Metex - inj lahus süstlis 50mg / 1ml 0,15ml n1; 0,15ml n4; 0,15ml n6; 0,15ml n12; 0,15ml n24; 0,2ml n1; 0,2ml n4; 0,2ml n6; 0,2ml n12; 0,2ml n24; 0,3ml n1; 0,3ml n4; 0,3ml n6; 0,3ml n12; 0,3ml n24; 0,4ml n1; 0,4ml n4; 0,4ml n6; 0,4ml n12; 0,4ml n24; 0,5ml

ATC Kood: L01BA01
Toimeaine: Methotrexate
Tootja: medac GmbH

Artikli sisukord

METEX
inj lahus süstlis 50mg / 1ml 0,15ml N1; 0,15ml N4; 0,15ml N6; 0,15ml N12; 0,15ml N24; 0,2ml N1; 0,2ml N4; 0,2ml N6; 0,2ml N12; 0,2ml N24; 0,3ml N1; 0,3ml N4; 0,3ml N6; 0,3ml N12; 0,3ml N24; 0,4ml N1; 0,4ml N4; 0,4ml N6; 0,4ml N12; 0,4ml N24; 0,5ml N1; 0,5ml N4; 0,5ml N6; 0,5ml N12; 0,5ml N24; 0,6ml N1; 0,6ml N4; 0,6ml N6; 0,6ml N12; 0,6ml N24; 0,25ml N1; 0,25ml N4; 0,25ml N6; 0,25ml N12; 0,25ml N24; 0,35ml N1; 0,35ml N4; 0,35ml N6; 0,35ml N12; 0,35ml N24; 0,45ml N1; 0,45ml N4; 0,45ml N6; 0,45ml N1


Pakendi infoleht: teave kasutajale

Metex 50 mg/ml süstelahus süstlis

Metotreksaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.Mis ravim on Metex ja milleks seda kasutatakse

2.Mida on vaja teada enne Metex’i kasutamist

3.Kuidas Metex’it kasutada

4.Võimalikud kõrvaltoimed

5.Kuidas Metex’it säilitada

6.Pakendi sisu ja muu teave

1.Mis ravim on Metex ja milleks seda kasutatakse

Metex sisaldab toimeainena metotreksaati.

Metotreksaadil on alljärgnevad omadused:

takistab teatud kiiresti reprodutseeruvate keharakkude kasvu;

vähendab immuunsüsteemi aktiivsust (organismi oma kaitsemehhanismi);

omab põletikuvastast toimet.

Metex on näidustatud järgmiste haiguste raviks:

aktiivne reumatoidartriit täiskasvanud patsientidel;

raske aktiivse juveniilse idiopaatilise artriidi polüartriitilised vormid, kui ravivastus mittesteroidsetele põletikuvastastele ainetele on olnud ebapiisav;

ravile allumatu raskekujuline invaliidistav psoriaas, mis ei allu piisavalt teistele raviviisidele, näiteks valgusravi, PUVA-ravi ja retinoidid, ning raske psoriaatiline artriit täiskasvanud patsientidel;

kerge kuni keskmise raskusastmega Crohni tõbi täiskasvanud patsientidel, kui asjakohane ravi teiste ravimitega ei ole võimalik.

Reumatoidartriit on krooniline kollageenhaigus, millele on iseloomulik sünoviaalkilede (liigesemembraanid) põletik. Sünoviaalkiled toodavad vedelikku, mis on paljudele liigestele liigesevõideks. Põletiku mõjul sünoviaalkile pakseneb ja tekib liigeseturse.

Juveniilne artriit esineb lastel ja alla 16 aasta vanustel noorukitel. Polüartriitiliste vormide puhul hõlmab haigus esimese 6 kuu jooksul 5 või rohkem liigest.

Psoriaatiline artriit on naha ja küünte psoriaatiliste kahjustustega artriidivorm, eriti sõrme- ja varbaliigestel.

Psoriaas on levinud krooniline nahahaigus, millele on iseloomulikud punased laigud, mis on kaetud paksude kuivade hõbehallide kleepuvate kestadega.

Metex muudab ja aeglustab haiguse progresseerumist.

Crohni tõbi on teatud tüüpi põletikuline soolehaigus, mis võib kahjustada mao ja seedetrakti mis tahes osa, põhjustades selliseid sümptomeid nagu kõhuvalu, kõhulahtisus, oksendamine või kehakaalu langus.

2. Mida on vaja teada enne Metex’i kasutamist

Ärge kasutage Metex’it:

kui olete metotreksaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil on raske maksa- või neeruhaigus või verehaigus;

kui te tarvitate regulaarselt suurtes kogustes alkoholi;

kui teil on raske infektsioon, näiteks tuberkuloos, HIV või muu immuunpuudulikkuse sündroom;

kui teil on suu-, mao- või soolehaavand;

kui te olete rase või imetate last;

kui teid vaktsineeritakse samal ajal elusvaktsiinidega.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Metex’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui:

te olete eakas või on teil üldine halb enesetunne või nõrkus;

teil on maksafunktsiooni häired;

teil on dehüdratsioon (veekaotus).

Soovitatavad analüüsid ja ettevaatusabinõud

Metex’i manustamisel ka väikestes annustes võib tekkida raskeid kõrvaltoimeid. Nende õigeaegseks avastamiseks peab arst tegema teile läbivaatusi ja laboratoorseid analüüse.

Enne ravi

Enne ravi alustamist tehakse vereanalüüsid, et kontrollida vereliblede piisavat arvu, maksafunktsiooni, seerumi albumiinitaset (verevalk) ja neerufunktsiooni. Arst kontrollib teid ka tuberkuloosi suhtes (nakkushaigus väikeste sõlmede tekkimisega kahjustatud koes) ja teeb teile rindkere röntgenuuringu.

Ravi ajal

Ravi esimesel kuuel kuul vähemalt üks kord kuus ja seejärel vähemalt iga kolme kuu järel tehakse teile järgmised analüüsid:

suu- ja neelupiirkonna vaatlus limaskesta muutuste suhtes;

vereanalüüsid;

maksafunktsiooni kontrollimine;

neerufunktsiooni kontrollimine;

hingamiselundkonna ja vajadusel kopsufunktsiooni kontrollimine.

Metotreksaat võib kahjustada teie immuunsüsteemi ja vaktsineerimistulemusi. See võib mõjutada ka immunoloogiliste analüüside tulemusi. Võivad ägeneda mitteaktiivsed kroonilised infektsioonid (nt vöötohatis, tuberkuloos, B- või C-hepatiit). Ravi ajal Metex’iga ei tohi teid vaktsineerida elusvaktsiinidega.

Ravi ajal metotreksaadiga võivad tekkida uuesti kiiritusest põhjustatud dermatiit ja päikesepõletus (kiirituse taastumine). UV-kiirguse ja metotreksaadi samaaegse manustamise mõjul võivad psoriaasikahjustused ägeneda.

Lümfisõlmed võivad suureneda (lümfoom) ning sel juhul tuleb ravi katkestada.

Metex’i toksiline toime võib väljenduda kõhulahtisusena, mille tõttu on ravi vaja katkestada. Kui teil tekib kõhulahtisus, pidage palun nõu oma arstiga.

Vähipatsientidel, kes saavad metotreksaatravi ja kellel ei saa teiste haiguste puhul metotreksaatravi välistada, on teatatud entsefalopaatia (ajukahjustus) / leukoentsefalopaatia (eriline, aju valgeollust hõlmav kahjustus) juhtudest.

