivaba perioodi; selle tabletivaba intervalli jooksul ilmneb menstruatsioonitaoline vereeritus. See vereeritus algab tavaliselt 2...3 päeval pärast viimase tableti sissevõtmist ega pruugi olla lõppenud järgmise pakendi alustamise ajaks.

Kuidas alustada Novynette´i võtmist

Eelnevalt (viimase kuu jooksul) ei ole hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid kasutatud

Tablettide võtmist tuleb alustada tavalise menstruaaltsükli esimesel päeval (st esimesel päeval, mil naisel algab menstruaalverejooks). Tablettide võtmist on lubatud alustada ka tsükli 2…5 päeval, kuid sellisel juhul on soovitatav esimese tsükli esimese 7 tabletivõtmise päeva jooksul kasutada lisaks ka barjäärimeetodit.

Üleminek teiselt kombineeritud hormonaalselt kontratseptiivilt (kombineeritud suukaudne kontratseptiiv, vaginaalne rõngas või transdermaalne plaaster)

Eelistatult peaks naine alustama Novynette´i võtmist päev pärast eelnevalt kasutatud kombineeritud hormonaalset kontratseptiivi (KHK) viimase aktiivse (toimeainet sisaldava) tableti võtmist, kuid hiljemalt eelnevalt kasutatud KHK tavapärasele tabletivabale intervallile või viimase platseebotableti (toimeainet mittesisaldava tableti) võtmisele järgneval päeval. Juhul kui eelnevalt on kasutatud vaginaalset rõngast või transdermaalset plaastrit, tuleks naisel alustada Novynette´i võtmisega eelistatult rõnga või plaastri eemaldamise päeval, kuid hiljemalt päeval, mil oleks pidanud selle uuesti paigaldama.

Kui naine on kasutanud eelnevat meetodit järjepidevalt ja korrektselt ning on veendunud, et ei ole rase, on üleminek eelnevalt kasutatud kontratseptiivilt lubatud vabalt valitud tsükli päeval. Eelnevalt kasutatud meetodi hormoonivaba perioodi ei tohi kunagi pikendada üle selle lubatud kestuse. Kõik rasestumisvastased vahendid (transdermaalne plaaster, tuperõngas) ei pruugi olla müügil kõigis EL-i riikides.

Üleminek vaid progestageeni sisaldavalt preparaadilt („minipill“, süst, implantaat) või gestageeni vabastavalt emakasiseselt vahendilt

Naine võib „minipillidelt“ üle minna suvalisel ajal (implantaadilt või emakasiseselt vahendilt üleminekul - selle eemaldamise päeval; süstidelt üleminekul - päeval, mil järgmine süste oleks pidanud tehtama), kuid soovitatav on kõikidel nendel juhtudel kasutada lisaks barjäärimeetodit esimesel seitsmel tabletivõtmise päeval.

Pärast esimesel trimestril tehtud aborti

Naine võib alustada tableti võtmist koheselt. Sellisel juhul ei ole täiendavate rasestumisvastaste meetmete kasutamine vajalik.

Pärast sünnitust või teisel trimestril tehtud aborti

Rinnaga toitvad naised (vt lõik 4.6).

Naisele tuleb anda juhised, et ta alustaks tableti võtmisega 21…28 päeval pärast sünnitust või teise trimestri aborti. Teda tuleb informeerida, et kui ta alustab tablettide võtmisega hiljem, peab ta esimesel 7 tabletivõtmise päeval kasutama lisaks barjäärimeetodit. Juhul kui naine on olnud juba vahekorras, tuleb enne KHK tablettide võtmise alustamist välistada rasedus või peab naine ootama oma esimese menstruaalverejooksuni.

Võtmatajäänud (ununenud) tabletid

Kui tableti võtmisega ollakse hilinenud vähem kui 12 tundi, ei ole kontratseptiivne toime vähenenud. Naine peab võtma ununenud tableti niipea kui see talle meenub ning järgmised tabletid võetakse nagu tavaliselt.

Kui tableti võtmisega ollakse hilinenud rohkem kui 12 tundi, võib kontratseptiivne toime olla vähenenud. Võtmatajäänud tablettide korral tuleb arvesse võtta kahte järgnevat põhireeglit:

 1. Tablettide võtmist ei tohi kunagi katkestada kauemaks kui 7 päevaks.
 2. Hüpotaalamus-hüpofüüs-munasarja telje piisava supressiooni saavutamiseks on vajalik 7- päevane pidev tablettide võtmine.

Sellest lähtudes kehtivad igapäevases praktikas järgmised soovitused:

 1. Nädal

Kasutaja peab võtma viimase võtmatajäänud tableti niipea, kui see talle meenub, isegi kui see tähendab, et ta peab võtma 2 tabletti samal ajal. Seejärel peab ta jätkama tablettide võtmist tavapärasel ajal. Järgneva 7 päeva jooksul peaks ta samaaegselt kasutama lisaks muud barjäärimeetodit (nt kondoomi). Kui eelneva 7 päeva jooksul on leidnud aset seksuaalvahekord, tuleb arvestada võimaliku rasedusega. Mida rohkem tablette on ununenud ja mida lähemale jääb see regulaarsele tabletivabale perioodile, seda suurem on rasestumise risk.

 1. Nädal

Kasutaja peab võtma viimase võtmatajäänud tableti niipea, kui see talle meenub, isegi kui see tähendab, et ta peab võtma 2 tabletti samal ajal. Seejärel peab ta jätkama tablettide võtmist tavapärasel ajal. Eeldusel, et esimesele ununenud tabletile eelnenud 7 päeva jooksul on tablette võetud korrektselt, ei ole vaja täiendavaid kontratseptiivseid meetmeid kasutusele võtta. Kui see aga nii ei ole või kui ununenud on rohkem kui 1 tablett, tuleb naisele soovitada järgneva 7 päeva jooksul kasutada lisaks mõnda muud rasestumisvastast meetodit.

