Metrobactin vet - tablett (500mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: QJ01XD01
Toimeaine: metronidasool
Tootja: Le Vet. Beheer B.V.

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Metrobactin vet, 500 mg tabletid koertele ja kassidele

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks tablett sisaldab:

 

Toimeaine:

 

Metronidasool

500 mg

Abiaine(d):

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

RAVIMVORM

Tablett.

Helepruun, pruunide täppidega, ümmargune ja kumer, lõhna ja maitsega tablett, mille ühel küljel on ristikujuline murdmisjoon.

Tabletid saab jagada 2 või 4 võrdseks osaks.

KLIINILISED ANDMED

Loomaliigid

Koer ja kass.

Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Giardia spp ja klostriidide (nt C. perfringens või C. difficile) põhjustatud seedetrakti infektsioonide ravi.

Metronidasooli suhtes tundlike obligaatsete anaeroobsete bakterite (nt klostriidid) põhjustatud kuse- suguteede-, suuõõne-, kõri- ja nahainfektsioonide ravi.

Vastunäidustused

Mitte kasutada maksahaiguste korral.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

Erihoiatused

Ei ole.

Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Arvestades bakterite metronidasooli suhtes tekkiva resistentsuse varieeruvuse tõenäosust (sõltuvalt ajast ja geograafilisest piirkonnast) on soovitatav koguda bakterioloogilisi proove ja analüüsida bakterite tundlikkust.

Võimalusel peab ravimi kasutamine põhinema bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringul. Ravimi kasutamisel tuleb arvesse võtta ametlikke ja kohalikke antibiootikumide kasutamise printsiipe.

Väga harvadel juhtudel võib tekkida neuroloogilisi nähte, eriti pärast pikaajalist ravi metronidasooliga.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Metronidasoolil on kinnitust leidnud mutageensed ja genotoksilised omadused nii laboriloomadele kui ka inimestele. Metronidasoolil on kinnitust leidnud kantserogeenne toime laboriloomadele ja sellel võivad olla kantserogeensed omadused ka inimestele. Kuid metronidasooli kantserogeensuse kohta inimestele ei ole piisavalt tõendeid. Ravimi manustamisel tuleb kanda kaitsekindaid, et vältida ravimi kokkupuudet nahaga.

Juhusliku allaneelamise vältimiseks, eriti laste puhul, tuleb kasutamata tabletiosad panna lahtisesse blistrisse tagasi ja sellega pappkarpi.

Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. Pärast tablettide käsitsemist pesta hoolikalt käed.

Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Metronidasooli manustamise järgselt võivad tekkida järgmised kõrvaltoimed: oksendamine, hepatotoksilisus, neutropeenia ja neuroloogilised nähud.

Kasutamine tiinuse või laktatsiooni perioodil

Uuringud laboriloomadega on andnud metronidasooli teratogeensuse/embrüotoksilisuse kohta vastuolulisi tulemusi. Seetõttu ei ole selle ravimi kasutamine soovitatav tiinuse ajal. Metronidasool eritub piima ja selle kasutamine laktatsiooni perioodil ei ole seetõttu soovitatav.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Metronidasool võib avaldada inhibeerivat toimet teiste ravimite, näiteks fenütoiini, tsüklosporiini ja varfariini lagunemisele maksas.

Tsimetidiin võib vähendada metronidasooli metabolismi maksas, mille tulemusena suureneb metronidasooli kontsentratsioon seerumis.

Fenobarbitaal võib suurendada metronidasooli metabolismi maksas, mille tulemusena väheneb metronidasooli kontsentratsioon seerumis.

Annustamine ja manustamisviis

Suukaudseks manustamiseks.

Soovitatav annus on 50 mg metronidasooli 1 kg kehamassi kohta ööpäevas 5...7 päeva jooksul. Ööpäevase annuse võib jagada kaheks võrdseks annuseks, manustades kaks korda päevas (st 25 mg 1 kg kehamassi kohta kaks korda ööpäevas).