Muud ravimid ja Metex

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Metex’i toimet võib mõjutada selle kasutamine samal ajal teatavate teiste ravimitega:

maksa või verepilti kahjustavad ravimid, nt leflunomiid;

antibiootikumid (ravimid teatavate infektsioonide ennetamiseks ja ravimiseks), näiteks: tetratsükliinid, klooramfenikool ja mitteimenduvad laia toimespektriga antibiootikumid, penitsilliinid, glükopeptiidid, sulfoonamiidid (väävlit sisaldavad ravimid teatavate infektsioonide ennetamiseks ja ravimiseks), tsiprofloksatsiin ja tsefalotiin;

mittesteroidsed põletikuvastased ained või salitsülaadid (valuvaigistid ja/või põletikuravimid);

probenetsiid (podagraravim);

nõrgad orgaanilised happed, nt lingudiureetikumid (“veetabletid”) või teatavad valu ja põletikuliste haiguste ravimid (nt atsetüülsalitsüülhape, diklofenak ja ibuprofeen) ning pürasool (nt metamisool valuvaigistina);

ravimid, mis võivad põhjustada kõrvaltoimeid luuüdile, nt trimetoprim-sulfametoksasool (antibiootikum) ja pürimetamiin;

sulfasalasiin (reumaravim);

asatiopriin (immuunsupressant, mida mõnikord kasutatakse reumatoidartriidi raskete vormide ravis);

merkaptopuriin (tsütostaatiline aine);

retinoidid (psoriaasi ja teiste dermatoloogiliste haiguste ravimid);

teofülliin (bronhiaalastma ja teiste kopsuhaiguste ravim);

prootonpumba inhibiitorid (maohäirete ravimid);

diabeediravimid (vere glükoositaseme alandamiseks).

Foolhapet sisaldavad vitamiinid võivad ravimi toimet kahjustada ning neid võib kasutada ainult arsti soovitusel.

Vältida tuleb vaktsineerimist elusvaktsiinidega.

Metex koos toidu, joogi ja alkoholiga

Ravi ajal Metex’iga tuleb vältida alkoholi ning suurtes kogustes kohvi, kofeiini sisaldavate karastusjookide ja musta tee joomist.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Metex’it ei tohi kasutada raseduse ajal. Esineb loote kahjustamise ja raseduse katkemise oht. Nii mehed kui naised peavad ravi ajal Metex’iga ja kuus kuud pärast ravi lõpetamist kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid.

Fertiilses eas naistel tuleb enne ravi alustamist rasedus kindlalt välistada kasutades vastavaid meetmeid, nt rasedustesti.

Kuna metotreksaat võib olla genotoksiline, on kõikidel naistel, kes soovivad rasestuda, soovitatav pöörduda võimaluse korral juba enne ravi geneetika nõustamiskeskusesse ning mehed peavad enne ravi küsima nõu sperma säilitamise võimaluste kohta.

Enne ravi ja ravi ajaks Metex’iga tuleb imetamine katkestada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ravi Metex’iga võib põhjustada kesknärvisüsteemi kahjustavaid kõrvaltoimeid, nt väsimust ja pearinglust. See võib mõnel juhul kahjustada autojuhtimise ja/või masinatega töötamise võimet. Kui tunnete väsimust või uimasust, ärge juhtige autot ega käsitsege masinaid.

Metex sisaldab naatriumi

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) annuse kohta, see tähendab on põhimõtteliselt “naatriumivaba”.

3.Kuidas Metex’it kasutada

Teie arst määrab teile individuaalselt kohandatud annuse. Ravimi toime avaldumiseni kulub tavaliselt 4...8 nädalat.

Metex’it manustatakse arsti või tervishoiutöötaja poolt või tema järelevalve all süstimise teel ainult üks kord nädalas. Valige koos arstiga endale sobiv nädalapäev iganädalase süsti saamiseks. Metex’it võib süstida intramuskulaarselt (lihasesse), intravenoosselt (veeni) või subkutaanselt (naha alla).

Ravimi intravenoosse manustamise kohta lastele ja noorukitele on väga vähe andmeid, mistõttu seda võib süstida neile ainult naha alla või lihasesse.

Arst määrab juveniilse idiopaatilise artriidi polüartriitiliste vormidega lastele ja noorukitele sobiva annuse.

Metex’it ei soovitata kasutada lastel vanuses alla 3 aasta ebapiisavate kogemuste tõttu selle vanuserühmaga.

Manustamisviis ja manustamise kestus

Metex’it süstitakse üks kord nädalas!

Ravi kestuse määrab raviarst. Reumatoidartriidi, juveniilse idiopaatilise artriidi, psoriasis vulgarise’e, psoriaatilise artriidi ja Crohni tõve ravi Metex’iga on pikaajaline.

Ravi algul võib teile Metex’it süstida tervishoiutöötaja. Teatavatel juhtudel võib arst otsustada õpetada teid Metex’it endale ise naha alla süstima. Sel juhul saate selleks asjakohase väljaõppe.

Enne selle väljaõppe saamist ei tohi te mingil juhul proovida endale Metex’it ise süstida. Palun vaadake järele kasutusjuhend infolehe lõpus.

Metex’it, nagu ka teisi tsütotoksilisi preparaate, tuleb käsitseda ja hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. Rasedad tervishoiutöötajad ei tohi Metex’it käsitseda ja/ega manustada.

Metotreksaat ei tohi puutuda kokku naha ja limaskestadega. Saastumise korral tuleb kokkupuutekohta kohe loputada rohke veega.

Kui teil on tunne, et Metex’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimete sagedus ja raskusaste sõltub annuse suurusest ja manustamissagedusest. Kuna rasked kõrvaltoimed võivad tekkida ka väikeste annuste puhul, on tähtis regulaarne arstlik jälgimine. Teie arst teeb teile analüüse, et kontrollida veres tekkivaid normist kõrvalekaldumisi (nt vere valgeliblede väike arv, trombotsüütide väike arv, lümfoom) ja muutusi neerudes ning maksas.

Pöörduge kohe oma arsti poole, kui teil tekib ükskõik milline järgmistest sümptomitest, sest need võivad osutada tõsisele, potentsiaalselt eluohtlikule kõrvaltoimele, mis nõuab kiiret spetsiifilist ravi.

Püsiv kuiv rögaerituseta köha, õhupuudus ja palavik; need võivad olla kopsupõletiku (pneumoonia) märgid [sage – võib esineda kuni ühel inimesel 10-st].

Maksakahjustuse sümptomid, nt naha ja silmavalgete kollasus; metotreksaat võib põhjustada kroonilist maksakahjustust (maksatsirroos), maksa armkoe moodustumist (maksafibroos), maksa rasvdegeneratsiooni [kõik aeg-ajalt – võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st], maksapõletikku (äge hepatiit) [harv – võib esineda kuni ühel inimesel 1000- st] ja maksapuudulikkust [väga harv – võib esineda kuni ühel inimesel 10 000-st].

Allergiasümptomid, nt nahalööve, sh punane sügelev nahk, käte, jalalabade, pahkluude, näo, huulte, suu- või kõriturse (mis võib põhjustada neelamis- või hingamisraskust) ja minestamistunne; need võivad olla raskete allergiliste reaktsioonide või anafülaktilise šoki märgid [harv – võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st].

Neerukahjustuse sümptomid, nt käte, pahkluude või jalalabade turse või urineerimissageduse muutumine või uriini vähenemine või puudumine; need võivad olla neerupuudulikkuse märgid [harv – võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st].

Nakkushaiguste sümptomid, nt palavik, külmavärinad, valulikkus, kurguvalu; metotreksaat võib muuta teid nakkustele vastuvõtlikumaks. Harva [võib esineda kuni ühel inimesel 1000-st] võivad tekkida rasked nakkushaigused, nt teatud tüüpi pneumoonia (Pneumocystis carinii pneumonia) või veremürgitus (sepsis).

Raskekujuline kõhulahtisus, vere oksendamine ja must või tõrva värvi väljaheide; need sümptomid võivad osutada metotreksaadi poolt põhjustatud harvale [võib esineda kuni ühel inimesel 1000-st] raskele seedetrakti tüsistusele, nt seedetrakti haavandid.

Liikuma hakanud trombist (trombemboolia) tingitud veresoone ummistusega (oklusioon) seotud sümptomid, nagu ühe kehapoole nõrkus (insult) või valu, turse, punetus ja ebatavaline soojatunne ühes jalas (süvaveeni tromboos); metotreksaat võib põhjustada trombemboolseid seisundeid [harv – võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st].

Palavik ja teie üldseisundi tõsine halvenemine, või ootamatu palavik, millega kaasnevad valulik kurk või suuvalu, või kuseteede probleemid; metotreksaat võib väga harva [võivad esineda kuni ühel inimesel 10 000-st] põhjustada vere valgeliblede arvu järsku vähenemist (agranulotsütoos) ja rasket luuüdi supressiooni.