 1. Nädal

Läheneva tabletivaba intervalli tõttu on rasestumisvastase toime nõrgenemise risk suur. Seda riski võib vältida reguleerides tablettide võtmise graafikut. Seega ei ole vaja täiendavaid rasestumisvastaseid meetmeid kasutada, kui järgitakse ühte allpoolmainitud alternatiividest, eeldusel, et ununenud tabletile eelnenud 7 päeva jooksul on tablette võetud korrektselt. Kui see aga nii ei ole, tuleb naisele soovitada järgida esimest kahest alltoodud võimalusest ja kasutada järgneva seitsme päeva jooksul lisaks mõnda muud rasestumisvastast meetodit.

 1. Kasutaja peab võtma viimase võtmatajäänud tableti niipea, kui see talle meenub, isegi kui see tähendab, et ta peab võtma 2 tabletti samal ajal. Seejärel peab ta jätkama tablettide võtmist tavapärasel ajal. Ta peab alustama järgmise pakendiga koheselt pärast viimase tableti võtmist käesolevast pakendist, st ilma tabletivaba intervallita kahe paki vahel. Kasutajal ei esine tõenäoliselt menstruatsioonitaolist vereeritust kuni teise pakendi lõpuni, kuid tal võib esineda määrivat veritsust või läbimurde verejookse päevadel, mil ta võtab tablette.
 2. Naisele võib soovitada ka lõpetada tablettide võtmine kasutuselolevast pakendist. Sellisel juhul peab ta pidama 7 päevase (sealhulgas need päevad mil ta unustas tablette võtta) tabletivaba perioodi ning seejärel jätkama järgmise pakendiga.

Juhul, kui naine on unustanud tablette võtta ja seejärel ei teki tal esimesel normaalsel tabletivabal perioodil menstruaalverejooksu, tuleb arvestada võimaliku rasedusega.

Hoiatused oksendamise või raskekujulise kõhulahtisuse korral

Raskekujulise seedetraktihäire korral, ei pruugi imendumine olla täielik ning lisaks tuleb kasutada muid rasestumisvastaseid vahendeid.

Kui oksendamine ilmneb 3…4 tunni jooksul pärast tableti sissevõtmist, ei pruugi tablett olla täielikult imendunud ning sellisel juhul tuleb rakendada ununenud tablettide puhuks antud soovitusi nagu kirjeldatud lõigus „Võtmatajäänud (ununenud) tabletid“. Kui naine ei soovi oma senist tableti võtmise graafikut muuta, peab ta vajaliku(d) lisatableti(d) võtma teisest pakendist.

Kuidas menstruatsioonilaadset vereeritust edasi lükata

Menstruatsiooni edasilükkamine ei ole ravimi näidustus. Kui erandjuhul on menstruatsiooni edasilükkamine siiski vajalik, peab naine jätkama uue Novynette´i pakendiga ilma tabletivaba intervallita. Tsüklit võib pikendada vastavalt soovile kuni teise pakendi lõppemiseni. Tsükli pikendamise ajal võib naisel esineda läbimurde verejookse või määrivat veritsust. Novynette’i regulaarset võtmist jätkatakse seejärel pärast tavalist 7-päevast tabletivaba perioodi.

Menstruatsiooni alguse nihutamiseks mõnele teisele nädalapäevale kui naine on harjunud oma senise skeemi puhul, võib naisele soovitada eelseisva tabletivaba perioodi lühendamist nii mitme päeva võrra kui ta soovib. Mida lühem on intervall, seda suurem on võimalus, et tal ei teki menstruatsioonilaadset verejooksu ja et tal esineb läbimurde verejooksu ning määrivat veritsust teise pakendi kasutamise ajal (täpselt nagu menstruatsiooni edasilükkamise puhul).

Lapsed

Desogestreeli ohutus ja efektiivsus alla 18-aastastel noorukitel ei ole veel tõestatud. Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Suukaudne.

Vastunäidustused

Kombineeritud suukaudseid kontratseptiive (KSK-sid) ei tohi kasutada ühegi alltoodud seisundi esinemise korral. Kui mõni neist seisunditest peaks esimest korda ilmnema hormonaalse kontratseptiivi kasutamise ajal, tuleb hormonaalse rasestumisvastase preparaadi kasutamine koheselt lõpetada.

 • Venoosne trombemboolia (VTE) või selle tekkerisk
 • Venoosne trombemboolia käesolev (antikoagulantravil) või anamneesis (nt süvaveenitromboos või kopsuemboolia).
 • Teadaolev pärilik või omandatud eelsoodumus venoosse trombemboolia tekkeks, nt aktiveeritud Cvalgu (APC) resistentsus (sh V faktori Leideni mutatsioon), antitrombiinIII vaegus, Cvalgu vaegus, Svalgu vaegus.
 • Suurem kirurgiline protseduur koos pikaajalise liikumatusega (vt lõik 4.4).
 • Mitme riskifaktori esinemisest tingitud venoosse trombemboolia kõrge risk (vt lõik 4.4).
 • Arteriaalne trombemboolia (ATE) või selle tekkerisk
 • Arteriaalne trombemboolia käesolev või anamneesis (nt müokardiinfarkt) või selle eelne seisund (nt stenokardia).
 • Tserebrovaskulaarne haigus – insult praegu või anamneesis või selle eelne seisund (nt mööduv isheemiline atakk).
 • Teadaolev pärilik või omandatud eelsoodumus arteriaalse trombemboolia tekkeks, nt hüperhomotsüsteineemia ja fosfolipiidivastased antikehad (kardiolipiinivastased antikehad, luupusantikoagulant).
 • Varem esinenud koldeliste neuroloogiliste sümptomitega migreen.
 • Kõrge risk arteriaalse trombemboolia tekkeks mitme riskifaktori esinemise tõttu (vt lõik 4.4) või kui esineb üks tõsine riskifaktor näiteks:

vaskulaarsete sümptomitega suhkurtõbi;

raske hüpertensioon;

raske düslipoproteineemia.

 • Tõsine maksahaigus käesolevalt või anamneesis, kuni maksafunktsiooni näitajad ei ole normaliseerunud.
 • Maksakasvaja(d) (hea või pahaloomuline) käesolevalt või anamneesis.
 • Pankreatiit või pankreatiit anamneesis, mis on seotud raske hüpertriglütserideemiaga.
 • Teadaolevad või kahtlustatavad suguhormoonsõltuvad pahaloomulised kasvajad (nt suguelundite või rinnanäärmete).
 • Endomeetriumi hüperplaasia.
 • Diagnoosimata vaginaalne verejooks.
 • Teadaolev või kahtlustatav rasedus.
 • Ülitundlikkus toimeainete või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiaine suhtes.

