Milpro - õhukese polümeerikattega tablett (4mg +10mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QP54AB82
Toimeaine: milbemütsiinoksiim +prasikvanteel
Tootja: Virbac

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Milpro, 4 mg/10 mg õhukese polümeerikattega tabletid väikestele kassidele ja kassipoegadele Milpro, 16 mg/40 mg õhukese polümeerikattega tabletid kassidele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: Virbac

1ère avenue – 2065m – L.I.D. 06516 Carros

Prantsusmaa

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Milpro, 4 mg/10 mg õhukese polümeerikattega tabletid väikestele kassidele ja kassipoegadele Milpro, 16 mg/40 mg õhukese polümeerikattega tabletid kassidele Milbemütsiinoksiim/prasikvanteel

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Üks tablett sisaldab: Toimeaine(d):

 

Välimus

Milbemütsiinoksiim

Prasikvanteel

Milpro, 4 mg/10 mg

Ovaalsed tumepruunid

4 mg

10 mg

õhukese

lihalõhnalised ja

 

 

polümeerikattega

-maitselised tabletid,

 

 

tabletid väikestele

mille mõlemal poolel

 

 

kassidele ja

on poolitusjoon.

 

 

kassipoegadele

 

 

 

Milpro, 16 mg/40 mg

Ovaalsed punased kuni

16 mg

40 mg

õhukese

roosakad

 

 

polümeerikattega

lihalõhnalised ja

 

 

tabletid kassidele

-maitselised tabletid,

 

 

 

mille mõlemal poolel

 

 

 

on poolitusjoon.

 

 

Tableti saab jagada võrdseteks poolteks.

NÄIDUSTUS(ED)

Kassid: ebaküpsete ja täiskasvanud paelusside (tsestoodid) ning täiskasvanud ümarusside (nematoodid) järgnevate liikide põhjustatud segainfektsioonide ravi.

Paelussid:

Echinococcus multilocularis Dipylidium caninum

Taenia spp Ümarussid:

Ancylostoma tubaeforme Toxocara cati

Südame usstõve (Dirofilaria immitis) ennetamiseks, kui on näidustatud samaaegne ravi paelusside vastu.

5.

VASTUNÄIDUSTUSED

 

 

 

 

 

Milpro, 4 mg/10 mg õhukese

Milpro, 16 mg/40 mg õhukese

polümeerikattega tabletid väikestele kassidele

polümeerikattega tabletid kassidele

 

ja kassipoegadele

 

Mitte kasutada alla 6-nädalastel ja/või alla 0,5 kg

Mitte kasutada alla 2 kg kaaluvatel kassidel.

 

kaaluvatel kassipoegadel.

 

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Vt ka lõiku „ERIHOIATUSED”.

KÕRVALTOIMED

Väga harva, eriti noortel kassidel, on pärast veterinaarravimi manustamist täheldatud süsteemseid nähte (näiteks letargia), neuroloogilisi nähte (näiteks ataksia või lihasvärinad) ja/või seedetrakti häireid (näiteks oksendamine ja kõhulahtisus).

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Kass.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA -MEETOD

Hea veterinaarpraktika kohaselt tuleb loomi täpse annuse määramiseks kaaluda.

Suukaudne manustamine.

Minimaalne soovitatav annus on 2 mg milbemütsiinoksiimi ja 5 mg prasikvanteeli kg kehamassi kohta üks kord suukaudselt.

Veterinaarravimit tuleb manustada koos toiduga või pärast söömist. Veterinaarravim on väike tablett.

Manustamisele kaasaaitamiseks on veterinaarravim lihalõhnalise ja -maitselise kattega.

Sõltuvalt kassi kehamassist tuleb annustada järgmiselt.

Kehamass

Milpro, 4 mg/10 mg õhukese

Milpro, 16 mg/40 mg õhukese

 

polümeerikattega tabletid

polümeerikattega tabletid

 

väikestele kassidele ja

kassidele

 

kassipoegadele

 

 

 

 

0,5–1 kg

1/2 tabletti

 

>1–2 kg

1 tablett

 

 

 

 

2–4 kg

 

1/2 tabletti

> 4–8 kg

 

1 tablett

 

 

 

> 8–12 kg

 

1 + 1/2 tabletti

Kui vajalikuks osutub südame usstõve ennetamine ja samal ajal on vaja teha paelussivastast ravi, saab ravim asendada monovalentset ravimit südame usstõve igakuiseks ennetamiseks.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Ei rakendata.

KEELUAEG

Ei rakendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

Poolitatud tablette tuleb hoida originaalblistris ja see tuleb järgmisel manustuskorral ära kasutada. Hoida blister välispakendis.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast märget „EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 6 kuud.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Soovitatav on ravida kõiki majapidamises elavaid loomi korraga.