Ootamatu veritsus, nt igemete veritsus, veri uriinis, vere oksendamine või verevalumite tekkimine; need võivad olla märgid trombotsüütide oluliselt vähenenud arvust, mida põhjustab luuüdi raskekujuline depressioon [väga harv – võib esineda kuni ühel inimesel

10 000-st].

Raskekujuline nahalööve või villid nahal (need võivad esineda ka suus, silmadel ja suguelunditel); need võivad olla märgid väga harva [võivad esineda kuni ühel inimesel 10 000-st] esinevatest seisunditest, mida nimetatakse Stevensi-Johnsoni sündroomiks või nahapõletuse sündroomiks (toksiline epidermaalne nekrolüüs).

Alljärgnevalt on loetletud muud esineda võivad kõrvaltoimed.

Väga sage, võivad esineda rohkem kui ühel inimesel 10-st:

suupõletik, seedehäire, iiveldus, isutus

maksaensüümide aktiivsuse tõus

Sage, võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st:

suuhaavandid, kõhulahtisus

nahalööve, nahapunetus, kihelus

peavalu, väsimus, uimasus

punaliblede tekke vähenemine koos valge- ja/või punaliblede ja/või trombotsüütide vähesusega (leukopeenia, aneemia, trombotsütopeenia)

Aeg-ajalt, võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st:

neelupõletik, soolepõletik, oksendamine

valgustundlikkuse suurenemine, juuste väljalangemine, reumasõlmede moodustumine, vöötohatis, veresoonte põletik, herpeselaadne lööve, nahapõletik

diabeedi tekkimine

pearinglus, segasus, depressioon

seerumi albumiinisisalduse langus

vereliblede ja trombotsüütide vähenemine

kusepõie- või tupepõletik ja -haavandid, neerufunktsiooni kahjustus, urineerimishäire

liigesvalu, lihasvalu, osteoporoos (luumassi vähenemine)

Harv, võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st:

nahapigmentatsiooni suurenemine, akne, sinised plekid verevalumite tõttu

allergiline veresoonte põletik, palavik, silmade punetus, infektsioon, haavade paranemise halvenemine, antikehade arvu vähenemine veres

nägemishäired

südamepauna põletik, vedeliku kogunemine südamepauna

madal vererõhk

kopsufibroos, õhupuudus ja bronhiaalastma, vedeliku kogunemine kopsukelmes

elektrolüütide häired

Väga harv, võivad esineda kuni ühel inimesel 10 000-st:

rohke verejooks, toksiline megakoolon (soole äge toksiline laienemine)

küünte suurenenud pigmentatsioon, küünevallipõletik, furunkuloos (juuksejuuretuppede sügav infektsioon), väikeste veresoonte nähtav laienemine

paikne kahjustus (steriilse abstsessi moodustumine, muutused rasvkoes) süstekohal pärast manustamist lihasesse või naha alla

nägemise halvenemine, valu, jõu kadumine või tuimus või kipitustunne kätes ja jalgades, maitsemuutused (metallimaitse), krambid, halvatus, tugev peavalu koos palavikuga

retinopaatia (mittepõletikuline silmahäire)

sugutungi vähenemine, impotentsus, rinnanäärmete suurenemine meestel (günekomastia), sperma vähesus, menstruatsioonihäired, eritis tupest

lümfisõlmede suurenemine (lümfoom)

Teadmata, sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel:

leukoentsefalopaatia (aju valgeolluse haigus)

Metotreksaadi intramuskulaarsel manustamisel võib sageli tekkida paikseid kõrvaltoimeid (põletustunne) või kahjustusi (steriilse abstsessi tekkimine, rasvkoe hävimine) süstekohal. Metotreksaadi subkutaanne manustamine on paikselt hästi talutav. Täheldati ainult kergeid paikseid nahareaktsioone, mis ravi jätkudes vähenesid.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.Kuidas Metex’it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.

Hoida süstel välispakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Metex sisaldab

Toimeaine on metotreksaat. 1 ml lahust sisaldab 50 mg dinaatriummetotreksaati, mis vastab 50 mg metotreksaadile.

Teised koostisosad on naatriumkloriid, naatriumhüdroksiid, süstevesi.

Kuidas Metex välja näeb ja pakendi sisu

Metex’i süstlid sisaldavad selget kollakaspruuni lahust.

Ravim on saadaval järgmistes pakendites:

-Süstlid 0,15 ml, 0,2 ml, 0,25 ml, 0,3 ml, 0,35 ml, 0,4 ml, 0,45 ml, 0,5 ml, 0,55 ml ja 0,6 ml süstelahusega, pakendites on 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12 või 24 süstlit, gradueeritud, koos kinnitatud subkutaansete süstlanõelte ja alkoholilappidega.

-Süstlid 0,15 ml, 0,2 ml, 0,25 ml, 0,3 ml, 0,35 ml, 0,4 ml, 0,45 ml, 0,5 ml, 0,55 ml ja 0,6 ml süstelahusega, pakendites on 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12 või 24 süstlit, gradueeritud, koos lisatud subkutaansete süstlanõelte ja alkoholilappidega.

Intramuskulaarseks ja intravenoosseks manustamiseks tuleb kasutada nendele manustamisteedele sobivaid süstlanõelu. Pakendis olev süstlanõel sobib ainult subkutaanseks manustamiseks.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6

22880 Wedel Saksamaa

Tel.: +49 410380060

Faks: +49 41038006100

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Island, Kreeka, Rootsi, Rumeenia, Slovaki Vabariik, Sloveenia, Soome, Tšehhi Vabariik, Ühendkuningriik, Ungari: Metoject

Eesti, Läti, Leedu, Norra, Poola, Portugal ja Taani: Metex Saksamaa: metex

Itaalia: Reumaflex

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2015

METEX_22061_PIL_220618x1

Kasutusjuhend

Enne süstimise alustamist lugege hoolikalt alltoodud juhiseid ja kasutage alati oma arsti, apteekri või meditsiiniõe soovitatud süstimistehnikat.

Probleemide või küsimuste korral pöörduge oma arsti, apteekri või meditsiiniõe poole.

Ettevalmistamine

Valige puhas, hästi valgustatud ja tasane tööpind.

Enne alustamist pange valmis vajalikud vahendid:

1 Metex’iga süstel

1 alkoholiga immutatud lapp (sisaldub pakendis)

Peske hoolikalt käed. Enne kasutamist kontrollige Metex’i süstlit nähtavate vigastuste (või pragude suhtes).

Süstekoht

Parimad süstekohad on:

-reite ülaosa

-kõhupiirkond, välja arvatud naba ümbrus.

Kui keegi aitab teid süstida, võib ta teid süstida ka õlavarre tagaküljele, vahetult õla alla.

Vahetage igal süstimisel süstekohta. See võib vähendada süstekohal ärrituste tekkimise riski.

Ärge süstige valulikku, marraskil, punetavasse, kõvenenud, armistunud või venitusarmidega nahapiirkonda. Psoriaasi korral ärge püüdke süstida otse kõrgenenud, paksenenud, punetavatesse või ketendavatesse nahalaikudesse ega -kahjustustesse.

Areas for subcutaneous injection

Nahaaluse süstimise piirkonnad

Abdomen

Kõht

Thigh

Reis

Lahuse süstimine

1.Pakkige metotreksaadiga süstel lahti ja lugege hoolikalt läbi pakendi infoleht. Võtke süstel pakendist välja toatemperatuuril.

METEX_22061_PIL_220619x1

2.Desinfitseerimine

Valige süstekoht ja desinfitseerige seda desinfektsioonivahendisse kastetud vatitupsuga.

Laske desinfektsioonivahendil vähemalt 60 sekundit kuivada.

3.Kaitsva plastkorgi eemaldamine

Eemaldage ettevaatlikult hall kaitsev plastkork, tõmmates selle otse süstlilt ära. Kui kork on väga jäik, keerake seda veidi tõmmates.

Tähtis: ärge puudutage süstli nõela!

4.Kanüüli sisestamine

Pigistage nahavolt kahe sõrme vahele ja sisestage nõel kiiresti 90-kraadise nurga all naha sisse.