Novynette’i samaaegne kasutamine ombitasviiri/ paritapreviiri/ ritonaviiri ja dasabuviiri (vt lõigud 4.4 ja 4.5) sisaldavate ravimitega on vastunäidustatud.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Hoiatused

Mis tahes allpool nimetatud seisundi või riskifaktori esinemisel tuleb Novynette´i sobivust arutada koos naisega.

Naisele tuleb öelda, et nimetatud seisundite või riskifaktorite ägenemisel või esmakordsel ilmnemisel tuleb pöörduda oma arsti poole, et teha kindlaks, kas Novynette´i kasutamine tuleb katkestada.

Vereringehäired

Venoosse trombemboolia (VTE) risk

Mis tahes kombineeritud hormonaalse kontratseptiivi (KHK) kasutamine suurendab venoosse trombemboolia (VTE) tekkeriski, võrreldes mittekasutamisega. Levonorgestreeli, norgestimaati või noretisterooni sisaldavad ravimid on madalaima VTE tekkeriskiga. Teistel ravimitel, nt Novynette´il, võib VTE risk olla kuni kaks korda suurem. Otsus mis tahes ravimi kasutamise kohta, mis ei ole madalaima VTE tekkeriskiga, tuleb teha alles pärast naisega nõu pidamist, veendumaks, et ta mõistab Novynette´i kasutamisega seotud VTE tekkeriski; seda, kuidas tema olemasolevad riskifaktorid seda riski mõjutavad ja et tema VTE tekkerisk on kõige kõrgem esimesel kasutamisaastal. On olemas ka mõned tõendid selle kohta, et VTE risk suureneb ka KHK-de uuesti võtma hakkamisel pärast 4-nädalast või pikemat pausi.

Naistel, kes ei kasuta KHK-d ja ei ole rasedad, tekib VTE ühe aasta jooksul ligikaudu kahel naisel 10 000-st. Sõltuvalt olemasolevatest riskifaktoritest (vt allpool), võib see risk olla individuaalselt ka palju kõrgem.

 1. Hinnanguliselt1 tekib VTE ühe aasta jooksul 9…12 naisel 10 000-st, kes kasutavad desogestreeli sisaldavaid KHK-sid; levonorgestreeli sisaldavate KHK-de kasutajate seas on vastav näitaja ligikaudu kuus juhtu.

VTE juhtude arv aastas on mõlemal juhul väiksem, kui VTE eeldatav esinemissagedus raseduse ajal või sünnitusjärgsel perioodil.

VTE võib 1…2% juhtudest lõppeda surmaga.

 1. Need juhud määratleti epidemioloogilise uuringu kõikide andmete alusel, kasutades erinevate ravimite suhtelisi riske võrrelduna levonorgestreeli sisaldavate KHK-dega.
 2. Levonorgestreeli sisaldavate KHK-de kasutajate suhteline risk 10 000 naiseaasta kohta on vahemikus 5...7 võrrelduna näitajaga ligikaudu 2,3…3,6 mittekasutajatel.

VTE juhtude arv 10 000 naise kohta ühes aastas

VTE juhtude arv

de-KHK kasutajad-mitte (2 juhtu)

Levonorgestreeli sisaldavad KHK-d

 

Desogestreeli sisaldavad KHK-d

(5…7 juhtu)

 

(9…12 juhtu)

 

 

 

 

 

 

Kontratseptiivsete pillide kasutajatel on äärmiselt harvadel juhtudel teatatud ka muude veresoonte tromboosist,nt maksa, mesenteeriumi, neeru või silma võrkkesta veenides ja arterites.

VTE riskifaktorid

KHK kasutajatel võib venoosse trombemboolia tüsistuste risk märkimisväärselt suureneda naistel, kellel esinevad täiendavad riskifaktorid, eriti, kui neid on mitu (vt tabel).

Novynette on vastunäidustatud, kui naisel on mitu riskifaktorit, mille tõttu on risk venoosse tromboosi tekkeks kõrge (vt lõik 4.3). Kui naisel on riskifaktoreid rohkem kui üks, võib riski suurenemine olla suurem, kui üksikute riskifaktorite summa. Sellisel juhul tuleb arvestada naise VTE koguriskiga. Kui ravimi kasu/riski suhet peetakse negatiivseks, ei tohi KHK-d määrata (vt lõik 4.3).

Tabel. VTE riskifaktorid

Riskifaktor

Märkus

Rasvumine (kehamassiindeks üle

KMI tõusuga suureneb risk märkimisväärselt.

30 kg/m²)

Eriti oluline on seda arvestada juhul, kui esineb ka teisi

 

riskifaktoreid.

Pikaajaline liikumatus, suurem

Nendel juhtudel on soovitatav plaastri/pilli/rõnga

kirurgiline protseduur, mis tahes

kasutamine katkestada (plaanilise kirurgilise

jalgade või vaagnapiirkonna

protseduuri korral vähemalt neli nädalat varem) ja mitte

operatsioon, neurokirurgia või ulatuslik

taasalustada enne, kui täielikust liikumisvõime

trauma

taastumisest on möödunud kaks nädalat. Soovimatu

 

raseduse vältimiseks tuleb kasutada muud

 

rasestumisvastast vahendit.

 

Kui Novynette´i kasutamist ei ole eelnevalt katkestatud,

 

tuleb kaaluda tromboosivastast ravi.

Märkus: ajutine liikumatus, sh

 

lennureis kestvusega üle 4 tunni, võib

 

samuti olla VTE riskifaktoriks, eriti

 

 

6 /16

naistel, kellel esineb ka teisi

 

riskifaktoreid

 

Esinemine perekonnas (venoosne

Päriliku eelsoodumuse kahtlusel tuleb enne mis tahes

trombemboolia õdedel/vendadel või

KHK määramise otsust saata naine eriarsti

vanematel, eriti just suhteliselt noores

konsultatsioonile.

eas, nt enne 50. eluaastat)

 

Teised VTE-ga seotud haigusseisundid

Vähkkasvaja, süsteemne erütematoosluupus,

 

hemolüütilis-ureemiline sündroom, krooniline

 

põletikuline soolehaigus (Crohni tõbi või haavandiline

 

koliit) ja sirprakuline aneemia.