Õige annuse manustamise tagamiseks tuleb kehamass võimalikult täpselt kindlaks määrata. Järgmine tabel on ette nähtud juhisena tableti jagamiseks soovitatavas annuses suurusega 50 mg 1 kg kehamassi kohta ööpäevas.

 

 

 

 

 

 

 

Metrobactin

 

vet

 

 

Metrobactin vet

 

Kehamass

 

 

 

250 mg

 

 

 

 

500 mg

 

 

 

 

 

 

 

koertele ja kassidele

 

 

koertele ja kassidele

 

1 kg – 1,25 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 1,25 kg – 2,5 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,5 kg – 3,75 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 3,75 kg – 5 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

või

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 5 kg – 7,5 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

või

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 7,5 kg – 10 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

või

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 10 kg – 15 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

või

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 15 kg – 20 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

või

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 20 kg – 25 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 25 kg – 30 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 30 kg – 35 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 35 kg – 40 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= ¼ tabletti

 

 

= ½ tabletti

 

 

= ¾ tabletti

 

 

= 1 tablett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täpse annustamise tagamiseks saab tablette jagada 2 või 4 võrdseks osaks. Asetada tablett tasasele pinnale, nii et poolitusjoontega külg on üleval ja kumer külg vastu pinda.

Poolitamine: vajutada pöialdega mõlemale tableti poolele.

Neljaks jagamine: vajutada pöidlaga tableti keskele.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Soovitatud raviskeemi ületavate annuste või ravi kestuse pikenemise korral suureneb kõrvaltoimete tekkimise tõenäosus. Neuroloogiliste nähtude ilmnemisel tuleb ravi lõpetada ja rakendada sümptomaatilist ravi.

Keeluaeg (-ajad)

Ei rakendata

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: (nitro)imidasooli derivaadid

ATCvet kood: QP51AA01, QJ01X D01

Farmakodünaamilised omadused

Pärast metronidasooli tungimist bakterisse vähendavad tundlikud bakterid (anaeroobid) molekuli. Tekkinud metaboliidid avaldavad bakteritele toksilist toimet bakterite DNA-ga seondumise teel. Metronidasool on tundlikele bakteritele üldiselt bakteritsiidne kontsentratsioonides, mis võrduvad minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooniga (MIK) või veidi ületavad seda.

Kliiniliselt ei avalda metronidasool olulist mõju fakultatiivselt anaeroobsetele, obligaatselt aeroobsetele ega mikroaerofiilsetele bakteritele.

Farmakokineetilised andmed

Metronidasool imendub pärast suukaudset manustamist kohe ja hästi. Ühekordse annusega 50 mg saavutati 1 tunni möödumisel plasmakontsentratsioon 10 mikrogrammi/ml. Metronidasooli biosaadavus on ligikaudu 100% ja poolväärtusaeg plasmas ligikaudu 8–10 tundi. Metronidasool imendub hästi kudedesse ja kehavedelikesse nagu sülg, piim, tupeeritised ja seemnevedelik. Metronidasool metaboliseerub eelkõige maksas. 24 tunni jooksul suukaudse manustamise järgselt eritub uriiniga 35–65% manustatud annusest (metronidasool ja selle metaboliidid).

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Mikrokristalliline tselluloos

Naatriumtärklise glükolaat, A-tüüpi

Hüdroksüpropüültselluloos

Pärm (kuivatatud)

Kana lõhna- ja maitseaine

Magneesiumstearaat

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.

Osadeks jagatud tablettide kõlblikkusaeg: 3 päeva.

Säilitamise eritingimused

See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

PVC/PE/PVDC/alumiiniumblister

Pappkarp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 või 50 blistriga, igas 10 tabletti.

Pappkarbis on 10 karpi, igas 1 või 10 blistrit 10 tabletiga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

  1. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Le Vet. Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Holland

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 03.11.2015

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

November 2015

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.