5.Süstimine

Sisestage nõel lõpuni nahavoldi sisse. Vajutage kolb aeglaselt alla ja süstige vedelik naha alla. Hoidke nahka kindlalt kuni süstimise lõpuni.

Tõmmake nõel ettevaatlikult otse välja.

Metotreksaat ei tohi kokku puutuda naha- ega limaskestapinnaga. Saastumise korral tuleb kahjustatud piirkonda kohe rohke veega loputada.

Kui teie või teie lähedal asuv isik saab nõelaga vigastada, pidage otsekohe nõu arstiga ja ärge seda süstlit enam kasutage.

Hävitamine ja muu käsitlemine

Ravimpreparaadi ja süstli käsitlemisel ja äraviskamisel tuleb järgida kohalikke nõudeid. Rasedad tervishoiutöötajad ei tohi Metex’it käsitseda ja/ega manustada.

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Metex, 50 mg/ml süstelahus süstlis

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml lahust sisaldab 50 mg metotreksaati (dinaatriummetotreksaadina).

Üks 0,15 ml süstel sisaldab 7,5 mg metotreksaati. Üks 0,2 ml süstel sisaldab 10 mg metotreksaati. Üks 0,25 ml süstel sisaldab 12,5 mg metotreksaati. Üks 0,3 ml süstel sisaldab 15 mg metotreksaati. Üks 0,35 ml süstel sisaldab 17,5 mg metotreksaati. Üks 0,4 ml süstel sisaldab 20 mg metotreksaati. Üks 0,45 ml süstel sisaldab 22,5 mg metotreksaati. Üks 0,5 ml süstel sisaldab 25 mg metotreksaati. Üks 0,55 ml süstel sisaldab 27,5 mg metotreksaati. Üks 0,6 ml süstel sisaldab 30 mg metotreksaati.

INN. Methotrexatum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Süstelahus süstlis.

Selge kollakaspruun lahus.

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Aktiivne reumatoidartriit täiskasvanutel.

Raske aktiivse juveniilse idiopaatilise artriidi polüartriitilised vormid, mis ei allu ravile mittesteroidsetele põletikuvastaste ainetega (MSPVA).

Ravile allumatu raskekujuline invaliidistav psoriaas, mis ei allu piisavalt teistele raviviisidele ( nt fototeraapia, PUVA-ravi, retinoidid) ning raske psoriaatiline artriit täiskasvanutel.

Kerge kuni keskmise raskusastmega Crohni tõbi; manustatuna eraldi või kombinatsioonis kortikosteroididega täiskasvanud patsientidele, kelle haigus allub raskesti ravile tiopuriinidega või kellel esineb nende suhtes talumatus.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Metex’it võib määrata ainult ravimi iseärasusi ja toimemehhanismi tundev arst. Ravimit manustab üldjuhul tervishoiutöötaja. Kui kliiniline seisund seda võimaldab, võib raviarst üksikjuhtudel lubada patsiendil endale ise ravimit manustada. Neil juhtudel peab arst andma manustamiseks üksikasjalikud juhised. Metex’it süstitakse üks kord nädalas.

Patsiendile tuleb kindlasti rõhutada, et seda ravimit manustatakse üks kord nädalas. Soovitatav on määrata süstimispäevaks teatav sobiv nädalapäev.

Metotreksaadi eliminatsioon väheneb patsientidel, kellel on kolmas jaotusruum (astsiit, pleuraefusioonid). Neid patsiente tuleb jälgida eriti hoolikalt toksilisuse suhtes ning nende annust tuleb vähendada või mõnel juhul metotreksaadi manustamine katkestada (vt lõigud 5.2 ja 4.4).

Annustamine reumatoidartriidiga täiskasvanud patsientidel

Soovitatav algannus on 7,5 mg metotreksaati üks kord nädalas, mis manustatakse kas subkutaanselt, intramuskulaarselt või intravenoosselt. Olenevalt haiguse aktiivsusest ja patsiendi taluvusest võib algannust järk-järgult suurendada 2,5 mg võrra nädalas. Nädalaannus ei tohi üldjuhul ületada 25 mg. Annustega, mis ületavad 20 mg nädalas, kaasneb siiski toksilisuse oluline suurenemine, eelkõige luuüdi supressioon. Ravivastuse tekkimist võib oodata ligikaudu 4...8 nädala pärast. Pärast soovitud ravitulemuse saavutamist tuleb annust järk-järgult vähendada võimalikult väikese efektiivse säilitusannuseni.

Annustamine juveniilse idiopaatilise artriidi polüartriitiliste vormidega lastel ja alla 16 aasta vanustel noorukitel:

Soovitatav annus on 10...15 mg/m² kehapindala kohta üks kord nädalas. Ravile raskesti alluvatel juhtudel võib nädalaannust suurendada kuni 20 mg/m² kehapindala kohta üks kord nädalas. Annuse suurendamisel on siiski näidustatud sagedasem jälgimine.

Olemasolevate andmete piiratuse tõttu intravenoosse kasutamise kohta lastel ja noorukitel, piirdub parenteraalne manustamine subkutaanse ja intramuskulaarse süstimisega.

Juveniilse idiopaatilise artriidiga patsiendid tuleb alati suunata laste/noorukite reumatoloogi juurde.

Ei soovitata kasutada lastel vanuses alla 3 aasta ebapiisavate andmete tõttu ohutuse ja efektiivsuse kohta selles populatsioonis (vt lõik 4.4).

Annustamine psoriasis vulgaris ja psoriaatilise artriidiga patsientidel

Soovitatav on manustada üks nädal enne ravi alustamist parenteraalselt prooviannus 5...10 mg, et määrata kindlaks tekkivad idiosünkraatilised kõrvaltoimed. Soovitatav algannus on 7,5 mg metotreksaati üks kord nädalas, mis manustatakse kas subkutaanselt, intramuskulaarselt või intravenoosselt. Annust tuleb järk-järgult suurendada, kuid see ei tohi üldjuhul ületada 25 mg metotreksaati nädalas. Annustega, mis ületavad 20 mg nädalas, võib kaasneda toksilisuse oluline suurenemine, eelkõige luuüdi supressioon. Ravivastuse tekkimist võib üldjuhul oodata ligikaudu 2...6 nädala pärast. Pärast soovitud ravitulemuse saavutamist tuleb annust järk-järgult vähendada võimalikult väikese efektiivse säilitusannuseni.

Annust tuleb vajaduse korral suurendada, kuid üldjuhul mitte üle maksimaalse soovitatava nädalaannuse 25 mg. Vähestel erandjuhtudel võib olla kliiniliselt põhjendatud suurema annuse kasutamine, kuid see ei tohi ületada metotreksaadi maksimaalset nädalaannust 30 mg, sest toksilisus suureneb märgatavalt.

Annustamine Crohni tõvega patsientidele

Sissejuhatav ravi:

25 mg nädalas manustatuna kas subkutaanselt, intravenoosselt või intramuskulaarselt. Ravivastus saabub eeldatavasti pärast ligikaudu 8…12 nädalat.

Säilitusravi:

15 mg nädalas manustatuna kas subkutaanselt, intravenoosselt või intramuskulaarselt.

Metex’i soovitamiseks Crohni tõve raviks lastel ei ole piisavalt kogemusi.

Neerufunktsiooni kahjustusega patsiendid

Metex’i kasutamisel neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel peab olema ettevaatlik. Annust tuleb kohandada järgmiselt:

Kreatiniini kliirens (ml/min)

Annus

> 50

100 %

20...50

50 %

< 20

Metex’it ei tohi kasutada.

Vt lõik 4.3.

 

Maksafunktsiooni kahjustusega patsiendid

Metotreksaadi kasutamisel olulise olemasoleva või varem põetud, eriti alkoholist põhjustatud maksahaigusega patsientidel peab olema väga ettevaatlik või selle kasutamisest loobuma. Kui bilirubiin on > 5 mg/dl (85,5 mikromooli/l), on metotreksaat vastunäidustatud.

Vastunäidustuste täielik loetelu vt lõik 4.3.

Kasutamine eakatel patsientidel

Eakatel patsientidel tuleb halvenenud maksa- ja neerufunktsiooni ning vanemas eas vähenenud folaadivarude tõttu kaaluda annuse vähendamist.