Vanuse tõus

Eriti üle 35 aasta.

Puudub üksmeel varikoossete veenide ja pindmise tromboflebiidi võimaliku rolli kohta venoosse tromboosi tekkimisel või progresseerumisel.

Arvestada tuleb trombemboolia tekkeriski suurenemist raseduse ajal ja eriti 6 nädala vältel pärast sünnitust (teavet „Fertiilsus, rasedus ja imetamine“ kohta vt lõigust 4.6).

VTE sümptomid (süvaveenitromboos ja kopsuemboolia)

Sümptomite ilmnemisel tuleb soovitada naistele kohest arsti poole pöördumist ning tervishoiutöötajate teavitamist sellest, et ta kasutab KHK-d.

Süvaveenitromboosi sümptomid võivad olla:

ühepoolne jala ja/või jalalaba paistetus või paistetus piki jalaveeni;

valu või tundlikkus jalas, mis võib tunda anda ainult seistes või kõndides;

haige jala kõrgem temperatuur, jalanaha punetus või värvimuutus. Kopsuemboolia sümptomid võivad olla:

äkki tekkinud ebaselge põhjusega õhupuudus või kiire hingamine;

äkki tekkinud köha, millega võib kaasneda veriköha;

terav valu rindkeres;

tugev peapööritus või pearinglus;

kiire või ebakorrapärane südamerütm.

Mõned nendest sümptomitest (nt õhupuudus, köha) on mittespetsiifilised ja neid võidakse ekslikult tõlgendada tavalisemate või vähemtõsiste haigustena (nt hingamisteede nakkused).

Veresoone sulgusele viitavad teised nähud võivad olla jäseme äkiline valu, paistetus ja kergelt sinine värvus.

Kui veresoone sulgus tekib silmas, võivad sümptomid varieeruda valutust hägustunud nägemisest kuni nägemiskaotuseni. Mõnikord võib nägemiskaotus tekkida peaaegu kohe.

Arteriaalse trombemboolia (ATE) risk

Epidemioloogilised uuringud on seostanud KHK-de kasutamist arteriaalse trombemboolia (müokardiinfarkt) või tserebrovaskulaarse haiguse (nt mööduv isheemiline atakk, insult) suurema tekkeriskiga. Arteriaalne trombemboolia võib lõppeda surmaga.

ATE riskifaktorid

Riskifaktoritega KHK-de kasutajatel suureneb arteriaalse trombemboolia tüsistuste või tserebrovaskulaarse haiguse risk veelgi (vt tabel). Novynette on vastunäidustatud, kui naisel on üks tõsine või mitu ATE riskifaktorit, mille tõttu on tal kõrge risk arteriaalse tromboosi tekkeks (vt lõik 4.3). Kui naisel on riskifaktoreid rohkem kui üks, võib riski suurenemine olla suurem, kui üksikute riskifaktorite summa. Sellisel juhul tuleb arvestada ATE koguriski naisele. Kui ravimi kasu/riski suhet peetakse negatiivseks, ei tohi KHK-d määrata (vt lõik 4.3).

Tabel. ATE riskifaktorid

Riskifaktor

Märkus

Vanuse tõus

Eriti üle 35 aasta.

Suitsetamine

Naistel tuleb soovitada mitte suitsetada, kui nad

 

soovivad kasutada KHK-d. Üle 35-aastastel naistel, kes

 

jätkavad suitsetamist, tuleb tungivalt soovitada kasutada

 

7 /16

 

mõnda teist rasestumisvastast meetodit.

 

 

Hüpertensioon

 

Rasvumine (kehamassiindeks üle

KMI tõusuga suureneb risk märkimisväärselt.

30 kg/m²)

Eriti oluline naistel, kellel esineb ka teisi riskifaktoreid.

Esinemine perekonnas (arteriaalne

Päriliku eelsoodumuse kahtluse korral tuleb enne mis

trombemboolia õdedel/vendadel või

tahes KHK määramise otsust saata naine eriarsti

vanematel, eriti just suhteliselt noores

konsultatsioonile.

eas, nt enne 50. eluaastat)

 

Migreen

Migreeni esinemissageduse või raskusastme

 

suurenemine (mis võib olla tserebrovaskulaarse häire

 

varajaseks sümptomiks) KHK kasutamise ajal võib olla

 

ravimi kasutamise kohese katkestamise põhjuseks.

Teised vaskulaarsete häiretega seotud

Suhkurtõbi, hüperhomotsüsteineemia, südameklapi

haigusseisundid

kahjustus ja kodade virvendus, düslipoproteineemia ja

 

süsteemne erütematoosluupus.

ATE sümptomid

Sümptomite ilmnemisel tuleb naistele soovitada kohest arsti poole pöördumist ning tervishoiutöötajate teavitamist sellest, et ta kasutab KHK-d.

Tserebrovaskulaarse haiguse sümptomid võivad olla:

äkki tekkinud tuimus või nõrkus näos, käsivarres või jalas, eriti ühel kehapoolel;

äkki tekkinud kõndimisraskus, pearinglus, tasakaalu- või koordinatsioonihäired;

äkki tekkinud segasusseisund, rääkimis- või mõistmisraskus;

äkki tekkinud nägemishäire ühes või mõlemas silmas;

äkki tekkinud tugev või pikaajaline teadmata põhjusega peavalu;

teadvusekaotus või minestamine krampidega või ilma.

Ajutised sümptomid viitavad mööduvale isheemilisele atakile (TIA).

Müokardiinfarkti sümptomid võivad olla:

valu, ebamugavustunne, survetunne, raskustunne, pigistus- või täistunne rindkeres, käsivarres või rinnaku all;

ebamugavustunne, mis kiirgub selga, lõuga, kõripiirkonda, käsivarde, kõhtu;

täistunne, seedehäired või lämbumistunne;

higistamine, iiveldus, oksendamine või pearinglus;

äärmine nõrkus, ärevus või õhupuudus;

kiire või ebakorrapärane südamerütm.