Efektiivse sooleparasiitide vastase programmi leidmiseks tuleb arvestada kohalikku epidemioloogilist teavet ja kassi elutingimusi, mistõttu on soovitatav küsida nõu veterinaararstilt.

Liiga sage ja korduv sama klassi anthelmintikumide kasutamine võib põhjustada parasiitide resistentsuse teket ravimi vastu.

Kui esineb D. caninum’i infektsioon, tuleb uuesti nakatumise vältimiseks kaaluda samaaegset vaheperemeesloomade, näiteks kirpude ja täide vastast ravi.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Väga nõrkadel kassidel või raske neeru- või maksatalitluse häirega kassidel ei ole uuringuid läbi viidud. Sellistele loomadele ei soovitata antud veterinaarravimit manustada või siis kasutada ainult vastavalt vastutava veterinaararsti koostatud kasu-riski suhte hinnangule.

Uuringud on näidanud, et suure arvu tsirkuleerivate mikrofilaariatega koerte ravi võib mõnikord viia ülitundlikkusreaktsioonide tekkimisele, nagu kahvatud limaskestad, oksendamine, värisemine, hingamisraskus või ülemäärane süljeeritus. Need reaktsioonid on seotud surnud või surevatest mikrofilaariatest vabanevate valkudega ega ole ravimi otseseks toksiliseks toimeks. Seega ei ole kasutamine mikrofilareemiaga koertel soovitatav. Uuringuandmete puudumisel mikrofilareemiaga kasside kohta peab veterinaarravimi kasutamine toimuma vastavalt veterinaararsti kasu-riski suhte hinnangule.

Ehhinokokoos ohustab ka inimesi. Ehhinokokoosi korral tuleb järgida spetsiifilisi ravi- ja järelkontrolli juhiseid ning inimeste kaitsmise juhiseid. Tuleb konsulteerida parasitoloogia ekspertidega. Kui kass on käinud piirkondades, kus Echinococcus spp on levinud, tuleb pidada nõu veterinaararstiga.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Pärast kasutamist pesta käed.

Juhuslikul ravimi allaneelamisel, eriti kui seda teeb lapse, pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Tiinus ja laktatsioon

Uuring on näidanud, et emased koerad taluvad seda toimeainete kombinatsiooni hästi, sealhulgas tiinuse ja laktatsiooni perioodil. Kuna seda veterinaarravimit ei ole spetsiaalselt uuritud, tuleb tiinuse ja laktatsiooni ajal manustada ravimit vaid vastavalt veterinaararsti kasu-riski suhte hinnangule.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Prasikvanteeli/milbemütsiinoksiimi kombinatsiooni samaaegne kasutamine koos selamektiiniga on hästi talutav. Makrotsüklilise laktooni selamektiini soovitatava annuse manustamisel ravi ajal kombineeritud ravimi soovitatava annusega ei täheldatud koostoimeid. Edasiste uuringute puudumise tõttu tuleb olla ettevaatlik selle ravimi ja teiste makrotsükliliste laktoonide samaaegsel manustamisel. Samuti ei ole taolisi uuringuid viidud läbi aretusloomadega.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Veterinaarravimiga läbi viidud uuringus, milles manustati raviannusega võrreldes 1-, 3- ja 5-kordset annust ametlikust näidustusest pikema aja vältel, st 3 korda 15-päevaste intervallidega, täheldati raviannusest 5 korda suurema annuse korral pärast teist ja kolmandat ravikorda kõrvaltoimeid, millest teatati soovitatava annuse korral aeg-ajalt (vt lõiku „KÕRVALTOIMED”). Need nähud möödusid iseenesest ühe päevaga.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. See veterinaarravim ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Veebruar 2016

LISAINFO

Pakendi suurused

Milpro, 4 mg/10 mg õhukese

 

 

Milpro, 16 mg/40 mg õhukese

 

 

polümeerikattega tabletid väikestele kassidele

polümeerikattega tabletid kassidele

 

 

ja kassipoegadele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

karp

tabletiga,

mis

sisaldab

blistrit

karp

tabletiga,

mis

sisaldab

blistrit

2 tabletiga (tablettide kaupa jaotatav blister)

2 tabletiga (tablettide kaupa jaotatav blister)

karp

tabletiga,

mis

sisaldab

blistrit

karp

tabletiga,

mis

sisaldab

blistrit

2 tabletiga (tablettide kaupa jaotatav blister)

2 tabletiga (tablettide kaupa jaotatav blister)

1 karp 24 tabletiga, mis sisaldab 12 blistrit

 

karp

tabletiga,

mis

sisaldab

blistrit

2 tabletiga (tablettide kaupa jaotatav blister)

2 tabletiga (tablettide kaupa jaotatav blister)

1 karp 48 tabletiga, mis sisaldab 24 blistrit

2 tabletiga (tablettide kaupa jaotatav blister)

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.