Kasutamine kolmanda jaotusruumiga (pleuraefusioonid, astsiit) patsientidel

Kuna patsientidel, kellel on kolmas jaotusruum, võib metotreksaadi poolväärtusaeg olla normaalsest 4 korda pikem, võib osutuda vajalikuks nende annust vähendada või mõnel juhul katkestada metotreksaadi manustamine (vt lõigud 5.2 ja 4.4).

Ravi kestus ja manustamisviis

Ravim on ainult ühekordseks kasutamiseks.

Metex’it võib manustada intramuskulaarselt, intravenoosselt või subkutaanselt (lastel ja noorukitel ainult subkutaanselt või intramuskulaarselt).

Ravi kestuse määrab arst.

Märkus:

Üleminekul suukaudselt metotreksaadi manustamiselt parenteraalsele manustamisele võib osutuda vajalikuks annuse vähendamine, kuna pärast suukaudset manustamist võib metotreksaadi biosaadavus varieeruda.

Kehtivate ravijuhiste kohaselt võib kaaluda täiendavalt foolhappe kasutamist.

4.3Vastunäidustused

Metex on vastunäidustatud järgmistel juhtudel:

ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes;

raske maksakahjustus (vt lõik 4.2);

alkoholi kuritarvitamine;

raske neerukahjustus (kreatiniini kliirens vähem kui 20 ml/min) (vt lõigud 4.2 ja 4.4);

olemasolevad vere düskraasiad, näiteks luuüdi hüpoplaasia, leukopeenia, trombotsütopeenia või oluline aneemia;

tõsised, ägedad või kroonilised infektsioonid, näiteks tuberkuloos, HIV või muud immuunpuudulikkuse sündroomid;

suuõõne haavandid ja teadaolev äge seedetrakti haavandtõbi;

rasedus, imetamine (vt lõik 4.6);

samaaegne vaktsineerimine elusvaktsiinidega.

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Patsiendile tuleb kindlasti rõhutada, et seda ravimit manustatakse üks kord nädalas, mitte iga päev. Ravi ajal tuleb patsiente sobival viisil jälgida, et võimalike toksiliste või kõrvaltoimete nähte võimalikult kiiresti avastada ja hinnata. Seetõttu võib metotreksaati manustada ainult antimetaboliitravi kohta teadmisi ja kogemusi omava arsti poolt või tema järelevalve all. Raskete või isegi surmaga lõppevate toksiliste reaktsioonide võimaluse tõttu peab arst patsienti teavitama kõikidest kaasnevatest ohtudest ja soovituslikest ohutusmeetmetest.

Ei soovitata kasutada lastel vanuses alla 3 aasta ebapiisavate andmete tõttu ohutuse ja efektiivsuse kohta selles populatsioonis (vt lõik 4.2).

Soovitatavad analüüsid ja ettevaatusabinõud

Enne ravi alustamist metotreksaadiga või taasalustamist pärast vaheaega:

Täielik vereanalüüs koos diferentseeritud verepildi ja trombotsüütide arvuga, maksaensüümid, bilirubiin, seerumi albumiin, rindkere röntgenuuring ja neerufunktsiooni analüüsid. Tuberkuloosi ja hepatiidi kliinilise kahtluse korral tuleb need välistada.

Ravi ajal (esimesel kuuel kuul vähemalt üks kord kuus ja pärast iga kolme kuu järel): Annuse suurendamisel tuleb suurendada ka jälgimissagedust.

1.Suu ja neelupiirkonna uurimine limaskesta muutuste suhtes.

2.Täielik vereanalüüs koos diferentseeritud verepildi ja trombotsüütide arvuga. Metotreksaadist põhjustatud vereloome supressioon võib tekkida äkki ja näiliselt ohutute annuste korral. Valgeliblede või trombotsüütide arvu järsu vähenemise korral on näidustatud ravi viivitamatu katkestamine ja sobiva toetava ravi alustamine. Patsientidele tuleb soovitada teatada kõikidest infektsioonile viitavatest nähtudest ja sümptomitest. Samaaegselt hematotoksilisi ravimeid (nt leflunomiid) kasutavatel patsientidel tuleb hoolikalt jälgida vereliblede ja trombotsüütide arvu.

3.Maksafunktsiooni analüüsid: erilist tähelepanu tuleb pöörata maksa toksilisuse nähtudele. Maksafunktsiooni analüüside või maksabiopsia kõrvalekallete korral ravi algul või ravi ajal tuleb ravi jätta alustamata või katkestada. Need kõrvalekalded peaksid kahe nädala jooksul taanduma ning seejärel võib arst otsustada ravi uuesti alustada. Reumatoloogiliste näidustuste korral maksa toksilisuse jälgimiseks maksabiopsia kasutamise toetuseks tõendid puuduvad.

Biopsia kasutamise vajalikkus psoriaasiga patsientidel enne ravi ja ravi ajal on vaieldav. On vaja veel täiendavalt uurida, kas perioodilised maksa keemilised analüüsid või III tüüpi kollageeni propeptiid võivad aidata maksa toksilisust piisavalt kindlaks määrata. Seda tuleb hinnata igal üksikjuhul eraldi ning eristades riskiteguriteta patsiente selliste riskiteguritega patsientidest nagu eelnev ülemäärane alkoholitarbimine, maksaensüümide püsivalt kõrge tase, põetud maksahaigus, pärilik maksahaigus perekonnas, diabeet, rasvumine ja varasem oluline kokkupuude hepatotoksiliste ravimite või keemiliste ainetega ning pikaajaline ravi metotreksaadiga või kumulatiivsete annustega 1,5 g või rohkem.

Maksaga seotud ensüümide sisalduse kontrollimine seerumis: patsientidel on esinenud transaminaaside taseme ajutisi tõuse kahe-kolmekordselt üle normaaltaseme ülempiiri sagedusega 13...20 %. Maksaga seotud ensüümide püsiva kõrgenemise korral tuleb kaaluda annuse vähendamist või ravi katkestamist.

Metotreksaadi võimaliku toksilise mõju tõttu maksale ei tohi ravi ajal metotreksaadiga kasutada muid hepatotoksilisi ravimeid, välja arvatud, kui see on tingimata vajalik ning alkoholi tarvitamisest tuleb hoiduda või seda oluliselt vähendada (vt lõik 4.5). Samal ajal teisi hepatotoksilisi ravimeid (nt leflunomiid) kasutavatel patsientidel tuleb maksaensüüme hoolikamalt jälgida. Sama tuleb arvestada hematotoksiliste ravimite (nt leflunomiid) samaaegsel kasutamisel.

4.Neerufunktsiooni tuleb jälgida neerufunktsiooni analüüside ja uriinianalüüsidega (vt lõigud 4.2 ja 4.3).

Kuna metotreksaat elimineerub põhiliselt renaalselt, võib neerukahjustuse korral eeldada ravimi sisalduse tõusu seerumis ja sellest tulenevaid raskeid kõrvaltoimeid.

Kui neerufunktsioon võib olla kahjustatud (nt eakatel), peab jälgimine toimuma sagedamini. See on vajalik eelkõige juhul, kui samaaegselt kasutatakse ravimeid, mis kahjustavad metotreksaadi eliminatsiooni, põhjustavad neerukahjustust (nt mittesteroidsed põletikuvastased ained) või võivad kahjustada vereloomet. Metotreksaadi toksilist mõju võib suurendada ka dehüdratsioon.

5.Hingamiselundkonna hindamine: jälgimine kopsufunktsiooni kahjustuse sümptomite suhtes, vajaduse korral kopsufunktsiooni analüüs. Kopsukahjustuse korral on vaja määrata kiiresti diagnoos ja katkestada ravi metotreksaadiga. Kopsudega seotud sümptomite (eriti kuiv kinnine köha) või mittespetsiifilise pneumoniidi tekkimine ravi ajal metotreksaadiga võib viidata potentsiaalselt ohtlikule kahjustusele, tingida ravi katkestamise ja vajada hoolikat uurimist. Võib tekkida äge või krooniline interstitsiaalne pneumoniit, sageli koos vere eosinofiiliaga, mis on ka surmaga lõppenud. Kuigi metotreksaadist põhjustatud kopsuhaigus tüüpilisel patsiendil kliiniliselt varieerub, on sellele iseloomulik palavik, köha, düspnoe, hüpokseemia ja infiltraat rindkere röntgenuuringul, infektsioon tuleb välistada. Kopsukahjustuse korral on vaja määrata kiiresti diagnoos ja katkestada ravi metotreksaadiga. See kahjustus võib tekkida ükskõik millise annusega.