Kasvajad

Epidemioloogilised uuringud näitavad, et suukaudsete hormonaalsete kontratseptiivide pikaajaline kasutamine on riskifaktoriks emakakaelavähi tekkele inimese papilloomviirusega (HPV) naistel. Siiski ei teata veel täpselt, mil määral mõjutavad seda muud kaasuvad faktorid (nt erinev seksuaalpartnerite arv või tesite kontratseptiivide kasutamine.

54 epidemioloogilise uuringu meta-analüüs on näidanud, et naistel, kes kasutavad KOK-e, on kõrgenenud risk (RR=1,24) rinnanäärmevähi tekkeks. See suurenenud risk väheneb järk-järgult 10 aasta jooksul pärast KOK-ide kasutamise lõpetamist. Kuna rinnavähk on alla 40-aastaste naiste seas haruldane seisund, siis on KOK-ide praegustel ja endistel kasutajatel diagnoositud rinnavähi juhtumite arvu tõus madal võrreldes rinnavähi riskiga kogu nende eluaja jooksul. Need uuringud ei anna tõendeid põhjuslikust seosest. Mulje suurenenud riskist võib olla tingitud rinnavähi varasemast diagnoosimisest KOK-ide kasutajatel, KOK-ide bioloogilistest toimetest või nende mõlema kombinatsioonist. KOK-ide kasutajatel diagnoositud rinnavähi juhud kalduvad olema kliiniliselt vähem kaugelearenenud võrreldes diagnoositud rinnavähi juhtudega mittekasutajatel.

KHK-de kasutajatel on harvadel juhtudel täheldatud healoomulisi maksakasvajaid ja veelgi harvemini pahaloomulisi maksakasvajaid. Üksikjuhtudel on need kasvajad põhjustanud eluohtlikke intraabdominaalseid verejookse. Kui KHK-sid võtval naisel esineb tugev valu ülakõhus,

hepatomegaalia või intraabdominaalse verejooksu sümptomid, tuleb diferentsiaaldiagnostiliselt arvestada ka maksakasvajaga.

Muud seisundid

Naised hüpertriglütserideemia või päriliku soodumusega sellele seisundile võivad omada kõrgenenud riski pankreatiidi tekkeks KHK-de kasutamise ajal.

Kuigi paljudel KHK-sid kasutavatel naistel on täheldatud väikseid vererõhu väärtuste suurenemisi, esineb kliinilise tähtsusega vererõhu tõusu harva. KHK-de kasutamise ja kliinilise hüpertensiooni vahelist seost ei ole tõestatud. Siiski, kui KHK-de kasutamise ajal tekib püsiv kliiniliselt oluline hüpertensioon, on mõistlik kui arst lõpetab KHK-de kasutamise ning ravib hüpertensiooni. Vajadusel võib KHK-de kasutamist jätkata, kui antihüpertensiivse raviga saavutatakse normaalsed vererõhu väärtused.

On teatatud, et järgnevad seisundid võivad tekkida või ägeneda nii raseduse kui KHK-de kasutamise ajal, kuid tõendid nende seose kohta KHK-dega ei ole lõplikud: ikterus ja/või sügelus seoses kolestaasiga; sapikivide teke; porfüüria; dissemineerunud erütematoosluupus; hemolüütilis-ureemiline sündroom; chorea Sydenham; herpes gestationis; otoskleroosist tingitud kuulmise kaotus (pärilik) angioödeem.

Maksafunktsiooni ägedad või kroonilised häired võivad muuta hädavajalikuks KHK-de kasutamise katkestamise kuni maksafunktsiooni näitajad on normaliseerunud. Korduv kolestaatiline ikterus ja/või kolestaasiga seotud sügelus, mis ilmnes esmakordselt raseduse varajases staadiumis või eelmisel suguhormoonide kasutamisel, nõuab KHK-de kasutamise lõpetamist.

Kuigi KHK-d võivad mõjutada perifeerset insuliiniresistentsust ja glükoositolerantsust, puuduvad tõendid ravirežiimi muutmise vajalikkuse kohta kontratseptiivseid tablette kasutavatel diabeetikutel. Siiski tuleb diabeedikuid KHK-de kasutamise ajal tähelepanelikult jälgida.

KHK-de kasutamise ajal on teatatud Crohni tõve ja haavandilise koliidi tekkest.

Aeg-ajalt võib ilmneda kloasme, eriti neil naistel, kel on anamneesis rasedusaegne kloasm. Naised, kel on kalduvus kloasmide tekkeks, peavad KHK-de võtmise ajal hoiduma otsese päikesevalguse või ultraviolettkiirguse eest.

Meditsiiniline läbivaatus/konsultatsioon

Enne Novynette´i alustamist või taasalustamist tuleb naiselt võtta täielik meditsiiniline anamnees (sh perekonna anamnees) ja välistada rasedus. Tuleb mõõta vererõhku ja teostada füüsiline läbivaatus lähtudes vastunäidustustest (vt lõik 4.3) ja hoiatustest (vt lõik 4.4). Oluline on juhtida naise tähelepanu venoosse ja arteriaalse tromboosiga seotud teabele, sh Novynette´i riskile võrreldes teiste KHK-dega, VTE ja ATE sümptomitele, teadaolevatele riskifaktoritele ja sellele, mida teha tromboosikahtluse korral.

Naisele tuleb rõhutada ravimi pakendi infolehte tähelepaneliku lugemise vajadust ja seal antud soovituste järgimist. Uuringute sagedus ja olemus peavad põhinema kehtivatel ravijuhistel ning neid tuleb kohandada igale naisele eraldi.

Naistele tuleb selgitada, et hormonaalsed rasestumisvastased vahendid ei kaitse HIV-nakkuste (AIDS) ega teise sugulisel teel levivate haiguste eest.

Vähenenud efektiivsus

Suukaudsete rasestumisvastaste preparaatide toime võib väheneda võtmatajäänud tablettide (vt lõik 4.2), oksendamise või raske kõhulahtisuse korral (vt lõik 4.2) või manustamisel koos teiste ravimitega (vt lõik 4.5).

Naistepuna (Hypericum perforatum) sisaldavaid taimseid preparaate ei tohi Novynette’i võtmise ajal kasutada, plasmakontsentratsiooni ja Novynette’i kliiniliste toimete vähenemise riski tõttu (vt lõik 4.5).

