Microlax - rektaallahus (9mg +625mg +90mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: A06AG11
Toimeaine: naatriumlaurüülsulfoatsetaat +sorbitool +naatriumtsitraat
Tootja: McNeil AB

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Microlax, 625 mg/90 mg/9 mg/ml rektaallahus

Sorbitool, naatriumtsitraat, naatriumlaurüülsulfoatsetaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Microlax ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Microlax’i kasutamist
 3. Kuidas Microlax’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Microlax’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Microlax ja milleks seda kasutatakse

Kõhukinnisuse leevendamine lühiajaliselt või olukorras, mil on vaja soole tühjendamist. Soole terminaalse osa tühjendamine röntgenuuringu või rektoskoopia ettevalmistamisel.

Mida on vaja teada enne Microlax’i kasutamist

Ärge kasutage Microlax’i

 • kui te olete toimeainete või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

 • kui Teil on hemorroidid, siis kasutage Microlax’i ettevaatlikult, et vältida soole vigastust.

Haigustunnuste püsimisel pöörduge arsti poole. Hoiduge ravimi pikaaegsest kasutamisest.

Muud ravimid ja Microlax

Sorbitooli ja naatriumpolüsteriinsulfonaadi kasutamisel (suukaudsel/rektaalsel manustamisel) on oht soole nekroosiks.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Adekvaatseid ja hästikontrollitud uuriguid ei ole rasedatel läbi viidud. Kuna ravimi toimeained organismis süsteemselt ei imendu, siis kasutamisel vastavalt soovitustele ei ole oodata kahjulikku toimet raseduse ja rinnaga toitmise ajal lootele/vastsündinule.

Ei ole teada, kas naatriumtsitraat, naatriumlaurüülsulfoatsetaat ja sorbitool erituvad rinnapiima.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim ei avalda toimet teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Ravim sisaldab sorbiinhapet, mis võib põhjustada lokaalset reaktsiooni (sh kontaktdermatiiti).

Kuidas Microlax’i kasutada

Kasutage Microlax’i alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle 3-aastased lapsed

1 tuub lahust manustada pärasoolde, kusjuures tuubi otsik viiakse pärasoolde täies pikkuses. Otsiku libestamiseks piisab ühest tilgast lahusest.

Alla 3-aastased lapsed

1 tuub lahust manustada pärasoolde, kusjuures tuubi otsik viiakse pärasoolde pooles pikkuses.

Manustamisjuhend

Joonis 1

 1. Keerata lahti tuubi otsikul olev kork.
 2. Pärasoolde sisestamise kergendamiseks niisutada otsikut tilga ravimiga.
 3. Sisestada tuubi otsik pärasoolde täies pikkuses. Alla 3-aastastel lastel viiakse pärasoolde ainult pool otsiku pikkusest.

Joonis 2

 1. Tühjendada kogu tuub, vajutades sellele.
 2. Tõmmata otsik õrnalt välja, hoides seda endiselt kokku pigistatuna.

Ravimi toime saabub 5...15 minutit pärast manustamist

Ravi kestus

Tavaliselt piisab ühest annusest.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Microlax põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi klassid

Sagedus

Kõrvaltoime

Seedetrakti häired

Teadmata

KõhuvaluA, pärakupiirkonna

 

 

ebamugavustunne,

 

 

kõhulahtisus

Immuunsüsteemi häired

Teadmata

Ülitundlikkusreaktsioonid (nt

nõgestõbi)

A ebamugavustunne kõhus, kõhuvalu, ülakõhuvalu

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimete, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Microlax’i säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25OC. Mitte lasta külmuda.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Microlax sisaldab

 • Toimeained on sorbitool 625 mg/ml (vastab 893 mg/ml kristalluvale sorbitooli lahusele), naatriumtsitraat 90 mg/ml, naatriumlaurüülsulfoatsetaat 9 mg/ml.

1 tuub (5 ml) sisaldab 3,125 g sorbitooli (vastab 4,465 g kristalluvale sorbitooli lahusele), 450 mg naatriumtsitraati ja 45 mg naatriumlaurüülsulfoatsetaati.

 • Abiained on sorbiinhape (E200), glütserool, vesi.

Kuidas Microlax välja näeb ja pakendi sisu

Värvitu, opalestseeruv ja viskoosne vedelik.

5 ml lahust valge otsikuga korgiga plastiktuubis. Ravimi pakendis on 4 või 12 tuubi.

Müügiloa hoidja

McNeil AB

Norrbroplatsen 2, SE-25109 Helsingborg, Rootsi

Tootjad

Famar Orléans

5 avenue de Concyr, 45071 Orléans, Cedex 2, Prantsusmaa

McNeil AB

Norrbroplatsen 2, SE-25109 Helsingborg, Rootsi

Infoleht on viimati uuendatud mais 2013