6.Metotreksaat võib oma toime tõttu immuunsüsteemile kahjustada vaktsineerimistulemust ning immunoloogiliste analüüside tulemusi. Eriline ettevaatus on vajalik ka mitteaktiivsete krooniliste infektsioonide korral (nt vöötohatis, tuberkuloos, B- või C-hepatiit), mis võivad aktiveeruda. Ravi ajal metotreksaadiga ei tohi vaktsineerida elusvaktsiinidega.

Väikestes annustes metotreksaati kasutavatel patsientidel võib tekkida pahaloomuline lümfoom ning sel juhul tuleb ravi katkestada. Kui lümfoomil ei ilmne spontaanse taandumise märke, tuleb alustada tsütotoksilist ravi.

Folaadi antagonistide, näiteks trimetoprimi või sulfametoksasooli samaaegne manustamine on tekitanud harvadel juhtudel ägeda megaloblastilise pantsütopeenia.

Ravi ajal metotreksaadiga võivad tekkida uuesti kiiritusest põhjustatud dermatiit ja päikesepõletus (kiirituse taastumine). UV-kiirguse ja metotreksaadi samaaegse manustamise mõjul võivad psoriaasikahjustused ägeneda.

Metotreksaadi eliminatsioon väheneb patsientidel, kellel on kolmas jaotusruum (astsiit, pleuraefusioonid). Neid patsiente tuleb jälgida eriti hoolikalt toksilisuse suhtes ning nende annust tuleb vähendada või mõnel juhul metotreksaadi manustamine katkestada. Enne ravi alustamist metotreksaadiga tuleb pleuraefusioonid ja astsiit dreenida (vt lõik 5.2).

Diarröa ja haavandiline stomatiit võivad olla toksilised kõrvaltoimed ja tingida ravi katkestamist, vastasel korral võib tekkida hemorraagiline enteriit ja surm soole perforatsiooni tagajärjel.

Vitamiinipreparaadid või muud tooted, mis sisaldavad fool- või foliinhapet või nende derivaate, võivad metotreksaadi efektiivsust vähendada.

Metotreksaadi kasutamine psoriaasi ravis peab piirduma vaid raskekujulise, ravile allumatu ja invaliidistava psoriaasiga, mis ei allu piisavalt muud liiki ravile, kuid alles pärast diagnoosi kinnitamist biopsiaga ja/või konsulteerimist dermatoloogiga.

Onkoloogiapatsientidel, kes saavad metotreksaatravi ja kellel ei saa mitteonkoloogilistel näidustustel metotreksaatravi välistada, on teatatud entsefalopaatia/leukoentsefalopaatia juhtudest.

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) annuse kohta, see tähendab on põhimõtteliselt “naatriumivaba”.

Enne Metex’i manustamist peab olema kinnitust leidnud raseduse puudumine. Metotreksaat põhjustab inimestel embrüotoksilisust, aborte ja loote väärarenguid. Metotreksaat kahjustab manustamisperioodil spermatogeneesi ja oogeneesi ning võib selle tulemusena vähendada viljakust. Need toimed näivad ravi katkestamisel kaduvat. Ravi ajal ja vähemalt kuus kuud pärast ravi lõpetamist peavad mehed ja naised kasutama efektiivset rasestumisvastast meetodit. Rasestumisvõimeliste patsientidega tuleb arutada võimalike reproduktiivfunktsioonile avalduvate toimete ohtu ning teavitada sellest sobival viisil ka nende partnereid (vt lõik 4.6).

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Alkohol, hepatotoksilised ravimid, hematotoksilised ravimid

Metotreksaadi hepatotoksilise toime tõenäosus suureneb regulaarsel alkoholi tarvitamisel ning samaaegselt teiste hepatotoksiliste ravimite kasutamisel (vt lõik 4.4). Samaaegselt teisi hepatotoksilisi ravimeid (nt leflunomiid) kasutavaid patsiente tuleb eriti hoolikalt jälgida. Sama tuleb arvestada hematotoksiliste ravimite (nt leflunomiid, asatiopriin, retinoidid, sulfasalasiin) samaaegsel kasutamisel. Leflunomiidi kasutamisel koos metotreksaadiga võib suureneda pantsütopeenia ja hepatotoksilisuse esinemissagedus.

Metotreksaadi kasutamine samaaegselt retinoidide, näiteks atsitretiini või etretinaadiga, suurendab hepatotoksilisuse ohtu.

Suukaudsed antibiootikumid

Suukaudsed antibiootikumid, näiteks tetratsükliinid, klooramfenikool ja mitteimenduvad laia toimespektriga antibiootikumid võivad soole mikrofloora või bakteriaalse ainevahetuse pärssimise tõttu häirida enterohepaatilist tsirkulatsiooni.

Antibiootikumid

Antibiootikumid, näiteks penitsilliinid, glükopeptiidid, sulfoonamiidid, tsiprofloksatsiin ja tsefalotiin, võivad üksikjuhtudel vähendada metotreksaadi renaalset kliirensit, seega võib metotreksaadi sisaldus seerumis suureneda ning samaaegselt tekkida veres ja seedetraktis avalduv toksilisus.

Plasmavalkudega ulatuslikult seonduvad ravimid

Metotreksaat seondub plasmavalkudega ja selle võivad välja tõrjuda teised valkudega seotud ravimid, nagu salitsülaadid, diabeediravimid, diureetikumid, sulfoonamiidid, difenüülhüdantoiinid, tetratsükliinid, klooramfenikool ja p-aminobensoehape ning happelised põletikuvastased ained, mis samaaegse kasutamise korral võivad põhjustada toksilisuse tõusu.

Probenetsiid, nõrgad orgaanilised happed, pürasoolid ja mittesteroidsed põletikuvastased ained Probenetsiid, nõrgad orgaanilised happed nagu lingudiureetikumid, ja pürasoolid (fenüülbutasoon) võivad vähendada metotreksaadi eliminatsiooni ning võib eeldada suuremaid seerumikontsentratsioone, mis kutsuvad esile suurema hematotoksilisuse. Samuti esineb toksilisuse suurenemise risk siis, kui väikeseannuselist metotreksaati kasutatakse koos mittesteroidsete põletikuvastaste ainete või salitsülaatidega.

Luuüdile kõrvaltoimet omavad ravimid

Ravimisel potentsiaalselt luuüdile kõrvaltoimeid tekitavate ravimitega (nt sulfoonamiidid, trimetoprim-sulfametoksasool, klooramfenikool, pürimetamiin) tuleks tähelepanu pöörata vereloome tugeva kahjustamise ohule.

Ravimid, mis võivad põhjustada folaadivaegust

Folaadivaegust põhjustavate ravimite (nt sulfoonamiidid, trimetoprim-sulfametoksasool) samaaegne manustamine võib suurendada metotreksaadi toksilisust. Kui foolhappevaegus juba esineb, tuleb seetõttu olla eriti ettevaatlik.

Fool- või foliinhapet sisaldavad tooted

Vitamiinipreparaadid või muud tooted, mis sisaldavad fool- või foliinhapet või nende derivaate, võivad metotreksaadi efektiivsust vähendada.

Muud reumaravimid

Metex’i manustamisel samaaegselt teiste reumaravimitega (nt kullaühendid, penitsillamiin, hüdroksüklorokviin, sulfasalasiin, asatiopriin, tsüklosporiin) metotreksaadi toksilise toime tugevnemist üldiselt oodata ei ole.

Sulfasalasiin

Metotreksaadi kasutamine koos sulfasalasiiniga võib tugevdada metotreksaadi toimet, andes aga samal ajal rohkem kõrvaltoimeid, kuna sulfasalasiin pärsib foolhappe sünteesi. Samas on nimetatud kõrvaltoimeid mitme uuringu käigus täheldatud vaid harvadel üksikjuhtudel.