Halvenenud menstruaaltsükli kontroll

Mistahes KHK-de võtmisel võib esineda ebaregulaarset vereeritust (määrimine või läbimurdeveritsus), eriti kasutamise esimestel kuudel. Seetõttu on veritsuse ebaregulaarsust objektiivne hinnata alles pärast umbes kolme tsükli pikkust kohanemisperioodi.

Kui veritsuste ebaregulaarsus püsib või ilmneb pärast eelnevalt regulaarseid tsükleid, tuleb kaaluda mittehormonaalseid põhjusi ja rakendada adekvaatseid diagnostilisi meetmeid, et välistada maliigsus ja rasedus. Nende hulka võib kuuluda emakaõõne küretaaž.

Mõnedel naistel ei esine tabletivabal perioodil menstruatsioonitaolist vereeritust. Kui KHK-sid on võetud vastavalt kirjeldatud juhistele (vt lõik 4.2), siis on ebatõenäoline, et naine on rasestunud. Siiski, kui enne esimest ärajäänud menstruatsioonilaadset vereeritust ei ole KHK-sid võetud vastavalt instruktsioonidele või juhul, kui ära jäävad kaks menstruatsioonilaadset verejooksu, tuleb enne KHK- de võtmise jätkamist välistada rasedus.

ALAT aktiivsuse tõus

Patsientidel, kes said kliinilistes uuringutes C-hepatiidi viiruse vastast ravi ombitasviiri/ paritapreviiri/ ritonaviiri ja dasabuviiri sisaldavate ravimitega koos ribaviriiniga või ilma, esines transaminaaside (ALAT) aktiivsuse tõusu rohkem kui 5 korda normväärtuse ülemisest piirist (ULN) oluliselt sagedamini naistel, kes kasutasid etünüülöstradiooli sisaldavaid ravimeid nagu kombineeritud hormonaalsed kontratseptiivid (KHK-d) (vt lõigud 4.3 ja 4.5).

See ravim sisaldab 64,3 mg laktoosi ühes tabletis. Patsiendid, kellel on harvaesinev pärilik galaktoosi talumatus, laktaasi defitsiit või glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon, ei tohi seda ravimit võtta.

KHK väljakirjutamisel tuleb kogu seda teavet arvesse võtta. Nõustamisel kontratseptiivse meetodi valimisel tuleb arvestada kõike eelpool kirjeldatut.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Märkus: Võimalike koostoimete kindlakstegemiseks tuleb lugeda ka samaaegselt kasutatavate ravimite ravimiinfot.

Farmakodünaamilised koostoimed

Samaaegne kasutamine koos ombitasviiri/ paritapreviiri/ ritonaviiri ja dasabuviiri sisaldavate ravimitega koos ribaviriiniga või ilma, võib suurendada ALAT aktiivsuse taseme suurenemise riski (vt lõigud 4.3 ja 4.4). Seetõttu peavad Novynette’i kasutavad naised enne nimetatud kombinatsioonravi alustamist minema üle alternatiivsele rasestumisvastasele meetodile (nt ainult progestageeni sisaldavad kontratseptiivid või mittehormonaalsed vahendid). Novynette’i kasutamist võib uuesti alustada 2 nädalat pärast nimetatud kombinatsioonravi lõpetamist.

Farmakokineetilised koostoimed

Teiste ravimite toime Novynette´ile

Koostoimed võivad esineda ravimitega, mis indutseerivad mikrosomaalseid ensüüme; see võib põhjustada suguhormoonide suurenenud kliirensit, mille tulemusena tekib läbimurdeveritsus ja /või suukaudsete kontratseptiivide mitte toimimine.

Ravi

Ensüümiinduktsiooni võib täheldada juba pärast mõnepäevast ravi. Maksimaalset ensüümiinduktsiooni on täheldatud üldiselt mõne nädala jooksul. Pärast ravi lõpetamist võib ensüümiinduktsioon püsida kuni 4 nädalat.

Lühiajaline ravi

Naised, kes saavad ravi ensüüme indutseerivate ravimitega, peaksid ajutiselt lisaks KOK-dele kasutama muud barjäärimeetodit. Seda tuleb kasutada kogu samaaegse ravi jooksul ning 28 päeva pärast selle lõpetamist.

Kui KOK-i pakendi lõpetamisel ravi veel kestab, tuleb järgmise KOK-i pakendiga alustada kohe pärast järgmise lõpetamist ilma tabeltivaba intervallita.

Pikaajaline ravi

Naistel, kes saavad pikaajalist ravi ensüüme indutseerivate toimeainetega, on soovitatav kasutada muud usaldusväärset mittehormonaalset kontratseptsioonimeetodit.

Kirjanduses on teatatud järgmistest koostoimetest.

Toimeained, mis suurendavad KOK-de kliirensit (KOK-de vähenenud efektiivsus ensüümindukutsiooni tõttu), nt:

Barbituraadid, bosentaan, karbamasepiin, fenütoiin, primidoon, rifampitsiin, ja HIV ravimid ritonaviir, nevirapiin ja efavirens ja tõenäoliselt ka felbamaat, griseofulviin, okskarbasepiin, topiramaat ja ravimid, mis sisaldavad naistepunaürti (Hypericum perforatum).

Toimeained, millel on erinevad toimed KOK-de kliirensile:

KOK-dega samaaegsel manustamisel, võivad mitmed HIV proteaasi inhibiitorid ja mittenukleosiidsed pöördtranskriptaasi inhibiitorid, sealhulgas kombinatsioonid HCV inhibiitoritega suurendada või vähendada östrogeeni või progestiinide kontsentratsiooni veres. Mõnedel juhtudel võib nende muutuste omavaheline toime olla kliiniliselt oluline.

Seega, HIV/HCV ravimite samaaegsel väljakirjutamisel, tuleb identifitseerida võimalikud koostoimed ja sellega seotud soovitused. Kahtluse korral peavad proteaasi inhibiitoreid või mittenukleosiidseid pöördtranskriptaasi inhibiitoreid kasutavad naised kasutama lisaks muud barjäärimeetodit.

