Macrolan-200 - süstelahus (200mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QJ01FA90
Toimeaine: tülosiin
Tootja: Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Macrolan-200, 200 mg/ml, süstelahus veistele, lammastele ja sigadele.

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

Vanapere tee 14, Püünsi

Viimsi vald

Harjumaa 74013

Eesti

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Macrolan-200, 200 mg/ml, süstelahus veistele, lammastele ja sigadele.

TOIMEAINE(D) JA MUUD ABIAINED

Toimeaine:

 

1 ml süstelahust sisaldab:

 

Tülosiini (tülosiintartraadina)

200 mg

Abiaine(d):

 

Bensüülalkohol

40,5 mg/ml

4.

NÄIDUSTUS(ED)

 

Tülosiinile tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonide ravi veistel, sigadel ja lammastel.

Üldjuhul kasutada reservpreparaadina, kui beetalaktaamantibiootikumide suhtes on kujunenud resistentsus.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust tülosiini suhtes ja ristuv ülitundlikkus makroliidide suhtes ning ravimi ükskõik millise abiaine suhtes. Ülitundlikkus lokaalanesteetikumide suhtes.

KÕRVALTOIMED

Süstekohal võib mõnikord esineda paikset ärritust.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Veis, lammas, siga.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA – MEETOD

Intramuskulaarseks manustamiseks. Soovitatav annus:

Veis, lammas: 5-10 mg tülosiini kg kehamassi kohta, mis vastab 0,5...1 ml preparaati 20 kg kehamassi kohta, üks kord päevas 3...5 päeva jooksul.

Siga: 5-10mg tülosiini kg kehamassi kohta, mis vastab 0,5...1ml preparaadile 20 kg kehamassi kohta, üks kord päevas 3...5 päeva jooksul,

Õige annuse tagamiseks tuleb loomade kehamass määrata nii täpselt kui võimalik.

Kui süstitava lahuse kogus ületab 20 ml, tuleb see kogus jagada kahe või enama manustamiskoha vahel.

Macrolan-200 süstelahus manustatakse enamasti sügava lihasesisese süstena, välja arvatud põrsad, kellele süstitakse naha alla.

Täpse raviskeemi üle otsustab veterinaararst.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Vt. punkt annustamine loomaliigiti, maustamistee(d) ja –meetod.

KEELUAJAD

Lihale ja söödavatele kudedele: 13 päeva

Piimale: 4 päeva

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Mitte hoida temperatuuril üle 25°C.

Hoida originaalpakendis, et kaitsta seda valguse eest.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheselt kasutamiseks.

12. ERIHOIATUSED Erihoiatused kasutamisel loomadel

Ravimi kasutamine peab põhinema bakterite tundlikkuse uuringul, arvesse tuleb võtta ametlikku ja kohalikku antibiootikumide kasutamise poliitikat.

Tülosiini kasutada ainult reservpreparaadina. Tülosiini ei tohi kasutada subterapeutilistes doosides.

Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud

Inimesed, kes on tülosiini suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Veterinaarravimi sattumisel silma loputada silmi rohke voolava veega. Veterinaarravimi sattumisel nahale pesta ravimiga kokkupuutunud piirkond põhjalikult vee ja seebiga.

Pärast ravimi manustamist pesta käed.

Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Kasutamisel tiinuse ja laktatsiooni ajal kõrvaltoimeid ei ole täheldatud.

Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Tülosiintartraati ei tohi kasutada koos penitsilliinidega, sest valdavalt bakteriostaatiline tülosiintartraat võib vähendada penitsilliinide bakteritsiidset toimet, eriti kui on vaja seda saavutada kiiresti.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid) vajadusel

Ravimi manustamisel vastavalt soovitatud annustele ja järgides nimetatud erihoiatusi üleannustamisohtu ei ole.

Sobimatus

Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Detsember 2016

LISAINFORMATSIOON

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

Vanapere tee 14, Püünsi

Viimsi vald

Harjumaa 74013

Eesti

Tel.: +372 6 005 005