Merkaptopuriin

Metotreksaat suurendab merkaptopuriini taset vereplasmas. Seega võib metotreksaadi kasutamisel koos merkaptopuriiniga osutuda vajalikuks annust kohandada.

Prootonpumba inhibiitorid

Samaaegne kasutamine prootonpumba inhibiitorite, näiteks omeprasooli või pantoprasooliga, võib tekitada koostoimeid: metotreksaadi ja omeprasooli samaaegne manustamine on viinud metotreksaadi renaalse eliminatsiooni aeglustumisele. Koos pantoprasooliga kasutamisel on ühel juhul teatatud metaboliit 7-hüdroksümetotreksaadi renaalse eliminatsiooni aeglustumisest koos müalgia ja värinatega.

Teofülliin

Metotreksaat võib vähendada teofülliini kliirensit; samaaegsel kasutamisel metotreksaadiga tuleb jälgida teofülliini tasemeid.

Kofeiini või teofülliini sisaldavad joogid

Metotreksaatravi ajal tuleks vältida kofeiini või teofülliini sisaldavate jookide (kohv, kofeiini sisaldavad karastusjoogid, must tee) ülemäärast tarbimist.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Metex on vastunäidustatud raseduse ajal (vt lõik 4.3). Loomkatsed on näidanud metotreksaadi kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Tõestatud on metotreksaadi teratogeensus inimesele; see põhjustas loote surma ja/või väärarenguid. Piiratud arvul ravimit kasutanud rasedatel (42) sagenesid (1:14) nende naiste lastel väärarengud (kraniaalsed, kardiovaskulaarsed ja jäsemete). Metotreksaatravi katkestamise korral enne rasestumist on rasedus olnud normaalne. Ravi ajal metotreksaadiga ei tohi rasestuda. Ravi ajal rasestumisel on vajalik meditsiiniline nõustamine metotreksaatravi kõrvaltoimete ohu suhtes lapsele. Fertiilses eas patsiendid (naised ja mehed) peavad seetõttu ravi ajal Metex’iga (ja vähemalt 6 kuud pärast ravi lõpetamist) kasutama efektiivset rasestumisvastast meetodit (vt lõik 4.4).

Fertiilses eas naistel tuleb enne ravi alustamist rasedus kindlalt välistada kasutades vastavaid meetmeid, nt rasedustesti.

Imetamine

Metotreksaat imendub rinnapiima imikule ohtlikus kontsentratsioonis, seega tuleb imetamine lõpetada enne ravi alustamist ja kogu ravi ajaks.

Fertiilsus

Kuna metotreksaat võib olla genotoksiline, on kõikidel naistel, kes soovivad rasestuda, soovitatav pöörduda võimaluse korral juba enne ravi geneetika nõustamiskeskusesse ning mehed peavad enne ravi küsima nõu sperma säilitamise võimaluste kohta.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Ravi ajal võivad tekkida kesknärvisüsteemiga seotud sümptomid, näiteks väsimus ja pearinglus, Metex omab kerget või mõõdukat toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

4.8Kõrvaltoimed

Kõige olulisemad kõrvaltoimed on vereloomesüsteemi supressioon ja seedetrakti häired.

Kõrvaltoimete liigitamiseks nende esinemissageduse alusel on kasutatud järgmisi kategooriaid: väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Hea-, pahaloomulised ja täpsustamata kasvajad (sealhulgas tsüstid ja polüübid)

Väga harv: üksikjuhtudel on esinenud lümfoomi, mis mitmel juhul taandus pärast ravi katkestamist metotreksaadiga. Värske uuring ei kinnitanud, et ravi metotreksaadiga suurendab lümfoomi esinemissagedust.

Vere ja lümfisüsteemi häired

Sage: leukopeenia, aneemia, trombotsütopeenia.

Aeg-ajalt: pantsütopeenia.

Väga harv: agranulotsütoos, raskekujuline luuüdi depressioon.

Ainevahetus- ja toitumishäired

Aeg-ajalt: diabetes mellitus kujunemine.

Närvisüsteemi häired

Sage: peavalu, väsimus, uimasus. Aeg-ajalt: pearinglus, segasus, depressioon.

Väga harv: nägemise halvenemine, valu, lihasnõrkus või paresteesiad jäsemetes, maitsemuutused (metallimaitse), krambid, meningism, paralüüs.

Teadmata: leukoentsefalopaatia.

Silma kahjustused

Harv: nägemishäired.

Väga harv: retinopaatia.

Südame häired

Harv: perikardiit, perikardiefusioon, südametamponaad.

Vaskulaarsed häired

Harv: hüpotensioon, trombemboolia.

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Sage: pneumoonia, interstitsiaalne alveoliit/pneumoniit, millega sageli kaasneb eosinofiilia. Potentsiaalsele raskele kopsukahjustusele (interstitsiaalne pneumoniit) viitavad sümptomid on: kuiv kinnine köha, õhupuudus ja palavik.

Harv: kopsufibroos, Pneumocystis carinii pneumoonia, hingeldus ja bronhiaalastma, pleuraefusioon.

Seedetrakti häired

Väga sage: stomatiit, düspepsia, iiveldus, isutus.

Sage: suuhaavandid, diarröa.

Aeg-ajalt: farüngiit, enteriit, oksendamine.

Harv: seedetrakti haavandid.

Väga harv: hematemees, hematorröa, toksiline megakoolon.

Maksa ja sapiteede häired (vt lõik 4.4) Väga sage: transaminaaside aktiivsuse tõus.

Aeg-ajalt: tsirroos, fibroos ja rasvmaksa kujunemine, seerumi albumiinitaseme vähenemine. Harv: äge hepatiit.

Väga harv: maksapuudulikkus.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused Sage: eksanteem, erüteem, kihelus.

Aeg-ajalt: valgustundlikkus, juuste väljalangemine, reumaatiliste sõlmede tekkimine, vöötohatis, vaskuliit, herpesetaolised lööbed, nõgestõbi.

Harv: pigmentatsiooni suurenemine, akne, ekhümoos.

Väga harv: Stevensi-Johnsoni sündroom, toksiline epidermaalne nekrolüüs (Lyelli sündroom), küünte pigmentatsiooni suurenemine, äge paronühhia, furunkuloos, teleangiektaasia.

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

Aeg-ajalt: artralgia, müalgia, osteoporoos.

Neerude ja kuseteede häired

Aeg-ajalt: kusepõie põletik ja haavandid, neerufunktsiooni kahjustus, urineerimishäire. Harv: neerupuudulikkus, oliguuria, anuuria, elektrolüütide tasakaalu häired.

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired Aeg-ajalt: tupepõletik ja -haavandid.

Väga harv: sugutungi kadumine, impotentsus, günekomastia, oligospermia, menstruatsioonihäired, eritis tupest.

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Harv: allergilised reaktsioonid, anafülaktiline šokk, allergiline vaskuliit, palavik, konjunktiviit, infektsioon, sepsis, haavade paranemise halvenemine, hüpogammaglobulineemia.

Väga harv: paikne kahjustus (steriilse abstsessi moodustumine, lipodüstroofia) süstekohal pärast intramuskulaarset või subkutaanset manustamist.

Kõrvaltoimete sagedus ja raskusaste sõltub annuse suurusest ja manustamissagedusest. Kuna rasked kõrvaltoimed võivad esineda ka väikeste annuste puhul, on tähtis patsientide regulaarne ja sagedane jälgimine.

Metotreksaadi intramuskulaarsel manustamisel võib sageli tekkida paikseid kõrvaltoimeid (põletustunne) või kahjustusi (steriilse abstsessi tekkimine, rasvkoe hävimine) süstekohal. Metotreksaadi subkutaanne manustamine on paikselt hästi talutav. Täheldati ainult kergeid paikseid nahareaktsioone, mis ravi jätkudes vähenesid.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

a)Üleannustamise sümptomid

Metotreksaadi mürgistus kahjustab põhiliselt vereloomesüsteemi.

b)Ravimeetmed üleannustamise korral

Spetsiaalne antidoot metotreksaadi toksiliste kõrvaltoimete neutraliseerimiseks on kaltsiumfolinaat.