Novynette´i toime teistele ravimitele

Suukaudsed kontratseptiivid võivad mõjutada teatud toimeainete metabolismi. Vastavalt sellele võivad kontsentratsioonid plasmas ja kudedes kas suureneda (nt tsüklosporiin) või väheneda (Nt lamotrigiin).

Tisanidiin

Suukaudsed kontratseptiivid võivad suurendada tisanidiini vererõhku langetavat toimet inhibeerides tisanidiini metabolismis osalevat ensüümi CYP1A2. Tisanidiini väljakirjutamisel suukaudsete kontratseptiivide kasutajatele tuleb olla ettevaatlik, kuna tisanidiini terapeutiline vahemik on kitsas..

Levotüroksiin

Östrogeenravi võib põhjustada vaba türoksiini langust ja suurendada TSH taset kilpnäärme alatalitlusega naistel, kes saavad ravi levotüroksiiniga. Seda kombinatsiooni võib kasutada annuse kohandamise korral.

Laboratoorsed analüüsid

Kontratseptiivsete steroidide kasutamine võib mõjutada teatud laboratoorsete analüüside tulemusi, sealhulgas maksa-, kilpnäärme-, neerupealise- ja neerufunktsiooni biokeemilisi parameetreid, (transport)valkude, nt kortikosteroide siduva globuliini plasmataset ja lipiidide/lipoproteiinide fraktsioone, süsivesikute metabolismi ning verehüübivuse ja fibrinolüüsi parameetreid. Muutused jäävad tavaliselt analüüsitulemuste normaalväärtuste piiridesse.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Novynette ei ole raseduse korral näidustatud.

Kui rasedus avastatakse Novynette´i kasutamise ajal, tuleb selle edasine kasutamine koheselt lõpetada. Siiski ei ole enamus epidemioloogilised uuringud näidanud sünnidefektide riski suurenemist neil lastel, kelle emad võtsid KHK-sid enne rasedust, ega teratogeenset toimet, kui KHK-sid võeti tahtmatult raseduse varases staadiumis.

Sünnitusjärgsel perioodil tuleb arvesse võtta suurenenud VTE riski, kui taas alustatakse Novynette´i kasutamist (vt lõigud 4.2 ja 4.4).

Imetamine

KHK-d võivad mõjutada rinnaga toitmist, sest nad võivad vähendada rinnapiima hulka ja muuta selle koostist. Seetõttu ei ole KHK-de kasutamine üldjuhul soovitatav enne, kui laps on rinnast täielikult võõrutatud. Kontratseptiivsete steroidide ja/või nende metaboliitide väikesed annused võivad erituda rinnapiima, kuid ei ole tõestatud, et need avaldavad kõrvaltoimeid lapse tervisele.

Toime reaktsioonikiirusele

Toimeid autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele ei ole täheldatud.

Kõrvaltoimed

Valitud kõrvaltoimete kirjeldus

KHK-sid kasutavatel naistel on täheldatud suuremat riski arteriaalsete ja venoossete trombootiliste ja trombembooliliste seisundite, sh müokardiinfarkti, insuldi, mööduva isheemilise ataki, venoosse tromboosi ja kopsuemboolia tekkeks. Neid seisundeid on põhjalikumalt kirjeldatud lõigus 4.4. KHK- sid kasutavatel naistel on raporteeritud ka teisi kõrvaltoimeid, mida on põhjalikumalt kirjeldatud lõigus 4.4.

Nii nagu kõigi KHK-dega võivad tekkida muutused vaginaalses veritsuses, eriti kasutamise esimestel kuudel. Nendeks võivad olla muutused veritsuse sageduses (ära jäämine, harvenemine, sagenemine või pidevaks muutumine), intensiivsuses (vähenemine või rohkenemine) või kestuses.

Võimalikud KHK-de kasutamisega seotud kõrvaltoimed, millest on teatatud 150 mikrogrammi desogestreeli ja 20 mikrogrammi etünüülöstradiooli sisaldava KHK-ga (nagu Novynette) või KHK-de kasutajatel üldiselt on loetletud allpool toodud tabelis. Kõik kõrvaltoimed on loetletud organsüsteemi klassi ja esinemissageduse järgi: sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100) ja harv (≥1/10 000 kuni <1/1000).

Organsüsteemid

Sage

Aeg-ajalt

Harv

 

 

 

 

Immuunsüsteemi häired

 

 

Ülitundlikkus

 

 

 

 

Ainevahetus- ja

 

Vedelikupeetus

 

toitumishäired

 

 

 

 

 

 

 

Psühhiaatrilised häired

Depressiivne meeleolu,

Libiido vähenemine

Libiido suurenemine

 

meeleolu muutused

 

 

 

 

 

 

Närvisüsteemi häired

Peavalu

Migreen

 

 

 

 

 

Silma kahjustused

 

 

Kontaktläätsede

 

 

 

talumatus

 

 

 

 

Vaskulaarsed häired

 

 

Venoosne

 

 

 

trombemboolia (VTE),

 

 

 

arteriaalne

 

 

 

trombemboolia (ATE)

 

 

 

 

Seedetrakti häired

Iiveldus,

Oksendamine,

 

 

kõhuvalu

kõhulahtisus

 

 

 

 

 

 

12 /16

 

 

Naha ja nahaaluskoe

 

Lööve,

Nodoosne erüteem,

kahjustused

 

urtikaaria

multiformne erüteem

 

 

 

 

Reproduktiivse süsteemi

Rindade valulikkus,

Rinnanäärmete

Eritis tupest,

ja rinnanäärme häired

rindade hellus

suurenemine

eritis rinnanäärmest

 

 

 

 

Uuringud

Kehakaalu suurenemine

 

Kehakaalu vähenemine

 

 

 

 

Nimekirjas on kõige sobivam MedDRA termin, mis kirjeldab teatud kõrvaltoimet. Nimekirjas ei ole sünonüüme ega seotud seisundeid, kuid ka nendega tuleb arvestada.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Puuduvad teated tõsistest kahjulikest toimetest seoses üleannustamisega. Sümptomid, mis võivad ilmneda: iiveldus, oksendamine ja noortel tütarlastel vähene vereeritus tupest. Antidoot puudub ja edasine ravi peab olema sümptomaatiline.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: hormonaalsed kontratseptiivid süsteemseks kasutamiseks, gestageenide ja östrogeenide fikseeritud kombinatsioonid

ATC-kood: G03AA09

Toimemehhanism

Hormonaalsete rasestumisvastaste preparaatide kontratseptiivne toime põhineb erinevate tegurite koostoimel, milledest olulisimad on ovulatsiooni pärssimine ja endomeetriumi muutused.

Novynette on kombineeritud hormonaalne rasestumisvastane preparaat, mis sisaldab etünüülöstradiooli ja progestageen desogestreeli.

Etünüülöstradiool on hästituntud sünteetiline östrogeen.

Desogestreel on sünteetiline progestageen. Pärast suukaudset manustamist on desogestreelil tugev ovulatsiooni pärssiv aktiivsus, tugev progestageenne ja nõrk antiöstrogeenne aktiivsus, väga nõrk androgeenne/anaboolne aktiivsus; östrogeenne aktiivsus puudub.

Kõrgemaannuseliste KHK-de (0,05 mg etünüülöstradiooli) kasutamisega väheneb emakakaela- ja munasarjavähi risk. Kas see kehtib ka madalamaannuseliste KHK-de kohta, ei ole veel selge.

Lapsed

Kliinilised andmed efektiivsuse ja ohutuse kohta alla 18-aastastel noorukitel puuduvad.

Farmakokineetilised omadused

Desogestreel

Imendumine

Pärast Novynette´i suukaudset manustamist imendub desogestreel kiiresti ning muundub 3-keto- desogestreeliks. Maksimaalne plasmakontsentratsioon saavutatakse 1,5 tundi pärast manustamist. 3- keto-desogestreeli absoluutne biosaadavus on 62…81%.

Jaotumine

95,5…99% 3-keto-desogestreelist on seotud plasmavalkudega, peamiselt albumiini ja SHBG-ga (suguhormoone siduv globuliin). Etünüülöstradiooli poolt indutseeritud SHBG taseme tõus mõjutab nii plasmavalkudega seotud 3-keto-desogestreeli hulka kui ka 3-keto-desogestreeli jaotumist plasmavalkude vahel. Seetõttu suureneb 3-keto-desogestreeli plasmakontsentratsioon ravi ajal aeglaselt, saavutades tasakaalukontsentratsiooni 3…13 päeva jooksul.

Biotransformatsioon

3-keto-desogestreeli I-faasi metabolism hõlmab tsütokroom P450 poolt katalüüsitavat hüdroksüleerimist ja sellele järgnevat C3 positsiooni dehüdrogeenimist. 3-keto-desogestreeli aktiivne metaboliit allub edasisele redutseerimisele; metabolismi lõpp-produktid konjugeeritakse sulfaatide ja glükuroniididega. Loomuuringud on näidanud, et enterohepaatilisel tsirkulatsioonil ei ole tähendust desogestreeli gestageense aktiivsuse aspektist.

Eritumine

3-keto-desogestreel elimineerub keskmise poolväärtusajaga ligikaudu 31 tundi (24…38 tundi), plasmakliirens varieerub vahemikus 5,0…9,5 l/tunnis. Desogestreel ja tema metaboliidid erituvad uriini ja väljaheitega vabade steroidide või konjugaatidena. Uriiniga ja väljaheitega eritunud metaboliitide suhe on 1,5:1.

Tasakaalukontsentratsiooni seisundid

Tasakaalukontsentratsiooni seisundis on 3-keto-desogestreeli tase plasmas tõusnud 2...3 korda.

Etünüülöstradiool

Imendumine

Etünüülöstradiool imendub kiiresti ja maksimaalne plasmakontsentratsioon saavutatakse 1,5 tundi pärast manustamist. Presüsteemse konjugatsiooni ja esmase maksapassaaži tulemusena on absoluutne biosaadavus 60%. Kontsentratsioonikõvera alune pindala (AUC) ja CMAX tõusevad pisut mõne aja möödudes.

Jaotumine

98,8% etünüülöstradioolist on seotud plasmavalkudega, enamasti ainult albumiiniga.

Biotransformatsioon

Etünüülöstradiool läbib presüsteemse konjugatsiooni nii peensoole limaskestas kui ka maksas. Etünüülöstradiooli otseste konjugaatide hüdrolüüsimisel soolefloora osavõtul tekib uuesti etünüülöstradiool, mis võib uuesti imenduda ja seega toimub enterohepaatiline tsirkulatsioon. Etünüülöstradiooli peamiseks metaboliseerumisteeks on tsütokroom P450 vahendatud hüdroksüleerimine, milles peamisteks metaboliitideks on 2-OH-EE ja 2-metoksü-EE. 2-OH-EE metaboliseeritakse edasi keemiliselt reaktiivseteks metaboliitideks.

Eritumine

Etünüülöstradiool kaob plasmast poolväärtusajaga ligikaudu 29 tundi (26…33 tundi); plasma kliirens varieerub vahemikus 10…30 l/tunnis. Etünüülöstradiooli konjugaadid ja tema metaboliidid väljutatakse uriini ja väljaheitega (vahekorras 1:1).

Tasakaalukontsentratsiooni seisundid

Tasakaalukontsentratsioon saavutatakse 3…4 päeva pärast, mil ravimi tase seerumis on ligikaudu 30…40% kõrgem kui pärast üksikannuse manustamist.

Prekliinilised ohutusandmed

Toksikoloogilistes uuringutes ei ole leitud teisi toimeid kui need, mida saab seletada Novynette’i hormoonaalsele profiilile tuginedes.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Tableti sisu: kartulitärklis, steariinhape, alfa-tokoferool, laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat, kolloidne ränidioksiid, veevaba,povidoon K 30, kinoliinkollane (E104).

Tableti kate: hüpromelloos, makrogool 6000, propüleenglükool.

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 30 °C.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Blister: lakitud, trükikirjaga varustatud, kõva alumiiniumfoolium, kõva PVC/PVDC foolium.

Üks blister sisaldab 21 tabletti.

Üks või kolm blistrit on pakitud pappkarpi.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21 1103 Budapest X Ungari

Esindaja Eestis:

Richter Gedeon Eesti filiaal

Adamsoni 2

Tallinn 10137

MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 11.12.1998

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 31.03.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

August 2017