Juhusliku üleannustamise puhul tuleb ühe tunni jooksul intravenoosselt või intramuskulaarselt manustada annus kaltsiumfolinaati, mis on suurem üleannustatud metotreksaadi annusest või sellega võrdne. Annustamist tuleb jätkata, kuni metotreksaadi seerumitase langeb alla 10-7 mol/l.

Massiivse üleannustamise korral on tõenäoliselt vajalik hüdratsioon ja uriini leelistamine, et vältida metotreksaadi ja/või selle metaboliitide sadestumist neerutuubulitesse. Hemodialüüs ega peritoneaaldialüüs ei ole metotreksaadi eliminatsiooni kiirendanud. Metotreksaadi kliirens on olnud efektiivne tugeva vahelduva hemodialüüsiga, kasutades kõrgvoo (high-flux) dialüsaatorit.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm:Foolhappe analoogid ATC-kood: L01BA01

Reumaravim krooniliste põletikuliste reumaatiliste haiguste ja juveniilse idiopaatilise artriidi polüartriitiliste vormide raviks. Immunomoduleeriv ja põletikuvastane aine Crohni tõve raviks.

Toimemehhanism

Metotreksaat on foolhappe antagonist, mis kuulub antimetaboliitide kui tsütotoksiliste ainete rühma. Ravimi toime seisneb ensüüm dihüdrofolaadi reduktaasi konkureerivas pärssimises, mille kaudu see inhibeerib DNA sünteesi. Veel ei ole selge, kas metotreksaadi efektiivsus psoriaasi, psoriaatilise artriidi, kroonilise polüartriidi ja Crohni tõve ravis on tingitud põletikuvastasest või immunosupressiivsest toimest, ning millisel määral aitab nimetatud toimetele kaasa metotreksaadi poolt tekitatud ekstratsellulaarse adenosiini kontsentratsiooni tõus põletikukolletes.

Rahvusvahelised kliinilised ravijuhised kajastavad metotreksaadi kasutamist teisese valikuna Crohni tõvega patsientidel, kes ei talu esimese valiku immunomodulleerivaid ained, nt asotiopriin (AZA) või 6-mekraptopuriin (6-MP), või ei allu ravile nendega.

Crohni tõve ravis metotreksaadiga läbi viidud uuringutes täheldatud kõrvaltoimed ei erinenud ravimi kumulatiivsetes annustes metotreksaadi juba teadaolevast ohutusprofiilist. Seega tuleb metotreksaadi kasutamisel Crohni tõve ravis järgida samasuguseid ettevaatusabinõusid nagu metotreksaadi kasutamisel teistel reumaatilistel ja mittereumaatilistel näidustustel (vt lõigud 4.4 ja 4.6).

5.2Farmakokineetilised omadused

Jaotumine

Metotreksaat imendub pärast suukaudset manustamist seedetraktist. Väikestes annustes manustatuna (7,5 mg kuni 80 mg kehapinna m² kohta) on keskmine biosaadavus ligikaudu 70 %, kuid võimalik on ka suur isikutevaheline ja samal isikul varieerumine (25...100 %). Maksimaalsed seerumikontsentratsioonid saavutatakse 1...2 tunni pärast.

Biotransformatsioon

Biosaadavus pärast subkutaanset, intravenoosset ja intramuskulaarset süsti on võrreldav ja peaaegu 100 %-line.

Eritumine

Metotreksaat seondub seerumi valkudega ligikaudu 50 % ulatuses. Jaotumisel kudedesse satub see polüglutamaatidena suurtes kontsentratsioonides eriti maksa, neerudesse ja põrna, kus see võib püsida nädalaid ja kuid. Väikestes annustes manustatuna satub metotreksaat vedelikku minimaalsetes kogustes. Lõplik poolväärtusaeg on keskmiselt 6...7 tundi ja varieerub märkimisväärselt (3...17 tundi). Patsientide puhul, kellel on kolmas jaotusruum (pleuraefusioon, astsiit), võib poolväärtusaeg olla normaalajast 4 korda pikem.

Ligikaudu 10 % manustatud metotreksaadi annusest metaboliseeritakse maksas. Põhiline metaboliit on 7-hüdroksümetotreksaat.

Eritumine toimub peamiselt muutumatul kujul eeelkõige renaalselt, glomerulaarfiltratsiooni teel ja aktiivse eritumise teel proksimaalsetes tuubulites.

Ligikaudu 5...20 % metotreksaadist ja 1...5 % 7-hüdroksümetotreksaadist elimineeritakse sapi kaudu. Toimub selgelt enterohepaatiline tsirkulatsioon.

Neerukahjustuse korral aeglustub eliminatsioon tunduvalt. Pole teada, kas eliminatsiooni pärsib ka maksakahjustus.

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Loomkatsed näitavad, et metotreksaat kahjustab viljakust, on toksiline embrüole ja lootele ning teratogeenne. Metotreksaat on mutageenne in vivo ja in vitro. Kuna tavapäraseid kantserogeensusuuringuid ei ole läbi viidud ning kroonilise toksilisuse uuringud rottidega ei ole andnud üheseid tulemusi, ei ole metotreksaati kantserogeensuse suhtes inimestele võimalik liigitada.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Naatriumkloriid

Naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks)

Süstevesi

6.2Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3Kõlblikkusaeg

2 aastat.

6.4Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida süstel välispakendis, valguse eest kaitstult.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

Pakendi iseloomustus:

Värvitust (I tüüpi) klaasist 1 ml süstlid koos kinnitatud süstlanõelaga. Korgisse sisestatud klorobutüülkummist (I tüüpi) kolvikorgid ja polüstüroolvardad moodustavad süstlakolvi.

või

värvitust (I tüüpi) klaasist 1 ml süstlid koos lisatud süstlanõelaga. Korgisse sisestatud klorobutüülkummist (I tüüpi) kolvikorgid ja polüstüroolvardad moodustavad süstlakolvi.

Pakendi suurused:

Süstelid milles on 0,15 ml, 0,2 ml, 0,25 ml, 0,3 ml, 0,35 ml, 0,4 ml, 0,45 ml, 0,5 ml, 0,55 ml või 0,6 ml lahust. Pakendites on 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12 või 24 süstlit koos kinnitatud subkutaanse süstlanõelaga ja alkoholilappidega

ja

süstlid milles on 0,15 ml, 0,2 ml, 0,25 ml, 0,3 ml, 0,35 ml, 0,4 ml, 0,45 ml, 0,5 ml, 0,55 ml või 0,6 ml lahust. Pakendites on 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12 või 24 süstlit koos lisatud subkutaanse süstlanõelaga ja alkoholilappidega.

Intramuskulaarseks ja intravenoosseks manustamiseks tuleb kasutada nendele manustamisteedele sobivaid süstlanõelu. Pakendis olev süstlanõel sobib ainult subkutaanseks manustamiseks.

Kõik pakendi suurused on saadaval gradueerituna.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Ravimit, nagu ka teisi tsütotoksilisi preparaate, tuleb käsitleda ja hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. Rasedad tervishoiutöötajad ei tohi Metex’it käsitleda ega manustada.

Metotreksaat ei tohi puutuda kokku naha ega limaskestadega. Saastumise korral tuleb kokkupuutekohta kohe loputada rohke veega.

Ainult ühekordseks kasutamiseks.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Juhised subkutaanseks kasutamiseks

Parimad süstekohad on:

-reite ülaosa

-kõhupiirkond, välja arvatud naba ümbrus.

1.Puhastage valitud süstekoha ümbrus (nt kasutades kaasasolevat alkoholiga immutatud lapikest).

2.Tõmmake kaitsev plastkork ära otse.

3.Pigistage süstekohal nahk ettevaatlikult sõrmede vahel volti.

4.Nahavolti tuleb hoida kuni süstel nahast eemaldatakse pärast süstet.

5.Lükake nõel 90 kraadise nurga all lõpuni naha sisse.

6.Suruge kolb aeglaselt alla ja süstige vedelik naha alla. Eemaldage süstel nahast sama 90 kraadise nurga all.

7.MÜÜGILOA HOIDJA

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6

22880 Wedel Saksamaa

8.MÜÜGILOA NUMBER

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 15.12.2008

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 31.03.2014

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud veebruaris 2015